Index Indeks
crate gajba, košara za pakiranje, letvarica, pletena košara, sandučić od letava, sanduk, spakirati u sanduk, velika košara, veliki sanduk
crater grotla, grotlo, krater, lijevak
craton Kraton
cravat kravata, kravate, zastavna traka, zastavna vrpca
crave čeznuti, žuditi
craven kukavica, plašljivac
craving strasna želja, žeđa, žudnja
craw guša, puzanje, puzenje, puziti
crawfish rak
crawl gmizanje, gmizati, plaziti, puzanje, puzati, stil u plivanju
crawl out izmiljeti
crayfish rak, slatkovodni rak
crayon kreda u boji
craze ludost, poludjeti
crazy ćaknut, gluposti, luckast, lud, ludo, ludog, zanesen
Cre recombination system Cre rekombinacijski sustav
creak škripa, škripati
cream kajmak, krem, krema, nadjev, skorup, slatko vrhnje, vrhnje
cream cheese sir kremasti
cream of tartar tartarsko vrhnje
cream-coloured courser plava trkačica
creamery mljekara
crease nabor, nabrati, nafaltati, pregib, rub
creaseproof finishing obrada protiv gužvanja
create izraditi, izrađivati, izrađuju, kreirate, kreirati, načiniti, napravite, napraviti, osnivati, osnovati, praviti, proizvesti, stvara, stvaramo, stvaranja, stvaranje, stvarati, stvorite, stvoriti
create a copy izradi kopiju
create conditions stvoriti uvjete
created kreiran, kreirani, oformljen, realiziran, realiziranih, stvoren, stvorila
creates kreira, stvara
creating stvaranja, stvaranje, stvaranju
creatinine kreatinin
creation djelo, formacija, kreacija, osnivanje, ostvarenje, stvaralaštvo, stvaranja, stvaranje, stvaranjem
creation of nuclear-free zones stvaranje beznuklearnih zona
creation of the necessary conditions stvaranje potrebnih uvjeta
creative kreativan, stvaralački
creativity kreativnost, kreativnosti
creator kreator, stvaralac, tvorac
creature biće, stvorenje
creatures stvorenja
creche dječje jaslice
credence pouzdanje, povjerenje, vjera
credential dokument, uvjerenje, vjerodajnica
credentials akreditiv, vjerodajnica, vjerodajnice
Credentials and Privileges Commission Mandatno-imunitetno povjerenstvo
Credentials and Privileges Committee Mandatno-imunitetni odbor
credibility vjerodostojnost
credibility factor faktor povjerenja
credibility of the media kredibilitet medija
credibility premium premija povjerenja
credibility theory teorija kredibiliteta, teorija povjerenja
credible vjerojatan
credit dug, konto, kredit, kreditirati, kreditni, kreditnih, kreditnim, odobriti, povjerenje, ugled, vjera, vjerovati
credit allocation transakcija s kreditnom karticom (elektroničko pla
credit card kreditna kartica
credit card authorisation kritični kut (upada svjetlosne zrake)
credit card call analiza kritičnog puta, raščlamba kritičnog puta
credit card calling hrvatska akademska i istraživačka mreža
credit card transaction informacija o boji video signala
credit control kreditna kontrola
credit financing kreditiranje
credit guarantee kreditno jamstvo
credit information informacija o kreditu
credit institution kreditna ustanova
credit insurance osiguranje kredita
credit policy kreditna politika
credit purchase kupnja na otplatu
credit reference kreditna preporuka
credit reference and analysis kreditna preporuka i analiza
credit risk kreditni rizik, rizik neizmirenja obaveza
credit sale prodaja na kredit
credit standing kreditna sposobnost
credit transfer virman
credit union kreditna unija
credit worthiness bonitet
credited pripisano
credit-inquiry agency trgovačka obavještajna agencija
creditor kreditor, povjeritelj, vjerovnik
creditworthiness bonitet
credulity lakovjernost
credulous lakovjeran
