Index Indeks
colocalisation sunazočnost
Cologne Köln
Colombia Kolumbija
Colombo Plan Plan iz Colomba
colon debelo crijevo, debelog crijeva, dvije tačke, dvotočka, kolona, kolonu
colon cancer karcinomi debelog crijeva
colon tumors kolorektalni tumori
colonel pukovnik
colonial stan kolonije
colonialism kolonijalizam
colonies kolonija
colonisation rate naseljavanje
colonist kolonist
colonization kolonizacija
colonize kolonizirati
colonnades kolonade
colonoscopy kolonoskopija
colonoskopy kolonoskopija
colony kolonija, kolonije, koloniju, naseobina
color boja, boji, kolor, obojen, obojenost
color balance ravnoteža boja, uravnoteženost boja
color bar generator generator obojene slike za provjeru, generator obojene slike za ugađanje boje
color burst prasak boje, sinkronizacijski prasak podnosioca boje (televizij
color calibration kalibracija boje, ugađanje boje
color carrier nosilac boje, prijenosni signal boje
color channel kanal boje, prijenosni kanal za boju
color copy obojani primjerak, preslika u boji
color correction ispravljanje boje, korekcija boje
color display ekran u boji, zaslon u boji
color hue filter filtar nijansi boje
color ink-jet printer pisac u boji s mlazom
color killer odstranjivač boje, sklop za isključivanje pojačala boje kod prijama c
color laser printer laserski pisac u boji
color map karta boja, mapa boja, plan boja, raspored boja
color matching prilagođavanje boja vidu, usklađivanje boja
color messages obojene poruke
color monitor monitor u boji, zaslon u boji
color number broj boje
color saturation čistoća boje, zasićenje boje
color scanner redni čitač u boji, skener u boji
color scheme shema boja
color signal signal boje
Color space Prostor boja
color spots mrlje boje
color system sustav boja
color television televizija u boji
color-bearer stjegonoša, zastavnik
color-berarer zastavnik
color-difference signals diferencijalni kolor signali, diferencijski signali boje
colorful šareno
colorimeter kolori meta r
Colorimetry Kolorimetrija, znanost o bojama
colors boje
colossal divovski, džinovski, izvrstan, kolosalan, ogroman
colossus div, džin, gorostas, kolos
colour boja, bojiti, obojiti, tinktura, ton
colour film film u boji
colour guard stjegonoša, zastavna straža, zastavnik
colour space prostor boje
colour-bearer stjegonoša, zastavnik
coloured obojen, obojena
coloured wastewaters obojene otpadne vode
colourful kolorističan, obilno obojen
Colouring dopes Dopanti za bojenje
colourless bezbojan
colours boja, bojama, boje, zastava
colposcopy kolposkopija
colt američki vojnički revolver, deran, kolt, ždrijebe
column članak, kolona, rubrika, stalagnat, stub, stup, stupac, stupca, stupčani
column capitel glava stupa
column chart stupčani grafikon
column flotation flotacija u koloni
column heading naslov stupca
column marker oznaka širine stupca
column spacing razmak Između stupaca
column split eliminiranje
columns kolone, rubrike, stupci
colza repica-uljana, uljana repica
COM port COM priključak, COM ulaz, komunikacijski priključak, Serijski ulaz
coma rep
comancheros komančeros
comaraderie drugarstvo
comb češalj, češljati, češljati se, greben, očešljati, počešljati, saće
comb filter češljasti filtar, filtar za izlučivanje kolor signala iz sastavljeno, urezni filtar
comb(one's hair) češljati
combat bitka, borba, boriti (se), boriti se, dvoboj, sprečavati, suzbijanje, suzbijanjem, suzbijati
combat aircraft borbeni zrakoplov
combat helicopter borbeni helikopter
combat vehicle borbeno vozilo
combativeness borbenost
combed fibres češljana vlakna
combi brod za prijevoz kombiniranih tereta
combination kombinacija, kombinaciji, splet
combination bridge m o st za sastavljanje (mreža)
combination carrier brod za mješovite terete
combination generator kombinirani generator, složeni generator
combination of loading kombinacija djelovanja
combination therapy liječenje različitim vrstama lijekova
combinatorial kombinatorni
combinatorial algorithms kombinatorički algoritmi
combinatorial design kombinatorni dizajn
combinatorial inequalities kombinatorne nejednakosti
Combinatorial optimization Kombinatorijalna optimizacija, kombinatorna optimizacija
combinatorics kombinatorika
combinatory code kombinacijski kod, kombinacijski znakovnik
combine kombajn, kombajna, kombinirana vršilica i žetelica, kombinirati, objedinjavati, povezati, razvrstavati, sastaviti, sjediniti, spajati, spojiti, srasti, združiti se
combine harvester kombajn
