Index Indeks
coriander korijander
cork čep, pluto, zapušač, zapušiti
cork screw vadičep
corn kukuruz, zrno, žitarice, žito
corn bunting velika strnadica
corn flour kukuruzno brašno, palenta
corn flower različak
corn oil kukuruzno ulje
corn starch kukuruzni škrob
corn syrup škrobni sirup
corncob length dužina klipa
corncrake prdavac
cornea rožnica
corneal storage pohrana rožnica
corneal transplantation transplantacija rožnice
corneal ulcer ulkus rožnice
corner ćošak, kraj, kut, kut spajanja prednje i bočne linije, ugao
corner border kut prikaza
corner rafters kutni rogovi
corner reflector antenna antena s kutnim reflektorom
cornerstone ugaoni kamen
cornet kornet, mala truba
cornhouse hambar
Cornish kornvalski
cornstarch kukuruzni škrob, kukuruzno brašno
cornucopia rog izobilja
corolla vijenac od cvijeća
corollary korolar, nužna posljedica
coronal koronina, kruna, vijenac
Coronal mass ejections koronini izbačaji
coronary artery bypass aortokoronarno premoštenje
coronation krunisanje, krunjenje, mrtvozornik
coroner istr sudac, istražni sudac, mrtvozornik
corporal desetar, fizički, kaplar, tjelesni, vodnik
corporal punishment tjelesna kazna
corporate koji se odnosi na poduzeće, kolektivan, korporativnu, zajednički
corporate communications komunikacije poduzeća, privatne komunikacije
corporate data model model podataka poduzeća, model poslovnih podataka
corporate debt korporacijski dužnički vrijednosni papir
corporate edition skupno izdanje
corporate finance financiranje poduzeća
corporate governance korporacijsko upravljanje
corporate income tax porez na dohodak poduzeća
corporate networking poslovno umrežavanje, umrežavanje poduzeća
corporate restructuring restrukturiranje poduzeća
Corporate Services Služba općih poslova
corporate utility network uslužna mreže poduzeća
corporation dioničko društvo, korporacija, udruženje
corporation for research and educational networkin organizacija za razvoj akademskih mreža
corporation tax porez na dobit
corporatism korporativizam
corporative korporativan, korporativnu
corps korpus
corpse leš, lešina
corpulence gojaznost, ugojenost
corpulent debeo, gojazan, pun, ugojen
corpus korpus, korpusni, zbirka
corpus annotation označavanje korpusa
corpus luteum žuto tijelo
corpus of written texts korpus hrvatskog jezika
corpuscle atom, elektron, najsitniji dio
corral obor, tor, tor za stoku
correct ispravan, ispraviti, ispravno, korektan, korigirati, popraviti, pravilan, točan
correct application ispravna primjena
correct formation of players ispravan raspored igrača
corrected ispravljen, korigirati
correcting ispravljanje
correcting typos ispravljanje pogrešaka pri upisu
correction ispravak, ispravljanje, korekcija
correction curves korekcijske krivulje
correctional institution popravni dom
corrections ispravak, ispravke, korekcija, korekcije
corrective koji ublažuje, korektiv, popravni, protusredstvo, ublažujuće sredstvo
corrective maintenance korektivno održavanje
correctly ispravno, korektno, pravilno, pravo
correctness korektnost, točnost
correctness of a statement točnost navoda
correctness of the information given točnost navoda
correlate uzajamna veza
correlated korelirani
correlated subquery povezani poduprt (baze podataka)
correlation korelacija, korelat, međusobna povezanost, međusobni odnosi, ovisnost, povezanost, suodnos, uzajamna zavisnost
correlation attack kriptoanaliza temeljena na korelaciji (u kripto gr, udar korelacijom
correlation-immune combiner kombinator neosjetljiv na korelaciju (u kripto gra
correlations korelacija, korelacije
correlative coding korelacijsko kodiranje
corresdond odgovarati, slagati se
correspodence dopisivanje
correspodent bank korespodentna banka
correspond dopisivati se, odgovarati, odnositi se, podudarati se, pristajati, suglasan, suglasni
correspondence dopisivanje, korespondencija, podudaranje, podudarnost, prepiska, slaganje, suglasnost