creed vjera, vjerovanje
creek draga, dražica, mali zaljev
creep gmizanje, gmizati, pička, pizda, pizdek, potkradati, puzanja, puzanje, puzati, puziti
creep limit granica puzanja
creep rupture strength statička izdržljivost
creep rupture stress statička izdržljivost
creeper puzavac
creepy gmizav, grozan, grozovit
cremate sagorjeti, spaliti
crematories krematorij, krematorija
Creole kreolac, kreole, kreolk, kreolka
crept gmizati
crepuscular sumračan
crescent mladi mjesec, polumjesec
crescent-shaped u obliku polumjeseca
crest ćuba, krijesta, nakit, Odbor za znanstvena i tehnička istraživanja, vijenac, vrh
crest fallen klonuo, snužden
crest of wave brijeg vala
crested lark ćubasta ševa
crested tit ćubasta sjenica
crest-wreath točenica
Crete Kreta
cretin slaboumnik
crevasse pukotina
crevice naprslina, pukotina
crew četa, društvo, momčad, osoblje, posada, posada broda, posada ne uključujući zapovjednika, posade
crew complement broj članova posade
crew composition sastav posade
crib dječji krevet, dječji krevetac, dječji krevetić, jasle, plagijat, valov
cribbing debla koja drže trup broda u brodogradilištu
cribs drvene skele
crick grč
cricket cvrčak, kriket, vrsta igre s loptom, zrikavac
cricket ground igralište za kriket
cricketer igrač kriketa
crickets zrikavaca
crier galamdžija, glasnik, telal, vjesnik
Crikvenica Riviera Crikvenička rivijera
Crikvenica-Novivinodolski coast Crikveničko-novovinodolsko primorje
Crikveničko-novovinodolska region Crikveničko-novovinodolsko primorje
crime kriminal, kriminala, kriminalitet, nedjelo, zločin, zločinima
crime against humanity zločin protiv čovječnosti
crime against individuals zločin protiv osoba
crime against property zločin protiv imovine
Crime Investigation Police Department Uprava kriminalističke policije
crime syndicate mafija, zločinačka mreža
criminal kaznene, kazneni, kriminalan, kriminalnih, zločin, zločinac, zločinački
criminal activity kaznena aktivnost, kazneno djelo
criminal conviction kaznena presuda
criminal court kazneni sud
criminal investigation department istražni odjel
criminal law kazneno pravo, krivični zakon
criminal liability kaznena odgovornost
criminal matters kaznena djela
criminal procedure kazneni postupak
Criminal Procedure Act Zakon o krivičnom postupku
criminal proceedings optužni akt
criminal record kaznena evidencija
criminality kriminalitet
criminology kriminologija
crimp hvatati mladice, nabirati, nasilno za službu na brodu ili u vojsci, uvijati (kosu)
crimped nabran, uvijen
crimson crven, grimiz, grimizan, rumen
cringe dodvoravanje, ropska poslušnost, ulagivanje
crinkle nabor, nabrati
cripling izvijanje
cripling strength izvojna jačina
cripple bogalj, invalid, osakatiti, sakatiti
crippled bogalj, osakaćen
crisis kriza
Crisis Management Committee Krizni stožer
Crisis Staff Krizni stožer
crisp hrskav, kovrčav, krt, svjež, uvijen
crispy hrskav, krt
criss cross križanje igrača
crisscross unakrstan
criteria kriterija, kriteriji, kriterijima, mjerila, mjerilo
criteria for the selection of media kriteriji za izbor medija
criterion kriterij, mjera, mjerilo, obilježje, uvjet
critic kritičar, kritika, recenzent, strog sudac
critical ključni, kritičan, opasan, presudan, presudno
critical angle koordinatna sklopka, krosbar sklopka
critical circumstances kritične okolnosti
critical edition kritičko izdanje
critical level factor faktor kritičnog stanja
critical load factor faktor kritičnog opterećenja
critical parameters kritični parametri
critical path analysis centrala s koordinatnim sklopkama, krosbar centrala
