Index Indeks
contact dodir, dodirivanje, doticaj, doticanje, javite, javiti, kontakata, kontakt, kontaktirajte, kontaktirati, kontaktu, obratiti se, obuhvatni, spoj, stupite u vezu, stupiti u vezu, suradnja, susret, u dodiru, uspostavi vezu, veza
contact center supervision nadzor kontaktnog središta, središte za nadzor i upravljanje pozivnog središta
contact group kontaktna skupina
contact height visina dodira s loptom
contact lens kontaktna leća
contact linguistics kontaktna lingvistika
contact lists popisi kontakata
contact management database baza podataka za upravljanje kontaktima
contact numbers brojevi telefona za stupanje u vezu
contact pressure kontaktni pritisak, spojni pritisak
contact resistance otpornost kontakta, otpornost spoja
contact stresses kontaktna naprezanja
contact us obratite nam se
contact wire kontaktna žica
contact with the net dodirivanje mreže
contacting javljanje, stupanje u vezu, stupanjem u vezu
contactless card beskontaktna kartica
contactor dobavljač, kontaktor, sklopnik
contacts kontakte, kontakti, suradnji
Contadora Group grupa Kontadora
contagion zaraza
contagious infektivan, infektivan., kužan, zarazan
contagious disease zarazna bolest
contain sadržati, sadržavati, sadrži, uzdržati se
contain more than 20% by weight of sadržavati više od 20% po masi
contain obligations sadržavati obveze
contain provisions sadržavati odredbe, sadržavati odredbe o
contained sadržan, sadržane
container kontejner, kontejner (podatkovni paketu korisničkom opterećen, spremnik
container ship brod kontejner
containers kontejnere
containing sadrže, sadrži
containment blokiranje, obuzdavanje, okruženje, sputavanje
contains sadržava, sadrže, sadrži
contaminate zaprljati, zaraziti
contaminated kontaminiran, kontaminiranog
contamination infektivnost, kontaminacija, kontaminirano, onečišćenja, onečišćenje, oskvrnuće, zagađivanje, zaraza, zaraženost
contemn prezirati
contemplate promatrati, razmatrati, razmišljati, smišljati
contemplatively kontemplativno
contemporaries suvremenici
contemporary današnji, današnjica, današnjice, današnjih, istodoban, suvremen, suvremene, suvremeni, suvremenik, suvremenoga, tadašnji
contemporary art practice suvremena umjetnička praksa
contemporary history suvremena povijest
contemporary integrational models suvremeni integracijski modeli
contemporary language suvremeni jezik
contempt nepoštovanje vlasti, prezir, preziranje, prkos
contempt of court neodazivanje sudbenom pozivu, nepoštivanje suda
contemptible odvratan
contemptuous prezriv
contend boriti se, jagmiti se, natjecati se
contender kandidat
contending protivan
content informacijski sadržaj, popis sadržaja, sadržaj, sadržaju, udio, zadovoljan, zadovoljiti, zadovoljno, zadovoljstvo
Content analysis Analiza sadržaja
content broker posrednik koji podržava ponuđača usluga ili ponuđa, posrednik za (informacijski) sadržaj
content identifier identifikator sadržajacontent integrity, označivač sadržaja
content integrity cjelovitost sadržaja, integritet sadržaja
content of criminal procedure sadržaji kaznenoga postupka
content templates predlošci sa sadržajem
content type indication oznaka tipa sadržaja, oznaka vrste sadržaja
content-addressable adresiran sadržajem
contented dovoljan, zadovoljan
contention rasprava, sukob, sukob zahtjeva
contention resolution razrješenje sukoba zahtjeva
contentment zadovoljenje, zadovoljstvo
contents sadržaj, sadržaji, stvari
conterminous granični, podudaran
contest borba, boriti se, izazov (natjecanje), natjecanja, natjecanje, natjecati se, osporiti, pobijati, prepirka, takmičenje, takmičiti se
contestant borac
contestation pobijanje
contested prijeporan, sporan
context dodatak, dopuna tekstu, Kontekst, kontekstnost, kontekstu, objašnjenje, sklop, sklopu, ukupno značenje
context of development kontekst razvoja
context of situation kontekst situacije
context sensitive help kontekstna pomoć
context switching mijenjanje konteksta, preskakivanje poslužnika između različiti h za d a
context-dependent grammar gramatika ovisna o kontekstu
context-free grammar gramatika neovisna o kontekstu
contextual kontekstualan
contextualization kontekstualizacija
contextually kontekstualno
Contigency Passage Plan Planiranje nepredviđenog putnog plana
contigent eventualan
contiguity blizina, neprekidnost
contiguous dodirni, granični, međašni
contiguous zone vanjski pojas
continence čednost, umjerenost, uzdržljivost
continent kontinent, kontinentalan, kopno
continental kontinentalan, kontinentalni, kopneni
continental Croatia kontinentalna Hrvatska
