Index Indeks
congeal stegnuti se, zalediti, zamrznuti se, zgusnuti se
congener drug srodni lijek
congenial blizak, istovrstan, odgovarajući, podesan, sličan, srodan
congenital kongenitalan, kongenitalna, od rođenja, prirođen, urođen
congenital disease nasljedna bolest
congenital heart disease prirođene srčane greške
congenital uterine anomalies kongenitalne anomalije maternice
congest prepuniti
congestation gomilanje
congested prenaseljen, prepun, tijesan, zagušen prometom
congested band blokirani pojas, zagušeni pojas, zakrčeno područje
congested port luka zagušena prometom
congestion krkljanac, prenatrpanost, zagušenje
congestion avoidance izbjegavanje zagušenja
congestion control nadzor zagušenja, provjera gomilanja (prometa)
congestion indicator indikator zagušenja
congestion notification obavijest o zagušenju (prometa)
congestion window prozor zagušenja
conglomerate konglomerat, sačiniti od više elemenata, valutičnjak
conglomeration koncentracija, koncentracijom
Congo Kongo
congratulate čestitati
congratulation čestitanje, čestitka, pohvala
Congratulation! Čestitam!
congratulations čestitam, čestitka
congregate sakupiti, sakupiti se
congregation saziv
congress kongres, kongresa, kongresni, sastanak, skup, skupština
congressman kongresmen
congruence kongruencija
congruences kongruencija
congruential generator kongruentni generator, sukladni generator
congruently sukladno
conic ćunjast, koničan, konika
conic section kupasti presjek, stožasti presjek
conic section pencil pramen konika
conic section pencils classification klasifikacija pramenova konika
conical čunjast, koničan, konične, kupast, stožast
conical spring konusna opruga
conics konika
conifer crnogorično drvo, četinar, četinjar, zimzelen
Conifers četinjače
coniform čunjast
conk udariti
connate urođen
connate water Konatna voda
connect povezati, povezivati, povežete, priključiti, sjediniti, spajati, spojite, spojiti, stupiti u vezu, vezivati se
connect charge cijena priključivanja
connect request zahtjev za priključenje, zahtjev za spajanje
connect time vrijeme priključenja, vrijeme spajanja
connect when free prm spojiti po oslobađanju (naredba)
connected povezan, povezana, spojen, spojena, spojeni, vezan, vezane, vezani
connected graph povezani dijagram, povezani graf
connected line identification presentation prikazivanje oznake priključene linije
connected line identification restriction ograničenje oznake priključene linije
connected line identity message poruka o oznaci priključene linije
connected network povezana mreža (na Internet)
connected space povezan prostor
connected subnetwork povezana podmreža (na Internet)
connected word models modeli povezanih rijeci, uzorci povezanih rijeci
connecting cable kabel za povezivanje, povezni kabel, spojni kabel
connecting rod bottom end donja glava ojnice
connecting rod top end gornja glava ojnice
connection nit, povezanost, povezivanje, poveznica, priključak, priključenje, priključivanje, rođak, spajanje, spoj, sveza, svezi, veza, vezane, vezni
connection admission control kontrola pristupa vezi, nadzor prihvaćanja veze, nadzor pristupa mreži
connection charge cijena spajanja, cijena uključivanja
connection closing zaključenje veze, zatvaranje veze
connection confirm potvrda veze
connection confirmation potvrđivanje veze
connection endpoint završna točka veze
connection endpoint identifier identifikator za vršne točke veze
connection establishment uspostavljanje veze
connection identifier identifikator veze, ozn a c iva c veze
connection oriented data podatci o vezi
connection piece spojka, spojki, spojku
connection refused veza odbijena
connection related function funkcije upravljanja vezom
connection release oslobađanje veze
connection request zahtjev za vezu
connection setup uspostavljanje veze
connection state stanje spajanja, stanje veze
connectionless bespojni, bez izravne veze, bez spajanja, nespojno, nesvezno
