Index Indeks
cepe vrganj
cepstrum cepstrum (vrsta transformacije spektra signala)
CEPT CEPT
C-equivalent C - ekvivalent
ceramic keramički, keramičkog, keramika
ceramic leaded chip carrier keramički nosilac čipa s izvodima
ceramics keramika, keramike
ceramide ceramid
Ceran group of speeches skupina ceranskih govora
cereal zobene pahuljice, žitarica, žitarice
cereal flakes pahuljice od žitarica, žitne pahuljice
cereal flour pšenično brašno
cereal processing prerada žitarica
cereal product proizvod od žita
cereal substitute nadomjestak za žito
cereal-growing uzgajanje žita
cereals žitarica, žitaricama, žitarice
cereals of bread-making quality krušne žitarice
cerebellum mali mozak
cerebral cerebralan, moždani
cerebral aneurysms cerebralne aneurizme
cerebral asymmetry cerebralna asimetrija
cerebral capillaries cerebralne kapilare
cerebral cortex moždana kora
cerebral diabetes moždana šećerna bolest
cerebral hypoxia cerebralna hipoksija
cerebral infarction hemoragija u infarcirano područje
Cerebral ischemia Cerebralna ishemija
Cerebral Metastases Cerebralne metastaze
Cerebral methastases Cerebralne metastaze
cerebral palsy cerebralna paraliza
cerebral representation mozgovna reprezentacija
cerebral trauma cerebralna trauma
Cerebrospinal fluid cerebrospinalni likvor
Cerebrospinal fluid (CSF) cerebrospinalni likvor
cerebrovascular disease cerebrovaskularna bolest, cerebrovaskularne bolesti
cerebrovascular events cerebrovaskularne bolesti
cerebrovascular insult cerebrovaskularni inzult
cerebrovascular inzult cerebrovaskularni inzult
cerebrovascular patients cerebrovaskularni bolesnici
cerebrovascular stenosis cerebrovaskularna stenoza
cerebrum mozak
ceremonial ceremonija, ceremonijalan, obred, obredan, obrednik, služben, svečan, svečanoj, svečanost, zvaničan
ceremonious izvještačen, neprirodan
ceremony ceremonija, obred, svečanost
cerium cerij
Cerium chloride Cerij klorid
CERN CERN
cerris cer
certain eventualan, eventualna, izvjestan, jamačan, kakav, nedvojben, neke, nekih, nesumnjiv, određen, određene, određenim, određenoj, pojedini, pojedinih, pojedinim, pouzdan, siguran, stanoviti, stanovitog
certain extent donekle
certainly dakako, doista, izvjesno, jamačno, kako da ne, nesumnjivo, sigurno, svakako, zacijelo, zasigurno
certainty izvjesnost, jamačno, točnost
certifiable koji se može provjeriti
certificate atest, certifikat, diploma, izvod, potvrda, svjedočanstvo, svjedodžba, uvjerenje, vjerodajnica
certificate of deposit potvrda o depozitu
certificate of femininity potvrda o ženskom spolu
certificate of inhibition potvrda izdana od krcatelja da je teret pravilno i
certificate of nationality domovnica
certificate of origin svjedodžba o podrijetlu
certificate on deposited funds certifikat o deponiranim sredstvima
certificate-based key management upravljanje ključem na temelju potvrde (u kriptogr
certificated kvalificiran
certificates dokumente, dokumenti, svjedodžbe
certification atestiranje, certificiranja, certificiranje, certificiranjem, certifikacija, fitoplazmoze šumskog drveća, homologacija, ovjera, ovlašćivanje
certification authority služba ovjeravanja
certification for quality certifikacija za kvalitetu
certification of contractor work certificiranje poduzetničkog rada
certification procedure certifikacija
certification program certifikacijski program
certifications certificiranje
certified certificiran, diplomiran, koji ima svjedodžbu, ovjereni, ovlašćen, ovlašten, službeni
certified copy ovjerena preslika
certified public directory ovjereni javni imenik, službeno potvrđeni javni imenik
certify ovjeriti, posvjedočiti, potvrditi
certify conditions potvrditi uvjete
certitude izvjesnost, pouzdanje
cervical (neck) sprain iščašenje vrata
cervical cancer karcinom cerviksa, Rak vrata maternice
cervical erosions cervikalna erozija
cervical metastases vratne metastaze
cervical spine vratna kralješnica
cervical spine function funkcija vratne kralješnice
cervical stenosis cervikalna stenoza
