Index Indeks
dipsomania dipsomanija
diptych diptih
Dirac delta function Diracova delta funkcija
Dirac operators Diracovi operatori
dircuitously indirektno
dire grozan, strašan
direct direktan, direktno, istosmjeran, izravan, izravnog, izravnoj, narediti, naređivati, neposredan, neposrednog, otvoren, rukovoditi, upraviti, upravljati, upravni, usmjeriti, voditi
direct access direktan pristup, direktni pristup
direct access storage memorija direktnog pristupa
direct and indirect methods direktna i indirektna metoda
direct applicability izravna primjenjivost
direct bill of lading teretnica bez prava prekrcaja
direct broadcast satellite system sustav s izravnim satelitskim razašiljanjem
direct code izravni kod
direct compresion direktna kompresija
direct connect modems izravno spojeni modemi
direct connection izravna veza, neposredna veza
direct cost direktni trošak, izravni trošak
direct costing direktni troškovi
direct costs direktni troškovi
direct current istosmjerna struja
direct current motor elektromotor istosmjerne struje
direct detection izravno otkrivanjedirect detection
direct dialing in izravno biranje (lokalnog broja bez posrednika), prolazno biranje
direct distance dialing izravno daljinsko biranje, izravno međugradsko biranje
direct evidence izravan dokaz, izravan dokaz o nečemu
direct fluorescens assay direktna fluorescencija
direct hit direktan pogodak
direct import izravan uvoz
direct imports izravan uvoz
direct insurance neposredno osiguranje
direct integration direktna integracija
direct integration methods direktni postupci integriranja
direct investment izravno ulaganje
direct investments izravna ulaganja
direct inward dialing izravno biranje izvana, izravno biranje izvana bez posrednika, izravno prolazno biranje
direct method direktna metoda
direct methods direktne metode
direct microscopic method direktna mikroskopija
direct mode operation air interface radiokomunikacijsko sučelje za izravni način rada
direct modulation izravna modulacija, modulacija na frekvenciji odašiljanja
direct muscle response direktni mišićni odgovor
direct object direktni objekt
direct path izravna staza, izravni put radij s kog vala
direct potentiometry izravna potenciometrija
direct reduction direktna redukcija
direct sales izravna prodaja
direct selling neposredna prodaja
direct sequence spread spectrum technology tehnologija raspršenog spektra s izravnim nizom
direct set neposredni skup
direct sound direktni zvuk
Direct sowing machines Strojevi za izravnu sjetvu
direct spike ravni smeč
direct supervisor neposredni rukovoditelj
direct tax neposredni porez
direct transport izravni prijevoz
direct writer direktni osiguratelj
direct-access system sustav s izravnim pristupom
directed usmjeren, usmjereno
directed graph usmjereni dijagram, usmjereni graf
Directed oil circulation dirigirano strujanje
direction naredba, pravac, rukovodstvo, smjer, smjera, smjernica, smjeru, uprava, uputa, zapovijed
direction angle kut usmjerenosti
direction keys tipke za usmjeravanje
direction number koeficijent smjera
directional usmjeren
directional coupler usmjerni sprežnik
Directional derivative discretization diskretizacija usmjerene derivacije
directional drilling usmjereno bušenje
directional step korak usmjeren prema lopti
directionality usmjerenost
directions pravci, smjera, smjerovima, upute
Directions for Future Research putokaz za dalja istraživanja
directive direktiva, propis, propisi, propisom, uputa, uredba
directives of the EC Commission direktive Komisije EZ
directivity pattern usmjerne karakteristike
directly čim, direktno, izravno, neposredno, odmah
directly applicable rules pravila neposredne primjene.
