Index Indeks
cuboidal kubični
cuckold prevareni muž, rogonja
cuckoo kukati, kukavica
Cu-coated Al plate Al-pločica prevućena bakrom
cucumber krastavac
cucumbers krastavac, krastavci
cud preživanje
cuddle zagrliti, zagrljaj
cudgel batina, močuga, toljaga
cue aluzija, biljarski štap, fila, mig, napomena, red ljudi, rep, štap za bilijar, znak
cuff hlačnice, lisičine za ruke, manšeta, manžeta, ošamariti, pljuska, suvratak rukava
cuisine hrana, kuhinja, kuhinju
cul-de-sac slijepa ulica
culinary kulinarni, kulinarski, kulinarsko, kulinarstvo
culinary customs kulinarija
cull odabrati, otpadak, raspodijeliti, srediti, ubrati cvijeće
culminate doći do kraja, doći do vrha, doseći vrhunac, vrhunac
culmination kulminacija
culpability kažnjivost, krivica, krivnja, subjektivna odgovornost
culpable kažnjiv, kriv, zločinački
culprit krivac, optuženik, zločinac
cult kult, obožavanje, vjerski obred
cult centers kultno središte
cultivar kultivar, sorta
cultivar quality kakvoća kultivara
cultivars kultivari
cultivate gajiti, gojiti, njegovati, obrađivati, uzgajati
cultivated obradiv, obradive, obrađen, obrađuje, uzgojen
cultivating obrada, obrade, obrađivanje, obrađuju
cultivation gajenje, kultiviranje, kultiviziranje, njegovanje, obrada, obrađivanje, uzgoj
cultivation system sustav obrađivanja zemljišta
cultivation techniques tehnike obrađivanja zemljišta
cultivation under plastic plastenička proizvodnja
cultivator obrađivač
cultural kultura, kulturalno, kulturan, kulture, kulturni, prosvijećen
cultural capital Kulturni kapital
cultural connections kulturne veze
cultural consumption kulturna potrošnja
cultural context kulturni kontekst
cultural cooperation kulturna suradnja
cultural crossroads kulturna raskrižja
cultural development kulturni razvoj
cultural difference kulturna razlika
cultural event kulturni događaj
cultural heritage kulturna baština
cultural history kulturna povijest
cultural identity kulturni identitet
cultural industries Kulturne industrije
cultural influences kulturni utjecaji
cultural informatics kulturalna informatika
cultural landscape kulturni krajolik
cultural marked units kulturološka obilježenost
cultural object kulturni objekt
cultural organization kulturna organizacija
cultural pluralism multikulturalnost
cultural policy kulturna politika
cultural prize nagrada za dostignuća u kulturi
cultural relations kulturne veze
cultural relativism kulturni relativizam
cultural sphere kulturni krug
cultural tourism kulturni turizam
culture klultura, kultura, kulturan, kulturu, obrazovanje, trgovina, uzgoj
culture industry kulturna industrija
culture media hranjivi mediji
culture of organization organizacijska kultura, organizacijske kulture
culture pearl umjetni biser
culture starter starter kulture
culture studies kulturološke studije
cultured cells stanice
cultureme kulturem
cultures kultura, kulture
cultures in contact kulture u doticaju
culvert jaz
cum sa
cum dividend dionice prodane s pravom na dividende
cumber smetnja, teškoća, zapreka
cumbersome dosadan, glomazan, kabast, težak
cumbrous mučan, težak
cumin kim, kumin
cumshots svršavanje u slikama
cumulation kumulacija, nagomilavanje
cumulation provision odredba o kumulaciji
cumulativ sensitivity kumulativna osjetljivost
cumulative cjelokupan, sav, skupan, zajednički, zbirni
cumulative deviations test test kumulativnih devijacija
cumulative distribution function or kumulativna funkcija distribucije
cumulative pension entitlement kumulirana mirovinska prava
cumulatively kumulativno
cunnilingus kunilingus
cunning lukavost, podmuklost, prepreden, vješt, vještina
cunt pička, pizda
cup čaša, kup, lončić, pehar, pokal, šalica, šolja
cup bearer peharnik
cup competition natjecanje za kup
cup final finalna utakmica u borbi za pehar
cup- formed fingers odbojkaška košarica
cupboard kuhinjski ormarić, ormar, ormar za suđe i jelo, ormarić, plakar
cup-formation polukružna obrambena formacija
cupidity pohlepa, pohlepnost
cupled spregnuto
cupola kube, kupola
cupon payment isplata kupona
cupping index dubina izvlačenja po Erichsenu
Cuprous oxide Bakar oksid
cur džukela, pas
curable izlječiv
curacy parohija, zvanje svećenika
curate kapelan, podžupnik
curative properties ljekovitost
curator član uprave, konzervator, kustos (muzeja)