connectionless broadband data service usluga bespojnog širokopojasnog prijenosa
connectionless communication komunikacija bez spajanja
connectionless data service usluga podataka bez spajanja
connectionless data transfer datagram mreža, prijenos podataka bez spajanja
connectionless network layer protocol slojevni protokol za mrežu bez spajanja
connectionless network protocol mrežni protokol za mrežu bez spajanja
connectionless network service usluga mreža bez spajanja
connectionless oriented nespojno orijentirani, usmjereni na nespajanje
connectionless service bespojni prijenos
connectionless service function funkcija usluge u vezama bez spajanja
connection-oriented spajanju orijentirani, usmjereni na spajanje
connection-oriented communication komunikacija usmjerena na spajanje, spajanju orijentirana komunikacija
connection-oriented data transfer prijenos podataka usmjeren na spajanje, spajanju orijentiran prijenos podataka
connection-oriented network protocol mrežni protokol usmjeren na spajanje, spajanju orijentiran mrežni protokol
connection-oriented network service usluga mreže sa spajanjem
connections povezanost, povezanosti, spajanja, veze, vezu
connections between eye banks povezivanje očnih banaka
connective vezivni, vezivnih
connective tissue vezivno tkivo
connective tissue diseases Sistemske bolesti vezivnog tkiva
connectivity povezivost, spajanje, spojivost, sposobnost povezivanja, svezi vest
connector konektor, poveznik, priključnica, spojnica, spojnik
connector cable spojni kabel, spojni kabl
connector signals signali konektora, signali spojnika
connectorization spajanje kraja (optičkog) kabla s konektorom
connects povezana, povezuje
connekt povezivati, spajati
connexin koneksini
connexion priključak, sveza
conning tower komandni most, zapovjedni most, zapovjednički most
conniption nastup
connivance popustljivost, povlađivanje
connive povlađivati
connoisseur stručnjak, znalac
connotation sporedno značenje
connotative meaning konotativno značenje
connote podrazumijevati, uključivati
connubial bračni
conquer izvojevati, osvajati, osvojiti, pobijediti, pokoriti, svladati
conquerable pobjediv
conquered osvajao, osvojen, zauzet, zauzetih
conqueror osvajač
conquest osvajanja, osvajanje, pobjeda
consanguinity krvno srodstvo
conscience savjest, savjesti, svijest, sviješću
conscientious osjetljiv, pošten, savjestan
conscientious objection prigovor savjesti
conscious pri svjesti, svjestan
consciously pri svijesti, samosvjesno, svjesno, uvjereno
consciousness savjest, savjesti, svijest, svijesti
conscript regrut
conscription novačenje, regrutacija
consecrate posvetiti
consecrated posvećen, posvećenom
consecration ceremonija predaje odnosno posvete vojne zastave
consecutive dosljedan, redom, sljedeći, uzastopan, uzastopni
consecutive processing slijedna obradba, uzastopna obradba
consecutively sukcesivno, uzastopno
consecvationist konzervator
consecvationists konzervatora
consensual contract konsenzualni ugovor
consensus konsensus, konsenzus, konsenzusom
consent dozvola, nagodba, odobrenje, odobriti, pristanak, pristati, suglasiti se
consent to pristati
consented suglasan, suglasi
consequence posljedica, posljedice, rezultat
consequences posljedice
consequent dosljedan, idući, koji slijedi, onaj koji slijedi, slijedeći
consequential dosljedan, koji proizlazi, važan, značajan
consequential complex posljedični kompleks
consequently otuda, prema tome, stoga
conservation čuvanje, konzervacija, očuvanje, održavanje, zaštita
conservation of biodiversity očuvanje biološke raznovrsnosti
conservation of fish stocks zaštita ribljega fonda
conservation of resources zaštita prirodnih izvora
Conservation tillage Konzervacijska obrada
conservatism konzervativizam, otpor promjenama
conservative konzervativac, konzervativan
Conservative Party konzervativna stranka
conservatives konzervativci
conservatoire konzervatorij, konzervatoriju
conservatory konzervatorij, stakleni vrt
conserve čuvati, konzervirati, očuvati, održavati