directly modulated transmitter odašiljač s izravnom modulacijom, odašiljač s izravnom modulacijom (na frekvenciji o
Directly Reduced direktno reducirano
directly-elected chamber neposredno izabrani dom
direct-mail company tvrtka s izravnom (elektroničkom) poštom
director direktor, dirigent, pročelnik, ravnatelj, redatelj, režiser, rukovodilac, upravitelj, voditelj
Director General's Office Kabinet ravnatelja
directorate direkcija, uprava
Directorate for Public Investments Direkcija za javne investicije
Directorate for Use Official Aircrafts Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
directories direktorijima
directors direktori
directorship direktorski položaj, direktorsko mjesto
directory adresar, direktorij, imenički, imenik, kazalo, ladica, podsjetnik, popis datoteka, priručni
directory access protocol protokol pristupa direktoriju
directory agent posrednik imenika, posrednik za pristup informacijama o usluzi
directory name ime direktorija, ime imenika
directory routing usmjeravanje po direktoriju
directory service imenička usluga, imenički servis, popisna usluga
directory setup uspostavljanje imenika
directory system agent posrednik imeničkog sustava, posrednik sustava za rad s d i reklo rij e m
directory system structure struktura imeničkog sustava
directory user agent korisnički posrednik imenika, posrednik korisnika za rad s d i reklo rij e m
directory-search algorithm postupak pretraži van ja imenika
directrix direktrisa
direct-sequence spread spectrum pseudoslučajno raspršeni spektar, raspršeni spektar s izravnim nizom
direful grozan
dirge naricaljka, parastos, pogrebna pjesma, posmrtna misa
Dirichlet form Dirichletova forma
dirigible balon
dirk bodež, kama
dirt blato, prljavština
dirt-cheap u bescijenje
dirty kaljati, kaljav, podao, prljati, prljav, prljavi, ukaljati, zamazan, zamazati se
dirty bill of lading nečista teretnica s primjedbom
dirty trick lopovluk
disability invaliditet, nedostatak, nemoć, nesposobnost, nesposobnosti, onesposobljenost
disability insurance invalidsko osiguranje
disability percentage table tablica invaliditeta
Disable deaktivirati, onemogućiti, onesposobiti
disabled bespomoćan, nesposoban za rad, nesposobnost za rad, osakaćen
disabled person invalid
disabled persons hendikepirane osobe
disables onemogućuje
disaccord neslaganje, razilaženje
disadvantage gubitak, mana, nedostatak, nepogodnost, nezgoda, šteta, zapreka
disadvantages nedostatci
disaffect otuđiti
disaffection of young people nezadovoljstvo mladeži
disagio disagio
disagree ne slagati se, proturiječiti, svađati se
disagreeable antipatičan, neprijatan, neugodan
disagreement nesloga, nesuglasica, sukob
disallow braniti, ne dozvoljavati, odbaciti, odbiti, opovrgnuti
disappear iščeznuti, nestati
disappearance iščezavanje, nestajanje, nestajanjem, nestanak
disappeared nestala, nestao
disappoint prevariti, razočarati, razočarati se
disappointed razočaran
disappointing razočaravajući
disappointment nezadovoljstvo, razočaranje
disapprobation negodovanje, neodobravanje
disapproval negodovanje, neodobravanje, neslaganje, osuda
disapprove ne odobravati
disarm razoružati
disarmament razoružanje
disarrange dezorganizirati, pobrkati, praviti nered, remetiti
disarrangement dezorganizacija, nered, poremećaj
disarray nered, zabuna, zbrka
disassemble rasklapati, rastaviti
disassembly rastavljanje
disassembly of products into parts rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove
disaster bijeda, katastrofa, krah, nepogoda, nesreća, propast
disaster area područje pogođeno nepogodom
disaster recovery oporavak od kvara, oporavak od poremećena djelovanja
disaster relief pomoć pri masovnim nesrećama
disaster victim postradali
disastrous koban
disavow dezavuirati, odricati, poricati, zanijekati
disavowal dezavuiranje, odbijanje, odricanje, poricanje
disband rasturiti, razići se
disbelie nepovjerenje, nevjerovanje
disbelief nepovjerenje, nevjerovanje, sumnja
disbelieve ne pouzdati se, ne vjerovati
