Index Indeks
deck krov, paluba
deck chair ležaljka
deck chairs ležaljke
deck line linija palube
deck of cards špil karata
deck officer časnik palube
deck slab cast in situ dobetonirana kolnička ploča
deck wash piping cjevovod za pranje palube
deck-chair platnena ležaljka
declaim deklamirati, javno, recitirati
declamation deklamacija
declamatory deklamatorski
declaration deklaracija, deklaraciji, deklariranje, iskaz, izjava, objava, očitovanje, proglas
declaration certified ovjerena deklaracija
declaration concerning Article 120 izjava o članku 120.
declaration of Community interest izjava o interesu Zajednice
DECLARATIONS DEKLARACIJE
declarative deklarativan
declarative knowledge deklarativno znanje
declaratory deklaratoran
declare deklarirati, izjaviti, izjavljivati, izreći, objaviti, objavljujemo, prijaviti, priopćiti
declare a foul dosuditi prekršaj
declare a product deklarirati proizvod
declare one's readiness izjaviti spremnost
declare war objaviti rat
declared proglašen, proglašeni
declassed deklasiran
declassified otkriven, otkrivene, otkriveni
declension deklinacija, odbijanje, opadanje, propadanje, sintaksa, sklanjanje
declination deklinacija, odbijanje
declinature neprihvaćanje
decline nazadak, odbaciti, odbiti, opadanje, opadati, opasti, otkloniti, pad, padati, propadanje, saviti se
declining odbijanjem
declining industrial region industrijsko područje u nazadovanju
declivous nagnut
declutch isključiti
DECnet dekodirati, vratiti kodiranu poruku u prvotni oblik
decode dekodirana adresa, dekodirati, dešifrirati
decoded address dekoder
decoder dekoder, pogreška dekodera, pogreška nastala u postupku dekodiranja
decoder error pogreška dekodera
decoder failure dekodiranje, vraćanje kodirane poruke u prvotni oblik
decoding dekodiranje, vrata za dekodiranje
decoding gate dekompresija (operacija suprotna sažimanju)
decollete dekolte
decolo(u)r obezbojiti
decolonization dekolonizacija
decolonize dekolonizirati
decoloration of water obezvojavanje voda
decolourisation dekolorizacija
decommissioning dekomisija, povlačenje iz službe, raspremanja, raspremanje, stavljanje izvan pogona
decommissioning of nuclear facilities stavljanje nuklearnih postrojenja izvan pogona
decommissioning of power stations razgradnja elektrana
decompose raspadati, rastavljati, raščlaniti
decomposer razlagač
decomposition dekompozicija, dekompozicija signala, dekompozicija vremenskih nizova, raspadanje, rastav, truljenje
decompression dekompresija, dekonvolucija
deconstruction dekonstrukcija, dekonstrukciji
decontaminate dekontaminirati, dezinficirati, raskužiti
decontamination dekontaminacija, raskuživanje
decontrol oslobođenje
deconvolution dekonvolucija, opadanje, slabljenje, smanjivanje
decor dekor
decorate dekorirati, iskititi, kititi, nakititi, okititi, ukrasiti
decorated ukrašen, ukrašenu
decoration dekoracija, iskićenost, kićenje, odličje, ukras, ukrašavanje, uređenja, uređenje
decorations odličjima
decorative dekorativan, dekorativni, ukrasni
decorative expression dekorativni izraz, dekorativni izrazi
decorative item ukrasni predmet
decorative rivets dekorativne zakovice
Decorative trees Urbano zelenilo
decorator dekorater
decorous pošten, pristojan, uljudan
decorrelation dekorelacija
decorum pristojnost
decoupage dekupaž, umjetnost sječenja slika
decoupaged ukrašeno kolažem od dijelova slika
decoupaging ukrašavanje kolažem od dijelova slika
Decoupling Point točka razdvajanja
decoy mamac, meka, namamiti, vabiti, zamka
decrase smanjiti
decrease oduzeti, opadanje, opadati, pad, pada, smanjenje, smanjiti, smanjivanje, smanjivati, smanjivati se, umanjiti
decrease factor faktor smanjenja
decrease in value umanjena vrijednost
decrease of risk smanjenje rizika
decrease of road traffic noise level smanjenje razine buke cestovnog prometa
decreased smanjen, snižen, snižene, umanjen
decreased risk smanjeni rizik
