Index Indeks
desolate opustošiti, pust, tužan, usamljen
desorption desorpcija
despair beznadnost, očaj, očajanje, očajavati
despatch hitna pošta, odaslati, odašiljanje, otposlati, otpraviti, otprema, otpremiti
desperate beznadan, očajan, očajnički
desperate hours sati očaja
desperately očajnički, očajno
desperation očajanje
despicable koji zaslužuje prezir, nizak, podao, prezriv, vrijedan prezira
despicably podlo, prezrivo
despise prezirati
despite prkos, unatoč, uprkos, usprkos, zloba
despiteful zloban
despoil opljačkati, pljačkati
despond gubiti nadu, malodušnost, obeshrabriti se
despondency potištenost, utučenost
despondent malodušan, očajan, snužden, utučen
despot despot
despotic tiranski
despotic (synchronized) network sinkronizirana mreža s jednim glavnim generatorom, zavisno sinkronizirana mreža
despotism despotizam
dessert desert, deserti, dezert, poslastica, slatkiši poslije jela, voće poslije jela
dessert (food) desert
desserts slastice
destabilize destabilizirati
destabilizes destabilizira
destilation destilacija
destillation destilacija
destination cilj, destinacija, mjesto, odredišni, odredište, opredjeljenje, sudbina, svrha
destination address odredišna adresa
destination address field polje odredišne adrese
destination call routing odredišno usmjeravanje poziva, usmjeravanje poziva prema unaprijed određenim uvje
destination code kod odredišta, kod smjera
destination end station odredišni uređaj
destination of transport prijevozno odredište
destination point code pozivni broj odredišne točke
destination port odredišna luka
destine namijeniti, odrediti, opredijeliti
destined nužan
destined for a third country s odredištem u trećoj zemlji
destiny sudbina, sudbinu
destitute lišen (čega), oskudan, siromašan
destroy dokinuti, istrijebiti, izgibati, porušiti, potamnjeti, razoriti, uništiti
destroyed razoren, uništen
destroyer razarač, rušilac, rušitelj
destruct automatski se uništiti, uništenje
destruction destrukcija, propast, propasti, razaranja, razaranje, uništenje, uništenjem, uništenju
destruction of crops uništavanje usjeva
destructive destruktivan, destruktivno, poguban, razoran, rušilački
destructive heating destruktivno grijanje
desulphurisation odsumporavanje
desulphurisation with hydrogen odsumporavanje vodikom
desultory isprekidan, nepovezan, u neredu
detach odijeliti, odriješiti, odvojiti, podijeliti
detached odijeljen, odvojen
detachment izdvojenost, odjeljenje, odred, odvajanje, otuđenost, razjedinjavanje
detail detalj, detaljno, opširno, pojedinost, potankost
detailed detaljan, detalji, detaljima, detaljno, detaljnu, iscrpan, opširan, opširnije, podroban
detailed design detaljno konstruiranje
Detailed drainage Detaljna odvodnja
details detalji, detalji izvedbe, pojedinosti, pojedinostima, tančine
detain pritvoriti, spriječiti, zadržati
detained pritvoren, uhapšen, zadržan zbog ispitivanja
detainee logoraš
detainment clause klauzula o riziku deposesije
detante detant
detect naći, otkriti, otkrivati, pronaći
detectable prepoznatljiv
detectaphone detektofon, prislušni telefonski uređaj
detecting otkrivanje
detection detekcija, otkrivanje, pronalaženje
detection algorithm detekcijski algoritam
detection of false documents otkrivanje lažnih isprava
detection system detekcijski sustav
detection system for inonization radiation detekcijski sustav ionizirajućeg zračenja
detection techniques tehnike
detective detektiv, detektiva, detektivski, detektivsko
detective story detektivska priča, krimić
detector detektor, otkrivač
detector amplifier detektorsko pojačalo, pojačalo s detektorom
detector array detektorski niz, raspored detektora
detector calibration umjeravanje detektora
detector response odziv detektora
detects otkriva
detent arm zadržna ručica
detent wheel zadržni kotačić
detention detencija, zadržavanje
detention before trial pritvor
detention camps. sabirni logori
deter odvraćati, zadržavati, zastrašiti
detergent deterdžent, prašak za pranje, sredstvo za dezinfekciju
deteriorate pogoršati, pokvariti, pokvariti se
deterioration beton, dotrajalost, kvarenje, pogoršanje, propadanje
determinant determinanta, odlučuj faktor, odrednica
determinants odrednice
determinate konačan, odrediti, određen
determination determinacija, odlučnost, odluka, odredba, određivanje, pripadnost
determination of period periodizacija
determine ocijeniti, odlučiti, odrediti, određenje, određivanje, određivati, određuje, određuju, ograničavati, opredijeliti, pobliže odrediti, riješiti, utvrditi, utvrđivati
determine conditions odrediti uvjete
determined odlučen, odlućili, određen, riješen, utvrđen, utvrđeno, utvrđivanje, utvrđivanju
determiner determinator
determines određuje, ograničava
determining određivanja, određivanje, određivanju
deterministic deterministički, predodređen
deterministic excitation deterministička pobuda
deterministic method deterministička metoda
deterministic oscilations determinističke oscilacije
deterministic safety analyses determinističke sigurnosne analize
deterministic signals deterministički signali
deterministic traffic determinizirani promet, pravilni promet
deterrent koji zadržava, odvraćanje, zastrašujući
detest gnušati se, mrziti
detestable mrzak, odvratan
dethrone maknuti s trona, svrgnuti s vlasti, zbaciti
dethronement svrgnuće
Detirtal minerals detritični minerali