disbelieving ne vjerovanje, sumnja
disburden istovariti, rasteretiti
disburse isplatiti, odriješiti kesu, trošiti
disbursement isplata, izdatak, trošak
disc disk, diska, krug, pločica, remenica
disc brakes disk kočnice
disc drive diskovni pogon
discard baciti, odbaciti, odložiti (naredba), pobacati
discard eligibility oznaka prioriteta odbacivanja (stanica)
discarded odbačen
discarded fish riblji otpad
discarding odbacivanje, odlaganje
discarding of idle cell odbacivanje prazne stanice
discectomy discektomija
discering najprobirljivije
discern raspoznavati, razabrati, razaznati, razlikovati se
discernible zamjetan
discerning pronicljiv, uviđavan
discernment moć rasuđivanja, oštroumlje, razbor
discharge iscjedak, iskrcati, ispaliti, isplata, istjecanje, istovariti, izboj, izvršiti, odrješenje, opaliti, otkaz, otpust, otpustiti, pražnjenje
discharge itself proizaći
discharge separator tlačni priključak (separator)
discharge summary otpusno pismo
discharging iskrcaj, iskrcavanje tereta, istovar
discharging documents iskrcajni dokumenti
discharging port iskrcajna luka
discharging rate iskrcajna rata
disciple sljedbenik, učenik
disciplinarian disciplina, onaj koji održava red, pristaša prezbiterijanskih načela, puritanac, starješina, strog odgajatelj
disciplinary disciplinska, disciplinski
disciplinary commission disciplinska komisija
disciplinary measures disciplinske mjere
disciplinary proceedings stegovni postupak
discipline disciplina, disciplinirati, stega, ukor
disciplined discipliniran
disciplines pravila
disciplines stipulated by Article 70 pravila određena člankom 70, pravila određena člankom 70.
disclaim ne priznavati, proricati
disclaimer onaj koji se odriče
disclose odati, otkriti, priopćiti, reći
disclosed objavljen, objelodanjen, otkriven, razotkriven
disclosure otkrivanje, raskrinkavanje, razotkrivanje
disclosure of information objavljivanje informacije, otkrivanje informacija, otkrivanje podataka
disco disco, disco klub, disko, disko klub, disko-klub, diskoteka
disco(theque) diskoteka
Discocyclina Discocycina, Discocycline
Discocyclinids Diskocikline
discography diskografija
discoloration gubiti boju
discolour gubiti boju, mijenjati boju
discolouration blijeđenje (boje)
discolysis diskoliza
discomfit izazvati, poraziti, remetiti, zbuniti
discomfort nemir, neudobnost, uznemirivati
discompose oneraspoložiti, uzbuditi, uznemiriti, zbuniti
disconcert dezorijentirati, zbuniti, zbunjivati
disconnect isključiti, iskopčati, izopćiti, odpojiti, odvojiti, prekinuti vezu s, razdvojiti, razjediniti
disconnect confirm TPDU potvrda odspajanja veze TPDU
disconnect request TPDU zahtjev za odspajanjem veze TPDU
disconnected bez veze, isključen, iskopčan, nejasan, odpojen
disconnection nepovezanost, nesuvislost
disconnector rastavljač
disconnexion izopćenost, razjedinjenost
disconsolate beznadan, nesretan, neutješan
discontent nezadovoljstvo
discontinous insulating systems diskontinuirani izolacijski sustavi
discontinuance obustava, prekid
discontinuance shortfall manjak zbog prekida
discontinue obustaviti, prekinuti, prestati
discontinued prekinut, prekinuta
Discontinuities Diskontinuiteti
discontinuity diskontinuiet, diskontinuitet, nepravilnost, nepravilnosti
discontinuous diskontinuiran, diskontinuirano
discontinuous deformation diskontinuirana deformacija
discontinuous reception isprekidani prijam (u pokretnim komunikacijama zbo
discontinuous transmission isprekidani prijenos, isprekidani prijenos (u pokretnim komunikacijama z
discontinuously diskontinuirano
discord ne slagati se, nesloga
discos disco klubovi, disko klubovi
discotheque disko klub
discotheques disko klubovima
discount diskont, eskontirati, ne uzeti u obzir, odbiti, popust, rabat
discount rate diskontna stopa, eskontna stopa
discount sale prodaja s popustom
discount store diskont
discounted rasprodaja, rasprodaje
discounted cash-flow method metoda diskontiranog novčanog toka
discounted income value diskontirana vrijednost prihoda
