Index Indeks
Comoros Komori
compability kompatibilnost, sklad, spojivost
compac dogovor, kompaktan, nabijen, sažet (stil), sporazum, tvrdi puder, zbijen
compact kompaktan, kompaktni, kompaktnom, ugovor, zbijanje, zbijen, zbijena
compact cassette čvrsta kaseta, kompaktna kaseta
compact disc čvrsti disk, kompaktni disk
compact disc - interactive interaktivni kompaktni disk, zbijeni disk s dvosmjernim sporazumijevanjem
compact disc - read only memory iščitni zbijeni disk, stalna memorija na kompaktnom disku
compact disc - read only memory extended architect zbijeni disk proširene arhitekture
compact disc player čitač kompaktnog diska
compact disc recordable kompaktni disk s mogućnošću brisanja i pisanja, presnimljivi kompaktni disk
compact disk kompaktni disk
compact disk-read only memory kompaktni disk za očitavanje
compaction sažimanje, zbijanja, zbijanje
compander kompandor, kompresor-ekspander
companding kompandiranje, kompresija i ekspanzija, sažimanje i širenje
companies društva, kompanije, poduzeća, poduzećima, tvrtkama, tvrtke
companies and branches trgovačka društva i podružnice
companion drug, družica, kompanjon, pratilac, pratioc, suradnik
companion flange spojna prirubnica
companionable druželjubiv
companionship drugarstvo, društvo, pratnja, suradnja
company društvo, društvu, druženje, družina, kompanija, kompanijom, organizacija, osiguratelj, poduzeće, poduzeću, pratnja, satnija, trgovačko društvo, tvrtka, tvrtki, tvrtkom, udruženje
company for water ma vodoprivredno poduzeće
company formed in accordance društvo ustanovljeno u skladu
company formed in accordance with društvo ustanovljeno u skladu s
company in difficulties poduzeće u poteškoćama
company law pravo društava, pravo trgovačkih društava
company management menadžment društva
company member član društva
company modernization modernizacija društva
company of(in the) društvo (u)
company research istraživanje u poduzeću
company structure ustrojstvo društva
company with share capital dioničko društvo
company's poduzeća
company's message kompanijska poruka
company''s preforman poslovni uspjeh
company''s trading r rezultat poslovanja kompanije
comparable usporediv, usporedivo
comparation usporedba
comparative komparativ, komparativan, komparativna, poredben, poredbene, relativan, relativna, usporednan, usporedni
comparative advertising poredbeno oglašavanje
comparative analysis komparativna analiza, poredbena analiza
comparative education poredbeno obrazovanje
comparative law poredbeno pravo
comparative measurements usporedbena mjerenja
comparative politics komparativna politika
comparative research komparativna istraživanja
comparative study poredbena studija
comparator kom paralo r, sklop za usporedbu, usporednik
compare komparirati, sravniti, stupnjevati, usporediti, uspoređivati
compared uspoređen
compared to u usporedbi s
comparing uspoređivanje
comparision uspoređenje, uspoređivanje
comparison komparacija, poredba, usporedba, usporedbi, uspoređivanje
comparison operator operator usporedbe, poredbeni operator
compartment kupe, odio, odjelak, odjeljak, pregrada, pregradak
compas kompas
compass busola, kompas, nautički šestar, ostvariti, područje, šestar
compass deck paluba iznad kormilarnice
compass error korekcija magnetnog kompasa
compassion saučešće, sažaljenje, sućut
compassionate milosrdan
compatibility funkcionalna istovjetnost, kompatibilnost, mješljivost, spojivost, sukladnost, uskladivost, usklađenost, usuglašenost
compatibility with railway Kompatibilnost s : željezničkim
compatible koji odgovara, kompatibilan, kompatibilni, podnošljiv, spojiv, sukladan, usklađen
compatibly kompatibilnost, mogućnost zajedničkog djelovanja, podudarnost, spojivost, uskladivost
compatriot rodoljub, zemljak
compel natjerati, primorati, prinuditi, prisiliti
compelled primoran
compelling neodoljiv, nesavladiv
compend kratak sadržaj
compendious sažet, skraćen
compendium pregled