combined kombinira, kombiniran, kombinirani, kombiniranih, komnbinirano, uskladiti
combined defense kombinirana obrana
Combined Nomenclature kombinirana nomenklatura
Combined Nomenclature of goods Kombinirana nomenklatura roba
Combined nomenclature of the Community Kombinirana nomenklatura Zajednice
combined rail and road transport kombinirani željeznički i cestovni promet
combined station složena postaja
combined transport kombinirani prijevoz, kombinirani promet, kombinirani transport
combines kombajna, objedinjuje, spaja
combining spajanje
combo codec s ugrađenim filtrom
combo box kombinirani okvir
combustibility gorivost
combustible goriv, spaljiv, zapaljiv
combustion oksidacija, sagorijevanje, upala
combustion gases plinovi izgaranja
come doći, dogoditi se, dolazi, dolazile, dolaziti, potjecati, potječu, silaziti, stići, svratiti
come about desiti se, dogoditi se, zbiti se
come across nabasati, nagaziti, naići, naići na, naiđete
come along napredovati, uspijevati
come at doseći
come back vraćati se, vratiti (se), vratiti se
come by dokopati se
come down nazadovanje, pad, propadanje
come from dolazeći s
come here! dođi ovdje!
come home vrati se kući
come in ulaziti
come in conflict with doći u sukob s
come into ući u, ušle
come into view ugledati
come off ispasti
come on hajde
come out izaći
come out of proizaći
come out with izaći na vidjelo
come over doći, dovesti se
come to blows potući se
come to conclusion doći do zaključka
come to grief uništiti
come to know saznati
come to pass dogoditi se
come to the rescue doći u pomoć
come under spadati u
come up isplivati
come upon nabasati
come. arrive dolaziti
come-at-able dostupan, pristupačan
comedian komičar
comedy komedija, lakrdija, šala
comely lijep, ljubak, mio, prijatan, zgodan
comes dolazi
comestible jestiv
comet kometa
comfort komfor, ohrabriti, udobnost, ugodnost, utjeha, utješiti
comfort noise insertion umetanje šuma
comfort room zahod
comfortable komforan, komforna, komotan, ležeran, udoban, udobni, udobnim, ugodan, ugodnu
comic filmska komedija, komičan, šaljiv
comics stripovi, šaljive novine
cominform informbiro
coming dolazak, dolazeći, dolaženje, naredni, prispijeće, stupanje
coming in ulazi, ulaziti u
coming out izlazak
comitatus comitatus
Comitee of Permanent Representatives of Member Sta Odbor stalnih predstavnika država članica
comitology djelovanje odbora
comittee komitet
comity učtivnost, uljudnost
comma zarez, zarez (,)
command komanda, komandirati, komandna, komandni, nalagati, naredba, naredben, naredbenoj, naredbu, narediti, postrojba, zapovijed, zapovijedati, zapovijest, zapovjedništvo
command address adresa instrukcije, adresa naredbe
command and control system naredbeno-upravljački sustav
command button gumb za naredbu
Command Button Wizard Čarobnjak za gumb naredbe
command character naredbeni znak
command decision zapovjedna odluka
command device naprava za upravljanje, upravljački uređaj
command failed naredba nije uspjela
command field polje instrukcija, polje naredbi
command line naredbena crta, naredbeni redak, redak naredbe
command link naredbena veza
command list naredbena lista, popis naredbi
command set skup naredbi
command structure struktura naredbe
command syntax gramatička pravila naredaba, naredbena sintaksa
commander kapetan fregate, komandir, soprokomit, zapovjednik
commander in chief glavnokomandujući
commander-in-chief vrhovni zapovjednik
commanding zapovjedajući
commanding bridge zapovjednički most
commanding officer načelnik operacija, zapovjedajući časnik, zapovjednik
commandment jedna od 10 Božjih zapovjedi, zapovijed
commandments Božje zapovjedi
commando diverzant, komandos
Commando surgery Commando operacija
commands komande, naredbe, naredbi
commemorate komemoracija, odati počast, slaviti spomen
commemoration komemoracija
commemorative memorijalni
commence početi, započeti
commenced započeo
commencement početak, promocija, proslava
commend pohvaliti, preporučiti
commendable za pohvalu
commensurability sumjerljivost
commensurable odgovarajući, odmjerljiv, proporcionalan, usporediv
commensurate primjeren, proporcionalan, razmjeran, što odgovara
comment komentar, komentirati, napomena, objašnjavati, opaska, primjedba, razjašnjenje, tumačenje, tumačiti
commentary ekspoze, komentar, komentari, objašnjenje, pisani članak
commentator komentator
commerce ekonomska, ekonomski, javni promet, poslovni promet, trgovački, trgovačko, trgovina
