Index Indeks
crochet heklanje, heklati, kačkanje, kukičanje
crochetwork kačkanje
crock ćup, gubiti snagu
crockery grnčarija
crockets kroketi
crocodile krokodil
croft dio farme, okućnica
Crohn's disease Crohnova bolest, registar bolesnika
croissant kifla
crominance komutator, prespojnik
crone baba, stara vještica, starica
crony stari drug
crook hulja, kuka, lopov, prijevoj, varalica
crooked iskrivljen, nakriv, nakrivljen, nepošten
croon pjevušenje, tiho pjevanje
crop guša, ljetina, mnoštvo, obrezivanje, podstrići, prinos, rod, šija, žetva
crop evapotranspiration evapotranspiracija kulture
crop failure nerotkinja
crop husbandry ratarstvo
Crop insurance osiguranje usjeva
crop maintenance njega usjeva
crop out doći na površinu
crop production biljna proizvodnja
Crop rotation Plodored
crop sequence plodored
crop water requirement potreba vode bilja
crop yield prinos usjeva, prinosi zrna
cropp promjena veličine prikaza
cropped ošišan
cropping precocity brzina ulaska u produktivnu dob
crops bilje, biljem, ljetina, usjev, usjeva, usjevi, usjevima, žitarica, žitarice
croquet kroket
cross izukrštati, križ, križa, križanac, križanje, križanje ceste i tračnica, križem, krst, ljut, ljutit, natmuren, poprečan, poprečnih, precrtati, prekrižiti, presijecati, prijeći, prijeći na drugu stranu, ukrštanje, ukrštati se, unakrsan, unakrsni, unakrsno
cross bar poprečna greda, prečaga, prečka
cross bred hibridni, ukršten
cross breed ukrštanje
cross breeding križanje
cross connect unakrižno prepletanje
cross country kros kantri, kros kontri, neravan teren
cross cut poprečni presjek
cross interlearning unakrižna polarizacija
cross my heart kunem se, kunem se svim srcem
cross oneself križati se
cross over poprečno
cross over dribble vođenje lopte s promjenom ruke i smjera
cross patch svadljiv čovjek
cross polarization prigušenje preslušavanja
cross product vektorski produkt
cross purpose nesporazum
cross question unakrsno ispit, unakrsno ispitivanje
cross road raskrsnica put, raskrsnica puteva
cross roads raskrsnica
cross section područje, presjek, udarni presjek
cross slide poprečni suport
cross step krizni korak
cross voting glasovanje za kandidate s različitih lista
cross word križaljka, ukrštene riječi
crossbar prečka, prespojnik, razdjelnik
crossbar exchange unakrižna veza
crossbar switch unakrižna korelacija
cross-border pogranične, prekogranični
cross-border arrangement prekogranični dogovor
cross-border broadcasting prekogranično radiotelevizijsko emitiranje
cross-border cooperation prekogranična suradnja
cross-border dimension prekogranični značaj
cross-border infrastructure prekogranična infrastruktura
cross-breed ukrštanje
cross-channel connection veza preko kanala
crossconnect mreža s unakrižnim prenošenjem podataka, unakrižna mreža
cross-connect unakrižna satelitska mreža
crossconnect (cross-connect) mreža s više satelita i više zemaljskih stanica, unakrižna satelitska mreža
crosscorrelation pm s poj i ste (u komutaciji), presjecište
cross-country race kros
cross-court block blok dijagonalnog smeča
cross-court spike dijagonalni smeč
cross-cultural međukulturalna
cross-cultural studies kroskulturalna istraživanja
crossed križan, križano
crossed cheque obračunski ček
crosses križanaca
cross-examination unakrsno ispitivanje
cross-frontier data flow prekogranični tok podataka
crossing križanje, krstarenje, prijelaz, prijelaz za pješake, raskrsnica, raskršće, ukrštanje
crossing space granice igrališta