decreasing opadajući, padajući
decreasing term insurance opadajuće osiguranje za slučaj smrti
decree dekret, isprava, ispravom, nalog, naredba, odluka, odredba, proglas, proglasiti, ukaz, uredba
decrement kartica čija se uskladištena vrijednost umanjuje k, kartica s opadajućom vrijednosti, smanjenje, umanjivanje
decrement of type or class b smanjenje tipa b
decrementing - value card decrypt dešifrirati, raskri vati
decrepit oronuo, star, trošan
decry izgraditi, ozloglasiti, poniziti, uvrijediti
decryption dekripcija, dešifriranje, raskrivanje
DECT access node bazna postaja DECT, pristupni čvor DECT
DECT radio access 1900 digitalni radio pristupni sustav pri 1900 MHz
Decumanus krivotvorina
dedicate posvećivati, posvetiti
dedicated namjenski, odan, posvečenih, posvećen, posvećena, pridijeljeni, zaokupljen, zaokupljenih
dedicated channel namjenski kanal, pridijeljeni kanal
dedicated circuit namjenski vod, pridijeljeni vod, unajmljeni vod, zakupljeni vod
dedicated computer namjensko računalo, računalo posebne namjene
dedicated control channel namjenski nadzorni kanal
dedicated line namjenski vod, stalna veza, unajmljeni vod, zakupljeni vod
dedicated personal computer namjensko osobno računalo
dedicated phone line namjenska telefonska linija
dedicated server namjenski poslužnik
dedication namjena, posveta, privrženost
dedifferentiation dediferencijacija
deduce deducirati, izvoditi zaključak, izvoditi zaključke, utvrditi, zaključiti
deducing izvođenje
deduct odbiti, oduzeti, otpisati
deductible franšiza, iznos sudjelovanja osiguranika u trošku štete, iznos sudjelovanja osiguranika u trošku štete koju, izvediv, koji se može iskoristiti za umanjenje porezne osno, koji se odbija, odbitna franšiza, trošak koji se može iskoristiti za umanjenje porez
deductible clause klauzula o odbitnoj franšizi
deduction dedukcija, izuzimanje, odbijanje, odbitak, otpis, rabat, umanjenja, umanjenje, zaključak
deduction at source odbitak na izvoru
deductions izuzimanja
deductive deduktivan
Deductive Inference deduktivno zaključivanje
deductive mechanism deduktivni mehanizam
deductive systems dedukcijski sustavi
deed čin, djelo, isprava, ugovor
deed of donation darovnica
deem odlučiti, razmatrati, smatrati, suditi
deemed procijenjen, procijenjeno, smatran
deemphasis postupak u prijamniku kojim se poništava isticanje, prigušenje visokih frekvencija
deemphasis filtering visokofrekvencijsko filtriranjedeemphasis filterin
deep dubina, dubinski, dubinskog, dubok, dubokog, dubokoj, napredovanje, ozbiljan
deep aquifer section monitoring opažanje dubokih zona vodonosnika
deep discount vrlo veliki diskont, vrlo veliki popust
deep drawing duboko izvlačenje
deep hitter smečer iz dubine terena
deep in the field duboko u polje
deep litter chikens duboka stelja pilića
deep sea velike dubine
deep space network mreža dubokog svemira, mreža za daleke svemirske komunikacije
deep tank duboki tank
deep trap duboka primjesa, duboka zamka
deepen dubiti, produbiti
deeper dublje, dublji, dubljoj
deep-fat frying prženje
deep-freezing duboko zamrzavanje
deep-frozen product duboko smrznuti proizvod
deeply duboko, jako, snažno
deep-sea fishing ribolov na otvorenom moru
deepwell pump dubinska pumpa, pumpa na palubi sa impelerima uronjenim do dna tan
deer divljač, jelen, jeleni, obični jelen, srna
Deer management Gospodarenje jelenima
deer tick bite ugriz krpelja
deetatisation deetatizacija
Deethanizer Deetanizator
deface dodati badge na već postojeću zastavu, izbrisati, nagrditi, zbrisati
defalcate pronevjeriti
defalcation pronevjera, utaja
defamation kleveta, poruga, sramota
defamatory klevetnički, pogrdan
defame klevetati, ocrniti, ogovarati
default dodijeljen, neispunjenje ugovornih obveza, nestašica, odgoditi, ogluha, osnovne vrijednosti programa, podrazumijevati, postaviti kao početnu vrijednost, pričuvna vrijednost, pridružena vrijednost, propust, propuštanje, standardno, uobičajeno, zadan, zadana vrijednost, zakašnjenje