commercial komercijalan, komercijalni, komercijalnog, poslovni, poslovnim, robni, trgovački, trgovački putnik, trgovinski, tržišni
commercial arbitration trgovinska arbitraža
commercial bank komercijalna banka, poslovna banka
commercial bill komercijalni zapis
commercial claim industrijska šteta
commercial company trgovinsko poduzeće
commercial conditions trgovinski uvjeti
commercial court trgovački sud
commercial document komercijalna isprava
commercial education trgovačko obrazovanje
commercial farming komercijalno poljoprivredno gospodarstvo
Commercial Fire industrijski požar
commercial law trgovačko pravo
commercial measure gospodarska mjera
commercial media komercijalni mediji
commercial needs komercijalne potrebe
commercial papers komercijalni papiri
commercial property trgovačko vlasništvo
commercial purpose komercijalna uporaba
commercial risk industrijski rizik
commercial software komercijalni softver, softver proizveden za prodaju
commercial speed ekonomska brzina
commercial telephone line komercijalna telefonska linija, pretplatnička telefonska linija
commercial transaction komercijalni poslovi, trgovačke transakcije, trgovački posao
commercial transactions komercijalni poslovi, trgovačke transakcije
commercial traveller trgovački putnik
commercial vehicle komercijalno vozilo
Commercial/Financial Services Komercijalno-financijska služba
commercialism poslovnost
commercialize komercijalizirati
commerse trgovina
comming nastupajući
commingle izmiješati, izmiješati se
comminute izdrobiti, slistiti
commiserate suosjećati
commision provizija
commision pennant ratni plamenac
commissar komesar
commissariat intendantura, komesarijat
commissary intendant, komesar
commission akvizicija, dodijeliti čin, komisija, komisijom, oficirski čin, ovlaštenje, povjereništvo, provizija, provizije
Commission against racism and intolerance Komisija protiv rasizma i nesnošljivosti
commission agent komisionar, trgovački zastupnik
Commission Delegation izaslanstvo Komisije
Commission for Borders Komisija za granice
Commission for Civic Associations Povjerenstvo za udruge
Commission for Disabled Persons Povjerenstvo za osobe s invaliditetom
Commission for Gender Equality Povjerenstvo za pitanja ravnopravnosti spolova
Commission for Human Rights Povjerenstvo za ljudska prava
Commission for Outstanding Claims Komisija za državna potraživanja
Commission for Solving the Year Problem Povjerenstvo za rješavanje problema
Commission for War Crimes Komisija za ratne zločine
Commission of the European Communities Komisija Europskih zajednica
Commission on Human Rights Komisija za ljudska prava
commission pennant ratni plamenac
commissioned opunomoćen, ovlašten, stavljen u promet
commissioner delegat, povjerenik
commissioning puštanja u pogon, Puštanje u pogon
commit izvršiti, načiniti, napraviti, obavezati, obavezati se, obvezati, obvezati se, obvezujemo, obvezuju, opredjeljivati, opredjeljujemo, počiniti, učiniti
commit a fault pogriješiti
commit a foul načiniti prekršaj, napraviti prekršaj
commit a murder ubiti
commit genocide provesti genocid
commit oneself obavezati (se)
commit perjury lažno se zakleti
commited izvršen
commitment angažiranje, čin, djelo, obaveza, obveza, obvezivanje, opredijeljenost, opredjeljenje, privrženost, vezanje
commitment of expenditure vezivanje izdataka
commitment of the Parties privrženost stranaka
commitments obveza, obveze, opredijeljenost, opredjeljenja
committal izvršenje, predaja, uručenje, utamničenje, zatočenje, zatvor
committed izvršen, izvršio, odan, odlučen, odlučilo, počinjeni, poćinjeni, vjerna
committed block unaprijed određeni blok
committed burst size predviđena širina praska
committed information rate nazivna brzina prijenosa na koju je korisnik pretp, povjereni kapacitet, predviđena brzina prijenosa
committed rate measurement interval interval predviđene brzine
committee komisija, komitet, odbor, odbora, povjereništvo, povjerenstvo, vijeće
Committee for Agriculture and Forestry Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
Committee for Confined and Missing Persons Komisija za zatočene i nestale
Committee for Constitutional and Legal Affairs Odbor za ustavno-pravna pitanja
Committee for Culture and Social Services Odbor za kulturu i društvene djelatnosti
Committee for European Integration Odbor za europske integracije
Committee for Finances and Budget Odbor za financije i Državni proračun
Committee for Foreign Affairs Odbor za vanjsku politiku