curb rubnik, uzda, zauzdati, žvale
curbstone rubnik
curcuma kurkuma
curd skuta
cure izliječiti, liječenje, liječiti, lijek, ozdravljenje
cure the injury izliječiti ozljedu
cured soliti i sušiti
cured meat suhomesnat, suhomesnatim
curfew policijski čas, policijski sat
curing stvrdnjavanje
curiosity radoznalost, rijetkost, znatiželja
curious čudesan, čudesnih, ljubopitljiv, radoznao, rijedak, znatiželjan
curium curij
curl kovrča, kovrčati, naborati, rotor, uviti, uvojak
curlew carska šljuka
curlew sandpiper krivokljuni blatarić, krivokljuni žalar
curly kovrčast, kovrčasta, kovrčav, kudrav, valovit
curly bracket vitičasta zagrada
currant grožđica, ribiz, ribizl, suho grožđe
currencies prosječno vrijeme vezivanja
currency devize, kolanje, moneta, novac, novac u promet, novčana jedinica, promet, valuta, valuti
currency account devizni račun
currency adjustment prilagođavanje tečaja
currency clause klauzula o tečaju i valuti
currency converter pretvarač valuta
currency convertibility konvertibilnost valute
currency liquidity devizna likvidnost
currency mechanism valutni mehanizmi
currency movement kolebanje tečaja
currency movements kolebanje tečaja
currency notes efektiva
current aktualan, aktualnim, aktuelno, bujica, kretanje, mlaz, morska struja, sadašnji, sadašnjih, struja, strujanje, strujni, strujnog, tekući, tok, trenutan, trenutni, važeći, vodljiv
current account tekući račun
current balance otvoreni saldo
current cell rate trenutna brzina stanice (ATM), trenutna učestalost ćelija
current date trenutačni datum
current directory aktivni imenik, tekući popis datoteka
current exposure trenutna izloženost
current folder aktivna mapa
current lags the voltage struja zaostaje za naponom
current leads the voltage struja izmiče naponu
current payments tekuća plaćanja
current ratio pokazatelj tekuće likvidnosti
current score tekući rezultat
current section trenutni odjeljak
current selection trenutačno označeno
current serving tekuće posluživanje (osnovne postaje)
current sickness spell trenutno razdoblje bolesti
current supply dovod struje
current transformer strujni transformator
current unit method metoda tekuće jedinice
current velocity brzina strujanja vode
current window aktivni prozor
current year tekuća godina
current-conducting filament vodljivi filament
currently trenutačan, trenutan, trenutno
currents strujanja, struje
curriculum kurikulum, nastavni plan i program, nastavni program
curriculum content sadržaj kurikuluma
curriculum development izrada kurikuluma
curriculum evaluation evaluacija kurikuluma
curriculum material nastavni materijali
curriculum vitae kratka biografija, životopis
currier kožar, štavljač
curry curry, indijski začin, jelo od mesa
curry comb češagija
curse kleti, kletva, prokletstvo, proklinjati, psovati, psovka, ukleti
cursed odvratan, proklet, uklet
cursive rukopisni
cursor kursor, odzivnik, pokazivač, pokazivač aktivnog znaka ili polja na zaslonu, pokazivača, pokaznik (trenutačni), razvodnik
cursors kursori, pokazivači
cursory dosta tečan, letimičan, površan
curt kratak, odsječan, sažet
curtail odsjeći, prekinuti, skratiti, smanjiti
curtailment potkraćivanje, sasijecanje, skraćenje, smanjenje
curtain zastor, zavjesa
curtains zastorima, zavjese
curtate cjelobrojno
curtate expectation of life očekivano cjelobrojno trajanje života
curtate future lifetime cjelobrojno buduće trajanje života
curtesy flag zastava zemlje domaćina koja se ističe na brodu u
curvature krivina, savijanje, zakrivljenost, zakrivljenosti, zavoj
curve kriva, krivina, kriviti, krivulja, krivulje, nabor, obline, savijati, svinuti, svinuti se, zavijati, ženske obline
curve tracer crtač krivi, crtač krivulja
curve-ball felšana lopta
curved kriv, nepravilan, nepravilno, zakrivljen, zakrivljeno
curved right arrow strelica zakrivljena udesno
curved up ribbon vrpca zakrivljena prema gore
curves krivulja, naborima, savija, zakrivljenost
cushion apsorbirati (udarac), jastuk
cushy lagan, lagodan, udoban
cusp vrh
cuspidor pljuvaonica
cussed nastran, proklet, svojeglav
custard krem (jelo), krema, krema o zaslađenih jaja i mlijeka, krema od zaslađenih jaja i mlijeka
custard apple jabuka custard 
custard pastries kremšnitama, kremšnite
custodial koji se odnosi na skrbništvo, skrbnički