conserved konzervirano, očuvan, očuvano, sačuvan, sačuvano
conserves očuvati
conserving očuvati
consider obazirati se, obazrijeti se, razmatrati, razmisliti, razmišljati, razmotrit, razmotriti, smatrate, smatrati, uzeti u obzir
consider appropriate smatrati prikladnim, smatrati primjerenim
considerable dosta, priličan, važan, značajan, znatan, znatno
considerably značajno, znatno
considerate obazriv, pažljiv
consideration obzir, okolnosti, razmatranje, razmatrati, razmišljanje, sagledavanje, ugled, uzimanje u obzir
consideration should be given trebalo bi razmotriti
considerations sagledavanju
considered imati na umu, smatrati
considering obzirom na, uzevši u obzir
considering that uzimajući u obzir
consign izručiti, poslati, povjeriti, prenijeti, pristajati, uručiti, ustupiti
consign to poslati
consignee primatelj
consignment pošiljka
consignor pošiljatelj
consist činiti, obuhvaćati, sastojati se, slagati se
consist in sastojati se u
consist of sastojati se od
consistency dosljednost, dosljednosti, konzistentnost, konzistentnosti, nepromjenljivost, postmodernizam, postojanost
consistency and stability of coping dosljednost i stabilnost suočavanja
consistensy konzistentnost
consistent dosljedan, dosljedne, nepromjenljiv, u skladu s, u skladu sa
consistently dosljedno, konzistentno
consisting sastoji
consists čine, sastoji se
consolation utjeha
console hrabriti, kontrolna ploča, konzola, obveznice koje u serijama izdaje V.B., tješiti, upravljačka ploča, utješiti
consolidate integrirati, konsolidacija, konsolidacije, konsolidirati, objediniti, robu više pošiljalaca složiti u istom kontejneru, skrutiti, učvrstiti, učvršćivati, združiti
consolidated pročišćen
consolidated account konsolidirani račun
consolidated text pročišćeni tekst
consolidation jačanje, konsolidacija, konsolidiranje, sjedinjenje
consolidation of Community law konsolidacija prava Zajednice
consolidation of relations jačanje odnosa
consolidation of the rule of law konsolidiranje vladavine prava
consonance harmonija, sklad
consonant konsonant, suglasnik
consort društvo, ortak, suprug, združiti
consortium konzorcij
conspicuos očevidan, upadljiv
conspicuous glasovit, istaknut, isturen, koji pada u oči, napadan, očit, primjetan, upadljiv
conspiracy urota, zavjera
conspiratorial konspirativan
conspire kovati zavjeru
constable policajac, stražar
constancy konstantnost, postojanost
constant konstanta, konstantan, neprekidan, nepromjenljiv, postojan, postojanost, stalan, trajan, vjeran
constant angular velocity konstantna brzina rotacije (magnetske glave), stalna kružna brzina
constant bit rate konstantna brzina bita, prijenos konstantnom brzinom, stalna brzina prijenosa
constant bit rate service usluga stalne bitske brzine, usluga stalne brzine prijenosa
constant bit rate traffic promet stalne brzine prijenosa
constant retention method metoda konstantnog samopridržaja
constant stress stability stabilnost na opterećenje
constant-length packets paketi jednake duljine
constantly kontinuirano, neprekidno, neprestano, stalno
constants konstante
constellation plejada, sazviježđe
constellation diagram dijagram položaja, konstelacijski dijagram, vektorski dijagram
consternation potištenost, strah, zaprepaštenje
constipation zatvor
constituency birači, birački okrug, klijentela, kupci
constituent birač, sastavni, sastavni dio, sastavnom dijelu
constituent part sastavni dio
constituents komponente, sastavnih
constitute biti, čine, čini, činiti, dobivati, osnovati, postaviti nekoga na položaj, predstavljati, sačinjavati, tvoriti, ustrojiti
constituted konstituiran, sastavljen
Constitution Hrvatska, sastav, sklop, uređenje, ustav, ustava, ustrojstvo
constitutional konstitucioni, ustavni
constitutional court ustavni sud
constitutional jurisprudence ustavno sudstvo
constitutional law ustavno pravo
constitutional monarchy ustavna monarhija
constitutional revision revizija ustava
