Index Indeks
clef glazbeni ključ, ključ - muzički, muzički ključ
cleft dijaklaza, pukotina, rascijepljen
clemency milosrđe, milost, mlakost, popustljivost
clement mek, milosrdan, mlak, popustljiv
clenbuterol klenbuterol
clench stezanje zuba, stisnuti, zakivanje
clergy svećenstvo
clergyman kanonik, svećenik
clerical činovnički, svećenički
clerical error administrativna greška
clericals svećenstva, svećenstvo
clerk činovnik, pisar, službenik, svećenik
clerks trgovci
clever bistar, domišljat, mudar, oštrouman, pametan, prefrigan, umješan, vješt
cleverness pamet
clew klube, ključ zagonetke
cliché šablona
click klik, kliknite, kliknuti, pritisnuti, škljocnuti
click here to begin za početak pritisni ovdje
click on pritisnite
clickable image map slikovna karta na koju se može kliknuti
clicking klik, klikanje
client klijent, komitent, korisnička stanica, korisnik, kupac, mušterija, naručitelj, naručitelj usluga
client based computing izračunavanje na korisničkoj radnoj stanici, obrada podataka temeljena na klijentu
client connect request zahtjev klijenta za vezu
client operating system operacijski sustav korisnika
client session setup confirm potvrda klijenta o uspostavljanju sesije
client software korisnička programska oprema, korisnički softver
client/server database model klijentsko-poslužnički model baza podataka
clients klijentima, naručitelja, naručitelja usluga
client-server klijent-poslužnik
client-server architecture korisničko-poslužnička arhitektura, organizacijski ustroj korisnika i poslužnika
client-server model klijent-server model, korisničko-poslužnički model
cliff greben, hrid, hridina, Klif, klisura, litica, pećina, stijena, strmca, vrlet
cliffs hrid, klifovi, liticama, litice, stijene
climate klima, klimatski, klime, klimom, ozračja, ozračje, podneblje
climate change klimatska promjena
climate changes klimatske promjene, PROMJENE KLIME
climatic klimatski
climatic changes klimatske promjene
climatic classification klasifikacija klime
climatic zone klimatski pojas
climax vrhunac
climb penjanje, penjati se, popeti se, uspon, uzbrdica
climb (the mountains) planinariti
climb down spustiti se
climber planinar
climbing penjanje
clime atmosfera
clinch dohvatiti, stisnuti, zgrabiti
cling držati se, prianjati, pribiti se, prilijepiti se
clinging koji prianja, ljepljivom, odan
clingstone breskva durancija
clinic ambulanta, bolnica, dispanzer, klinici, klinika
clinical bolnički, klinički
clinical complications kliničke komplikacije
clinical features klinička slika, kliničke slike
clinical meaning klinička značenja
clinical significance Kliničko značenje
clinico kliničko
clink tamnica, zveket, zveketati
clinometer pokazivač nagiba broda
clip isječak, karika, kvačica, odsjeći, spojnica, striženje, šišanje
clip art crtež, crtežni isječak
Clipart karikatura, sličica
Clipboard međumemorija, Međuspremnik
clipper clipper, izdvajač, izrezivač, kliper, tip jedrenjaka, vrsta programskog jezika
clippers škare
clippings isječci iz nov
clique grupa, klika
clit klitoris
clit-licker pizdolizac
clitoris dražica, klitoris
cloak kabanica, kaput, mantija, maska, ogrnuti, ogrtač, plašt, pokriti, zabašuriti
cloak and dagger melodramatično pustolovan
cloakroom garderoba
cloak-room garderoba
clobber gađenje
clock čas, generator takta, izvor ravnomjer, mjeriti štopericom, sat, satu, štoperica, takt, udariti, ukras sa strane čarape, ura
clock and watch industry industrija satova
clock counter brojač sati rada
clock operator mjeritelj vremena
clock pulse taktni impuls
clock rate frekvencija takta, učestalost takta
clock rate modulation system sustav za modulaciju analognih signala
clock recovery obnova takta, oporavak takta, uspostava takta
clock resolution razlučivanje takta, rezolucija mjerača vremena
clock time period takta, vrijeme takta
clock tower toranj sa satom
clock wise u smjeru desnog vijka, u smjeru kazaljke na satu
clock-controlled shift register posmačni spremnik upravljan taktom
clocking izvođenje takta
clockwise u smjeru kazaljke sata
clockwise (clock wise) u smjeru desnog vijka, u smjeru kazaljke na satu
clockwise motion kretanje u smjeru kazaljke na satu
clod gruda, grumen
clog klada, zapreka
cloggy ljepljiv
cloister manastir, zatvoriti
clone klon, kopija
clones klonovi
cloning kloniranje
close bliska, blizak, blizina, blizini, blizu, blokirati, intiman, isključiti, kraj, pokraj, prestanak, prestati, svršetak, u blizini, ugasiti, uz, zaključiti, zatvaranje, zatvori, zatvoriti, završiti
close and distant water sources bliski i udaljeni izori vode
close by sasvim uz, tik do
close cooperation tijesna suradnja
close coordination bliska koordinacija, uska koordinacija
close coupled čvrsto povezani, čvrsto spregnuti
