Index Indeks
divorce rastava, rastava (braka), rastava braka, rastaviti, rastaviti (se), razvesti, razvesti se, razvod, razvod braka
divorced rastavljen, razveden
divorced person razvedena osoba
divorcee rastavljen (osoba)
divorcement rastava, razvesti, razvod
divulgation objavljivanje
divulge objaviti, objelodaniti, odati, otkriti, požderati, rasprostraniti, razglasiti, reći tajnu
divulgement razglašivanje
DIX Ethernet specifikacija Etherneta po DEC-Intel-Xerox
Dixieland diksilend
dizzard zbijati šalu
dizziness nesvijest, nesvjestica, vrtoglavica
dizzy nepromišljen, nesmotren, omamiti, osjećaj vrtoglavice, vrtoglav
Djakovo chatedral Đakovačka katedrala
Djibouti Džibuti
DNA DNA, DNK
DNA analysis DNA analiza
DNA bases DNK baze
DNA damage and repair oštećenja DNA
DNA demethylation demetilacija DNA
DNA fingerprimting DNA fingerprinting
DNA lesions oštećenje
DNA recombination rekombinacija DNA
DNA repair DNA popravak, popravak DNA
DNA replication replikacija DNA
DNA sequencing sekvenciranje DNA
DNA viral DNK virusna
DNA-probe DNA-proba
DNA-sequence analysis sekvenciranje DNA
do biti dovoljan, činiti, obaviti, obavljati, osjećati se, podvoriti, raditi, učiniti, uspijevati, vršiti
do away odstraniti
do away with uništiti
do business poslovati, trgovati
do for uništiti
do honor to uvažavati
do in vain uzalud
do not nemoj
do not ... nemoj ...
do not know ne zna, ne znam, ne znaš
do not touch ne diraj
do one's hair počešljati
doable koji se može izvršiti
Dobos cake Doboš
doc doktor
docent docent
docile dobar, poslušan, poučljiv
docility gipkost
dock brodogradilište, dok, dokirati, kiseljak, ograđeni dio luke, optuženička klupa, pristajanje, pristanište, pristati, sloboda, uvesti u dok, vezivanje broda
dock dues privezne takse
dock master upravitelj doka
dock receipt potvrda o prijemu tereta na pristaništu
dock ship brod dok
dock worker lučki radnik
dockage lučke takse za smještaj u doku, naknada za koristenje doka
dockage period vrjeme ulaska u dok
docked usidren, vezan uz pristan
docker lučki radnik
docket dnevni red, etiketa, etiketa sa adresom, etiketirati, kratak sadržaj, kratki sadržaj, napisati kratak sadržaj predmeta, popis sudskih riješenja, popis sudskih rješenja, potvrda o plaćenoj carini, unijeti u popis sudskih rješenja
docking master upravitelj veza
dockyard brodogradilište
doctor doktor, doktor nauka, doktorski, liječnik, liječnika, ljekar
doctoral doktorska teza
doctoral theses doktorske disertacije
Doctoral thesis Doktorska teza
doctorate doktorat
doctor's liječnička, liječnički
Doctor's Day Dan doktora
doctrinaire doktrina
doctrinal naučan
doctrine dogma, doktrina, nauk, princip, učenje
doctrines of the religious systems doktrina religijskih sustava
document dokumenata, dokument, dokumentirati, dokumentu, isprava, ispravu, potvrda, spis
document abstract informacije o dokumentu
document acquisition nabava dokumenta
document design oblikovanje dokumenta
document file dokumentna datoteka
document flowchart symbol simbol dokumenta dijagrama toka
document for discussion at a sitting materijal za sjednicu
document image processing obradba dokumenata, skeniranje i pohrana dokumenata
document image recognition analiza slike dokumenta
document indexing indeksiranje dokumenta
document information informacije o dokumentu
document management upravljanje dokumentima
document map karta dokumenta
Document Map feature osobina Karta dokumenta
document retrieval traženje dokumenta
document storage pohrana dokumenta
documental dokumentacijski, dokumentacijsku, dokumentaran
documentary dokumentaran, dokumentarni film, dokumentiran, pisani, pismeni
documentary credit dokumentarni akreditiv
documentary evidence dokumentacija s dokazima
documentary reference recording dokumentacijsko zapisivanje uputnice
documentary tool dokumentacijski alat
documentaryreport dokumentaristički prikaz
documentation akti, dokumenata, dokumentacija, dokumentaciju
Documentation and Publishing dokumentacije i publicistike
documentation center dokumentacijski centar
documentation centre dokumentacijski centar
documentation for prototypes dokumentacija za prototipe
Documentations dokumentacija
documented pisane, pisani
documents dokumenata, dokumentacija, dokumente, dokumenti, dokumentima, isprava, isprave, potvrde
documents proving isprave kojima se dokazuje
documents referred to in Article 17 isprave iz članka 17.