crossing vessel brod koji siječe plovni kurs, brod koji siječe plovni put, brod koji siječe plovnu rotu
crosslink network unakrižno polarizirani kanali
crosslink satellite network interferencije unakrižno polariziranih kanala
cross-linked polyethylene umreženi polietilen
Cross-linking umreživanje
crossover krizno kretanje igrača, križanje, križanje igrača, križni komad, recipročna izmjena, ukrižen, ukriženi, zaobilazni luk
cross-over prijelazan
crossover experiment ukriženi pokus
crosspoint preslušavanje, preslušavanje između parica u istom kabelu
cross-polarized channels pojava preslušavanja
cross-polarized interference otpor na pritisak (koji može izdržati optički kabe
cross-post cross-post
cross-reference križna referenca
cross-references unakrsne reference
crossroad križanje, poprečan put, razmeđe
crossroads križanju, raskršće, razmeđu
cross-search grupno pretraživanje
cross-section poprečni presjek
cross-section distortion distorzija poprečnog presjeka
crosstab query unakrsni upit
cross-tabulation unakrsno tabeliranje
crosstalk kriogena oprema, niskotemperaturna oprema, transkripcija
crosstalk attenuation kriogeni sustav, niskotemperaturni sustav
cross-talk phenomenon kriptoanaliza, kriptoraščlamba
crosswise dijagonalno
crosswise motion poprečno kretanje
crossword križaljka
crossword puzzle križaljka
crotchet ćudljivost, kapric, kuka, kukica
crotchety nastran
crouch čučnuti, pognuti se, pogrčeni položaj, sagibati se
croud gomila, gužva
croup gušobolja
croupier djelitelj, krupje
crow kukurikati, vrana
crowd gomila, gužva, nagomilati, nagrnuti, svjetina, vrvjeti
crowded krcat, nagomilan, popunjen, prometan
crowding out učinak istiskivanja
crown kruna, kruni, krunica, krunisati, okruniti, vladar
crown prince prestolonasljednik, prijestolonasljednik
crowned okrunjen, okrunjene
crowning krunidben
crowns krunice
cruch out iscijediti
crucial ključan, kritičan, najvažniji, odlučan, odlučujuće, odlučujući, presudan, presudni
crucian carp karas
cruciate u obliku križa
Cruciate ligament križni ligament
crucible kušnja, retorta
Cruciferae family Porodica Cruciferae
crucifix raspeće, raspelo
crucifixion raspeće, raspelo
cruciform bollard bitva u obliku križa
crucify raspeti, razapeti, razapeti na križ
crude grub, gruba, nafta, nedozrio, neizgrađen, neprerađen, primitivan, sirov, sirova, surov
crude ash sirovi pepeo
Crude Oil nafta, naftna, sirova nafta
crude oil washing tehnika čišćenja tankova na tankerima
crude oil washing tanks pranje tankova sirovom naftom
crude rate sirova stopa
crudeness grubost
cruel grozan, krvnički, nečovječan, nemilosrdan, nesmiljen, okrutan, okrutnom, surov
cruel and degrading treatment okrutno i ponižavajuće postupanje
cruelly krvnički
cruelty okrutnost
cruet bočica
cruise krstarenje, krstariti, plovljenje, vožnja morem
cruiser brod za krstarenje, jahta, krstarica, motorni čamac
cruising krstarenje, kružnih putovanja, kružno putovanje
cruising radius akcijski polumjer broda
cruising range akcijski polumjer
cruising ship brod za kružna putovanja
crumb djelić, mrva, mrvica, mrviti, panirati, zrnce
crumble mrviti, mrviti se, raspasti, raspasti se, smrviti, srušiti se
crumbly mrvičast
crump hrskanje
crumpet lisnato tijesto
crumple gnječiti, gužvati, zgužvati
crunch drobiti, hrskanje, hrskati, krckanje, škripanje, škripiti, zdrobiti, zgnječiti
crunching škripa
crupper podrepnjak
crusade kampanja, križarski rat, krstaški rat
crusader križar, križarska, križarski