correspondence analysis analiza korespondencije
correspondent dopisnik, korespondent, relativan
correspondent bank korespondentna banka
corresponding dopisni, odgovarajuće, odgovarajući, prateći, pratećim
corresponding entities komunicirajuće jedinice
corresponding provision odgovarajuća odredba
correspondingly odgovarajuće, prema tome, primjereno
corridor hodnik, koridor
corrigible ispravljiv, popravljiv
corroborate posvjedočiti, potkrijepiti, potvrditi
corrode izgristi, izjedati, nagrizati, zahrđati
corrosion hrđa, korozija, koroziju, modeliranje, zahrđalost, zarđalost
corrosion in sea water korozija u morskoj vodi
corrosion inhibitors inhibitori korozije metala
corrosion of materials korozija materijala
corrosion of metals korozija metala
corrosion of steel korozija čelika
corrosion protection antikorozijska zaštita, čelične konstrukcije, zaštita od korozije
Corrosion protection of materials Zaštita materijala od korozije
corrosion resistance korozijska otpornost
corrosive koji izjeda, koji nagriza, korozivan, korozivne
corrosivity koroznost
corrospondent odgovarajući
corrtege povorka, procesija
corrugate nabirati se, naborati, praviti bor
corrugated valovit
corrugated cardboard packaging ambalaža od valovitog kartona
corrugated iron valoviti čelik
corrugated steel tape valovita čelična vrpca (armatura u optičkom kabelu
corrupt iskvaren, korumpiran, nečist, podmititi, podmitljiv, pokvaren, razvratan
corruption korupcija, korupcije, kvarenje, mito, podmićivanje
corset mider, steznik, ženski pojas
Corsica Korzika
cortex kora, kora drveta, moždana opna
cortexillin I korteksilin
cortical malformations kortikalne malformacije
cortisol kortizol
corynebacterium corynebakterije
cory's shearwater veliki zovoj, žutokljuni zovoj
COSAC COSAC
cosily prijatno, udobno
cosine kosinusov
cosine modulation kosinusna modulacija
cosines kosinus
cosiness udobnost
cosmetic kozmetički
cosmetic product kozmetički proizvod
cosmetics kozmetika, kozmetike
cosmic kozmički
cosmodrome kozmodrom
cosmological constant kozmološka konstanta
cosmology kozmologija
cosmonaut astronaut, kozmonaut
cosmonautics kozmonautika
cosmopolitan svjetski
cosmos kozmos, svemir
Cosserat continuum Cosserat-ov kontinuum
Cosserat equilibrium equations Cosserat-ove jednadžbe ravnoteže
cosset ljubimac, miljenik, razmaziti
cost cijena, cijena koštanja, COST, koštanje, koštanju, koštati, stajati, trošak, troškovne, vrijednost
cost analysis analiza troškova
cost control nadzor troškova (djelovanja mreže)
cost effective jeftin
cost estimate troškovnik
Cost function Funkcija cilja
cost management upravljanje troškovima
cost of bonus troškovi za udio u dobiti
cost of borrowing trošak posuđivanja
cost of capital trošak kapitala
cost of death cover trošak pokrića za smrt
cost of living troškovi života
cost of pollution cijena zagađenja
cost price cijena koštanja
Costa Rica Kostarika
Costas PLL system C o stas o v PLL sustav
cost-benefit analyses analize ulaganja-dobiti
Cost-Benefit Analysis analiza koristi i troškova, analiza troškova i koristi
cost-effectiveness cost effectivnes, rentabilnost
cost-effectiveness analysis analiza troškova i djelotvornosti
coster trgovac pokućar
costimulatory molecules kostimulacijske molekule
costing određivanje cijene, proračun troškova
costless besplatan
costly skup, skupocjen
cost-minimizing choice of technology izbor tehnologije s najmanjim troškovima
costs troškovi, troškovima
Costs of production Cijene električne energije
costume kostim, nošnja, odjeća
costume designer kostimograf
costume jewellery bižuterija
costumes nošnja, nošnjama, nošnji
cosy prijatan, ugodan
cot dječji krevetac, koliba, seljačka kućica, štala za ovce
cote tor
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
cotenant sustanar
co-transmitter kotransmitor
co-transport suprijenos
co-transporter suprijenosnik
cottage koliba, kuća, kućica, ladanjska kuća, ljetnikovac, mala seoska kućica, vikendica, vikend-kuća
