Index Indeks
distaff kudjelja
distal distalni
distance daljina, dio puta, distanca, distance, puta, razdaljina, razmak, razmaka, udaljenost, udaljenosti, udaljenje
distance education obrazovanje na daljinu
distance freight vozarina prema prevaljenom putu
distance learning učenje na daljinu
distance matrix matrica udaljenosti
distance measurement mjerenje na daljinudistance measurement
distance measurement equipment oprema za mjerenje udaljenosti
distance meter daljinomer
distance selling prodaja na daljinu
distance tables daljinar
distance vector vektor udaljenosti
distance-vector multicast routing protocol protokol upravljanja kod odašiljanja poruke grupi
distant dalek, daleki, dalekih, daleko, udaljen
distant tutoring podučavanje na daljinu
distaste gađenje, odvratnost
distasteful neukusan, odvratan
distemper duševna poremećenost, pseća kuga, slabost, slikati temperama, tempera
distend napuhavati, raspirivati, rastegnuti
distensible elastičan, rastegljiv
distension rastezanje
distichon distih
distil cijediti se, destilirati, kapati, otjecati
distillation destilacija
distilled water destilirana voda
distillery pecara
distilling plant destilacijski uređaj
distincive osoben
distinct jasan, određen, poseban, različit, upečatljiv, zaseban
distinction otmjenost, razlika, razlike
distinctive karakterističan, naročit, osobit
distinctive feature osobina
Distinctive Signs Department Uprava za znakove razlikovanja
distinctively distinktivno, izrazito, osobito, značajno
distinguish raspoznavati, razlikovati
distinguish among razlikovati što od čega
distinguish between razlikovati što od čega
distinguish name jedinstveni razlikovni naziv, razlučivo ime
distinguish oneself odlikovati se
distinguished istaknut, istaknutim
distinguished name razlikovni naziv (npr. za identifikaciju čvora)
distinguishing prepoznatljiv, razlikovanje
distorsion izobličenje
distort deformirati, iskriviti, iskrivljivanje, izobličiti, izopačiti, izvitoperiti, izvrnuti, nakriviti, narušavati, unakaziti
distorted iskrivljen
distortion deformacija, distorzija, izobličenost, izobličenje
distortion of competition narušavanje tržišnoga natjecanja
distortion on phone line izobličenje na telefonskoj liniji
distortional distorzioni
distortions of map projections deformacije kartografskih projekcija
distract odvratiti, pomesti, poremetiti, zbuniti
distracted omesti
distraction nemir, odvlačenje pažnje, pometenost, rastresenost, razbibriga, razonoda, smušenost, zabava
distrain zaplijeniti
distrainpayment plijeniti
distraint ovrha, ovršni, ovršnom, pljenidba, zapljena
Distraint Law Ovršni zakon
distrait rasijan
distraught izbezumljen, zbunjen
distress bol, havarija, izmoriti, jad, nanijeti bol, nanijeti nevolju, neprilika, nevolja, opasnost, pogibelj, pogibeljna situacija, uzbuditi
distress flare buktinja pogibelji
distress signal pomorski poziv za pomoć/asistenciju, signal pogibelji, signal poziva u pomoć
distress symptoms distresni simptomi
distribuited data acquisition system distribuirana akvizicija podataka
distribute distribuirati, izdavati, podijeliti, porazdijeliti, prodavati, raspodijeliti, raspršiti, razdijeliti
distribute space raspodijeliti razmak
distribute the weight rasporediti težinu
distributed raspodijeljeno, raspoređen, raspoređenih
distributed adaptive routing raspodijeljeno prilagodljivo usmjeravanje
distributed algorithms distribuirani algoritmi
distributed amplifier pojačalo s raspodijeljenim elementima, raspodijeljeno pojačalo
distributed authentication service raspodijeljena služba ovjeredistributed computing
distributed computation distribuirani racuni
distributed computing environment okolina distribuiranog računarstva, raspodijeljena računalna okolina
distributed computing system distribuirani računalni sustav, raspodijeljeni računalni sustav
distributed data network raspodijeljena mreža podataka
distributed database distribuirana baza podataka, raspodijeljena baza podataka
distributed database maintenance održavanje raspodijeljene baze podataka
distributed database systems distribuirana baza podataka
Distributed Databases Distribuirane baze podataka
distributed electric drives distribuirani EMP
distributed feedback laser laser s raspodijeljenom povratnom vezom
distributed file raspodijeljena datoteka
distributed file system distribuirani datotečni sustav, raspodijeljeni datotečni sustav