documents that accompany the request dokumenti priloženi molbi
dodder drhtati, vilina kosa
Dodecanese Dodekanesko otočje
dodge izbjeći, izbjegavati, izmicanje, izvrdati, lukavstvo, prijevara, skok u stranu, smicalica
dodgem autić na autodromu, autić u zabavištu
dodger prepredenjak, varalica
doe košuta, srna, srne, ženka jelena, ženka kunića, ženka zeca
doer počinitelj
does čini, radi, se
does not ne, nije
doeskin jelenja koža
doesn't nije
dog pas, škrip
dog down pronaći
doge dužda
dogged nepopustljiv, tvrdoglav, uporan
doggerel grub
doggish gadan, pseći
doggy psić
doghole štenara
dogma dogma, vjersko načelo
dogmatic dogmatski
dogmatism dogmatika, dogmatike, dogmatizam
dogmatizer dogmat
dogs pasa
dog's teeth zubatac
doing akcija, djelo, djelovanje, događaj, koji djeluje, na dužnosti, obaviti, posao, rad, vladanje, zastupa, zbivanje
doings ponašanje, posao, rad, vladanje
doit malenkost, sitan novčić, trica
doldrums potištenost, tropske tišine, zlovolja
dole dar, ispomoć, mali dio, milostinja, pripomoć, razdijeliti
dole out razdijeliti
doll lutka
doll collection zbirka lutaka
dollar američka jedinica novca, dolar
dollars dolara, dolari
dolls lutaka, lutke
doll's hose kućica, soba za lutku
dolly lutkica, tučak, valjak
dolmen dolmen
dolomite Dolomit, dolomitski, dolomitskim
Dolomite aggregates Dolomitni agregati
dolomite aquifers dolomitni vodonosnici
Dolomite rocks dolomitne stijene
Dolomites Dolomita, Dolomiti
dolomitic lime dolomitno vapno
dolorous tužan, žalostan
dolphin delfin, dupin, pliskavica
dolphinarium bazen za delfine, bazen za dupine
dolphins dupini
dolt budala, glupak
domain domena, ekvivalencija, imanje, oblast, područje
domain integrity cjelovitost područja, integritet područja (BAZE PODATAKA)
domain name ime domene
domain name server poslužnik koji povezuje IP adrese i adrese područj, poslužnik na Internetu
domain name service usluga na Internetu
domain name system poslužitelj imena domena, sustav naziva za područja
domain walls domenskih zidova
domain-defined attribute obilježje određeno područjem
dome dom, krov, kube, kupola, palača, svod
domestic domaći, kućni, obiteljski, posluga, tuzemni, tuzemnim, unutarnji
domestic and external policies unutarnja i vanjska politika
domestic and external policy unutarnja i vanjska politika
domestic animal domaća životinja
domestic arbitration domaća arbitraža
Domestic cheese plate Plata s domaćim sirevima
domestic claim šteta kućanstva
domestic consumption domaća potrošnja
domestic credit domaći akreditiv
domestic currency domaća valuta
domestic demand domaća potražnja
domestic dry sausage domaća trajna kobasica
domestic duck domaća patka
domestic enterprises domaća poduzeća
domestic fiscal legislation domaće fiskalno zakonodavstvo
domestic industry domaća industrija
domestic law domaće pravo, domaći zakoni
domestic market domaće tržište
domestic masters domaći majstori
domestic policy unutarnja politika, unutrašnja politika
domestic product domaći proizvod
domestic regulatory mechanisms domaći regulatorni mehanizmi
Domestic Resource Cost troškovi domaćih resursa u proizvodnji
domestic safety sigurnost u kućanstvu
Domestic Savings domaća štednja
domestic science domaćinstvo
domestic tourism domaći turizam
domestic trade unutrašnja trgovina
domestic users domaći potrošači
domestic waste kućni otpad
domestically domaće
domesticate odomaćiti, pripitomiti
domesticated domesticirali, domesticiran, domesticirani, pripitomljen
domestication domestikacija, domestikacije, kroćenje, pripitomljavanje, pripitomljenost
domicile dom, domicilan, domicilnog, domicilnom, nastaniti, prebivalište
domiciled naseljavali, naseljavan
domiciled bill of exchange domicilirana mjenica
domiciled credit domicilirani akreditiv
dominance dominantnost
dominant dominanta, dominantan, koji gospodari, nadmoćan
dominant mode dominantni mod, osnovni mod
dominant position vladajući položaj
dominate dominantan, dominirati, gospodariti, vladati
dominates dominira
dominating dominantan, dominira
domination dominacija, vladavina
domineer dominirati
Dominica Dominika
Dominican Dominikanac, Dominikanska
Dominican Monastery dominikanski samostan
Dominican Republic Dominikanska Republika
Dominicans dominikanci
dominion dominion, vlast
domino domino
don obući, pričvrstiti, sveučilišni nastavnik, uprtiti, velikaš
donate darovati, pokloniti
donated poklonio, poklonjen
donatio dar
donation dar, darovanje, donacija, donacije, poklon
done gotovo, načinjen, napravljen, učinio, učinjen, učinjeno, urađen, urađeno
donee daroprimac
dongle hardverski ključ
donkey magarac, magaraca, tovar
donkey man vođa stroja
donkey's dick pupčana vrpca
donor darodavac, darovatelj, davalac, davatelj, donator, donatorke, donatorom, donatorski
donor country zemlja davatelj
donors donatora, donatori, donatorima
dont do not
don't ne, nemoj, nije
don't have nemate
Don't mention it Nema na čemu
don't mention it! nema na čemu!
donut prsten
doom kazna, kob, osuda, osuditi, propast, sudbina, udes, zla sudbina
doomsday kraj svijeta, sudnji dan
door vrata
door bell zvono na vratima
door handle kvaka
door program program vrata (BBS)
doorkeeper portir
doorman's booth porta, vratar
doorpost dovratak
doors vrata
doorstep prag
door-to-door selling prodaja po kućama
doorway portal, ulazna vrata, veža, vrata
dopamine dopamin
dopamine cytoprotection dopaminska citoprotekcija
dopaminergic dopaminergici, dopaminergični, dopaminski
dopaminergic structures dopaminergične strukture
dopaminergic system dopaminergični sustav
dopant nečistoća, primjesa
dope dodavati primjese, dopirali, droga, mast za stroj, mast za strojeve, narkotik, uzimati droge
dope fiend narkoman
dope test doping test
doped insulator izolator s primjesama
dopig control doping kontrola
doping dodavanje primjesa (poluvodiču), doping, dopiranje
doping agents doping sredstva
Index Indeks