Index Indeks
cavalcade kavalkada, konjička parada
cavalier kavalir, konjanik, vitez
cavalry konjica
cave duplja, izdubiti, jama, jamu, pećina, proširenje, spilja, spilje, Špilja, ugnuti se, upasti
Cave bear Špiljski medvjed
cave entrance špiljski ulaz
cave system jamski sistem, špiljski sistem
caveat opomena, prijava patenta, prosvjed, upozorenje
caveats opomene, upozorenja
caved zarušen
caveman špiljski čovjek
caveolar endocytosis kaveolarna endocitoza
caver speleolog, speleolozi
cavern kaverna, pećina, spilja, špilja, šupljina
cavernous dubok, golem, kavernozan, prostran, pun spilja, rupičav, špiljast, šupalj, upao
Caverns kaverne, špilja
cavers speleolozi
cavers engaged once speleolozi uključeni odjednom
Caves speleološki objekti, spilje, špilje
cave's spilju
cave-settlements špiljska naselja
caviar ikra (riblja), kavijar, riblja ikra
cavil cjepidlačenje, cjepidlačiti
caviller zanovijatalac
caving speleologija
cavitation formacije mjehurića u tekućini koji izgriaju pumpu, kavitacija, kavitacije, krilo
cavitation tank kavitacijski tank
caviti šupljina
Cavities underground Šupljine podzemne
cavity duplja, proširenje, rezonantna šupljina, rezonator, špilja, šupljina, udubljenje
cavity frequency meter rezonantni mjerač frekvencija (sa šupljinom)
Cavity model šupljinski model
cavity resonator rezonantna šupljina
caw graktanje, graktati, krik
caw out zagraktati
cay otočić
Cayenne pepper paprika ljutica, paprika-ljutica
cayman kajman
Cayman Islands Kajmanski otoci
c-band c opseg
CBC nalaz krvne slike
Cc Kopija
CCAM countries zemlje CCAM-a
CCC CCC
CCD CCD
CCIR recommendation CCIR preporuka
CCIR report CCIR izvješće
CCIR study group CCIR studijska grupa
CCITT high-level language CCITT jezik visoke razine
CCT duty pristojba Zajedničke carinske tarife
CD graphics grafika CD
CD player CD uređaj za reprodukciju, čitač CD, čitač diskova CD
CD quality sound CD kvaliteta zvuka
CD track CD zapis
CD4+ T lymphocytes CD4+ limfociti T
CD8+ T lymphocytes CD8+ limfociti T
CDE CDE
c-digit treća cifra, treća znamenka
CDMA channel CDMA kanal, kanal između osnovne i pokretne postaje
CDMA channel number broj CDMA kanala kojim se identificira središnja d
CD-ROM CD-ROM, kompaktni disk- memorija za iščitavanje
CD-ROM drive CD-ROM uređaj, CD-ROM uređaj (za reprodukciju)
CDW phase diagrams VGS
CEAE CEAE
CEAO CEAO
CEAO countries zemlje CEAO-a
cease prestao, prestati, završiti se
cease-fire prekid vatre
ceasefire agreement dogovor o prekidu vatre
cease-fire agreement ugovor o prekidu vatre
ceasefire line crta prekida vatre
ceasefire violation povreda prekida vatre
ceaseless besprekidan, neprestan
ceaselessly besprekidan
Cecchini's report Cecchinijev izvještaj
cedar cedar
cede cedirati, dati, prestati, ustupiti
ceder cedent
ceding ustupanje
ceding company cedent
CEEC CEEC
CEEP CEEP
cefotaxime cefotaksim
Cefpiramide Cefpiramid
ceftazidime ceftazidim
CEI SEI
ceiling donji pojas, gornja granica, maksimalna visina leta, plafon, prečanica stropa, strop, tavanica, vršni
ceiling effect vršni učinak
ceiling elbow koljeno-pločica
ceiling height maksimalna visina, najveća visina, visina stropa
ceiling pitch nagib donjeg pojasa
ceiling, floor strop
celebrate praznovati, proslava, proslavili, proslaviti, slaviti
celebrated koji se slavi, opjevanih, slavljen, uvažen
celebrating obilježavanje
celebration obilježavanje, proslava, slavlje
celebrations slavlja
celebrity slavna ličnost, slavna osoba
celerate povećati brzinu
celeriac celer-korjen, korijen celera
celeriac root  celerov korijen
celerity brzina
celery celer
celery root  celerov korijen
celestial božanski, nebeski, rajski
celestial bliss nebesa
celestial body nebesko tijelo
celestial navigation astronomska navigacija
celestial observation snimanje nebeskih tijela zbog pozicije broda
celestial sphere nebeski svod
Celiac artery Celiačna arterija, Celijačna arterija
celiac disease celijakija
celibacy beženstvo, celibat, neženstvo
celibate neženja