Committee for Gender Equality Odbor za ravnopravnost spolova
Committee for Immigration Odbor za useljeništvo
Committee for Interparliamentary Cooperation Odbor za međuparlamentarnu suradnju
Committee for Legislation Odbor za zakonodavstvo
Committee for Patriotic Defence War Veterans Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
Committee for Petitions and Complaints Odbor za predstavke i pritužbe
Committee for Public Relations Odbor za odnose s javnošću
Committee for Questions of the Multi-Party System Odbor za pitanja višestranačja
Committee for Relations with Religious Communities Komisija za odnose s vjerskim zajednicama
Committee for Strategic Decisions Odbor za strateške odluke
Committee for the Constitution and Standing Orders Odbor za Ustav i Poslovnik
Committee for the Economy and Finances Odbor za gospodarstvo i financije
Committee for the Equality of Sexes Odbor za ravnopravnost spolova
Committee for the European Integration Odbor za europske integracije
Committee for the Judiciary Odbor za pravosuđe
Committee for the Prevention of Drug Abuse Komisija za suzbijanje zlouporabe droga
Committee for Tourism Odbor za turizam
Committee for War Veterans Odbor za ratne veterane
committee of inquiry istražni odbor
Committee of the Regions Odbor regija
Committee On Accreditation Odbor za akreditaciju
committee report odborski izvještaj
committees komiteti
commode komoda
commodification komodifikacija
commodious prostran, širok
commodities artikl, proizvodi, roba
commodities exchange burza roba
commodities market tržište roba
commodity proizvod, roba, udobnost
commodity agreement robni sporazum
commodity price cijena robe
Commodity Reserves Board Ravnateljstvo za robne zalihe
common javan, javni, jednostavan, običan, običnih, opći, prost, uobičajen, uobičajeni, zajednički, zajedničkih
common accord obostrana suglasnost
common accounting system zajednički računovodstveni sustav
Common Administrative Document Jedinstvena carinska deklaracija
common agricultural policy zajednička agrarna politika
Common Agriculture Policy Zajednička poljoprivredna politika
common air interface zajedničko zračno sučelje (npr. kao kod CT-2 stand
common antenna TV kabelska televizija, televizijski sustav sa zajedničkom antenom
common apple tree divlja jabuka
common average generalna havarija, zajednička havarija
common battery zajednička baterija
common block memorijski blok, zajednički blok
common buffer with push out mechanism zajednički međuspremnik s mehanizmom za odbacivanj
common carrier zajednički nosilac
common channel signaling signalizacija po zajedničkom kanalu
common cold prehlada
common commercial policy zajednička trgovinska politika
common crossbill krstokljun
Common Customs Tariff zajednička carinska tarifa
common dentex zubatac
common druggist''s s obična vaga
common fisheries policy zajednička ribarska politika
common foreign policy zajednička vanjska politika
common fund zajednički fond
common gateway interface standardno sučelje klijent-poslužnik, zajedničko sučelje poveznika (različitih mreža)
common good opće dobro
common gull sivi galeb
common heather vrijesak, vrišt
common horsechestnut divlji kesten
common interest zajednički interes
common intermediate format slika s 360x288 slikovnih elemenata, standardni posredovni videoformat
common land općinsko zemljište
common law običajno pravo
common management information protocol zajednički upravljački informacijski protokol
common management interface protocol zajednički nadzorni protokol
common maple javor klen, poljski javor
common market zajedničko tržište
common mullein divizma
common oak hrast lužnjak
common object request brakor architecture opći ustroj zajedničkog djelovanja različitih prot
common organization of markets zajednička organizacija tržišta
common part convergence sublayer zajednička podrazina konvergencije
common pear tree divlja kruška
common peer group zajednička skupina sudionika
common people obični ljudi, običnim ljudima, puk, puka
common ports policy zajednička lučka politika
common price policy zajednička politika cijena
common progress zajednički napredak
common provisions zajedničke odredbe
common raven gavran
common sandpiper polojka
common scoter crna plovka
common sense osjećaj za sredinu, razboritost, zdrav razum
common tariff policy zajednička carinska politika
common tea čaj, kineski čaj
common tern obična čigra
common transport policy zajednička politika prijevoza, zajednička prometna politika