critical period hypothesis hipoteza kritičnog perioda
critical periods Kritična razdoblja razvitka
critical phenomena kritične pojave
critical pressure minimalni pritisak koji treba da bi se kod kritičn
critical rewiev kritički osvrt
critical shortage kritična nestašica
critical temperature kritična temperatura iznad koje plin vise ne može
critical weed control period kritično razdoblje zakorovljenosti
criticism kritika
criticize kritizirati, recenzirati, zamjeriti
Critics kritika, kritike
critism kritika
croak graktanje, kreketanje, kreketati, kreštanje
croat hrvat, Hrvat(ica), Hrvatica
Croat Democratic Union Hrvatska demokratska zajednica
Croatia Croacia, Černobil, Hrvatska, Hrvatskoj, hrvatskom
Croatia agrees to conclude Hrvatska je suglasna sklopiti
Croatia and Slovenia Hrvatska i Slovenija
Croatia declares its readiness Hrvatska izjavljuje svoju spremnost
Croatia proper Banska Hrvatska
Croatia. Hrvatska
Croatian Hrvat, Hrvati, hrvatski, hrvatski jezik, hrvatskoga, hrvatsku
Croatian academic and research network koordinatna sklopka, krosbar centrala, telefonska centrala sa koordinatnim sklopkama
Croatian Academy of Arts and Sciences Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Croatian Agency for Small Business Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
Croatian Air Force Hrvatsko ratno zrakoplovstvo
Croatian air forces Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, Hrvatsko zrakoplovstvo
Croatian Americans hrvatski iseljenici u SAD
Croatian and Serbian Vlachs Hrvatski i srpski Vlasi
Croatian and Slovene littoral Hrvatsko i Slovensko primorje
Croatian architecture and sculpture Hrvatska arhitektura i skulptura
Croatian army Hrvatska vojska
Croatian authorities hrvatske vlasti
Croatian autochtonic dogs hrvatski autohtoni psi
Croatian Bank for Reconstruction and Development Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska banka za obnovu i razvoj
Croatian Bar Coding Association Hrvatsko udruženje za kodiranje
Croatian Baroque theatre hrvatsko barokno kazalište.
Croatian book hrvatska knjiga
Croatian book heritage hrvatska knjižna baština
Croatian borders hrvatske granice
Croatian Bureau of Statistics Državni zavod za statistiku
Croatian cartographers hrvatski kartografi
Croatian Cattle-Raising Selection Centre Hrvatski stočarski selekcijski centar
Croatian Chamber of Commerce Hrvatska gospodarska komora
Croatian Chamber of Trades and Crafts Hrvatska obrtnička komora
Croatian Church Slavonic hrvatski crkvenoslavenski jezik
Croatian Church Slavonic grammar hrvatski crkvenoslavenski jezik
Croatian cigarettes hrvatske cigarete
Croatian company hrvatsko društvo, hrvatsko trgovačko društvo
Croatian composers' society Hrvatsko društvo skladatelja
Croatian Conbstitution županije
Croatian construction industry hrvatsko građevinarstvo
Croatian cultural stereotypes hrvatski kulturni stereotipi
Croatian culture hrvatska kultura
Croatian Demining Centre Hrvatski centar za razminiranje
Croatian dialect dijalekt hrvatskoga jezika
Croatian dialectology hrvatska dijalektologija
Croatian dialects hrvatski dijalekti
Croatian diaspora hrvatska emigracija, hrvatski iseljenici, hrvatsko iseljeništvo
Croatian drama hrvatska drama
Croatian early middleage art starohrvatska umjetnost
Croatian economy Gospodarstvo Hrvatske, Hrvatsko gospodarstvo
Croatian Electrical Utility Hrvatska elektroprivreda
Croatian emigrants hrvatski iseljenici
Croatian Employment Institute Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian energetics hrvatska energetika