close down zatvoriti
close in upon ići ka istoj točki
close links of solidarity bliske veze solidarnosti
close literary connections bliske književne veze
close on okvirno
close political relations bliski politički odnosi
close to blizu, okvirno, sasvim, tik do, uz
close win minimalna pobjeda
close-cropped kratko podšišan, kratko podšišana
closed prestaje s radom, približen, približio, zaključen, zatvoren, zatvoreni, zatvoreno
closed balcony čardak
closed loop zatvorena petlja
closed queuing network mreža s unutarnjim kolanjem poruka, zatvorena mreža s čekanjem
closed user group zatvorena grupa korisnika, zatvorena skupina korisnika
closed user group selection response message poruka s odgovorom na odabir zatvorene korisničke
closed user group validation check message poruka o provjeri osiguranja ispravnosti zatvorene
closed-end zatvoren, zatvorena
close-end investment fund zatvoreni investicijski fond
close-fisted škrt
closely gusto, izbliza, pažljivo, pobliže, temeljito, tijesno, usko
closely coordinated tijesno usklađen
closely guarded player striktno čuvan igrač
closely related blisko povezani
closeness bliskost
closeout zatvoriti
closer bliže, bližu, najbližem
closer cooperation uža suradnja
closest najbliže, najbližem, najbliži
closet izba, kabinet, ormar, sobica, spremnica, šupa, zidani ormar
closeups krupni planovi
closing zatvaranje
closing ceremony svečanost zatvaranja
closing day for entries rok prijave
closing of accounts zatvaranje računa
closing of entries rok prijave
clostero leaf roll viruses closterovirusi uvijanja lista
closure zaključenje, zatvaranje
Closure algebras Topološke grupe
clot grudica, grušati se, loptica, ugrušak
cloth krpa, krpom, sukno, štof, tkanina
cloth ornaments odjeće
clothe odijevati, odjenuti se
clothes odjeća, odjeći, odjeću, rublje, ruho
clothing konfekcija, konfekcije, odijelo, odjeća, odjeće, odjeću, odjevna, odjevni, odjevni predmeti
clothing industry industrija odjeće
clothing product odjevni proizvod
Clothing technology Odjevna tehnologija
clotting zgrušavanja, zgrušavanje
cloud naoblačiti, naoblačiti se, oblak
cloud callout oblačić
cloudless bez oblaka
clouds oblaka
cloudy maglovit, maglovitih, naoblačen, oblačan, oblačnih
clough klanac
clout krpa, udariti
clove česan, češanj, češanj (luka), karanfilić, klinčić, režanj češnjaka
cloven rascijepljen
clover djetelina
clovers djeteline
clown cirkuski komičar, klaun, komedijaš, lakrdijaš, pajac, šaljivčina
clownish klaunovski
cloy ogaditi, prezasititi
club društvo, klen, klub, lokal, motka, tref, udruženje
club footed čotav
club registration registracija kluba
club root kupusna kila
club soda club soda
clubs klub, klubovi, klubovima
cluck kokodakanje, kvocanje, kvocati
clue indicija, indikacija, ključ, trag, znak
clump gruda, grumen, grupa (drveća), lupa, topot, tresnuti
clumps razredi
clumpy grudast
clumsily nespretan, netaktičan, neumjestan, nezgrapan
clumsiness nesklad, nespretnost
clumsy glomazan, nespretan, nespretni, neumjestan, nevješt
clung prilijepiti se
cluser grozd
cluster grozd, jato, kita, klaster, načičkati se, nakupina, roj, skupina
Cluster algorithm Cluser algoritam
cluster computers cluster računala
cluster controller nadzornik skupine
cluster founding zasnivanje klastera
clustering raspoređivanje u razrede, razredovanje, ugroždnjavanje, uskupljavanje
clustering algorithms algoritmi grupiranja
Clusters Analysis klasterei
clutch grabiti, hrvanje, kandže, kopča, kvačilo, leglo, spojka, stiskati, šape, ščepati, zahvat, zgrabiti
clutch coupling zahvatni spoj
clutch like in a vice ukliještiti
clutcher bušač
clutter graja, gungula, jurnjava, larma, paničariti
CM CM
CMC workstation radna postaja CMC, višemedijska radna stanica prilagođena integrirani
CMEA CMEA
CMEA countries zemlje CMEA-a
C-message C-poruka
C-message noise šum C-poruke
C-message weighting mjerenje C poruka, mjerenje šuma u telefonskom kanalu
CMOS technology tehnologija CMOS
CMS lines CMS linije
CMV infection CMV infekcije
CMV with satellite RNA virus mozaika krastavca sa satelitnom RNA
CN code oznaka KN
CNC lathes CNC tokarilice
CNC machine tools CNC alatni strojevi
c-network četvoropol
cntribution prilog
cnveniently zgodno
co - transmitter kotransmitor
co author koautor, suradnik
Co complexes Co kompleksi
co ordinate istog stupnja, koordinata, koordiniran, priređen
CO2 bottle boca za ugljični dioksid
CO2 laser C02 laser
CO2 piping cjevovod ugljičnog dioksida
coach autobus, izbornik, kočija, kola, poučavati, poučiti, trener, trenirati, učitelj, vagon
coach school trenerska škola
coach-driver kočijaš
coached istreniran, trenirali
coaches treneri
coaching treniranje, treniranju
Index Indeks