cervicobrachial syndrome cervikobrahijalni sindrom
cervicometry transvaginalna sonografija
cesium cezij, cezijski
cesiym cezij
cessation obustava, odmor, prekid, prestanak, prestanka
cessation of farming napuštanje poljoprivredne proizvodnje
cessation of trading prestanak poslovanja
cession cesija, prepuštanje, ustup, ustupak, ustupanje
cessionary cesionar
cesspool jama
Cestovne prometnice Roads
Cetina river rijeka Cetina
ceying plač
Ceylonese Cejlonac
cfraft lukavstvo
CFSP CFSP
CH Cygni CH Cygni
Chad Čad
chafe nadražaj, povreda, trljati
chaff blagi podsmjeh, mekinje, otpaci
chaffinch obična zeba, zeba, zeba (ptica)
chafing-dish grijalica za jelo
chagrin razočaranje, velika žalost
chain lanac, lanac podatak, lanac podataka, lancu, niz, niz podatak, niz podataka, vijenac planine
chain ladder method metoda chain ladder, metoda niz ljestvica
chain mortiser glodalica
chain of events događanja, događanje
chain pipe cijev lančanika
chain reaction lančana reakcija
chain reaction polymerasis lančana reakcija polimerazom
chain store lanac prodavaonica
chain symbol simbol lanca
chained addressing lančano adresiranje, ulančano adresiranje
chaining address vezna adresa
chains lance, lanci, okovi
chair fotelja, mjesto, predsjedatelj, predsjedati, predsjednik, sjedalica, sjedalo, stolac, stolica
chair lift uspinjača sa stolcima
chairman predsjedatelj, predsjedatelja, predsjedavajući, predsjednik, presjedavajući
chairmanship Predsjedanje, predsjedništava, predsjedništvo
chairs predsjedanju, predsjedatelji, Predsjednici, stolica
chaise kola na 2 točka, kola na dva kotača, poštanska kola
Chakavian čakavski, čakavština
chakavian and kajkavian idioms čakavski i kajkavski idiom
chakavian dialect čakavsko narječje, čakavština
chakra čakra
chakra dance ples čakri
chalcedony kalcedon
chalk kreda
chalkboard dio zaslona za upisivanje teksta u sustavima CMC, ploča
chalk-stone konkrecije
chalky vapneni
challenge izazivati, izazov, izazov (natjecanje), izazvati, izuzeće, osporava, osporiti, pobijanje, pobijati, prigovor
challenged izuzeće
challenger izazivač
challengers izazivači
challenging izazovan, izazovima
chamber biro, dom, dvorana, komora, komorni, odaja, soba, vijeće
chamber music komerna muzika, komorna glazba
chamber of commerce gospodarska komora, trgovinska komora
chamber of commerce and industry gospodarska i industrijska komora
chambermaid sobarica
chamber-maid sobarica
chamber-music komorna glazba
chambers odaje, sobe
chameleon kameleon
chamfer oluk, žlijeb
chamfered nakošen
chamfered edge nakošeni rub
chamois divokoza
champ mljackanje
champagne pjenušac, šampanjac, šampanjca
champaign ravnica
champignons šampinjoni
champion nositelj, pobjednik, prvak, šampion, zaštitnik
champion' s title naslov prvaka
championship prvenstvo
championships prvenstva
championship's title titula prvaka
chance iznenađenje, mogućnost, pokušati, prigoda, prilika, riskirati, slučaj, slučajnost, sreća, sreću, vjerojatnost, zgoda
chancel oltar, svetilište
chancellor kancelar
chancery arhiv, sud časti
chances izgledi, mogućnosti, prilike, vjerojatnosti
chandelier viseća lampa
chandler dobavljač hrane, kramar
change burza, izmijeniti, kusur, mijena, mijenja, mijenjanje, mijenjati, preokret, promijeni, promijeniti, promjena, promjena servisa, promjenu, sitan novac, sitnina, sitniš, transformirati
change address promjena adrese
change case VELIKA/mala slova
change file datoteka promjena, datoteka transakcija
change in temparature clause klauzula promjene temparature
change in the driver's environment imjena vozačeve okoline
change of court izmjena polja
change of direction promjena smjera
change of duties smjena dužnosti
change of ends promjena strana
change of job promjena radnoga mjesta
change of ownership clause klauzula o promjeni vlasnika
change of pace promjena brzine kretanja
change of political system promjena političkoga sustava
change of voyage clause klauzula o promjeni putovanja
change one's mind predomisliti se