common truss obična rešetka
common views zajednički pogledi
common wheat obična pšenica
common-channel signalling system number 7 sustav signalizacije po zajedničkom kanalu broj 7
commoner član Donjeg doma, neplemić, pučanin
commonly obično, opće, zajednički
commonly agreed principles zajednički dogovorena načela
commonplace banalan, običan, svakidašnji
commons narod, obrok, prost, treći stalež
commonsense zdrav razum
commonsensical osoba sa osjećajem za zajedništvo
common-user channel kanal za zajedničku korisničku uporabu, zajednički korisnički kanal
Commonwealth Commonwealth, država, federacija, republika
Commonwealth of Dominica Zajednica Dominike
Commonwealth of the Bahamas Zajednica Bahama
commotion metež, uzbuđenje
communal kolektivan, komunalni, komunalnom, općinski, zadružni, zajednički
Communal Information System komunalni informacijski sustav
communal society komunalna društva
commune komuna, komune, općina, općinu
communicable koji se može priopćiti, povjerljiv, prenosiv
communicate biti u vezi, dojaviti, dostavljati, komunicirati, obavijestiti nekoga o nečemu, općiti, poslati, poslati informacije, prenositi podatke, prijenos podatke, priopćavati, priopćiti, saopćavati, slati
communicate an amount proslijediti iznos
communicate information slati informacije
communicated dostaviti, dostavljen, podnošenje
communicating podnošenje
communication komuniciranje, komunikacija, komunikaciji, komunikacijske, komunikacijski, pismeno, prijenos podataka, priopćenje, veza
communication , pape predavanje, saopćenje
communication band komunikacijski pojas, priopćajni pojas
communication channel komunikacijski kanal, priopćajni kanal
communication competence komunikacijska kompetencija
communication conntermeasures protumjere za zaštitu komunikacija
communication engineer inženjer za komunikacije
communication in tourism komunikacija u turizmu
communication interface komunikacijski međusklop, komunikacijsko sučelje
communication link komunikacijska veza
communication process komunikacijski proces, postupak komuniciranja, proces razmjene informacija
communication processor komunikacijski obradnik
communication program komunikacijski program
communication protocol komunikacijski protokol
communication satellite komunikacijski satelit
communication server komunikacijski poslužnik, komunikacijsko računalo
communication settings komunikacijske postavke
communication software komunikacijski softver
communication strategies komunikacijske strategije
communication system komunikacijski sustav, priopćajni sustav
communication systems komunikacijski sustavi
communication technologies komunikacijske tehnologije
communication technology komunikacijska tehnologija
communications komuniciranja, komunikacije, komunikacijski, razmjena informacija, veze
communications controller komunikacijski nadzornik, komunikacijski upravljački uređaj
communications engineer inženjer komunikacija
communications environment komunikacijski okoliš
communications industry komunikacijska industrija
communications options komunikacijske mogućnosti, komunikacijske opcije
communications policy komunikacijska politika
communications profession komunikacijska struka
communications program komunikacijski program, program komunikacija
communications protocol komunikacijski protokol
communications requirements komunikacijski zahtjevi
communications satellite komunikacijski satelit
communications stack komunikacijski stog (programa, podataka)
communications subnetwork komunikacijska podmreža
communications systems komunikacijski sustavi
communications tariff cjenik komunikacijskih usluga
communicative komunikacijski, komunikacijsku, komunikativan
communicative competence komunikacijska kompetencija
communicator dojavljivač
communion drugarstvo, komunizam, općenje, pričest
communique službeno priopćenje
communism komunizam
communist komunist, komunistički, komunističkoj
Communist Party komunistička stranka
communist regime komunizam, komunizma
Communist System of Authority komunistički sustav vlasti
communitarian rules of conduct kolektivistička pravila
communities zajednica, zajednice
communities of Belgium belgijske zajednice
community avet, društvo, društvu, hrvatske organizacije, istovjetnost, komuna, općina, zajednica, zajednicom, zajednicu
community access television televizija sa zajedničkim pristupom
Community acquis pravna stečevina Zajednice