continental macroflora kopnena makroflora
continental shelf epikontinentalni pojas, kontinentska podina
continents kontinenata, kontinent, kontinentima
contingencies možebitnosti, nepredviđena situacija, nepredviđeni izdaci
contingency kontingencija, mogućnost, nepredviđena situacija, slučaj
contingency analysis analiza ispada, analiza sigurnosti
contingency loading doplatak za nepredviđene izdatke
contingency margin doplatak za sigurnost
contingency plan plan nepredviđene mogućnosti
contingency planning planiranje nepredviđenog
contingency selection izbor ispada
contingent kontigent, zavisan
contingent assurance uvjetno osiguranje života
continous girder protežni nosač
continous working day neprekidno radno vrijeme
continual kontinuiran, kontinuiranih, neprekidan, stalan, stalno, trajan
continual output trajna snaga
continually često, neprekidno, neprestalno
continuation nastavak, nastavku, nastavljanje, obnavljanje
continuation of message indikator nastavka poruke
continue dalje, daljnjem, daljnji, nastavi, nastavila, nastaviti, potrajati, ustrajati
continue the game nastaviti igru
continued daljnji, daljnju, nastavak, nastaviti, neprekidan, potrajala, potrajati
continues nastavio, slijedi
continuing i dalje, nastavljen, nastavljena, neprekinut, neprekinuti
continuing education stalno obrazovanje
continuity kontinuitet, kontinuiteta, neprekidnost, neprekinutost, stalnost, trajnost
continuity correction korekcija za neprekidnost
continuity equation jednadžba kontinuiteta
continuity failure signal signal izostanka neprekinutosti
continuity-check-request signal signal zahtjeva za provjeru neprekinutosti
continuous dug, kontinuiran, kontinuirano, neprekidan, trajan, trajnom
continuous annuity neprekidna renta
continuous approximation kontinuirano usklađivanje
continuous dynamic channel selection kontinuirani dinamički odabir kanala
continuous education trajno usavršavanje
continuous light stalno svjetlo
continuous monitor neprekidni nadzor, neprestano promatranje
continuous phase modulation analogna fazna modulacija, kontinuirana fazna modulacija
continuous power trajna struja
continuous production neprekinuta proizvodnja
continuous random variable neprekidna slučajna varijabla
continuous service rating eksploatacijska snaga (motora)
continuous speech kontinuirani govor
continuous surpression sustavna kontrola
continuous wave kontinuirani val, neprekinuti val
continuous wave (CW) laser CW laser, laser s kontinuiranim valom
continuous wave (CW) radar CW radar, radar s kontinuiranim odašiljačkim signalom
continuous working day neprekidno radno vrijeme
continuously neprekidno, neprestano, stalno, trajno
continuously variable slope deltamodulation delta modulacija s kontinuirano promjenljivim nagi
continuously variable slope DM delta modulacija s kontinuirano promjenjivom strmi
continuum kontinuum
Continuum mechanics Mehanika kontinuuma
contort iskriviti, unakaziti
contour kontura, obris
contour line slojnica
contouring ocrtavanje, oslikavanje, pojava kontura na slici
contouring lathe kopirna tokarilica
contra protiv
contraband krijumčarenje, krijumčarski, roba
contraception sprečavanje začeća
contraceptive antikoncipijens, kontracepcijski, kontracepcijsko, kontracepcijsko sredstvo, kontraceptivno
contract skratiti, skupiti, stegnuti, ugovor, ugovora, ugovoren, ugovoriti, ugovoru, utanačiti
contract award procedure natječaj o javnim nabavama
contract award procedures natječaj o javnim nabavama
contract farming ugovorno gospodarstvo
contract law ugovorno pravo
contract of carriage ugovor o prijevozu
contract of indemnity ugovor o naknadi štete
contract price clause klauzula prodajne vrijednosti
contract staff ugovorno osoblje
contract terms uvjeti ugovora
contracted skraćen, stegnut, ugovoren
contracting ugovaranje, ugovorni
contracting parties hereby agree ugovorne stranke suglasne su
contracting party ugovorna stranka
contraction kontrakcija, sažeta riječ, skraćenica, skupljanje
contractor dobavljač, kontraktor, liferant, opskrbljivač, poduzetnik, potpisnik ugovora, preuzimatelj posla, ugovaratelj, ugovorna strana, ugovornik, zakupac
contractors dobavljač, poduzetnik, potpisnik ugovora, preuzimatelj posla
contracts ugovore, ugovori
contractual ugovorni, ugovornim
contractual liability ugovorna odgovornost
Contractual parties Ugovorne strane
contractual trade concession ugovorna trgovinska koncesija
contractual trade concessions ugovorne trgovinske koncesije
contradict opovrći, osporavati, pobijati, proturječan, proturječiti
contradict oneself demantirati se