compensate kompenzirati, nadoknada, naknaditi, obeštetiti
compensated kompenzirana
compensated matching network izjednačena prilagodna mreža, kompenzirana prilagodna mreža
compensation kalibriranje magnetskog kompasa, kompenzacija, nadoknada, nagrada, Naknada, odstupnina, odšteta, plata, ravnoteža
compensation schemes sheme kompenzacije
compensatory financing kompenzacijsko financiranje
Compensatory growth Kompenzacijski rast
compensatory mechanisms kompenzacijski mehanizmi
compensatory movement kompenzacijski pokreti
compentently kompententno, nadlažno, ovlašten, upućeno, vrsno
comperable komparativan
compete konkurirati, nadmetati se, natjecati se, takmiči, takmičiti, takmičiti se
compete with konkurirati
competence kompetencija, kompetenciju, nadležnost, nadležnosti, ovlast, poznavanja, poznavanje, sposobnosti, spremnost, stručnost
competence of the institution nadležnost institucije
competence of the Member States nadležnost država članica
competences ovlasti
competency sposobnosti
competent kompetentan, mjerodavan, mjerodavno, nadležan, nadležna, nadležnih, sposoban, stručan, stručni
competent authorities of the parties nadležna tijela obiju stranaka, nadležna tijela stranaka
competent authority nadležna vlast, nadležne vlasti, Ovlašteno tijelo
competent body nadležno tijelo
competent court nadležni sud
competition konkurencija, konkurencije, konkurenciju, konkurentnost, nadmetanje, natjecanja, natjecanje, natjecanjem, natjecanju, natječaj, takmičenje, tržišno natjecanje
competition committee natjecateljski odbor
competition law pravo konkurencije
competition management rukovodstvo natjecanja
competition on a commercial basis natjecanje na komercijalnoj osnovi
competition policy politika konkurencije
competition rules pravila natjecanja, pravila o tržišnom natjecanju, pravila tržišnoga natjecanja
competition schedule program natjecanja, satnica natjecanja
competition secretary tajnik natjecanja
competition site mjesto natjecanja
competitions natjecanja, natjecanjima
competitive kompetitivni, konkurentan, natjecateljski
competitive ability konkurencijska sposobnost
competitive advantage konkurentska prednost
competitive advantages konkurentne prednosti
competitive antagonist kompetitivni antagonist, natjecateljski antagonist
Competitive Capability of the Firm Konkurentska sposobnost poduzeća
competitive exclusion kompetitivna ekskluzija
competitive ligands humani serumski albumin
competitive price konkurentna cijena
competitive product konkurentni proizvod
competitiveness konkurentnost, konkuretnost
competitor natjecatelj, suparnik
competitors natjecatelja, natjecatelji, natjecateljima
compilance suglasnost, uslužnost
compilation kompilacija, prikupljanje, sakupljanje
compile kompilirati, prevesti, sabrati, sakupiti, sastaviti
compile time vrijeme prevođenja
compiled izraditi
compiler kompajler, kompilator, prevodilac, program prevoditelj, program-prevodilac (u strojni jezik)
compiling program program prevodilac, program za prevođenje (u strojni jezik)
complacence ugodnost
complacent spokojan
complain jadikovati, naricati, potužiti se, tužiti se, žaliti se
complainant podnositelj
complained tužiti
complaining jadikovanje
complaint naricanje, prigovor, reklamacija, reklamacije, tužba, žalba
complaint to the Commission pritužba Komisiji
complaints prigovori
complaisance popustljivost
complaisant ljubazan, popustljiv, učtiv, uslužan
complement dopuna, dovoljan broj časnika i posade za sigurno poslovan, komplement, komplementaran, komplet, potpun, zbirka
complement code komplementarni kod
complementarity komplementarnost
complementarity agreement dopunski sporazum
complementarity of trade komplementarnost trgovine
complementary dopunski, prateći, pratećim
complementary attachment dodatni priključak, komplementarni priključak
complementary formulation dopunsko prikazivanje (problema), komplementarna formulacija
complementary peptides komplementarni peptidi