Croatian ethnology hrvatska etnologija
Croatian flora flora Hrvatske
Croatian foreign policy HRVATSKA VANJSKA POLITIKA
Croatian Forests Hrvatske šume
croatian genome hrvatski genom
Croatian Geodetic Institute Hrvatski geodetski institut
Croatian Glagolism hrvatsko glagoljaštvo
Croatian Glagolitic hrvatskoglagoljski
Croatian Glagolitic medieval literature hrvatskoglagoljska književnost srednjega vijeka
Croatian Guarantee Agency Hrvatska garancijska agencija
croatian heritage hrvatska baština
Croatian Heritage Foundation Hrvatska matica iseljenika
Croatian historical rigths hrvatsko državno pravo
Croatian history hrvatska povijest
Croatian humanism hrvatski humanizam
Croatian Hydrographic Institute Hrvatski hidrografski institut
Croatian Information and Culture Institute Hrvatski informativno-kulturni zavod
Croatian Institute for Health Insurance Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Institute for Telecommunications Hrvatski zavod za telekomunikacije
Croatian Institute for the Prevention of Addiction Hrvatski zavod za prevenciju ovisnosti
Croatian Institute of Viticulture and Enology Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Croatian Intelligence Service Hrvatska izvještajna služba
Croatian Investment Promotion Agency Hrvatska agencija za promicanje ulaganja
Croatian Istria Hrvatska, Hrvatska Istra
Croatian Karst Hrvatski krš
Croatian Kingdom Hrvatska Kraljevina
Croatian kuna hrvatska kuna
Croatian Land Forces Hrvatska kopnena vojska
Croatian language hrvatski jezik
Croatian Latinity Hrvatski latinitet
Croatian law hrvatsko pravo
Croatian law of shipping hrvatsko plovidbeno pravo
Croatian laws and regulations hrvatsko zakonodavstvo
croatian legal hrvatsko pravno
Croatian legislation hrvatska zakonska regulativa, hrvatsko zakonodavstvo
Croatian lexicography hrvatska leksikografija
Croatian libraries hrvatske knjižnice
Croatian Library and Information Science hrvatsko knjižničarstvo
Croatian literary Baroque hrvatski književni barok
Croatian Literary Criticism hrvatska književna kritika
Croatian Literary Historians hrvatski književni povjesničari
Croatian literary historiography hrvatska književna historiografija
Croatian literary history hrvatska književna povijest
Croatian Literary Language hrvatski književni jezik, hrvatski književni jezika, hrvatski književni/standardni jezik
Croatian Literature hrvatska književnost
Croatian literature of the Middle Ages hrvatska srednjovjekovna književnost
Croatian littoral hrvatsko priobalje
Croatian medical libraries hrvatske medicinske biblioteke
Croatian Middle-Ages procedure law Hrvatsko srednjovjekovno pravo
Croatian migrant communities Hrvatske migrantske zajednice
Croatian military college Hrvatsko vojno učilište
Croatian modern arts hrvatska moderna umjetnost
Croatian Motorways Hrvatske autoceste
Croatian music heritage hrvatska glazbena baština
Croatian music theorists hrvatski glazbeni teoretici
Croatian musical heritage hrvatska glazbena baština
Croatian national hrvatski državljanin
Croatian National Bank Hrvatska narodna banka
Croatian National Corpus Hrvatski nacionalni korpus
Croatian national guard Zbor narodne garde
Croatian National Institute of Public Health Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Croatian National Institute of Toxicology Hrvatski zavod za toksikologiju
Croatian national revival hrvatski narodni preporod
Croatian national rights hrvatsko historijsko pravo
Croatian National Tourism Office Hrvatska turistička zajednica
