Index Indeks
ad-hoc network ad-hoc mreža, proizvoljna mreža
adiabatic adijabatički, adijabatski, stalne temperatura, stalne temperature
adiabatic cooling adijabatičko hlađenje, adijabatsko hlađenje
adiabatic ionization potentials adijabatski ionizacijski potencijali, adijabatski potencijali
adieu opraštanje, oproštaj, zbogom
adion adion
adipose debeo, krupan, masno
adipose tissue adipozno tkivo, masno tkivo
adiposity adipozitet, pretilost
adit prilaz
aditives aditivi
adjacency blizina, graničenje, okolina, susjedstvo, zbijenost
adjacent granični, koji je u susjedstvu, koji priliježe, nalegli, naprava spojena drugom napravom u direktnom kontak, obližnji, susjedan, susjedni
adjacent channel susjedni kanal
adjacent channel interference smetnje susjednog kanala
adjacent countries zemlje u susjedstvu
adjacent rules susjedna pravila
adjacent rules in column 3 susjedna pravila u stupcu 3.
adjacent sample correlation korelacija susjednih uzoraka, suodnos susjednih uzoraka, uzajamna ovisnost susjednih uzoraka
adjecent pridružen
adjectival phraseologisms adjektivni frazemi, adjektivni frazeologizmi
adjective nesamostalan, pridjev, pridjevni, zavisan
adjoarn odložiti, raspustiti
adjoin graničiti, graničiti s, graničiti se, pridodati, priležati, pripojiti, pristupiti, sastaviti
adjoinin granični, susjedan, susjedni
adjoining granični, susjedni
adjoint adjungiran, adjungovan, adjunkta, ađungovan, pridodat, pridružen
adjourn obustaviti, odgoditi, odložiti, prekinuti, raspustiti, zaključiti
adjournment odgađanje, odgoda ročišta, odlaganje, prekid sjednice, raspust, raspuštanje
adjudge donijeti presud, donijeti presudu, donjeti presudu, dosuditi, odlučiti, osuditi, presuda
adjudicate dosuditi, presuditi
adjudication donošenje presude, licitacija, presuda
adjudication process sudovanje
adjudicator presuditelj
adjunct dodatak, dodatni element inteligentne mreže, dopuna, pomoćnik
adjunct processor dodatni obradnik
adjunct/switch application interface namjenski međusklop računala i centrale
adjunction dodavanje
adjuration moljenje, preklinjanje
adjure moliti, preklinjati, zaklinjati
adjust dotjerati, dovesti u red, nagoditi, nametnuti, namjestite, namjestiti, podesiti, podešavati, popraviti, poravnati, prilagoditi, prilagođavati, provjeriti, regulirati, regulisati, udesiti, uskladiti, usklađivati, ustanoviti
adjustability podesivost, podešljivost
adjustable podesiv, podesivo, podešavanje, pokretni, prilagodiv, promjenjiv, promjenjljiv
adjustable element prilagodljivi element, prilagodljivi element (otpornikadjustable element
adjustable wrench francuski ključ, ključ sa podešavanjem
adjusted namješten, podesiti, podešen, popravljen, prilagođen, udešen, usklađen
adjusted book value ispravljena knjigovodstvena vrijednost
adjusted values ispraviti vrijednost, ispravka vrijednosti
adjuster podešavač, podešivač, regulator
adjustin korekcija, podešavajući, podešavanje, za podešavanje
adjusting podešavanja
adjustment adaptacija, dotjerivanje, justiranje, korekcija, korekcije, montiranje, namještanje, određivanje, podešavanje, poravnavanje, prilagodba, provjeravanje, reguliranje, sastavljanj, sastavljanje, ugađanje, usaglašavanje, usklađenje, usklađivanje
adjustment coefficient koeficijent prilagodbe
adjustment handle držač za podešavanje
adjustment premium konačni obračun premije
adjustment to college prilagodba na studij
adjustment to school prilagodba školi
adjusts namještati
adjutant ađutant, koji pomaže, pobočnik, pomoćnik
adjuvant adjuvans, kemijski dodatak
adjuvant therapy adjuvantna terapija, pomoćno liječenje
ad-lib improvizacija
adloescenti adolescents