change position izmjena, mijenjati, mjenja, mjenjanje, promijeni, promijenite, promijeniti, promjena, promjene, promjenom, promjenu, zamijenite, zamijeniti
change the decision izmijeniti odluku
change to parent directory naredba prijelaza na nadređeni imenik
change working directory naredba promjene radnog imenika, promijeniti radni imenik (naredba)
changeable promjenljiv
changed mijenja, mijenjali, promijenjen, promijenjene, promijenjenih, promijenjeno
changeling zamjena
changeover prebacivanje, promjena, zamjena prebacivanjem
change-over prijelaz
changeover switch prebacivač, prespojnik
changeover-acknowledgement signal signal potvrde o promjeni (signalizacijskog linka)
changeover-order signal signal naredbe za promjenu (signalizacijskog linka
changes izmjena, mjenja, promjena, promjenama, promjene, promjenom
changing izmjene, mijenja, mijenjanje, mjenjanje
changing printers settings promijeniti postavke štampača
changing room kabina, kabina za presvlačenje
channel kanal, kanalizirati, kanalu, prirodni pomorski prolaz, zaljev, žlijeb
channel access delay pristupno kašnjenje kanala
channel address adresa kanala
channel assignment dodjela kanala
channel capacity kapacitet kanala, najveća brzina prijenosa
channel catfish kanalski som
channel code kanalski kod, kanalski znakovnik
channel coding kanala, kanalske kodiranje, kodiranje kanala
channel encoder kanalski koder, koder kanala
channel equaliser kanalski ujednačivač
channel estimation procjena kanala, utvrđivanje svojstava kanala
channel information informacija kanala, informacija temeljena na svojstvima kanala
channel interface međusklop kanala, sučelje kanala
Channel Islands Kanalski otoci
channel noise kanalski šum, šum kanala
channel rate bitska brzina, bitska brzina (korisničke i/ili signalizacijske ob, kanalska brzina
channel service unit jedinica za održavanje kanala
channel stability stabilnost korita
channel timeslot vremenski odsječak kanala
channel transition probability tranzijentna vjerojatnost kanala, vjerojatnost prijelaza u kanalu
channel utilisation value mjera iskorištenja kanala, mjera uporabe kanala
channel-access protocol protokol kanalnog pristupa, protokol pristupa kanalu
channel-associated signaling signalizacija pridružena kanalu
channel-attached controller upravljački sklop priključen na kanal
channels kanalima
chant melodija, pjesma, pjevati, zapjevati
chantarelle lisičica
chaos džumbus, Kaos, metež, nered, zbrka
chaotic ispreturan, kaotičan, kaotički
chap čovjek, momak, momče, osoba, pukotina
chapel crkvica, kapela, kapelica, kapelici, kapelom, kapelu
chapels kapele, kapelom
chaperon pratilica
chaplain kapelan, kapetan
chaplet brojanice, traka, vijenac
chaptalization zaslađivanje vina
chapter glava, poglavlje, poglavlju
chapters poglavlja
char ugljenizirati se
character ćud, karakter, karaktera, lik, narav, naravi, osoba, osobina, osobine, slovo, znaci, značaj, znak, znaka
character alignment poravnava nje znakova
character code kod pojedinih znakova, znakovni kod
character display zaslon sa znakovnim prikazom
character length duljina znaka
character oriented protocol znakovno orijentirani protokol, znakovno orijentirani protokol .znakovno usmjereni, znakovno usmjereni protokol
Character Per Second Znakova u sekundi
character recognition prepoznavanje pismena, raspoznavanje znakova
character sensing system sustav za očitavanje znakova
character sequence niz znakova, slijed znakova
character set skupina znakova, slovored
character signal slijed elemenata signala koji čine znak, znakovni signal
character spacing prored, razmak između susjednih znakova, razmak između znakova
character style stil znakova
character variable nebrojčana veličina, znakovna veličina
characterisation karakterizacija
characterised karakterizira, okarakteriziran
characteristic karakterističan, karakterističnom, karakteristika, obilježje, odlika, osobina, osobitost, oznaka, svojstven, svojstvo, značajka, značajki