default color uobičajena boja
default data connection port pridruženi podatci priključka
default database predodređena baza podataka, pridružena baza podataka, zadana baza podataka
default node representation početni prikaz čvora
default path predodređeni put, pridruženi put, uobičajeni put, zadani put
default risk rizik neizmirenja obaveza, rizik neplaćanja
default route osnovni smjer, predefinirani smjer, pridruženi smjer, uobičajeni smjer, zadani smjer
default router predodređeni usmjerivač, usmjerivač na kojeg se uobičajeno upućuju paketi
default router list lista predodređenih usmjerivača
default setting postavljanje željene vrijednosti
default value pridružena vrijednost, zadana vrijednost
defaulting debtor dužnik koji ne ispunjava obav., dužnik koji ne ispunjava obveze, nepouzdan dužnik
defaults dodijeljene, osnovni podaci
defeat pobijediti, pobjeđivati, poraz, poraziti, potući
defeated porazio, poražen, svladan, svladani
defeatism defetizam
defeatist kapitulant
defecate isprazniti crijeva, očistiti
defect defekt, dezertirati, greška, kvar, mana, manjkavost, nedostatak, oštećenje, otpadati, otpasti
defectability defektabilnost
defection otpadanje
defective defektan, kvaran, manjkav, pogrešan
defective product neispravan proizvod
defective verb defektivni, nepotpuni glagol
defectologia defektologija
defectologist defektolog
defects defekti, greške
defence obramben, obrambenim, obrana, obrane, obranom, obranu, odbrana, stav, zaštita
Defence and National Security Council Vijeće obrane i nacionalne sigurnosti
defence budget proračun za obranu
defence expenditure izdaci za obranu
defence lawyer sudski branitelj
defence line crta obrane
defence policy obrambena politika
defence purposes obrambene svrhe
defend braniti, obrana, obrane, obraniti, štititi, zaštititi
defend a title braniti naslov, braniti titulu
defend oneself braniti
defendant okrivljeni, optuženik, tuženik
defended branjen
defender branitelj, pobornik
defending obramben, zaštitni
defending team obrambena momčad
defense obrana, obrane, odbrana, stav
Defense Advanced Research Projects Agency Ured za napredne razvojne projekte Ministarstva ob
Defense Data Network dio mreže Internet koji koristi Ministarstvo obran, Podatkovna mreža Ministarstva obrane SAD
Defense Data Network Information Center središnji informacijski ured Interneta, središnji ured Interneta koji dodjeljuje mrežne ad
Defense Information Systems Agency informacijska agencija Ministarstva obrane SAD
defense player obrambeni igrač
defense system sistem obrane
defense to offense transition prijelaz iz obrane u napad
defenseless bespomoćan
defenses obrane
defensive obramben, obrambenim
defensive footwork obrambeni rad nogu
defensive foul prekršaj u obrani
defensive play obrambena igra
defensive player obrambeni igrač
defensive position obrambeni položaj, obrambeni stav
defensive positioning obrambeno postavljanje
defensive rebound skok u obrani
defensive stance obrambeni položaj
defensive technique obrambena tehnika
defensive zone obrambena zona
defer odgađati, odgoditi, odložiti, poštovati
deference popustljivost, poslušnost, poštovanje
deferent popustljiv
deferential pun poštovanja, snishodljiv
deferment odgađanje, odgoda, odlaganje
deferment of payment odlaganje plaćanja
deferral odgoda
deferral of proposal odgoda ponude
deferred annuity odgođena renta
deferred delivery odložena isporuka, prolongirana isporuka (MHS)
deferred delivery cancellation poništenje odložene isporuke
deferred delivery time vrijeme odlaganja isporuke (MHS)
deferred ordinary shares obične dionice s odgođenom isplatom
deferred payment credit akreditiv s odgođenim plaćanjem
deferred pension odgođena mirovina
deferred period razdoblje odgode, razdoblje odgode početka isplate
deferred taxation odgođeno oporezivanje
Index Indeks