Index Indeks
comrade drug, druga
comsi otprilike
comsumption potrošnja
con bubati, učiti napamet, upravljati brod, za
concatenate ulančati, ulančiti
concatenated codes ulančani kodovi
concatenated messages spojene poruke
concatenation ulančavanje
concave košara, košare, šupalj, udubljen, udubljenom
concavity izdubljenost, konkavnost, udubljenost
conceal kriju, kriti, prikriti, sakriti, tajiti
concealed skriveno
concede dozvoliti, prepustiti, priznati
conceit misliti, umisliti, uobraženje
conceited ohol, uobražen
conceivable dostižan, razumljiv, uvjerljiv
conceive naumiti, pojmiti, shvatiti, smišljati, zamisliti, zanijeti, zatrudnjeti
conceived koncipiran
conceiving zasnivanje
concentrate kocentrirati, koncentrat, koncentrirati, koncentrirati se, obratiti pozornost, usmjerit će pozornost, usredotočiti
concentrated koncentriran
concentrated compactness koncentrirana kompaktnost
concentrated milk mliječni koncentrat
concentrated product proizvodni koncentrat
concentration koncentracija, koncentracije, okrupnjavanje
concentration camp koncentracioni logor
Concentration camps logori, sabirni logori
concentration level razina koncentracija
concentration of powers koncentracija ovlasti
concentration of the population koncentracija stanovništva
concentrations koncentracijama
concentrator koncentrator, linija), podataka, sabirni uređaj, skupljač, uređaj za okupljanje (signala
concentrator-connected terminals terminali povezani koncentratorom
concentric koncentričan
concentricity koncentričnost
concept ideja, koncepcija, koncepcijski, koncept, koncipiranje obrazovanja za okoliš, opći utisak, poimanje, pojam, zamisao
concept design idejni projekt
concept maps pojmovne mreže
concept of play koncepcija igre
Concept of sustainable development Koncept održivog razvoja
concept search traženje pojmova
conception ideja, koncepcija, koncept, način mišljenja, predodžba, shvaćanje, zamisao
concepts koncepti
conceptual change konceptualna promjena
conceptual design konceptno konstruiranje
conceptual ecology konceptualna ekologija
conceptual level koncepcijska razina, pojmovna razina
Conceptual models pojmovni model
conceptual scheme konceptualna shema, pojmovni nacrt, pojmovni pregled
conceptualized koncipiran, koncipiranim
concern biti u vezi s, briga, brige, brinuti za, koncern, odnositi se, odnositi se na, poduzeće, pozornost, ticati se, zabrinut, zabrinutost, zanimanje za
concerned uključen, uključenih, zabrinut, zabrinuta
concerning glede, koji se odnose, koji se odnosi, odnosi se, što se tiče, u odnosu na, u pogledu, u vezi s
concerns briga, brige, brigu
concert koncert, koncertni, koncertnoj, koncertu, sporazum
concert hall koncertna dvorana
concerted usklađen
concerted economic action usklađene ekonomske mjere
concerted evolution usklađena evolucija
concerted practices usklađena praksa
concerto of the stream potočni koncert
concerts koncerti
concession dozvola, koncesija, koncesijski, licenca, pogodnost, povlastica, ustupak
concessionaire koncesionar, koncesionara
concessions koncesije
concessions set out below dolje navedene koncesije
concessive popustljiv
conch ljuštura, prazna školjka
conciliate pomiriti, složiti, umiriti, usuglasiti
conciliation mirenje
conciliation procedure postupak usklađivanja
conciliator izmiritelj, miritelj, posrednik
conciliatory forum forum mirenja
conciousness svijest
concise jedar, jezgrovit, kratak, sažet
conclude dovršiti, sklopiti, zaključiti, završiti
concluded sklopile, sklopljen, zaključen, zaključena
concluding document završni akt
concluding documents zaključni dokumenti
concluding documents of a conference zaključni dokumenti konferencije
conclusion konstatacija, kraj, okončanje, prestanak, sklapanje, zaključak, završetak
conclusion of an agreement sklapanje sporazuma, zaključivanje sporazuma
conclusions zaključci
conclusive odlučujući, uvjerljiv
conclusively definitivno
concoct kuhati, zamijesiti
concoction izmišljotina, mješavina, napitak, preparat, varenje
concomitant prateći
concord harmonija, jedinstvo, sklad, slagati se, sloga, suglasnost
concordance suglasnost
concordance file datoteka podudarnosti
concost kuhati
concourse gomilanje, nagomilavanje
concrete beton, betona, betonirati, betonski, konkretan, konkretnih, konkretno, konkretnom, konkretnu, materijali, stvaran
concrete ( betonski
Concrete and reinforced Concrete Structures Betonski i armirano betonski objekti
