Index Indeks
diflubensurone difubenzuron
difluorodeoxycytidine difluorodeoksicitidin
difusion difuzija
dig kopajući, kopati, udarac
dig in jesti
dig out otrpati, otrpavati
dig through the rock bušiti kroz stijenu
dig up iskopati, iskopavati, otkopati, pronaći
digest kratak prikaz, svariti, variti
digestibility probavljivost
digestible lako probavljiv, lako svarljiv, probavljiv
digestion digestija, probava, probavljanje, varenje
digestiv digestiv
digestive probavni, probavnog
digestive gland žlijezda srednjeg crijeva
digestives digestivi
digger kopač, primač
digging prekapanje, prekapanjem
digit brojka, cifra, znamenka
digit analyzer selektor brojeva
digit display brojčani prikaz
digit timeslot vremenski odsječak znamenkedigital
digital brojčani, digitalan, digitalno, digitalnog, diskretni (signal, sustav)
digital age digitalno doba
digital area models digitalni model prostora
digital audio digitalni audio
digital audio tape digitalna audiovrpca
digital audio visual interactive council vijeće za digitalne audiovizualne interaktivne sus
digital audio visual interactive system digitalni audiovizualni interaktivni sustav
digital broadcasting digitalna radiodifuzija
digital camera digitalna kamera, digitalni foto aparat
digital cartography digitalna kartografija
digital cellular digitalni celularni sustavi, digitalni ćelijski sustavi, sustavi s digitalnim prijenosom govora putem radij
digital cellular mobile radio system digitalni celularni pokretni radijski sustav, digitalni ćelijski pokretni radijski sustav
digital cellular system celularni digitalni sustav, digitalni ćelijski sustav, digitalni stanični sustav
digital channel digitalni kanal
digital character brojčani znak, digitalni znak
digital chart digitalna karta
digital circuit digitalni sklop, logički sklop
digital circuits digitalni sklopovi
digital clock digitalni sat
digital code digitalni kod
digital colour code digitalni kod boje
digital communication digitalna serijska komunikacija
digital communication service at 1800 MHz digitalna komunikacijska služba na frekvenciji 180
digital communication system digitalni komunikacijski sustav
digital compact cassette digitalna kompaktna kaseta
digital comparator digitalni kom paralo r, digitalni usporednik
digital comput. digitalno računalo
digital computer digitalno računalo
Digital control Digitalna regulacija, digitalno upravljanje
digital control of fiter parameters digitalno upravljanje parametrima filtra
digital control signal digitalni upravljački signal
digital control system digitalni upravljački sustav
digital correction digitalna popravka
digital cross connect digitalni prespojnik
digital crossconnect digitalni prespojnik
digital cross-connect system sustav s digitalnim prespojnicima
digital customer access digitalni korisnički pristup
digital data digitalni podatci
digital data channel kanal za prijenos digitalnih podataka
digital data conversion equipment oprema za pretvorbu digitalnih podataka
digital data terminal terminal za rad s digitalnim podatcima
digital data transmission digitalni prijenos podataka
digital data transmitter odašiljač digitalnih podataka
digital database digitalna baza podataka
digital DC-converter digitalni DC-pretvarač
digital display digitalni prikaz, digitalno prikazivanje
digital display unit uređaj za digitalni prikaz
digital distance relay digitalni distantni relej
digital distortion digitalno izobličenje, izobličenje zbog kvantizacije
digital distribution frame digitalni razdjelnik
digital electronic system digitalni elektronički sustav
digital encoder digitalni koder
digital enhanced cordless poboljšane bežične digitalne telekomunikacije, standard za poboljšane digitalne bežične telekomun
digital equipment company tvrtka za digitalnu opremu
digital equipment corporation tvrtka za digitalnu opremu
digital European cordless telecommunications digitalne europske bežične telekomunikacije
digital European cordless telephone europski sustav digitalne telefonije
digital exchange digitalna centrala