cottage cheese sir svježi
cottage cheese with cream sir i vrhnje
cottage gate vrata na kolibici, vrata na ogradi
cotton pamučan, pamučno, pamučnoj, pamuk, pamuka
cotton fabric kreton, pamučna tkanina
cotton fibre pamučna vlakna, pamučno vlakno
cotton industry waste water otpadna voda pamučne industrije
cotton nill pamučni kombinat
cotton on ostvariti
cotton seed pamuk-sjeme, sjema pamuka
cotton wool vata
cotton yarn pamučna pređa
cotton-mill predionica
cotyledonous s kotiledonom, sa supkom
couch formulirati, kanabe, kauč, krevet, ležaj
couchette krevet, ležaj
Couette rotation viscosimeter Couetteov rotacioni viskozimetar
cougar puma
cough kašalj, kašljanje, kašljati
cough out iskašljati
cough up iskašljati
coul čabar
could moći, mogao, može, smjeti
couldn’t ne može
couldn't ne može, nije mogla
coulisse kulisa, žlijeb, žlijebi, žljebi
coulisse mechanism kulisni mehanizam
Coulomb dissociatione Coulombova disocijacija
Coulomb excitation Coulombovo pobuđenje
coulter crtalo, raonik, raonik pluga
Coumarins Kumarini
council komora, koncil, odbor, sabor, savjet, vijeća, vijeće
council chamber vijećnica
Council for Childrens Vijeće za djecu
Council for Coordination of Security Agencies Savjet za koordinaciju sigurnosnih službi
Council for National Security Vijeće za nacionalnu sigurnost
Council for Strategic Decisions Vijeće za strateške odluke
Council for Telecommunications Vijeće za telekomunikacije
Council of Bureaux Savjet ureda
Council of Europe Europski savjet, Europsko vijeće, Vijeće Europe
Council of Europe countries zemlje Vijeća Europe
Council of Europe fund Fond Vijeća Europe
Council of European Municipalities and Regions Vijeće europskih općina i regija
Council of Ministers Vijeće ministara
Council of Nicaea Nicejski sabor
Council of the European Union Vijeće Europske unije
council of workers radnički savjet
Council regulation uredba Vijeća
Council Regulation (EC) Uredba Vijeća (EZ)
council tax općinski porez
councillor vijećnik
councilman vijećnik
councilor vijećnik
councils vijeća
counless bezbroj
counsel odvjetnik, posavjetovati, savjet, savjetnik, savjetovalište, savjetovanje, savjetovati, vijećanje
counselling savjetovanje, savjetovanju
counsellor savjetnik
counselor savjetnik
count brojati, brojenje, brojiti, cijeniti, grof, izbrojiti, knez, nabrajati, pobrojiti, račun, računati, sadržaj brojača, smatrati za, uračunati, zaračunati, zbroj, zbrojiti
count for vrijediti
count in uračunati
count off odbrojiti
count on oslanjati se
count up izbrojiti
countable brojiv, prebrojiv, prebrojivi
countable infinite set prebrojiv beskonačan skup
countdown timer brojilo vremena
countenance bodriti, držanje, izraz lica, lice, lik, odobravati, podržavati
counter blagajna, brojač, brojilo, kasa, protiv, protivan, pult, računalo, suprotan, šalter, tezga, usprotiviti (se), uzvratiti, žeton
counter (rpm) brojilo okretaja
counter attack kontranapad, protunapad
counter- balance wei protuteret
counter blow protuudarac
counter claim protutražbina
counter deed protupriznanica
counter espionage protušpijunaža
counter order protuzapovijed
counter pressure protutlak
counter revolution kontrarevolucija
counter rudder protukormilo
counter slip protuprimka
Counter value Protuvrijednost
counteract parirati, protiviti se, protudjelovati, suprotstaviti, suzbijati
counteracting protiv
counteraction osujećenje, pariranje, protudjelovanje
counter-attack kontra napad, kontranapad, protunapad
counterbalance protuteža, uravnoteženje, uravnotežiti
counterbalancing uravnoteženje
counterbore upustivi dio
counterchange izmijeniti
countercharge protutužba
counterclaim protutužba, protuzahtjev
counter-claim protutužba
counterclockwise suprotno kazaljci sata
counter-current immunoelektrophoresis protusmjerna imunoelektroforeza
counterespionage kontrašpijunaža
counterfeit falsificirati, krivotvoren, krivotvorina, krivotvoriti, patvorina, patvoriti