custodial services skrbništvo
custodian kustos, kustos (muzeja), kustosa, tutor
custody čuvanje, depozitna banka, nadzor, pravo čuvanja i odgoja, pritvor, skrb, straža, zaštita, zatvor
custom carina, carinske, carinski, korisnička, korisnički, korisnik, običaj, podešeno, posebno, prilagođen, prilagođeno, uobičajen, uobičajene, uzanca, vlastiti
custom boat carinski brod
custom command korisnička naredba
custom duty carina, carinska taksa
custom format korisnički oblik
custom house carinarnica
custom instalation korisnička instalacija
custom installation korisnička instalacija
custom inventory database korisnička inventarna baza podataka
custom law običajno pravo
custom lists korisničke liste
custom spelling dictionary korisnički rječnik
custom tarrif carinska tarifa
custom toolbar korisnička alatna traka
customary običajno, uobičajen
customary law običajno pravo
customer klijent, komitent, korisnik, korisnik (osoba koja dobiva uslugu i odgovorna je, korisnik usluga, kupac, mušterija, naručitelj, pretplatnik, primatelj, stranka
customer access korisnički pristup
customer care briga o kupcima
customer contact center središte za uspostavu kontakata s korisnicima
customer information korisnička informacija
customer interaction software program za praćenje poslovanja s korisnicima
customer needs korisničke potrebe
customer network pretplatnička mreža
customer network management upravljanje i nadzor korisničke mreže
customer premises equipment korisnička oprema, korisnikova oprema, uređaji u korisničkom prostoru
customer premises network mreža u pretplatničkim prostorijama
customer service korisnička usluga
customer service demand potražnja za korisničkim uslugama
customer set pretplatnički (telefonski) uređaj
customer-controlled reconfiguration korisnički upravljana rekonfiguracija, preraspored (prerazmještaj) koji nadzire korisnik
customers kupac, kupce, kupcima, strankama
custom-house carinarnica
customization adaptiranje, modificiranje, oblikovanje, podešavanje, prekrajanje, prilagođivanje
customize prilagodba, prilagodbu, prilagoditi
customs carina, carinarnica, carine, carinski, insekata, običaji, običajima
Customs Administration Carinska uprava
customs administrations carinske vlasti
customs and traditions običaji i tradicija
customs authorisation number broj carinskoga ovlaštenja
customs authorities carinske vlasti
customs authorization carinsko ovlaštenje
customs charge carinska stopa
customs clearance carinjenje, ocarinjenje
customs control carinski nadzor
customs cooperation carinska suradnja, suradnja na području carina
customs debt carinski dug
customs declaration carinska deklaracija
customs document carinski dokument
customs drawback povrat carine, povrat prava ocarinjenja
customs duties carinska pristojba, carinske pristojbe
customs duties of a fiscal nature carinske pristojbe fiskalne naravi
customs duties on exports izvozne carine
customs duties on imports carine na uvoz, uvozne carine
customs duty carina, carinska pristojba
customs duty applicable upon carina koja se primjenjuje pri
customs duty having equivalent effect carina s istovjetnim učinkom
customs duty on imports uvozna carina
customs endorsement ovjera carinske službe
customs facilities carinske pogodnosti
customs formalities carinske formalnosti
customs fraud carinska prijevara
customs harmonisation usklađivanje carine
customs harmonization usklađivanje carine
customs house carinarnica
customs information system carinski informacijski sustav
customs inspection carinska inspekcija
customs legislation carinsko zakonodavstvo
customs matters carinska pitanja
customs office carinarnica, carinska služba
customs officer carinarnica, carinik, carinski službenik
custom's official carinik
customs post carinarnica
customs procedure carinski postupak
customs procedure suspending duties postupak privremene obustave plaćanja carinskih pr
customs profession carinik
customs regime carinski režim
customs regulations carinski propisi
customs system carinski sustav
customs tariff carinska tarifa
customs territory carinsko područje
customs transit carinski provoz
customs union carinska unija
customs valuation carinska procjena, određivanje carinske vrijednosti
customs value carinska vrijednost
Index Indeks