distributed functional plane distribuirana funkcijska ravnina (u modelu intelig
distributed generation decentralizirana proizvodnja
distributed libraries distribuirane biblioteke
distributed management environment okružje s raspodijeljenim upravljanjem
distributed memory raspodijeljena memorija
distributed object management distribuirano objektno upravljanje, raspodijeljeno objektno upravljanje
distributed processing distribuirano procesiranje, raspodijeljena obradba (podataka)
distributed processing environment okružje raspodijeljene obradbe
distributed processing environment layer sloj okružja distribuirane obradbe (u TINA modelu)
distributed single layer test method distribuirani način provjere razine, distribuirani postupak ispitivanja sloja
distributed single-layer embedded (test method) ugrađeni distribuirani način provjere razine, ugrađeni postupak ispitivanja sloja
distributed system distribuirani sustav, distribuirani sustavi, raspodijeljeni sustav, raspodijeljeni sustavi
distributed system security architecture arhitektura raspodijeljenog sigurnosnog sustava
distributed systems distribuirani sustavi, raspodijeljeni sustavi
distributed transaction raspodijeljena transakcija, raspodijeljeni posao
distributing distribuiranje, distribuirati
distributing cable distribucijski kabel, razdijelni kabel
distribution distribucija, distribucijski, distributivan, distributivnih, izdavanje, podjela, podjele, raspodijeliti, raspodijeljen, raspodjela, raspodjelu, rasprostranjenost, razdioba
distribution business trgovačko poduzeće
distribution by age dobna raspodjela
distribution by sex raspodjela prema spolu
distribution centre distributivni centar
distribution cost trošak distribucije
distribution in forest distribucija komaraca u šumama
distribution law zakon raspodjele, zakon razdiobe
distribution list lista raspodjele (poruka primateljima), popis raspodjele
Distribution networks razdjelne mreže
distribution of aid raspodjela pomoći
distribution of Community funding raspodjela iz fondova Zajednice
distribution of electric energy distribucija električne energije
distribution of income raspodjela prihoda
distribution of missions day by day raspored zadataka po danima
distribution of packet arrivals raspodjela dolazaka paketa
distribution of phonems distribucija fonema
distribution of production raspodjela proizvodnje
distribution of schools mreža škola
distribution of thallium distribucija talija
distribution of the tax burden raspodjela poreznoga opterećenja
distribution of votes raspodjela glasova
distribution of wealth raspodjela bogatstva
distribution per employed person raspodjela po zaposlenoj osobi
Distribution transformer distributivni transformator
Distribution transformers distributivni transformatori
distributive distributivan, distributivna
Distributive System Distributivni sustav
distributive trades distributivna trgovina
distributor distributer, distributera, djelitelj, isporučitelj
distric cambisol distrični kambisol
district administrativna jedinica, distrikt, gradska četvrt, kotar, kraj, oblast, okrug, okružje, okružni, općina, područje, pokrajina, predio, županija
district attorney okružni tužitelj
district court okružni sud
district heating centralizirano grijanje, daljinsko grijanje
district office područni ured
District Service Područna služba
distrus ne pouzdati se, sumnjati
distrust nepouzdanje, nepovjerenje, sumnja, zabrinutost
distrustful nepovjerljiv, sumnjičav
disturb gnjaviti, narušavati, narušiti, poremetiti, remetiti, smetati, uznemirivati
disturb puls impuls smetnje, puls smetnje
disturbance nemir, nered, poremećaj
disturbance-free neometan, smetnja
disturbances poremećaja
disturbed poremećen
disturbing uznemiravanje
Distyrylfuran Distirilfuran
distyrylfurans distirilfurani
Distyrylthiophene distiril/tiofen
disubstituteddioxepane disupstituiranidioksepani
disunion rastavljanje, razdvajanje, razlika
disunite rastaviti
disunity razdvajanje
disuse neupotreba, neupotrebljavanje, prestati upotrebljavati, zastarjeti
disylacyclobuteno benzenes disilaciklobuteno derivati benzena
ditch jarak, rov, šanac
dither biti u konfuziji, drhtati, oklijevati
dithering podrhtavanje, zamućivanje
dithiacyclodecane ditiaciklodekan
DITHIOPHENE DITIOFEN
dithyramb ditiramb