characteristic classes karakteristične klase
characteristic impendance karakteristična impendacija, otpornost prijenosne linije
characteristic states karakteristična stanja
characteristic value karakteristična vrijednost, svojstvena vrijednost, vlastita vrijednost
characteristic vibrations karakteristične vibracije
characteristics karakteristika, karakteristikama, karakteristike, osobine, osobitostima, svojstava, svojstva, svojstvima
characteristics of threats čimbenici ugroženosti
characterization davanje obilježja, karakterizacija
characterization of liver lesions karakterizacija jetrenih lezija
characterize karakterizirati
characterized karakterizira, karakteriziran, obilježen, obilježena
characters slova, znakova, znakovi
charade šarada
charcoal drveni ugljen
chardiomyopathies kardiomiopatije
Chardonnay chardonnay
charge cijena, davanje, dug, dužnost, lik, metak, nabiti, naboj, naknada, napajati, napasti, naplaćivati, naplata, naplate, naplatiti, natovariti, natući, opteretiti, optužba, optužbe, optužiti, pristojba, puniti (nabojem), punjenje, staranje, stopa, taksa, terećenje, teret, teretiti, valovi gustoće naboja, zacijeniti, zaduženje, zadužiti, zaračunati
charge card platna kartica
charge collection sakupljanje pristojbe (od korisnika usluge)
charge density waves spina
charge for zaračunati
charge for credit cijena kredita
charge having equivalent effect pristojba s jednakim učinkom
charge spike formation stvaranje dipolnog sloja (u Gunnovoj diodi)
charge transport transport naboja
charge with zadužiti
charge-coupled device fotoosjetljivi sloj videokamere, nabojem! spregnuti sklop, sklop s prijenosom naboja
charged okrivljen, optužen
charged party pretplatnik kojemu se zaračunava telefonska pristo, sudionik koji placa
charger ispravljač za punjenje, prijenosnik
charges pristojbe
charges brought before the court optužbe pred sudom
charges for use of infrastructure pristojbe za uporabu infrastrukture
charge-transfer prijenos naboja
charging određivanje pristojbe telefonskom pretplatniku, prekršaj u napadu, snabdjevač, staviti na račun, tarifiranje, terećenje
charging message poruka o određivanju pristojbe, poruka o tarifiranju
charging point snabdjevač
charging to account staviti na račun
chariot bojna kola, kola
charioteer vozač bojnih kola
charitable bolećiv, dobrotvoran, izdašan
charitably dobrostivo
charity Caritas, dobročinstvo, dobrotvorna priredba, dobrotvorno društvo, dobrotvornost, milosrđe, mislosrđe
charlatan varalica, vrač
Charlemagne Karlo Veliki
charm čar, čarolija, draž, ljupkost, očarati, privlačnosti, šarm, zanos
charming bajan, čaroban, divan, dražestan, graciozan, krasan, ljubak, ljupki, ljupkoga, prekrasan
Charset skup znakova
chart crtati mapu, dijagram, grafikon, karta, mapa, pomorska karta, pomorska mapa, zemljovid
chart datum najniža niska voda, najniža oseka
chart divider šestar za navigaciju
chart maker kartograf
chart object objekt grafikona
chart of accounts kontni plan
chart room prostorija sa kartama na komandnom mostu
chart sheet list grafikona
Chart toolbar alatna traka Grafikon
Chart Wizard Čarobnjak za grafikon, čarobnjak za grafikone
charted ucrtatano u mapu
charted deep ucrtana dubina
charter čarter, darovnica, darovnicu, dokument, najam broda, povelja, povelji, povlastica, stari rukopis, ugovor, unajmiti brod, ustav, uzeti u zakup
Charter of Paris for a New Europe Pariška povelja za novu Europu
charter on human rights povelja o ljudskim pravima
charter party najmovni ugovor za brod, ugovor o najmu broda
chartered accountant ovlašteni kontrolor
chartered ship zakupljeni brod
charterer naručitelj zakupa, unajmitel broda, unajmitelj broda, zakupac broda
chartering najam broda, zakupljivanje broda
charting crtati mapu, crtati zemljovid, ucrtati poziciju broda na kartu
charting refractive index indeks loma omotača (jezgre optičkog vlakna)
chartroom prostorija sa kartama na komandnom mostu
charwoman dvorkinja, nadničarka, služavka
Index Indeks