digital filter digitalni filtardigital filter, digitalni filtri
digital filtering digitalno filtriranje
digital filters digitalni filtar
digital frequency modulation digitalna frekvencijska modulacija
digital holography digitalna holografija
digital image analysis digitalna analiza slike, računalna analiza slike
digital image processing digitalna obrada slike, obradba
digital information digitalna informacija
digital information display brojčani prikaz, prikaz brojčanih informacija
digital information system digitalni informacijski sustav
digital information transmission prijenos digitalnih informacija
digital instrumentation digitalna instrumentacija
digital integrated circuit digitalni integrirani sklop, Digitalni integrirani sklopovi
digital interface digitalni vezni sklop, digitalno sučelje
digital interferometry digitalna interferometrija
digital island digitalni otok
digital land register digitalni katastar zemljišta
digital leveling digitalni nivelir
digital line linija za digitalni prijenos
digital line path digitalna linijska staza (koju čine dva ili više d, staza digitalne linije
digital line section digitalni linijski odsječak, dio digitalne linije
digital link digitalna veza
digital link module modul digitalne veze, skup digitalnih jedinica sučelja
digital loop carrier prijenosnik digitalne petlje
digital loopback digitalna povratna petlja
digital map digitalna karta
digital map of routes digitalna karta prometnica
Digital model Digitalni model
digital modulation digitalna modulacija
digital motion control digitalno upravljanje gibanjima
digital multimeter digitalni multimetar, višenamjenski mjerni instrument
digital multiplex equipment digitalna multipleksna oprema, digitalni multipleksori
digital multiplex equipment (muldem) digitalna multipleksna oprema, digitalni multipleksori demultipleksorna istoj lok
digital multiplex hierarchy hijerarhija digitalnih multipleksora
digital multiplexed interface digitalno multipleksno sučelje
digital network digitalna mreža
digital network architecture arhitektura digitalne mreže, ustroj digitalne mreže
digital notation brojčano označavanje
digital offset printing digitalni ofsetni tisak
digital offset printing machine digitalni ofsetni stroj
digital output digitalni izlaz
digital path digitalna staza, digitalna staza (koju čini jedan ili više digitaln
digital path not provided signal signal o nemogućnosti osiguranja digitalne staze
digital phase modulation digitalna fazna modulacija
digital phase modulation transmission prijenos vala s digitalnom faznom modulacijom
digital phone digitalni telefon
digital photoplethysmography digitalna fotopletizmografija
digital PI controller digitalni PI regulator
digital post processing naknadna obrada digitaliziranih prikaza
digital print digitalni tisak
digital private network signaling system signalizacijski sustav digitalne privatne mreže
Digital processing Digitalna obrada
digital processing of speech digitalna obrada govora
digital radio digitalni radio
digital radio relay link digitalna radiorelejna veza
digital radio systems digitalni radio sustavi
Digital record of old records Digitalizacija starih snimaka
digital recording digitalno bilježenje, digitalno snimanje
digital relay digitalni relej
digital representation digitalni prikaz
digital section digitalna sekcija, digitalna sekcija (dio digitalne staze), digitalni odsječak
digital service unit digitalna servisna jedinica, jedinica digitalne usluge
digital short range radio digitalna radijska postaja kratkog dometa
digital signal digitalna obrada signala, digitalni signal
digital signal processing digitalna obrada signala, digitalna obradba signala
digital signal processor digitalni obradnik signala, digitalni procesor signala
digital signal, level 0 digitalni kanal 64 kb/s
digital signal, level 1 digitalni kanal 1
digital signal, level 2 312 Mb/s, digitalni kanal 6
digital signal, level 3 digitalni kanal 44
digital signaling digitalno signaliziranje
digital signal-n (DS-3, DS-4, etc.) digitalni signal n-te razine