constitutionality ustavnost
constitutions ustavna
constitutive laws konstitutivni zakoni
constrain nagnati, ograničiti, primorati, prisiliti, stegnuti
constraint naprezanje, ograničenje, prinuda
constraints ograničenja, uvjeti, zahtjev na
constrict stegnuti, stisnuti
construct graditi, izgraditi, konstruirati, konstrukt, sagraditi, sazidati
constructed izgrađen, konstruiran, sazidan
construction graditeljstva, graditeljstvo, gradnja, gradnju, građenja, građenje, građevinski, građevinsko, izgradnja, izrada, izradu, izvedba, izvođenja, izvođenje, konstrukcija, ustrojstvo
Construction and Utility Services Department graditeljstvo i komunalno gospodarstvo
construction company građevinsko poduzeće
construction costs troškovi građenja
construction engineering graditeljstvo
construction equipment građevinska oprema
construction executi građevinska operativa
construction firm građevinsko poduzeće
construction industry građevinarstvo, industrija građevnih materijala
construction justifiability opravdanost izgradnje
construction management Organizacija građenja
construction materials konstrukcijski materijali
construction policy politika građenja
construction process izvedba, izvedbi
construction projects građevinski projekti
construction site gradilište
Construction stones Građevinski materijali
construction strength čvrstoća konstrukcije
construction technology tehnologija građenja
construction waste građevni otpad
construction work gradnja, gradnje
construction worker građevinar
constructions konstrukcija, konstrukcije
constructive građevni, konstruktivan, koristan
constructive method konstruktivna metoda
constructive total loss ekonomska totalna šteta, izvedena totalna šteta, klauzula o izvedenom potpunom gubitku
constructively konstruktivni, konstruktivnim, konstruktivno
constructivism konstruktivizama
constructivistic classroom konstruktivistički razred
constructivistic theory konstruktivistička teorija
constructor graditelj
constructors graditelji
construe tumačiti, upravljati
construktivism konstruktivizam
consul konzul
consular konzularan
Consular Department Konzularni odjel
consulate konzulat
Consulate General Generalni konzulat
consuls konzuli
consult konzultirati, pitati za savjet, posavjetovati se, savjetovati se
consultancy konzultantske usluge, savjetništvo
consultant konzultant, savjetnik
consultation konzilij, konzultacija, konzultacije, savjetništvo, savjetovanje
consultation of information uporaba informacija
consultation procedure postupak savjetovanja
consultations konzultacija, konzultacije
consulting konzalting, konzaltinga, savjeti
consulting editor recenzent
consulting engineer savjetodavni inženjer
consumable potrošan
consume iscrpsti, pojesti, potrošiti, uništiti, upotrebljavati, utrošiti
consumer korisnik, potrošač
consumer behaviour ponašanje potrošača
consumer communications korisničke komunikacije, potrošačke komunikacije, prijenos obavijesti između potrošača
consumer cooperative potrošačka zadruga
consumer credit potrošački kredit
consumer demand potrošačka potražnja
consumer electronics komercijalna elektronika, potrošačka elektronika, potrošački elektronički uređaji
consumer goods potrošačka roba, roba široke potrošnje
consumer information obavijest potrošaču
consumer information service služba informiranja korisnika, služba priopćavanja korisnika
consumer motivation motivacija potrošača
consumer movement pokret potrošača
consumer policy potrošačka politika
consumer price potrošačka cijena
consumer protection zaštita potrošača
consumer society potrošačko društvo
consumer survey istraživanje potrošača
consumer-credit potrošački kredit
consumers potrošačima
consumer's potrošački
consummate besprijekoran, potpun, savršen, usavršiti
consummation dokončanje
consumprion tuberkuloza, utrošak
consumption konzumiranje, potrošak, potrošnja, potrošnju, sušica
consumption expenditure izdaci za potrošnju
consumption of resources utrošak resursa
Index Indeks