detonate eksplodirati, prsnuti
Detonation detonacija, eksplozija, prasak
detonator kapsila
detour obilazak, obilaženje, skretanje
detoxification detoksikacija
detract nauditi, odbiti, oduzeti, oduzimati, omalovažavati, umanjiti
detracting klevetnički, potcjenjujući
detraction kleveta, oduzimanje, umanjenje
detractive klevetnički
detractor klevetnik
detrain istovarivati vagone, sići s vlaka
detriment gubitak, kvar, šteta
detrimental loš, nauštrb, škodljiv, štetan
detrimentally nauštrb
detrital nanosan
detrital minerals detritični minerali
detritus krš
detsction otkrivanje
detuning tank spremnik
deuce đavao, đavo, izjednačiti u tenisu, kuga
deuterium isotope effect deuterijski izotopni efekt
deuterium isotope effects deuterijski izotopni efekt, deuterijski izotopni efekti
deuterium kinetic isotope effect deuterijski kinetički izotopni efekt
devaluate devalvirati, obezvrijediti
devaluation devaluacija, devalvacija, devalvirati, gubitak vrijednosti
devalue devalvirati, obezvrijediti
devastate devastira, devastirati, harati, opustošiti, poharati, pustošiti, razarati, razrušiti
devastated devastiran, devastirana, devastirane, opustošen
devastating divan, harajući, razoran, veličanstven
devastation devastacija, haranje, pustošenje, rušenje
devastaton uništenej
devastator pustošilac
develop izgraditi, postati, proizvesti, proširiti, rasti, razvijanja, razvijanje, razvijat, razvijati, razviti, razviti se
develop a process razviti proces
developed nastao, nastao je, razvijen, razvijeni, razvijeno, razvila, razvili, razvio
developed countries razvijene zemlje
developed democracy razvijena demokracija
developement razvoj
Developement and Institutions razvoj i ustanove
Developer programer, razvojni programer
developing razvijanje, razvoj, razvoju
developing countries zemlje u razvoju
developing diagnostics razvojna dijagnostika
developing models razvojni modeli
development dogadjaj, događaj, istraživanje i razvoj, kretanje, otkrivanje, promjena, razvijanje, razvitak, razvitka, razvitku, razvoj, razvoja, razvojem, razvojni, razvoju, sazrijevanje, usavršavanje
development aid pomoć u razvoju, Razvojna pomoć
Development and Advertising Services Služba razvitka i promidžbe
Development and description razvoj i opis
development and ecology razvoj i ekologija
development and prognosis evolucija i prognoza
development bank razvojna banka
development conception koncepcija razvoja
development environment razvojno okruženje
development indicators razvojni indikatori
development of application razvoj primjene
development of capacity razvitak sposobnosti
development of computer's teachware izrada računalskog nastavnog softwarea
development of forestry razvitak šumarstva
development of garden architecture razvoj perivojne arhitekture
development of material culture razvoj materijalne kulture
Development of migrant communities razvoj migrantskih zajednica
development of services razvoj usluga
development of the central image razvijanje središnje slike
development of the pre-school child razvoj predškolskog djeteta
development plan razvojni plan
Development Policy politika razvoja, razvojna politika
development potential razvojni potencijal
development project razvojni projekt
development region razvojno područje
development risks razvojni rizici
development stages etapna izgradnja
development strategy razvojna strategija, strategija razvoja
development strategy of Croatian tourism strategija razvoja hrvatskog turizma
development worker djelatnik na razvojnim poslovima
developmental razvojni, razvojnih
developmental advantages razvojne prednosti
Developmental brain plasticity Razvojna plastičnost mozga
developmental language disorders razvojni jezični poremećaji, razvojni jezični poremećaji
developmental policy politika razvoja
developmental tendencies tendencije u razvoju
developmentally appropriate razvojno primjerena
developmentally specific proteins razvojno specifični proteini
developments razvoje
deveti ninth devet
deviancy zastranjenje
deviant nastran
deviant behaviour devijantno ponašanje
deviate odstupati, odstupiti, skrenuti, skretati, zastraniti
deviation devijacija, odstupanje, otklon
deviation from define blade profile odstupanje od zadanog profila lopatice
deviation from defined blade profile odstupanje od zadanog profila
deviation from normal conditions odstupanje od normalnih prilika
deviations odstupanja
device aparat, element, naprava, naprave, plan, pomoćna sprava, pronaći, pronalazak, smisliti, sprava, sredstvo, stroj, uređaj, uređaja, uređaju, zamisao
device address adresa uređaja
device allocation dodjela uređaja
device assignment dodjela uređaja, pridjeljivanje uređaja
device code kod uređaja
device driver pogon naprave, pogonski sklop naprave, pokretački program
device drivers upravljački programi
device group grupa uređaja, skup uređaja
device priority prednost uređaja
devices naprave, uređaji
devil demon, dođavola, dovraga, đavao, đavo, sotona, vrag
devil may care bezbrižan, nemaran
devilish vražji
devilment ludovanje, vragolija
devilry đavolstvo
devils demoni
devious koji luta, koji skreće, krivudav, kružni, neiskren, sporedni, zastranio
deviousness odstupanje
devise izmisliti, izumiti, smisliti, smišljati
deviser izumitelj, pronalazač
devisor oporučitelj
Index Indeks