admeasure izmjeriti, odmjeriti
admeasurement potvrđene službene dimenzije broda
administartive aspects administrativni aspekti
administer dati lijek, i, potpomoći, prepisati, pridonijeti, provođenje, rukovodilac, rukovoditi, upravljati, upravnik, vršiti, vršiti obavlja
administrate rukovoditi, upravljati
administration administracija, administrativno, direkcija, ministarstvo, rukovođenje, uprava, uprave, upravljanje, uređenje, vlada, vlast
administration and j opća uprava i pravosuđe
administration cost trošak uprave
administration menu izbornik upravljanja
administration of justice pravosuđe
administration of the Institutions upravljanje institucijama
Administration Taxes Law Zakon o upravnim pristojbama
administrative administrativan, administrativni, izvršni, poslovni, upravni, upravnih, upravnim
Administrative and Professional Service Stručna služba
Administrative and Technical Services Stručna služba
administrative apparatus administrativni aparat
administrative arrangement upravno rješenje
administrative assistance upravna pomoć
administrative authority upravna vlast
administrative autonomy upravna autonomija
administrative barrier upravna prepreka
administrative capital administrativni glavni grad
Administrative Commission Administrativna komisija
administrative competition natječaj za posao
administrative contract upravni ugovor
administrative control upravna kontrola
administrative cooperation upravna suradnja
administrative court upravni sud
administrative domain administrativno područje, upravno područje
administrative execution administrativno izvršenje
administrative expenditure administrativni izdatak
administrative facilities upravna podrška
administrative formalities administrativne formalnosti
administrative infrastructure upravna infrastruktura
administrative injunction administrativna zabrana
administrative law upravno pravo
administrative management domain područje administrativnog upravljanja
administrative measure administrativna mjera, upravna mjera
administrative obstacle upravna prepreka
administrative order administrativna zabrana, upravno rješenje
administrative organs upravna tijela
administrative personnel upravno osoblje
administrative powers upravne ovlasti
administrative procedure upravna procedura, upravni postupak
administrative proceedings upravni postupak
administrative reform upravna reforma
administrative regime administrativni režim
administrative responsibility upravna odgovornost
administrative rules upravni propisi
administrative sanction upravna sankcija
administrative science znanost o upravi
administrative service administrativna služba
administrative structures upravna organizacija
administrative style administrativni stil
administrative supervision upravni nadzor
administrative tax administrativna pristojba
administrative transparency javnost uprave
administrative unit upravna jedinica
administrative works administrativni poslovi
administrator administrator, rukovodilac, tutor, upravitelj, upravnik
administrators uprave, upravitelju
admirable divan, izvrstan, krasan
admirably divno, krasno
admiral admiral, admiralski brod
admiral ship admiralski brod
admirality anchor admiralitetsko sidro
admiralty admiralitet
admiration divljenje, obožavanje, predmet divljenja, zadivljenost
admire diviti se, doživjeti, obožavati, želiti, željeti
admired cijenjen, cijenjena, obožavan
admirer ljubitelj, obažavatelj, obožavalac, obožavatelj, poklonik, poštovalac, štovatelj
admirers poklonici
admissibility dopustivost, dopustivost pravne radnje, dopuštenost, mogućnost, prihvatljivost