digital signature digitalni potpis, elektronički potpis
digital speech compression digitalno sažimanje govora, sažimanje digitaliziranog govora
digital speech interpolation digitalno sažimanje govoradigital speech interpola, digitalno umetanje govora
digital subscriber line digitalna pretplatnička linija
digital subscriber line access multiplexer DSL pristupni multipleksor
digital subscriber signaling digitalna pretplatnička signalizacija
digital subscriber signaling #1 digitalna pretplatnička signalizacija broj 1, signalizacija (korisnik- mreža) po D kanalu u ISDN
digital subscriber signaling #2 digitalna pretplatnička signalizacija broj 2 (u B-
digital switching digitalna komutacija, digitalno prospajanje
digital system digitalni sustav
digital telephone digitalni telefon
digital telephone network digitalna telefonska mreža, mreža s prospajanjem kanala
digital telephony digitalna telefonija
digital terrain model digitalni model terena
Digital terrain models Digitalni modeli reljefa
digital to analog converter digitalno analogni pretvarač
digital transit section digitalna tranzitna sekcija
digital transmission digitalni prijenos
digital transmitter digitalni odašiljač
digital video broadcasting digitalna televizija
digital video cassette digitalna video kazeta
digital video disk digitalni video disk
digital video interactive interaktivni digitalni video
digital-analog (DA) converter digitalno-analogni pretvornik
digital-analog converter digitalno-analogni pretvornik
digital-analog data conversion digitalno-analogna pretvorba podataka
digitalization digitalizacija
Digitalized Soil Types Digitalni tipovi tla
digital-to-analog digitalno-analogna (pretvorba)
digital-to-analog converter digitalno analogni pretvornik, digitalno-analogni konvertor
digitization digitalizacija, digitaliziranje, pretvorba analognih signala u digitalne
digitize digitalizirati
digitized radiovisiography digitalizirana radioviziografija
digitized speech digitalizirani govor
digitizer digitalizator
digitizing digitalizacija
dignified čestit, dostojanstven, gord, ugledan, veličanstven
dignitary dostojanstvenik
dignity dignitet, dostojanstva, dostojanstvo, počastiti
digress odstupiti, skrenuti
dihaploidization dihaploidizacija
dihydroergotoxine dihidroergotoksin
Dijunctive kriging Disjunktivni kriging
dike brana, brazda, jarak, nasip, prepreka, rov, smetnja
dilapidated oronuo, razoren, sklon padu, trošan
dilatation dilatacija
dilatative dilatacijska
dilatative cardiomyopathy dilatacijskakardiomiopatija
dilatative cariomyopathy dilatacijskamiokardiopatija
dilate rastegnuti, raširiti se
dilated dilatiran, dilatirane
dilated cardiomyopathy dilatativna kardiomiopatija
dilatometer dilatometar
dilatometry dilatometrija
dilatory dilatoran
dildo dildo, vibrator
dilemma dilema, nedoumica
Dilemma of faximile Dilema oko faksimila
dilemmas dileme
dilettante amater, ljubitelj
dilettantism dilentatizam
dilettentism amaterstvo
diligence marljivost, poštanska kola, pozornost, ustrajnost, vrednoća, vrijednost
diligent marljiv, ustrajan, vrijedan, vrijedni
diligent person marljiva osoba
diligently marljivo
dill kopar, mirodija
Dillon Round Dillonov krug
diluent razrjeđivač
dilute razblažiti, razrijediti
diluted razrijeđen
dilution razblaživanje, razrjeđivanje, razvodnjavanje, slabljenje
dim blijed, maglovit, mračan, mračiti, mutan, potamniti, potamnjeti, slab, taman, zamračiti, zamutiti
dim lighting prigušeno posvjetljenje
dime deseti dio dolara, kovani novac od deset centi, novčić od 10 centi
dimension dimenzija, dimenzije, dimenzijom, mjera, razmjer, veličina, značaj
Dimension stone Arhitektonski kamen, arhitektonsko-građevni kamen
dimensional dimenzionalan
dimensional principles dimenzijski principi
dimensional stability dimenzijska stabilnost, dimenzionalna stabilnost
dimensional synthesis dimensionalna sinteza
dimensionality of moods dimenzije raspoloženja
dimensioning dimenzioniranje, projektiranje
dimensioning of RC cross sections dimenzioniranje AB presjeka