discounted value diskontirana vrijednost
discounted value method metoda diskontirane vrijednosti
discountenance ne odobravati, obeshrabriti, odbiti podršku
discounting eskontiranje
discourage dekuražirati, destimulirati, obeshrabriti, odgovoriti, odvratiti
discouraging obeshrabrujući
DISCOURSE DISKURS, diskurz, govor, govoriti, razgovor
discourse analysis analiza diskursa, diskursivna kompetencija
discourse strategies diskursivne strategije
discourses diskursi
discoursiv theory of law diskursna teorija prava
discoursive practices diskursne prakse
discover izumiti, naći, otkriće, otkrijte, otkriti, otkrivati, pronaći
discovered otkrili, otkriven, otkriveni
discoverer izumitelj, pronalazač
discoveries otkrića
discovers otkriva
discovery izum, nalazište, našašće, otkriće, otkrivajući, pronalazak, saznanje
discovery packet izviđački paket (u usmjeravanju paketa))
discredit diskreditirati, gubitak ugleda, izgubiti povjerenje, nevjerica
discreet diskretan, oprezan, pametan, uzdržljiv
discrepancies neslaganja, neusklađenosti
discrepancies and formal errors nepodudarnost i formalne pogreške
discrepancy nedosljednost, nepodudarnost, neslaganje, neusklađenost, odstupanje, različitost, razlika
discrepancy between the statements odstupanje između iskaza
discrete diskretan, kvantiziran, određen, određenim, odvojen, poseban
discrete channel digitalni kanal, diskretni kanal
discrete cosine transform diskretna kosinusna transformacija, rezultat diskretne kosinusne transformacije
discrete event simulation diskretna simulacija
discrete exponential function diskretna eksponencijalna funkcija
discrete exponentiation cryptosystem sustav tajnosti temeljen na diskretnim eksponentim
discrete Fourier transform diskretna F o uri e rova transformacija, diskretna Fourierova transformacija, diskretna Fourier-ova transformacija, rezultat diskretne F o uri e rova transformacije
discrete geometry diskretna geometrija
discrete hidden Markov source diskretni skriveni Markovljev izvor
discrete logarithm diskretni logaritam
discrete logic diskretna logika
discrete memoryless channel diskretni bezmemorijski kanal
discrete multi tone diskretni višetonski (signal)
discrete optimization diskretna optimizacija
discrete random variable diskretna slučajna varijabla
discrete simulation diskretna simulacija
discrete symmetries diskkretne simetrije
discrete symmetry diskretna simetrija
discrete systems diskretni sustavi
discrete transform diskretna transformacija
Discrete-event simulation Diskretna simulacija
discretion diskrecija, nahođenje, nahođenju, oprez, po svojoj ocjeni, razboritost, slobodna ocjena, tajnost
discretionary diskrecijski
discretionary and non-discretionary inputs endogeni i egzogeni inputi
discretionary increase povećanje na temelju diskrecionog prava
discretionary power diskrecijsko pravo
discretization digitalizacija, diskretizacija
discretization error pogreška diskretizacije
discriminant analysis diskriminantna analiza, diskriminativna analiza
discriminate diskriminirati, odvajati, praviti razliku
discriminate in favor of pogodovati
discrimination diskriminacija, lučenje, razlikovanje
discrimination based on disability diskriminacija zbog invalidnosti
discrimination based on nationality diskriminacija na temelju državljanstva
discrimination on the basis of nationality diskriminacija zbog nacionalnosti
discrimination on the basis of sexual orientation diskriminacija zbog spolne opredijeljenosti
discriminative diskriminativan
discriminative analysis diskriminativna analiza
discriminator demodulator FM signala, diskriminator
discriminatory diskriminirajući, koji diskriminira
discriminatory effect diskriminirajući učinak
discriminatory effects diskriminirajući učinak
discriminatory price diskriminacijska cijena
discrinimation diskriminacija
discurs diskurs
discus disk, disko
discuss diskutirati, rasprava, rasprave, raspravljati
discussed razmatran
discussion diskusija, rasprava, raspravljanje, razgovor, razmatranje, vijećanje
Index Indeks