counterfeit money lažni novac
counterfeit product krivotvoreni proizvod
counterfeiting krivotvorenje
counterfeiting of currencies krivotvorenje novca
counterfoil kupon, kupon od čeka
Counter-Intelligence Agency Protuobavještajna agencija
countermand protiv nalog, protunalog
counter-measure protumjera
countermeasures protumjere
counterpane pokrivač, prekrivač
counterpart duplikat, dvojnik, kopija, prijepis
counter-play kontraigra, protuigra, protunapad
counterplea protuprigovor
counterpoint kontrapunkt
counterpoise protuteža
counterrevolution kontrarevolucija
counter-rotating ring prsten sa suprotnom rotacijom (signala u FDDI mrež
countershaft međuprenosno vratilo, predležje
countersign lozinka, parola, supotpisati
countersink konično glodalo
countersink a hole upustiti konični otvor
counterstroke protuudar(ac)
countersunk udubljen, upušten
countertrade kompenzacijska trgovina
countervailing kompenzacijski
countervailing charge kompenzacijska pristojba
countervailing measures kompenzacijske mjere
countervalue protuvrijednost
counterwork raditi protiv
countess grofica
counties županije
counting brojenje, računanje
counting frame računalo
counting mechanism brojač
counting of the votes prebrojavanje glasova
counting-frame računalo
countires zemlje
countless bezbroj, bezbrojan, brojni, brojnim
countries zemalja, zemljama, zemlje
countries candidates for EU accession zemlje kandidati za pristup Europskoj uniji
countries in transition tranzicijske zemlje, zemlje u tranziciji
countries of south-eastern Europe zemlje Jugoistočne Europe
countries of the region zemlje regije
countrified seljački, seoski
country domovina, država, na ladanju, okolina, pokrajina, selo, zemlja, zemlju
country at war zemlja u ratu
country candidate zemlja kandidatkinja
country candidate for EU accession zemlja kandidatkinja za pristup Europskoj uniji
country code karakteristični kod zemlje, kod države
country folk seljani
Country image Imidž države
country in transition zemlja u tranziciji
country indicator indikator države
country life ladanjski život
country name attribute oznaka imena zemlje
country of a product zemlja proizvoda
country of destination zemlja odredišta
country of establishment zemlja osnivanja
country of origin državljanstvo, zemlja izvorišta, Zemlja porijekla
country of transit zemlja provoza
country risk državni rizik, rizik države, rizik zemlje plasmana
country road seoska cesta
country(side) gradska okolica, selo
countryfied seljački
country-life villa ljetnikovac
countryman seljak, zemljak
countryside kraj, krajolik, ladanje, okolica, pokrajina, priroda, prirode
Countryside park Zavičajni park
counts grofovi, se računa
count's domain grofovija
county grofovija, grofovije, okrug, pokrajina, regija, županija, županijski
County Chamber of Commerce Županijska gospodarska komora
County of Bjelovar-Bilogora Županija bjelovarsko-bilogorska
County of Dubrovnik-Neretva Županija dubrovačko-neretvanska
County of Istria Županija istarska
County of Karlovac Županija karlovačka
County of Koprivnica-Križevci Županija koprivničko-križevačka
County of Krapina-Zagorje Županija krapinsko-zagorska
County of Lika-Senj Županija ličko-senjska
County of Međimurje Županija međimurska
County of Osijek-Baranya Županija osječko-baranjska
County of Požega-Slavonia Županija požeško-slavonska
County of Primorje-Gorski Kotar Županija primorsko-goranska
County of Sisak-Moslavina Županija sisačko-moslavačka
County of Slavonski Brod-Posavina Županija brodsko-posavska
County of Split-Dalmatia Županija splitsko-dalmatinska
County of Sriem Županija srijemska
County of Šibenik-Knin Županija šibensko-kninska
County of Varaždin Županija varaždinska
County of Virovitica-Podravina Županija virovitičko-podravska
County of Vukovar-Srijem Županija vukovarsko-srijemska
County of Zadar Županija zadarska
County of Zagreb Županija zagrebačka
Index Indeks