cell članak, ćelija, element, galvanski element, sobica, stanica, stanica., stanični
cell assembler/dissembler s a stavlja c/rastavlja c stanica
cell assembly/deasembly delay kašnjenja sastavljanja / rastavljanja stanica
cell broadcast channel ćelijski kanal, kanal za obavijesti
cell buffer overflow pretek stanica u međuspremniku
cell coverage area područje pokrivanja ćelije (u mobilnim komunikacij
cell culture kultura stanica, kultura stanice, kulture stanica, stanična kultura
cell cultures kulture stanica
cell cycle stanični ciklus
cell death stanična smrt
cell delay variation mijenjanje kašnjenja stanice, varijacija kašnjenja stanice
cell delay variation tolerance dopušteno odstupanje kašnjenja stanica, tolerancija varijacije kašnjenja ćelija
cell delineation prepoznavanje granica stanica
cell discarding odbacivanje ćelija, odbacivanje stanica, odbacivanje stanica (u ATM mreži)
cell entry event dolazak stanice, pojava prispijeća stanice
cell error ratio omjer pogrešnih i isporučenih stanica, učestalost pogrješki ćelija
cell exit event izlazak stanice (na liniju), odašiljanje stanice, pojava izlaska stanice (na liniju)
cell global identification globalno označivanje ćelija, globalno označivanje ćelija (unutar svih GSM PLMNS
cell growth rast stanica
cell header zaglavlje ćelije, zaglavlje stanice
cell information field informacijsko polje stanice, priopćajno polje stanice
cell lines stanične linije
cell loss gubitak ćelije, gubitak stanice, gubitak stanice (npr. zbog pogrešaka u zaglavlju s
cell loss priority prioritet gubitka stranice, prvenstvo gubitka stanice (određeno bitom priorite
cell loss probability vjerojatnost gubitka stanica
cell loss ratio omjer izgubljenih i prenesenih stanica
cell mapping raspoređivanje stanica (npr. u kontejneru)cell mis
cell membrane stanična membrana
cell membranes stanične membrane
cell misinsertion rate učestalost pogrješno umetnutih stanica
cell multiplexing multipleksiranje stanica, višestruko prepletanje stanica
cell nucleus stani na jezgra., Stanična jezgra
cell proliferation stanična proliferacija
cell proliferation and differentiation stanična proliferacija i diferencijacija
cell rate margin pričuva učestalosti ćelija
cell regulating molecules stanične regulacijske molekule
cell relay posrednik stanica, sustav s malim paketima jednake duljine
cell relay function funkcija prosljeđivanja ćelija, funkcija prosljeđivanja stanica
cell relay service usluga prosljeđivanja ćelija, usluga prosljeđivanja stanica
cell relaying multipleksiranje, prijenos i komutiranje stanica
cell site mjesto ćelije (fizički smještaj radio opreme i sus
cell splitting dijeljenje ćelija na manje segmente, raščlanjivanje ćelija
cell stress stanični stres
cell subpopulations stanične subpopulacije
cell timing takt stanica, vremensko vođenje stanica
cell transfer delay kašnjenje prijenosa ćelije, kašnjenje prijenosa stanice
cellar podrum
cellars podruma
cell-based interface sučelje čiji se rad temelji na multipleksiranju st
cellophane celofan
cells ćelija, ćelije, stanica, stanicama, stanice
cells in frames prijenos stanica u okvirima
cell-switching komutiranje stanica, prospajanje stanica
Cellular Celularna, celularno, ćelijski, stanični
cellular adhesion stanična adhezija
cellular automata stanični automati, stanični automati (KRIPTO G R AF l J A)
cellular biomarkers stanični biomarkeri
cellular data link control upravljanje vezom podataka unutar ćelije
cellular digital packet data stanični digitalni paketni podatci
cellular modem celularni modem, ćelijski modem, stanični modem
cellular network celularna mreža, mobilna radiotelefonska mreža, stanična mreža
cellular networks ćelijske mreže
cellular phone mobilni telefon, mobitel, pokretni telefon, prijenosni telefon
cellular radio system celularni radijski sustav, ćelijski radijski sustav, stanični radijski sustav
cellular system ćelijski sustav
cellular techniques celularna tehnika, ćelijska tehnika, stanična tehnika
cellulase celulaza