dimensionless bezdimenzijski
dimensions dimenzije, mjere
dimensions of the field dimezije igrališta
dimer molekula stvorena od dvije manje indentične moleku
dimerization dimerizacija
dimers dimeri, eksplozivne formacije
dimesion stone arhitektonsko-građevni
DIMETHYL DIMETIL
dimethylformamide dimetil formamid
dimethylmethano dimetilmetano
dimethylureidomethyl dimetilureidometil
dimetyloldihydroxyetylenurea dimetiloldihidroksietilenurea
diminish smanjiti, umanjiti
diminished smanjen
diminishing smanjenje, smanjenjem
diminution smanjenje, umanjenje
diminutive deminutiv, umanjenica
dimmed blijed, onemogućen, zamagljen, zasjenjen
dimmer prekidač za kratka svjetla, svjetla za parkiranje
dimorphism dimorfizam
dimple malo ulegnuće
din galama, larma, lupa, zveckanje, zveket
DIN connector DIN priključnica
dinamic coeficient dinamički koeficijent
dinamic methods investigations constructions dinamičke metode ispitivanja konstrukcije
dinamic parameters dinamički parametri
dinamic resistance dinamička otpornost
Dinamic Thermogravimetry Dinamička termogravimetrija
dinamics dinamika
dinamyzing dinamiziranje
Dinaphtho Dinafto
Dinaric dinarski, dinarskih, dinarskog
Dinaric Karst dinarski krš
Dinaride Dinaridi
Dinarides Dinaridi
Dinarides Evaporites Dinaridi Evaporiti
dinasour dinosaur
dine hraniti, objedovati, ručati
diner čovjek koji objeduje, vagon-restoran
dingey široki čamac
dinghy čamac, gumeni čamac
dingle kurac, mala dolina, mala šumovita dolina, pimpek
dingy mutan, prljav, taman
dining room blagovaonica, trpezarija
dining-car vagon-restoran
dining-room blagovaonica
dinitrofluorbenzene dinitrofluorbenzen
dink kuhanje
dinky elegantan, nakićen
dinner objed, ručak, večera, večerati
dinners večere
dinosaur dinosaur
dint ostaviti trag, posredovanje, ulegnuće, utisak
diocesan dijecezan
diocese biskupija, biskupije
Diocese of Krk Krčka biskupija
Diocletian Dioklecijan
Diocletian palace Dioklecijanova palača
Diocletian's Dioklecijanova
Diocletian's mausoleum Dioklecijanov mauzolej
Dioclia Duklja
diode dioda
diode circuit diodni sklop
diode laser diodni laser
Diode mixer diodno mješalo
Diode mixers diodna mješala
diode-laser techniques diodno-laserske tehnike
diode-pumped solid-state laser poluvodički laser pobuđivan diodom
diodes diode
diode-transistor logic diodno-tranzistorski logički sklopovi
Diofant equation Diofantske jednadžbe
diols dioli
Diophantine approximations diofantske aproksimacije
Diophantine equations diofantske jednadžbe
diorama diorama
diorite Diorit
diotic diotički
dioxa analogues of sesquinorbornene dioksa analozi seskvinorbornena
dioxa-syn-sesquinorbornene dioksaseskvinorbornen
dioxide dioksida
dioxo diokso
dip gnjuranje, namočiti, umakanje, umočiti, zagnjuriti se
DIP Switch DIP prekidač, DIP sklopka
dipeptidyl peptidase dipeptidil peptidaza, dipeptidil-peptidaza
DIPHENYL DIFENIL
diphosphatase dibosfataza
diphtheria difterija
diploids diploidi
diploma diploma
diploma- diplomski
diplomacy diplomacija
diplomaed diplomiran
diplomat diplomat, diplomata
diplomatic diplomatski, diplomatskim
Diplomatic Academy Diplomatska akademija
diplomatic battle diplomatska bitka
diplomatic body diplomatski kor
diplomatic channel diplomatski kanal
diplomatic channels diplomatski kanali
Diplomatic Codex diplomatički kodeks
diplomatic corps diplomatski kor
diplomatic immunity diplomatski imunitet
diplomatic materia diplomatička građa
diplomatic pouch diplomatska pošta
diplomatic profession diplomatska služba
diplomatic protection diplomatska zaštita
Diplomatic Protocol Diplomatski protokol
diplomatic relations diplomatski odnosi
diplomatic representation diplomatsko zastupanje
diplomatic representative body diplomatsko predstavništvo
diplomatic significance diplomatičko značenje
diplomatic sources diplomatički izvori
diplomatics analize diplomatička analiza
diplomatic's analysis diplomatička analiza
diplomats diplomata
Dipole dipol
dipole moment dipolni moment
dipole moments dipolni momenti
dipper crpka, krčag, ronilac, vodeni kos, zabavni objekt u luna-parku
Index Indeks