Community act pravni akt Zajednice
Community action akcija Zajednice
Community activity djelatnost Zajednice
Community agricultural market poljoprivredno tržište Zajednice
Community aid pomoć Zajednice
community antenna television kabelska televizija, televizija sa zajedničkom (prijamnom) antenom
Community Assistance for Reconstruction, Developme Pomoć Europske zajednice u obnovi, razvoju i stabi, program financijske i tehničke pomoći EU zemljama
Community authorities vlasti Zajednice
Community body tijelo Zajednice
Community body (established by the Treaties) tijelo Zajednice (ustanovljeno ugovorima)
Community borrowing davanje zajma Zajednice
Community budget proračun Zajednice
Community certification službeno uvjerenje Zajednice
community class klasifikacija mjesta
Community common policies zajedničke politike Zajednice
Community company trgovačko društvo Zajednice
Community competence nadležnost Zajednice
Community control Zajedničina kontrola
Community customs procedure carinski postupak Zajednice
Community Decision odluka Zajednice
Community Directive direktiva Zajednice
Community employment policy politika zapošljavanja Zajednice
Community environmental policy Zajedničina politika okoliša
Community expenditure izdaci Zajednice
Community export izvoz Zajednice
community facilities javna infrastruktura
community fiction fiktivna zajednica
Community financial instrument financijski instrument Zajednice
Community financing financiranje Zajednice
Community financing arrangements sustav financiranja Zajednice
Community guideline smjernica Zajednice
Community Hall Pučka dvorana
Community import uvoz Zajednice
Community industrial policy industrijska politika Zajednice
Community initiative inicijativa Zajednice
Community institution institucija Zajednice
Community institutions institucije Zajednice
Community instrument instrument Zajednice
Community investment ulaganje Zajednice
Community law pravo Zajednice
Community law - national law odnos prava Zajednice i nacionalnoga prava
Community legal system pravni sustav Zajednice
Community legislation zakonodavstvo Zajednice
Community legislative programme zakonodavni program Zajednice
Community loan zajam Zajednice
Community market tržište Zajednice
Community membership članstvo u Zajednici
Community migration migracija u Zajednici
Community national državljanin Zajednice, državljanin/državljanka Zajednice
Community of Madrid Autonomna zajednica Madrid
Community of Valencia Autonomna zajednica Valencija
Community Plant Variety Office Ured Zajednice za biljnu raznovrsnost
Community policy politika Zajednice
Community policy-national policy politika Zajednice - nacionalna politika
Community preference trgovinska povlastica Zajednice
Community procurement rules natječaji o javnim nabavama u Zajednici
Community production proizvodnja Zajednice
Community programme program Zajednice
Community provisions odredbe Zajednice
Community publication publikacija Zajednice
Community recommendation preporuka Zajednice
Community regional policy regionalna politika Zajednice
Community Regulation for a preliminary ruling uredba Zajednice
Community relations odnosi Zajednice
Community research policy istraživačka politika Zajednice
Community rules pravila Zajednice
Community sanction Zajedničina sankcija
Community social dialogue socijalni dijalog u Zajednici
Community sponsorship sponzorstvo Zajednice
Community standards norme Zajednice, standardi Zajednice
Community statistics statistika Zajednice
Community stock zaliha Zajednice
Community support framework sustav potpore Zajednice
Community tax porez Zajednice
Community technical regulations tehnički propisi Zajednice
Community territory teritorij Zajednice
Community Trademark Office Ured Zajednice za zaštitne znakove
Community transit provoz Zajednicom
Community transit traffic tranzitni promet Zajednice
Community Troika Trojka EZ-a
Community trunk route magistrala Europske unije
Community waters vode Zajednice
Community worker djelatnik Zajednice
community-acquired pneumonia pneumonija iz opće populacije
commutable promjenljiv, promjenjiv
commutation ublaženje kazne, zamjena
commutation tables komutacijske tablice
commutative cryptosystem komutativni kripto s u stav, zamjenski kripto s u stav
commutative rings komutativnim prstenima
commutator izmjenjivač, komutator, mjenjač, prebacivač, prospojnik
commute mijenjati, trampiti, zamijeniti
commuter posjednik mjesečne karte
Index Indeks