complete boriti se, cjelokupan, cjelokupni, cjelovit, čitav, dopuniti, dovršen, dovršenje, dovršiti, dovrštiti, gotov, ispuniti, ispunjavati, kompletan, kompletiran, kompletirati, kompletnog, kompletnu, obaviti, okončati, popuniti, popunjavati, potpun, potpuniti, potpuno, provesti, svršiti, takmičiti se, upotpuniti, upotpunjavati, upotpunjuje, završiti
complete and broken families cjelovite i nepotpune obitelji
complete annuity potpuna renta
complete article proizvod u cijelosti
complete expectation očekivano potpuno trajanje života
complete expectation of life potpuno očekivanje života
complete failure potpuni prekid djelovanja, potpuni zastoj
complete function cjelovita funkcija, potpuna funkcija
complete future lifetime potpuno buduće trajanje života
complete measurement result cjelovit mjerni rezultat
complete the form ispuniti obrazac
complete write-off potpuni otpis
completed dovršen, dovršeno, završen, završena, završiti
completely definitivno, kompletno, potpuna, potpuno, sasvim, u potpunosti
completeness cijelost, cjelina, cjeline, cjelovitost, potpunost
completion dopuna, dovršenje, ispun, izvršenje, komplet, kraj, okončanje, prestanak, upotpunjavanje, završetak, zbirka
completion flag zastavica završetka, završna zastavica
completion of calls to busy subscriber završavanje poziva kod za uzeto g pretplatnika
completion of procedures okončanje postupaka
completion signal signal završetka, završni signal
completness potpunost
complex cjelina, Kompleks, kompleksa, kompleksan, mnogostruk, mnogostrukost, najsloženiji, najsloženijih, složen, složena, složeni, složeniji, složenijih, zamršen
complex arithmetic aritmetika s kompleksnim veličinama, kompleksna aritmetika
complex chronic diseases kompleksne kronične bolesti
complex compounds kompleksni spojevi
complex formation stvaranje kompleksa
complex node representation složeni prikaz čvora
complex number broj s realnim i imaginarnim dijelom, kompleksni broj
complex segregation analysis kompleksna analiza segregacije
complex sentence zavisno složena rečenica
complex service kompleksna usluga
Complex Servosystems višeosni slijedni sustavi
complex systems kompleksni sustavi
complex word složenica
complexation kinetika reakcija, kompleksiranje
complexes kompleksi, Kompleksni spojevi
complexion izgled, put, ten
complexity kompleksnost, složenost
complexity theory teorija složenosti
compliance neotpornost, popustljivost, poštovan, poštovanje, pristajanje, slaganje, suglasje, suglasnost, sukladno, sukladnost, suradljivost, udovoljavanje
compliance drug suradljivost u liječenju
compliance testing ispitivanje u skladu sa standardom
compliance with sukladnost, u skladu s
compliance with the provisions poštovanje odredaba, poštovanje svih odredaba, pridržavanje odredaba
compliant neotporan, popustljiv, preuslužan, suglasan, suradljiv, usuglašen
complicacy složenost
complicate komplicirati, otežavati, zamršen
complicated kompliciran, kompliciranija, komplicirano, složen, složeno, zamršen, zapetljan
complication komplikacija, složenost, težak položaj, zapletenost
complicity saučesništvo, suučesništvo
complied poštovan
complies usuglašen
compliment čestitanje, izraz, kompliment, pohvala, uljudnosti
complimentary laskav, pohvalan, pozdravni, pozivni
complimentary copy besplatni primjerak
complot kovati zavjeru, zavjera
comply ispuniti, ispuniti želju, pokoriti se, popustiti, povinovati, pridržavati se, pristati, udovoljiti, udovoljiti molbi, udovoljiti molby, zadovoljavati
comply with udovoljiti
complying udovoljavanje
component dio, element, komponenta, komponente, sastavan, sastavni dio, sastavnica
component codes komponentni kodovi, pojedinačni kodovi u paralelnom ili serijskom kodi, sastavni kodovi
component color coding kodiranje komponentne boje (sastavničke), kodiranje pojedinačnih komponentni boja
component encoder komponentni koder, sastavni koder
component failure komponenta u kvaru, kvar komponente
