Index Indeks
acuity oštrina, oštrina vida, rezolucija oka
acumen oštroumnost, pronicljivost, sposobnost
acuminate zaoštren, zašiljiti
acumination zaoštrenost
acupuncture akupunktura
acute akutan, akutni, oštar, prodoran, pronicljiv, silovit, visok
acute angle oštar ugao
acute angular oštrokutan
Acute arterial oclusion Akutna arterijska okluzija
acute infectious diseases akutne zarazne bolesti
Acute intoxication in children Akutna otrovanja djece
acute leukaemia akutna leukemija
acute leukemia akutne leukemije
acute myocardial infarction akutni infarkt miokarda, infarkta miokarda
acute pancreatitis akutni pankreatitis
acute pulmonary disease akutna plućna bolest
acute renal failure akutno zatajenje bubrega
acutely akutno, izrazito
acuteness oštrina, prodornost, pronicljivost
acyanotic acijanotičan
acyclic aciklički, aperiodični, neperiodični
acyclovir aciklovir
acyl kiselinski
acyl chloride kiselinski kloridi
Acylated saccharides Acilirani saharidi
ad do, n.e., nove ere, oglas
A-D converter A-D pretvarač
ad hoc ad hoc
ad hoc (lat) u ovom slučaju
ad hoc bodies ad hoc tijela
ad hoc committee odbor ad hoc
ad infinitum do beskonačnosti
ad nauseam do gadosti
ad valorem ad valorem
ad valorem customs duty ad valorem, ad valorem carinska stopa, carinska pristojba ad valorem
ad valorem part of the duty dio pristojbe
adage izreka, poslovica
adaline adalin, linijski neuron
adamancy nepopustljivost
adamant čvrst, dijamant, nesalomljiv, postojan
adamantane derivatives adamantanski derivati
adamantanoid dithioketals adamantanoidni ditioketali
adamantanone adamantanon
adamantine nerazoriv
adamantyl adamantil
Adamantyl derivative adamantil derivat
adamantylamide adamantilamid
adamantylbromides adamantilbromidi
adamantyl-phencyclidine adamantilfenciklidin
adapt adaptirati, adaptirati se, podesiti, preraditi, preudesiti, prilagoditi
adaptability adaptabilnost, adaptibilnost, prilagodljivost, prilagodljivosti, snalažljivost, upotrebljivost
adaptable prilagodljiv
adaptation adaptacija, adaptiranje, podešavanje, prerada, prilagodba, prilagođavanje, udešavanje
adaptation of anglicisms adaptacija anglicizama
adaptation of financial perspectives prilagodba financijskih prognoza
adaptationism adaptacionizam
adaptations prilagođavanja
adapted adaptiran, podešen, prilagodio, prilagođen, prilagođena, prilagođeni, primijenjen
adapted from prerađeno prema
Adapted mathematical model adaptirani matematički model
adapted physical activity prilagođena tjelesna aktivnost
adapter adapter, adaptera, adaptor, pretvarač, prilagodnik, prilagođivač
adaptibility adaptabilnost, adaptibilnost
adapting prilagođavanje
adaption privikavanje
adaptive adaptabilan, adaptibilan, adaptivan, adaptivnog, prilagodljiv, prilagodljivi, snalažljiv
adaptive antenna adaptivna antena
adaptive antenna array upravljivi antenski niz
adaptive behaviour adaptivno ponašanje
adaptive behaviours adaptivno ponašanje
adaptive bit allocation prilagodljivo dodjeljivanje bitova
adaptive code excited linear predictive prilagodljivo kodno-pobuđeno linearno predviđanje
adaptive control adaptivno upravljanje, adaptivno vodjenje, adaptivno vođenje, reguliranje progiba
adaptive delta modulation prilagodljiva deltamodulacija
adaptive detection adaptivna detekcija
adaptive differential pulse code modulation adaptivna diferencijalna PCM, adaptivna diferencijalna pulsnokodna modulacija
adaptive echo canceler adaptivni poništavač odjeka
adaptive echo cancellation adaptivno poništavanje odjeka
adaptive equalisation adaptivna ekvalizacija, prilagodljivo ujednačavanje
adaptive equalization adaptivna ekvalizacija, prilagodljivo ujednačavanje
adaptive equalizator adaptivni ekvalizator
adaptive equalizer adaptivni ekvalizator
adaptive filters adaptivni filtri
adaptive frame alignment prilagodljivo poravnanje okvira
adaptive integration method adaptivna metoda integracije
adaptive methods adaptivne metode
adaptive nonlinear control adaptivno nelinearno vođenje
adaptive nonlinear robot control adaptivno nelinarno vođenje