concrete construction betonska konstrukcija
concrete cryptography konkretna kriptografija
concrete operations stage faza konkretnih operacija
concrete structure betonska konstrukcija
concrete structures betonske konstrukcije
concrete works betonski radovi
concrete-work betoniranje
concubine konkubina
concupiscence pohota, požuda
concur podudarati se, poklapati se, slagati se, suglasiti se
concurrence potpomaganje
concurrence scheme plan pristupa, podudarni plan pristupa za više sudionika (KRIPTOG
concurrency istodobnost
concurrent istodoban, konkurent, podudaran, popratni, suparnik
concurrent configuration of a connection konfiguracija veze s istodobnim uspostavljanjem i
Concurrent engineering simultano inženjerstvo
concurrent processing istodobna obrada
concurrent server računalo koje djeluje kao radna postaja i poslužni, složeni poslužnik
concurrently istovremeno
concuss potresti, zatresti
concussion kontuzija, potres
condemn osuditi, proglasiti krivim, ukoriti
condemnable za osudu
condemnation osuda, presuda sudska, sudska presuda
condemned osuđen
condemned person osuđenik
condensate piping cjevovod kondenzata
condensation kondenzacija, kondenzaciju
condense kondenzirati se, sažeto izraziti, skratiti, zgusnuti, zgušnjavati se
Condensed silica fume Filterska SiO2 prašina
condensing pot sabirnik kondenzata
condescend spustiti se, udostojati
condescending ljubazan, milostiv, prijazan, pristupačan, snishodljiv
condese up orositi
condiment začin
condition kondicija, odnos, okolnost, položaj, postaviti uvjet, situacija, stanja, stanje, stanju, uvjet, uvjetom, zahtjev
condition monitoring praćenje tehničkog stanja
condition of stress stanje naprezanja
conditional kondicional, kondicionirana, pogodben, pogodbeni, pogodbeni način, uslovan, uvjetan, uvjetno
conditional access system sustav uvjetnog pristupa
conditional branching uvjetno grananje
conditional breakpoint uvjetna točka prekida
conditional discharge uvjetna kazna
conditional entropy uvjetna entropija
conditional formatting uvjetno oblikovanje
conditional jump uvjetni skok
conditional probability uvjetna vjerojatnost
conditionally uvjetno
conditioned uvjetovan
conditioner krema za kosu
conditioning poboljšanje, prilagodba uvjetima, trening aerobne izdržljivosti, trening kondicije, ugađanje
conditioning for transplantation priprema za transplantaciju
conditions odnosa, prilike, stanja, uvjeti, uvjetima, zahtjevima
conditions laid down by uvjeti koje netko odredi, uvjeti koje odredi
conditions laid down in uvjeti utvrđeni u
conditions of crystallisation uvjeti kristalizacije
conditions of mutual market access uvjeti obostranoga pristupa tržištu
conditions referred to above gore spomenuti uvjeti
conditions required for all products uvjeti koje trebaju ispunjavati svi proizvodi
conditions set out in uvjeti iz
conditions set out in paragraph 1 uvjeti iz stavka 1.
conditions under which uvjeti pod kojima
condole izjaviti sućut, saučešće, sažaljevati
condolence kondoliranje, sućut
condom kondom, prezervativ
condominium etažno vlasništvo
condone oprostiti, zaboraviti
conduce doprinositi, potpomagati, pridonijeti, voditi ka
conducive koji sprovodi, koji ubrzava, koji vodi, koji vodi do, pogodan
conduct dirigirati, obavljati, odvijati se, ponašanja, ponašanje, poslovanje, provoditi, upravljanje, upravljati, vladanje, voditi
conduct talks voditi pregovore
conducted obavljen, obavljena, proveden, provedeno, provesti, voditi
conducting coating vodljiva obloga, vodljivi sklop
Conducting polymers Vodljivi polimeri
conduction kondukcija, kondukcije, provodljivost, vođenje
conductional hearing loss provodna nagluhost
conductive polymers vodljivi polimeri
conductivity provodljivost, vodljivost
conductometrics konduktometrija
conductometry konduktometrija
conductor dirigent, električni vodič, kondukter, vodič, vođa
conductor (orchestra) dirigent
conductors dirigenata, dirigente
conduit cijev, cjevovod, izolacijska cijev, izolaciona cijev, vodovodna cijev
conduktor vođa
condyloma acuminatum genitalni kondilom
cone čunj, konus, kupa, stožac, tuljac za sladoled
cone pulley stupnjasta remenica
cone sections konika
cone shaped stožastog oblika
conector cable spojni kabel
conestions doticaji
coney kunić, pitomi zec
confection gotovo odijelo, slastica, slatkiši
confectionary slastičarski, ušećeren
confectioner slastičar
confectioner's slastičarnica
confectionery slastice, slastičarnica