ditto ista, isto tako, isto toliko, navedeno, navodnici za isto, taj isti, to isto, već rečeno
ditty pjesmica
DIURESIS DIUREZA
diuretic activity diuretski učinak
diuretic effect diuretični učinak, diuretski učinak
DIURETICS DIURETICI
diurnal danji, jednodnevan
diva diva
divagate lutati
divalent dvovalentan
divaricate razilaziti se
divarication razdvajanje
divas dive
dive gnjuriti, roniti, ronjenje, skočiti u vodu, skok u vodu, spust, upijač, uron, uroniti, zagnjuriti se, zaroniti
dive reception prijem lopte upijačem
diveline ariadnina nit
diver ronilac
diverge divergirati, granati, razilaziti (se), razilaziti se
diverge from skrenuti
divergence divergencija, neslaganje, odstupanje, razilaženje, širenje
divergence factor činitelj smanjenja koeficijenta refleksije zbog za, faktor divergencije
divergence indicator pokazatelj otklona
divergent divergentan
diverging divergentan, koji svijetli, radijantan, različit, sjajan
divers razni, raznovrstan
diverse drugačiji, najrazličitije, najrazličitiji, različit, različitih, razni, raznolik, raznovrsne
diversification diverzificiranost, diverzifikacija, diverzifikacija portfelja, raznolikost
diversification of exports diverzifikacija izvoza
diversification of supply diverzifikacija opskrbe
Diversification of the Sources Diverzifikacija izvora
diversified nejednolik, raznoliki, raznolikih
diversify promijeniti, razlikovati
diversion diverzija, odvajanje, skretanje, zlouporaba
diversion channel derivacijski kanal
diversion of precursors zlouporaba prekurzora
diversion of precursors used for zlouporaba prekurzora za nešto
diversity diverzitet, raščlanjenost, različitost, razlike, raznolikost, raznolikosti, raznovrsnost, višestruki prijenos
diversity reception višestruki prijam
divert odvratiti, odvratiti pažnju, preusmjeriti, razonoditi, skrenuti, zabavljati
divert activated preusmjeravanje aktivirano
divert function funkcija preusmjeravanja
divert on busy preusmjeravanje u slučaju zauzeća
diverted preusmjereno
diverting preusmjeravanje
divertissement zabava
divest osloboditi, svući, svući odijelo
divested nag, neodjeven, otkriven, razgolićen
divestiture lišavanje, oduzimanje, svlačenje
divestment svlačenje
divide dijeliti, odijeliti pregrado, odvojiti, podijeliti, podjeliti (među), raspoloviti, rastaviti, razdijeliti, rezati
divide among dijeliti
divided dijeli, podijeljen, podijeljena, podjeljen, raspoređen, raspoređeni
divided ring dvodijelni prsten
divided visual field technique tehnika podijeljenog vidnog polja
dividend dijeljenik, dividend, dividenda, dividende, djeljenik, prihod od ulaganja, udio
dividend flow tok dividendi
dividend growth porast dividendi
dividend recognition priznavanje dividende
dividend share profitability dividendna rentabilnost dionica
dividend yield prinos po dividendi
dividends dividende
divider razdjelnik, razdjeljivač
divider, chart šestar za navigaciju
dividers razdjeljivača, razdjeljivači, šestar
dividing razdjelni, razvodni
dividing line razdjelnica
dividing range vodorazdjel
dividing up of land parcelacija
divination gatanje, proricanje, vračanje
divine bogoslov, božanski, božji, duhovnik, duhovno lice, proricati, uzvišen
divine cult božanski kult
diving ronilački, ronilačkog, ronjenje
diving board trambulin
diving equipment ronilačka oprema
diving in uranjanje
diving vessel ronilački brod
diving-suit ronilačko odijelo
divinity bogoslovlje, božanstvo
divinize deificirati
divinylbenzenes divinilbenzeni
divisibility djeljivost
divisible djeljiv
division dijeljenje, dioba, divizija, liga, nogometna liga, odjel, odjeljak, odjeljenje, podijeljenost, podjela, podjeljak, pregrada, radna jedinica, razdioba, razdor, sektor
division- diobeni
Division for Inspection and Administrative Affairs Sektor za inspekcijske i upravne poslove
Division for International Cooperation Odjel za međunarodnu suradnju
Division for Legal and Personnel Affairs Sektor pravnih i kadrovskih poslova
Division for Material and Financial Affairs Sektor materijalno-financijskih poslova
Division for Sport and Technical Culture Odjel za šport i tehničku kulturu
Division for Technical Equipment Sektor za tehniku
division into constituencies podjela na izborne jedinice
division into jounts raščlamba
division of powers dioba vlasti, podjela ovlasti
division of property dioba imovine
divisional diobeni, diobni
divisive koji dijeli
Index Indeks