adaptive postfiltering prilagodljivo naknadno filtriranje
adaptive prediction prilagodljivo predviđanje
adaptive predictors adaptivni prediktor
adaptive quantization prilagodljivo kvantiziranje
adaptive quantization backward estimation prilagodljiva kvantizacija s unatražnom procjenom
adaptive quantization forward estimation prilagodljiva kvantizacija s procjenom unaprijed
adaptive routing prilagodljivo usmjeravanje
adaptive signal processing adaptivna obrada signala
adaptive transform coding prilagodljivo transformacijsko kodiranje
adaptive transmitter power control prilagodljiva regulacija snage odašiljača
adaptive type adaptivni tip
adaptive vector quantization prilagodljiva vektorska kvantizacija
adaptive zone adaptivna zona
ADC ADC
Add Dodaj, dodaje, dodati, dodavali, doliti, dopuniti, nadovezati, povećati, pridodati, sabrati, zbrojiti
add a legend dodavanje tumača znakova
add address neparna adresa
add carry prijenos zbira
add drop multiplexer multipleksor s dodavanjem i ispuštanjem
add gate adicioni član, član zbira, gejt za sabiranje
add instruction instrukcija zbrajanja, naredba zbrajanja
add key taster za sabi, taster za sabiranje
add operation operacija zbrajanja, postupak zbrajanja
add parity check provjera neparnog pariteta
add selected item to dodaj označenu stavku u
add statement naredba za sabiranje
add up dodavati, zbrajati, zbrojiti
add up together dodati, zbrojiti
add/drop multiplexer multiplekser s dodavanjem i ispuštanjem
add-drop multiplexer multipleksor s dodavanjem i ispuštanjem
added dodan, dodane, dodani, dodatni
added mass dodatna masa
added to dopunjen, dopunjeno
added value dodana vrijednost
added wires dodatni vodovi
added years dodatne godine
addend sabirak, sumand, zbroj
addenda dodaci
addendum dodatak, dopuna, prilog
adder guja, sabirač, sklop za zbrajanje, sumator, uređaj za sabiranje, uređaj za zbrajanje, zbrajalo, zmija otrovnica
adder (snake) zmija otrovnica
adder circuit sklop zbrajala
addict narkoman
addicted naviknut, odan, predat nečemu, sklon padu
addiction loša navika, odanost, odanost,sklonost, ovisnost, predanost, privrženost
addictive odan, predan
addicts ovisnici
add-in dodatak
add-in program programski dodatak
adding dodajući, dodavanje, sabiranje, sabirni
adding machine mašina za sabi, mašina za sabiranje
Addison's disease Addisonova bolest
addition aditiv, dodatak, dodatni, dodavanje, dopuna, povećanje, sabiranje, suma, uvećana, uz, zbir, zbrajanje, zbroj
addition record dodatni zapis, novi slog
addition to age povećanje dobi
additional dodatan, dodatnih, dopunski, ekstra, naknadni, sporedan
additional axle weight dodatna osovinska težina
additional benefit dopunska naknada
additional duty dodatna pristojba
additional losses dodatni gubici
additional memory dodatna memorija
additional payment nadoplata, nadoplatu
additional resources dodatni izvor sredstava
additional stresses due to distorsion dodatna naprezanja
additional teaching dodatna nastava
additional unit dodatna jedinica
additionally osim toga, pored toga, sem toga, uz to
additions adicije, dodaci, proširenje
additions area područje prilaza
additive aditiv, aditivan, aditivi, dodatak, dodatni, primjesa, sumacijski, zbrojni
additive effect sumacijski učinak, zbrojni učinak
additive increase rate aditivno povećanje brzine
additive increase rate factor faktor aditivnog povećanja brzine
additive model aditivni model
additive primaries aditivne primarne boje, RGB boje, zbrojene osnovne boje
additive variance aditivna varijanca
additive white Gaussian noise bijeli šum koji se zbraja sa signalom, dodani bijeli Gaussov šum, dodatni bijeli Gaussov šum
additive white Gaussian noise channel kanal s dodanim bijelim Gausovim šumom, kanal s dodatnim bijelim Gausovim šumom
additives aditiva, aditivi, dodaci, dodataka, dodatci
addle bez zametka, jalov, mrsiti, nejasan, neplodan, prazan, šupalj, zamršen, zaplitati, zbuniti
addle-brained budalast, smeten, smušen