admissible dopustiv, dopustiv (prilaz), dopustivi, dopušten, dozvoljen, prihvatljiv
admissible evidence dopušteni dokaz
admission dopuštanje, dotok, prijem, prijemu, prilaz, pristup, priznanje, ulaz, ulaznica, ulaznina
admission control nadzor prilaza, nadzor pristupa
admission free ulaz slobodan
admission of aliens prihvat stranaca
admission rules pravila ulaska
admission test prijamni ispit
admission ticket ulaznica
admission to examinations pristupanje ispitu
admission to occupation pristup zanimanju
Admistratively Administrativno
admit dopustiti, dovesti, dozvoliti, odobriti, prihvatiti, primiti, pripustiti, priznati, propustiti, pustiti, upustiti
admit to bar association primiti u odvjetničku komoru
admittance admitansa, pristup, provodnost, ulaz, ulazak, vodljivost
admitted dopušten, pridružen, primljen, propušteni
admix dodavati, primješati, promiješati
admixture aditiv, dodatak, miješanje, mješavina, primjesa, smjesa, smješa
Admixtures Aditiv
admonish napomenuti, opomenuti, opominjati, podsjetiti, potsjetiti, preklinjati, prekljinati, prekoriti, savjetovati, upozoriti, uvjeravati
admonition opomena, primjedba, savjet, ukor
ADN agreement sporazum ADN
adnexa adneksa
ado buka, graja, prepreka, teškoća, užurbanost, vika
adobe nepečena cigla
adobe type manager aplika. za upravljanje pismima, aplikacija za upravljanje
adolescence adolescencija, mladost
adolescent adolescent, adolescenti, djevojka, mlad, mladenački, mladić
adolescent age adolescenti
adolescent growth spurt adolescentni zamah rasta
Adolescent medicine Adolescentna medicina
Adolescent parents Adolescentni roditelji
Adolescents adolescent, adolescenti, adolescentice
adopt adoptirati, birati, donijeti, posiniti, posvojiti, pozajmiti, prihvatiti, primijeniti, prisvojiti, usvajanjem, usvojiti
adopt a regulation donijeti propis, usvojiti propis
adopt measures usvojiti mjere
adoptable prihvatljiv, usvojiv
adopted posvojeno, usvojila
adopted child posvojče, posvojeno dijete, usvojenik
adoptee posvojče, usvojenik
adopter posvojitelj, usvojitelj
adopting prilagoditi, usvojivši
adoption biranje, donošenje, izbor, posinjenje, posvojenje, pozajmica, prihvaćanje, prihvatanje, usvajanje, usvojenje, uvođenje
adoption of a child usvojenje djeteta
adoption of a law by vote usvajanje zakona glasovanjem
adoption of measures donošenje mjera, usvajanje mjera
adoption of the budget usvajanje proračuna
adoptive usvojen
adoptive child posvojče
adoptive parent posvojitelj, usvojitelj
adoptive relationship adoptivno srodstvo
adoptive son posinak
adoptor usvojitelj
adorability ljupkost
adorable divan
adoration obožavanje
adore obožavati
adorn krasiti, ukrasiti, ukrasitii, ukrašavati, uljepšavati
adorning ukrasni
adornment kićenje, ukras, ures, uresa, uresom
ADR agreement sporazum ADR
adrenal adrenalan, nadbubrežni
adrenal gland nadbubrežna žlijezda
Adrenal glands Nadbubrežne žlijezde
adrenal hyperplasia adrenalna hiperplazija
adrenalin adrenalin
adrenaline adrenalin
adrenergic adrenalinski, Adrenergici, adrenergični
adrenergic receptors adrenergički receptori
adrenoleukodistrophy adrenoleukodistrofija
adress adresa, nagovor
adress book adresar
Adria komplementarnost tur
Adriatic Jadran, Jadrana, jadranske, jadranski, Jadranskog, Jadranu
Adriatic area jadransko područje
Adriatic carbonate platform Jadranska karbonatna platforma
Adriatic island isolates izolati jadranskih otoka
Adriatic off-shore jadransko podmorje
Adriatic railway Jadranska željeznica
ADRIATIC REGION JADRANSKA REGIJA, jadransko područje
Adriatic Sea Jadransko more
Adriatic shelf jadranska kontinentalna podina
Adriatic trout mekousna pastrva
Index Indeks