component production proizvodnja komponenata
component products komponente seta
component programming komponentno programiranje
component technology komponentna tehnologija
component video komponentni video, video u tri komponente
components komponente, sastavni dijelovi
components of a complex service komponenta kompleksne usluge
components of a machine sastavni dijelovi stroja
comport odgovarati, ponašati se, slagati se
compose komponirati, sačiniti, sastaviti, umiriti
composed miran, sastavljen, sastavljeni su, sastoji se, složen, uzdržan
composer kompozitor, skladatelj
composer in Dubrovnik (16th century) dubrovački skladatelj u 16 stoljeću
composers kompozitori
composit kompozit
composite kompozitan, kompozitni, kompozitnog, mješavina, mješovit, složen, smjesa, spregnut, spregnuta, spregnutih, spregnutim, sprezanje
composite action sprezanje
composite cable sastavljeni kabel, složeni kabel
Composite catalysts Kompozitni katalizatori
composite color coding kodiranje sastavljene boje, kodiranje složene boje
composite density gustoća smjese, specifična težina smjese
composite fade margin preticak zbog fedinga, preticak zbog iščezavanja signala, važna granica funkcije raspodjele snage fedinga
composite index sastavljeni indeks, složeni indeks
composite interest kamata na kamatu
composite key sastavljeni ključ, složena šifra, složeni ključ
composite materials kompozitni materijali, kompozitni tekstilni materijali, složeni materijal
composite monitor monitor sastavljenog (video) signala
composite resin adhezija
composite signal sastavljeni signal, složeni signal
composite signaling složena signalizacija
composite structures kompozitne strukture
composite video sastavljeni videosignal, složeni videosignal
composites kompozita, kompoziti
composition sastav, sastavljanje, skladba, skladbu, spajanje, stečajna nagodba
composition of a product sastav proizvoda
composition of parliament sastav parlamenta
composition of the population sastav stanovništva
compositional typology kompozicijska tipologija
compositions skladbe, skladbi
compositive složen
compost đubrivo, kompost
composting Kompostiranje
composure mirnoća, pribranost
composyte ispun
compound izmiješati, mješavina, sastaviti, sastavljen, sjediniti, sjedinjenje, složen, složenica, smjesa, smješten, smještenu, spoj, tvar
compound bonus složeni udio u dobiti
compound distribution function funkcija distribucije
compound document složeni dokument
compound interest složena kamata
compound reversionary bonus složena nasljedna dobit
compound slide rest krstasti nosač alata
compound statement složena izjava, složena naredba, složeni stavak
compounding miješanje, slaganje, složenice
compounds sastojci, spojeva, spojevi
compozer kompozitor
comprehend obuhvatiti, razumjeti, shvatiti, uključiti
comprehensible dostižan, razumljiv
comprehension apstrakt, obuhvaćanje, poimanje, razumijevanje, shvaćanje, uključivanje
comprehension passage odlomak, tekst za razumijevanje
comprehensive bistar, iscrpan, najiscrpniji, najiscrpnijih, obiman, obuhvatan, opsežno, sveobuhvatan, sveobuhvatnim, sveobuhvatno, svestran
comprehensive approach in investigation integralni pristup istraživanju
comprehensive inventory sveobuhvatan popis
comprehensive policy kombinirana polica
comprehensive school gimnazija, srednja škola
comprehensiveness opsežnost
compresion tlak
compress komprimirati, medicinski oblog, oblog, sabiti, stisnuti, zbiti
compressed air piping cjevovod stlačenog zraka
compressed air tool alat na komprimirani zrak
compressed image komprimirana slika, sažeta slika
compressible fluid stišljivi fluid
compressing file datoteka za sažimanje, program za sažimanje
compression kompresija, sažimanje, zbijanje
compression algorithm algoritam sažimanja, postupak sažimanja
compression algorithms postupci kompresije
compression ratio faktor kompresije, omjer sažimanja
compression strength pritisna čvrstoća, tlačna čvrstoća