confectionery product slastičarski proizvod
confederacy konfederacija, savez, savez država
confederal konfederalni, konfederalnim
confederate saveznik, suučesnik
confederation savez
confer darovati, dati, dati pravo, konferirati, podijeliti, povjeriti, savjetovati se, status
conference konferencija, konferencije, konferencijski, konferencijskih, konferenciju, kongres, razgovor, sastanak, savjetovanja, savjetovanje, sjednica
conference call istodobna telefonska veza između (3 ili) više sudi, konferencijski poziv
conference calling konferencijski poziv
conference proceedings zbornik radova s konferencije
conferences konferencija, konferencijama, konferencije
confess ispovijediti se, ispovjediti se, priznati
confession ispovijedanje, ispovijest, priznanje, priznavanje
confessional structures konfesionalne strukture
confidant opunomoćenik, povjerenik
confide imati pouzdanja, pouzdati se, povjeriti, povjeriti se
confide in povjeravati se
confidence pouzdanje, povjerenja, povjerenje, povjerenju, smjelost
confidence interval interval pouzdanosti, područje pouzdanosti
confidence motion prijedlog za glasovanje o povjerenju vladi
confidence trick prijevara
confident pouzdan, povjerljiv
confidential pouzdan, povjerljiv, povjerljivo, tajni
confidential information povjerljiv podatak, povjerljiva informacija
confidentiality povjerljivost, tajnost, tajnost.
confidentiality of individual data tajnost podataka
configurable podesiv, podesiva
configuration konfiguracija, konfiguracijske, konfiguracijski, oblik, obris, postava, struktura
configuration direct VCC konfiguracija izravne VCC, uspostavljanje dvosmjernog VCC kanala LECS putem L
configuration file konfiguracijska datoteka
configuration management upravljanje konfiguracijom, upravljanje razmještajem
configuration memory file lokacija u memoriji za pohranu informacija o konfi
configuration space konfiguracijski prostor
configurations konfiguracije, postave
Configure namjestiti, podesiti, sklopiti kompjuter
configured namješten
confine granice, međa, ograničiti, razgraničiti, zarobiti, zatvoriti
confined ograničen, ograničeno
confined waters ograničeno plovne vode
confinement ograničavanje, porođaj, pritvor, zatvor
confines granice
confirm krizmati, posvjedočiti, potvrditi, potvrđivali, potvrđivati, potvrđujemo
confirmand krizmanik
confirmation krizma, potvrda, potvrdu, sveta potvrda
confirmation sponsor krizmana kuma, krizmanje
confirmed dokazao, potvrdio, potvrđen, potvrđena, potvrđuju
confirmed credit potvrđeni akreditiv
confirming krizmanje
confirming bank potvrđujuća banka
confirms potvrđuje
confiscate konfiscirati, zaplijeniti
confiscated otuđen, otuđene
confiscation konfiskacija, zapljena
confiscation of property konfiskacija imovine
conflagration požar, vatra
conflict konflikt, neprijateljstvo, spor, sukob, sukoba, sukobiti se, svađa
conflict of jurisdiction sukob nadležnosti
conflict of powers sukob ovlasti
conflict resolution rješenje i reguliranje konflikta
conflict resolution style stil rješavanja konflikta
conflicting proturječan
conflicts konflikata, sukobi
confluence presijecanje puta, presijecati put, sliv rijeke, stjecište, učću
confluent koji se sliva, pritoka rijeke
conform odgovarati, podesiti, podudarati se, prilagoditi
conformable pokoran
conformal konformni
conformal antenna arrays konformni antenski nizovi
conformal periodic structures konformne periodičke strukture
conformance dogovor, slaganje
conformance test test podobnosti
conformance testing ispitivanje usklađeno sa standardom
conformation građa «tijela», uobličenje
conformational changes konformacijske promjene
conformed su u suglasnosti, suglasni
conforming u skladu
conformity sklad, skladu, suglasnost, sukladnost, u skladu sa vladajućim pravilima i standardima, usklađenost, usklađenosti
conformity assessment ocjena sukladnosti
conformity assessment procedure postupak za ocjenu sukladnosti
conformity with technical regulations usklađenost s tehničkim propisima
conforms odgovara
confound pobrkati, zaplesti, zbuniti
confounded zbunjen
confront licem u lice, sukobiti, sukobiti se, suočiti, suprotstaviti
confrontation obračun, sukob
confrontation line crta bojišnice
confronting views nepomirljive pozicije
confuse brkati, pomrsiti, postidjeti, praviti nered, smutiti, zabuniti (se), zbrkati, zbuniti
confused bezglav, zbunjen, zbunjeni
confusing zbunjujući
confusion komešanje, konfuzija
confutation pobijanje
Index Indeks