contradiction proturječnost
contradictions proturječnosti
contradictory proturječan
contraposition oprečnost
contraption izum, novatorstvo
contrariety suprotnost
contrary obrnut, protivan, protivni, protivnima, suprotan, suprotno, u suprotnosti
contrary to regulations protivan pravilima
contrast kontrast, kontrastu, odudarati, oprečnost, razlika, suprotnost, suprotstaviti, usporediti
contrast agents kontrastna sredstva
contrast compression sažimanje dinamičkog područja slike, sažimanje kontrasta
contrast medium kontrast, kontrasta
contrast ratio omjer intenziteta najtamnije i najsvjetlije točke, omjer kontrasta
contrasting kontrasti
contrastive kontrastivan, oprečan, suprotan
contrastive analysis kontrastiranje, kontrastivna analiza, supostavna analiza
contrastive linguistics kontrastivna lingvistika
contrastive stylistics kontrastivna stilistika
contravention kršenje
contribute darovati, donirati, doprinijeti, podnesu, podnijeti, pokloniti, pridonijeti, pridonose, pridonositi, priložiti, uložiti
contributed doniran, doprinjeli, poklonjen, pomogao, priložen
contributes pridonose
contributing doprinos, doprinosi, doprinositi
contribution doprinos, pridonošenje, prilog, sudjelovanje, ulog
contribution analysis analiza doprinosa
contribution approach pristup doprinosa
contribution clause klauzula ograničene odgovornosti, klauzula proporcije
contribution funding method metoda kapitaliziranja doprinosa
contribution holiday privremeni prestanak plaćanja doprinosa
contribution rate stopa doprinosa
contribution to prilog nečemu
contributions doprinosi
contributory doprinosni
contributory schemes doprinosne sheme
contrite koji se kaje, pokajnički
contrivance izum, pronalazak, pronalaženje
contrive dosjetiti se, izmisliti, pronaći
control imati utjecaj, kontrola, kontrole, kontrolirate, kontrolirati, kontrolu, nadgledati, nadzirati, nadzor, ovladati, provjera, regulacija, reguliranje, regulirati, upravljanje, upravljanje letom, upravljati, vođenje
control algorithm algoritmi upravljanja
control and reporting center centar obavještenja i nišanjenja
control and reporting system sistem obavještenja i nišanjenja
control block upravljač blok, upravljački blok
control break prekid upravljanja, promjena grupe
control centre kolotura, zapovjedno mjesto
control channel message poruka po nadzornom kanalu
control character kontrolni znak, nadzorni znak, upravljački znak
control connection nadzorna veza
control consist in upravljanje se sastoji u
control cycle kontrolni ciklus
control direct VCC upravljanje izravnom VCC, uspostavljanje dvosmjerne veze između LEC i LES
control distribute VCC upravljanje raspodijeljenim VCC
control field nadzorno polje
control key nadzorna tipka, upravljačka tipka
control lever poluga za upravljanje
control logical channel nadzorni logički kanal
control of breathing kontrola disanja
control of communications nadzor nad komunikacijama
control of constitutionality kontrola ustavnosti
control of illegal immigration kontrola ilegalnih imigracija
control of infection zaštita od zaraze
control of infections zaštita od zaraze
control of precursors kontrola prekurzora
control of restrictive practices kontrola ograničavajuće prakse
control of State aid kontrola državne pomoći
control panel kontrolni okvir
control pests suzbijanje štetnika
control plane nadzorna ravnina
control signal nadzorni signal, signal upravljanja, upravljački signal
control system upravljanja
control systems sustavi regulacije i upravljanja
Control toolbox alatni okvir Kontrola
control tower kontrolni toranj
control unit kontrolna jedinica, kontrona jedinica
control word upravljanja riječ
controler kontrolor
controlled pod nadzorom, pod prevladavajućim utjecajem
controlled access nadzirani pristup, upravljani pristup
controlled access protocol protokol upravljanog pristupa
controlled aggression kontrolirana agresivnost
controlled carrier modulation modulacija uz stalni stupanj modulacije
controlled economy kontrolirana ekonomija
controlled language kontrolirani jezik
controlled pasture kontrolirana pregonska ispaša
controlled slip upravljano klizanje
controller regulator, upravljački sklop, upravljački uređaj
controllers kontrolori
controllers' parameters parametri regulatora
controlling kontrola, kontroling, kontrolu, nadziranje
controls kontrola, kontrole
controversial kontroverzan, sporan, za diskusiju
controversy polemika, prepirka, rasprava, raspravljanje, spor, spora
controvert osporavati, polemizirati
contumacy tvrdoglavost
contuse ostaviti, ozlijediti, povrijediti, udariti
Index Indeks