compression strength. čvrstoća na tlak
compression test kompresiona proba
compressive tlačan, tlačne
compressive strength kompresiona jačina, tlačna čvrstoća
compressors kompresori
comprise obuhvaćati, obuhvatiti, sadržati, sadržavati, sastojati se, uključiti, uključivati
comprised obuhvatili
comprises sadržava, sastojati se, sastoji se, uključuje
comprising koji sadrži, koji uključuje
compromise kompromis, kompromisni, nagodba, nagoditi se
compromise equalizer približni ekvalizator
compulsion moranje, prinuda, prisila, prisiljavanje
compulsive nagonski, obavezan, prinudan, prinudna
compulsive abuse prinudna zloraba
compulsory obavezan, obvezatan, prisilan
compulsory education obavezno obrazovanje, obvezno školovanje
compulsory education goals ciljevi obveznog obrazovanja
compulsory expenditure obvezni izdatak
compulsory insurance obvezno osiguranje
compulsory saving obvezna štednja
compulsory voting obvezno glasovanje
compunction griža savjesti, kajanje
CompuServe information service služba informacija CompuServe
computable izračunljiv
computation izračunavanje, prebrojavanje, proračun, račun, računanje, računski
computational računski
computational complexity računska složenost
Computational fluid dynamics računalna dinamika fluida, računalna mehanika fluida
computational grids računalne rešetke (grids)
computational intelligence izračunljiva inteligencija
computational lexicography računalna leksikografija
computational linguistics računalna lingvistika, računalno jezikoslovlje
computational number theory algoritamska teorija brojeva
computationally secure authentication schemes računski siguran plan ovjere (u kriptografiji)
compute izračunati, procijeniti, proračunati, računati
computed tomography kompjutorska tomografija
computer elektroničko računalo, elektronsko računalo, kompjuter, kompjutera, kompjuterski, kompjutor, kompjutorskoj, računala, računalne, računalni, računalo, računalu
computer access time vrijeme pristupa računalu
computer aided language learning računalno potpomognuto učenje jezika
Computer aided research Istraživanje kompjutorom
computer aided simulation računalne simulacije
computer animation kompjutorska animacija, računalna animacija
computer applications računalni namjenski programi
computer architecture arhitektura računala, organizacijska struktura računala, ustroj računala
computer archival arranging kompjuterska arhivska obradba
computer assisted design računalno projektiranje
computer assisted manufacturing računalno upravljana proizvodnja
computer assisted publishing računalno nakladništvo
computer centre računalni centar
computer check routine potprogram za ispitivanje računala, potprogram za provjeru računala
computer communications komunikacija računala, računalne komunikacije
computer conferencing system sustav računalne konferencije
computer console konzola računala, upravljačka jedinica računala
computer control upravljanje računalom
computer crime kriminal putem računala, računalni kriminal
computer data podatci za obradbu računalom, računalni podatci
computer data transmission prijenos podataka u računalnom sustavu, prijenos računalnih podataka
computer drama virtualna drama
computer emergency response team tijelo koje vodi aktivnosti protiv računalnih viru
computer engineering računalno inženjerstvo, računarstvo
computer equipment računalna oprema
computer file datoteka
Computer Fluid Dynamics računarska dinamika fluida
computer friendly user computer friendly korisnik
computer game računalna igra, videoigra
computer graphics računalna grafika
computer graphics interface računalno grafičko sučelje
computer graphics metafile meta datoteka računalne grafike, standard za slanje crteža izrađenih uz pomoć račun
computer industry računalna industrija
computer integrated manufacturing proizvodnja integrirana računalom, računalom upravljana proizvodnja
computer intelligence računska inteligencija