crusades križarski ratovi, križarskih ratova
cruse ćup, krčag, vrč
crush drobiti, gnječiti, gužva, potlačiti, samljeti, shrvati, skršiti, slom, slomiti se, smožditi se, zdrobiti, zgnječiti
crush resistance kriptoanalizator
crush room foaje
crush up usitniti
crushed skršen, zdrobljen
crushed stone tehnički kamen
crusher drobilica, gnječilac
crushing test kompresijska proba
crust kora, kora (hljeba), kora hljeba, kora kruha, korica, krasta, ljuska, maska, okorjeti, pokožica
crustacean ljuskar, račji, rak, školjka
crustacean farming uzgoj rakova
crustaceans ljuskavci, rakovi
crustal field polje kore
crutch štaka, štap
crutches štake
crux bit značenja, nedoumica, teškoća, zapreka
cry dozvati, glasati se, grcati, jadikovati, jauk, krik, kriknuti, molba, plač, plakanje, plakati, poklič, poklik, povik, uzvik, vapaj, vikati, vrisnuti, zov
cry baby plačko
cry down kuditi
cry of the loon krikovi gnjurca
cry out izvikivati, povikati
cry up hvaliti
crybaby plačljivac
cry-baby cmizdravac, plačljivac
crying hitan, koji plače, plač, plačan, plakanje, prijek, vapijući
cryochemistry kriokemija
Cryogencs Supravodljivost
cryogenic equipment kriptoanalitički udar
cryogenic system cryptanalysis kriptogram, šifrirani tekst
Cryogenic temperature Kriogene temperature
cryopreservation of bovine embryos duboko smrzavanje goveđih zametaka
cryoprotector optimization optimiranje krioprotektora
crypt grobnica, grobnica u crkvi, kosturnica, kripta, šifriranje
cryptanalyst cryptanalytic attack cryptogram crypt kriptografski ispitni zbroj
cryptic tajnovit
cryptic notes nejasne poruke, tajnovite poruke
cryptogram kriptogram
cryptograph kriptograf, šifriranje
cryptographer kriptograf
cryptographic security mechanism cryptography znanost o šifriranju
cryptography kriptografija
cryptography algorithm kriptografski algoritam
cryptology kriptologija, znanost o tajnom komuniciranju
cryptosystem kriptosustav, sustav tajnosti
crystal brušeno staklo, kristal, kristalan, kristalno, ledac
Crystal chemistry Kristalna kemija
crystal engineering kristalni inženjering, kristalni inžinjering
crystal field kristalno polje
crystal growth kristalni rast, rast kristala
crystal morphology kristalna morfologija
crystal structure kristalna struktura
crystal-clear bistar, bistrim
crystalinity kristaliničnost
crystalization kristalizacija
crystalize kristalizirati
crystalline kristalan, kristalni, kristalnog
crystalline structur kristalni sastav
crystallite size veličina kristalita
Crystallization kristalizacija
crystallization inhibitors inhibitori kristalizacije
crystallize iskristalizirati, kristalizirati
crystallographer kristalograf
crystallography kristalografija
crystallometry kristallometrija
crystalo-optical properties kristalooptička svojstva
crystals kristala
crystals and chakras kristali i čakre
CSCE Konferencija o europskoj sigurnosti i suradnji
CSF secretion sekrecija likvora
CSMA protocol CSMA protokol
CSMA/CD CSMA/CD (Ethernet protokol mrežnog pristupa)
CSMA-CD protocol CSMA-CD protokol
CT2 system CT2 sustav, sustav digitalnih bežičnih pokretnih komunikacija
CTBTO CTBTO
cub mlado, mladunče, poletarac
cub pack jato
Cuba Kuba
Cuban Kubanac, kubanski, kubanskih
cube kocka, kub, kubirati, treći stupanj
cubic kubični, kubično
cubic crystal kockasti kristal, kubični kristal
cubic dynamical system kubni dinamički sustav
cubic form kubična forma
cubic metre kubični metar, kubik
cubicle kabina
Index Indeks