add-on board dodatna kartica, dodatna pločica, dodatna tiskana pločica
add-on memory dodatna memorija
address adresa, adresirati, adresni, adresu, apel, besjeda, držanje, govor, mjesto stanovanja, naslov, nasloviti, natpis, obraćanje, obratiti se, okretnost, osloviti, oslovljavanje, podnesak, ponašanje, referat, snalažljivost, udvaranje, upućivati, upućujemo
address an inquiri t postaviti(pripremiti) upit
address block adresni blok
address bus adresna sabirnica
address complete message poruka adresa potpuna
address conversion pretvorba adrese
address counter adresni brojač
address cover sadržaj adrese
address decoding dekodiranje adrese
address field adresno područje, adresno polje
address file adresar, adresna datotek, adresna datoteka, datoteka adresa
address format format adrese, oblik adrese
address interleaving prepletanje adresa, umetanje adresa
address line adresna linija
address map adresni raspored
address mask adresna maska, raspored adresa
address part dio adrese
address prefix adresni predmetak
address register adresni spremnik
address resolution razlučivanje adrese
address resolution protocol protokol adresne razlučivosti, protokol razlučivanja adrese
address resolution server poslužnik adresnog razlučivanja
address stripping ogoljavanje adrese, ogoljivanje adrese, raskrivanje adrese
address track adresna staza
Address us obratite nam se
addressable adresabilan, adresabilni, adresebilan, adresebilni, naslovljiv
address-book adresar
address-complete message poruka s potpunom adresom
addressed adresiran, baviti
addressee adresat, naslovnik, nosilac adrese, primalac
addressee''s post of poštanka adresa
addresser adresant
addresses adresa, adrese
addresses of research institutes znanstvene institucije
address-incomplete signal signal nepotpune adrese
addressing adresiranje, glede, naslovljavanje, našlo vi ja van je, pristupom, u svezi
addressing domain područje adresiranja
addressless bez adrese
adds dodaje, dodao
adduce navesti, pozvati se na, predočiti
adduct dovesti, dovoditi, privući
adduction navođenje
adductor primicač (mišić)
adenocarcinoma adenokarcinomi
adenoma-carcinoma sequence adenom-karcinomska sekvenca
adenomas adenomi
Adenomas of the pituitary gland Adenomi hipofize
adenomatous polyposis coli gene gen adenomatozna polipoza kolona
adenom-carcinoma sequence adenom-karcinom sekvenca
adenomectomy adenomektomija
adenovuruses adenovirus, adenovirusi
adept iskusan, obaviješten, poznavalac, pristalica, sljedbenik, stručan, stručnjak, umješan, upućen, vičan, vješt
adequacy adekvatnost, dostatnost, dovoljnost, kompetentnost, opravdanost, osnovanost, podešenost, podudaranje, prikladnost
adequate adekvatan, dovoljan, koji odgovara, odgovarajući, podesan, prikladan, prikladni
adequate punishment adekvatna kazna
adequately adekvatno, dovoljno, odgovarajuć, odgovarajuće, odgovarajući
adhere biti uz, ostajati vjeran, prianjati, pričvrstiti, pridržavati se, prijanjati, priljubiti, pristajati
adherence adherencija, odanost, prianjanje, pridržavanje, prijanjanje, privrženost, vjernost, zakvačanje, zakvačenje
adherence ability sposobnost adherencije
adherence to data prianjanje podacima
adherent koji prianja, koji prijanja, ljepljiv, pristalica, sljedbenik
adhesion adhezija, adsorbirana voda, odanost nečemu, prianjanje, prijanjanje, privrženost, zakvačanje, zakvačenje
adhesion carachteristics adherencijske značajke
adhesion contract adhezijski ugovor
adhesion of cords and vulcanisate adhezija korda i vulkanizata
adhesion railway adheziona željeznica
adhesion resistance otpornost na adheziju, otpornost na zaribavanje
adhesional proceedings adhezijski postupak
adhesive adhesivni, adhezija, adhezijski, adhezivan, adhezivni, keljilo, lepljiv, ljepilo, ljepljiv
adhesive composition adhesivne kompozicije
adhesive joints adhezioni spojevi
adhesive quality kvaliteta
Adhesive restorative materials Adhezijski restorativni materijali
adhesive tape ljepljiva traka
adhesiveness adhezivnost, prionjivost
adhesives adhezivi
Index Indeks