computer language jezik računala, računalni jezik
computer master program glavni računalni program
computer modeling kompjutorsko modeliranje
computer monitor monitor računala, videozaslon računala, zaslon računala
computer monitoring računalno nadgledanje, računalno nadziranje
computer music računalna glazba
computer network mreža računala, računalna mreža
computer networking umrežavanje računala
computer networks računalne mreže
computer PABX interface međusklop računala i PABX (stariji protokol)
computer piracy računalno piratstvo
computer power snaga računala, sposobnost računala mjerena u broju izvedenih inst
computer printing računalno tiskanje, tiskanje primjenom računala
Computer program Kompjuterski program, računalni program, računalski program
computer program library knjižnica računalnih programa, programska biblioteka
computer programme računalni program
computer programmer programer
computer programming kompjutersko programiranje
computer programs kompjutorski programi, računalni programi
computer revolution korjenita promjena izazvana računalom, računalna revolucija, računalni preokret
computer science informatika, računalna znanost, računarstvo
computer science network računalna mreža znanosti
computer security računalna sigurnost, računalna zaštita
computer services kompjutorski servisi, računalne usluge
computer simulation kompjutorska simulacija, oponašanje računalom, simulacija na računalu, simulacija računalom
computer simulations kompjuterske simulacije
computer software programska oprema računala, softver računala
computer system računalni sustav
computer systems računalni sustavi
computer tape računalna vrpca
computer technology računalna tehnologija
computer telephone integration integracija računala i telefona, povezivanje računala i telefona
computer terminal korisnički uređaj računala, računalni terminal, terminal računala
computer test routine potprogram za ispitivanje računala, potprogram za provjeru računala
computer virus računalni virus
computer vision računalni vid
computer-aided kompjutorom potpomognuto
computer-aided design projektiranje s pomoću računala
computer-aided learning učenje s pomoću računala
computer-aided modeling modeliranje s pomoću računala
computer-aided software engineering izradba softvera pomoću računala, projektiranje programske opreme, računalno programsko inženjerstvo
computer-aided translation računalno potpomognuto prevođenje
computer-assisted conferencing konferiranje podržano računalom
computer-assisted learning učenje s pomoću računala
computer-assisted software engineering računalno potpomognuto softversko inženjerstvo
computer-based learning učenje s pomoću računala
computer-based message systems sustavi za obradu poruka temeljeni na računalu
computer-based training obuka s pomoću računala, vježbanje s pomoću računala
computer-controlled traffic promet upravljan računalom, računalno upravljani promet
computerise računalno obraditi
computerised kompjuteriziran
computerization kompjuterizacija
computerized kompjuteriziran
computerized tomography kompjuterizirana tomografija
computer-mediated communications komunikacije posredovane računalom (multimedijski
computer-mediated conference system konferencijski sustav posredovan računalom
computers kompjuterima, računala, računalna
computer-supported collaborative work skupni rad uz podršku računala, suradnja primjenom računala
computer-supported telecommunications application telekomunikacijske primjene podržane računalom
computer-supported telephony telefonija podržana računalom, telefonija uz potporu računala
computing računalni
computing and communication environment layer okružni sloj računanja i komunikacije
computing environment računalna okolina, računalno okolje
computing error pogreška računanja, računska pogreška
computing speed brzina računanja, proračunska brzina
computing structure računalni ustroj, struktura računanja
Index Indeks