Croatian nationality hrvatsko državljanstvo
Croatian Navy Hrvatska ratna mornarica
Croatian News Agency Hrvatska izvještajna novinska agencija
Croatian nobility hrvatsko plemstvo
Croatian nomenclature hrvatsko nazivlje
Croatian Norms Hrvatske norme
Croatian novel hrvatski roman
Croatian onomastics hrvatska onomastika
Croatian organizations informacijske tehnologije
Croatian painting hrvatsko slikarstvo
Croatian parliament Hrvatski sabor
Croatian Peasant Party Hrvtska seljačka stranka
Croatian Pension Insurance Institute Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Croatian philosophy hrvatska filozofija
Croatian phoenix hrvatski feniks
Croatian phraseology hrvatska frazeologija
Croatian play hrvatska drama
Croatian poetry hrvatsko pjesništvo
Croatian population stanovništvo Hrvatske
Croatian Post Hrvatska pošta
Croatian Post and Telecommunications Hrvatska pošta i telekomunikacije
Croatian Privatization Fund Hrvatski fond za privatizaciju
Croatian products hrvatskih proizvodi
Croatian prose hrvatska proza
Croatian Radio and Television Hrvatska radiotelevizija
Croatian radio drama Hrvatska radio-drama
Croatian railways Hrvatske željeznice
Croatian redaction hrvatska redakcija
Croatian Register of Shipping Hrvatski registar brodova
Croatian Republican peasant party Hrvatska republikanska seljačka stranka
Croatian Restoration Institute Hrvatski restauratorski zavod
Croatian rivers rijeke Hrvatske
Croatian Roads Administration Hrvatska uprava za ceste
Croatian rural regions Hrvatsko selo
Croatian scientific heritage znanstvena baština RH
Croatian Securities Commission komisija za vrijednosne papire
Croatian Simmental hrvatski simentalac
Croatian societies hrvatska društva
Croatian society hrvatsko društvo
Croatian standard language hrvatski književni jezik, hrvatski standardni jezik
Croatian standard speech hrvatski standardni govor
Croatian standards hrvatske norme
Croatian State Archives Hrvatski državni arhiv
Croatian State Railways Hrvatske željeznice
Croatian Studies Hrvatski studiji, kroatistika
Croatian Telecom Hrvatske telekomunikacije
Croatian terminology hrvatsko nazivlje
croatian terms hrvatski nazivi
Croatian theatre hrvatsko kazalište
Croatian theatre criticism hrvatska kazališna kritika
Croatian theatre directing on open air stages. hrvatska kazališna režija na otvorenim prostorima.
Croatian version hrvatska verzija
Croatian village Hrvatsko selo
Croatian War of Independence Domovinski rat
Croatian war writing hrvatsko ratno pismo
Croatian Waters Hrvatske vode
croatian words hrvatske riječi
Croatian writer hrvatski književnik
Croatian writer and politician hrvatski književnik i političar
Croatian writers hrvatski pisci
Croatian-English Hrvatsko-engleski
Croatian-Italian cooperation hrvatsko-talijanska suradnja
Croatian-Montenegrin connections hrvatsko-crnogorske veze
Croatians Hrvata, Hrvati
Croatian-Slavonic Economic Society Hrvatsko-Slavonsko gospodarsko društvo
Croatian-Turkish dictionary hrvatsko-turski rječnik
Croatia's hrvatske
Croatoglagolitic hrvatskoglagoljski
Croato-Glagolitic codices gramatika
Croato-Serbian diasystem hrvatsko-srpski dijasistem
Croato-slavonian military border Hrvatsko-slavonska vojna krajina
croato-turkish wars hrvatsko-turski ratovi
Croats Hrvata, Hrvati, Hrvatima
Croats abroad Hrvati izvan domovine
Croats and Serbs Hrvata i Srba
Croats in America Hrvati u Americi
Croats in Australia Hrvati u Australiji
Croats in Hungary Hrvati u Mađarskoj
Croats in the EU Hrvati u EU
Index Indeks