cellule ćelija, stanica
cellulitis celulit
celluloid celuloid
cellulose celuloza, stanično tkivo
cellulose acetate celulozni acetat
cellulose diacetate celulozni diacetat
cellulose gum žvakaća guma
cellulose triacetate celulozni triacetat
Celsius degree stupanj celzija
Celtic keltski, Keltsko, keltsku
Celtic population keltsko stanovništvo
Celts Kelta, Kelti
cement cement, cementa, cementirati, kit, lem, ljepilo, univerzalno ljepilo, vezivati
cement carrier brod za cement
cement composite cementni kompozit
Cement composites of VH strength cementni kompoziti vrlo visokih čvrstoća
cement hydration hidratacija cementa
cement industry cementna industrija, industrija cementa
cement kiln dust prašina vapnenca
cement paste cementna pasta
cement slurry cementna kaša
cement stone cementni kamen
cement structure filter cement filter structure concrete
cement wash cementno mlijeko
cementation process cementiranje
cementery groblje
cementing cementiranje
cementum cement
cemetary groblje
cemeteries groblja, nekropole
cemetery groblja, groblje, groblju
cemetry groblje
CEN CEN
cencellation opoziv
CENELEC CENELEC, Europski odbor za elektrotehničku normizaciju
Cenomanian Cenoman
Cenomanian-Turonian cenoman-turon
cenotaph spomenik
Cenozoic volcanites kenozojski vulkaniti
censer kadionica
censor cenzor, cenzurirati, sudac
censored sample cenzurirani uzorak
censorship cenzura
censorship in theatre cenzura u kazalištu
censure cenzura, kritika, neodobravanje, nepovoljan sud, osuda, prigovor, ukor
census cenzus, popis, popis stanovnika, popis stanovništva, popisu stanovnika
census data cenzus podaci
census formula cenzus formula
census method cenzus metoda
cent cent, centa, stoti dio dol, stoti dio dolara, stotinka
Centauro effect Centauro efekt
centenary stogodišnji, stogodišnjica
centenerian stogodišnjak, stogodišnji
centennial stogodišnji
center centar, centrirati, centru, sjedište, sredina, sredini, središte, šiljak, vrh
center for notification centar za obavješčivanje
center lathe strug sa šiljcima
center line simetrala, središnja crta, središnja linija
center of buoyancy središte uzgona
center of gravity težište
centered centrirano
centering centriranje, kratko vrijeme koncentracije
centerline simetrala
centers centri, centrima
centigrade sto stupnjeva, stupanj Celzijeva toplomjera
centimeter centimetar
centimetre centimetar
centipede stonoga
Centracanthidae Centracanthidae
central centrala poduzeća, centralan, centralni, centralnog, glavni, ključni, osnovni, središnji, srednja, srednje, vodeći
central administration središnje mjesto upravljanja
Central Africa središnja Afrika
Central African region područje središnje Afrike
Central African Republic Srednjoafrička Republika
central air centralna klimatizacija
Central America Srednja Amerika
Central and East European Countries zemlje središnje i istočne Europe
Central Asia srednja Azija
central bank središnja banka
Central Bank of West African States Središnja banka zapadnoafričkih država
central battery središnja bitnica
Central Bureau of Statistics Državni zavod za statistiku
central computer središnje računalo
central control unit glavna upravljačka jedinica, središnja jedinica upravljanja
Central Croatia Središnja Hrvatska
central Croatian literary system središnji hrvatski književni sustav
Central Dalmatia Srednja Dalmacija
Central Depository Agency Središnja Depozitarna Agencija
Central Europe Centralna Europa, SREDNJA EUROPA
Central Europe Free Trade Agreement Sporazum o osnivanju srednjoeuropske zone slobodne
central exposed to risk centralna izloženost riziku
central exposure centralna izloženost
central functions of the settlemennts centralne funkcije naselja
central government središnja izvršna vlast
Central Greece Središnja Grčka
central heating centralno grijanje
central limit theorem centralni granični teorem
Central Military Archives Središnji vojni arhiv
Central nervous system Centralni živčani sustav, središnji živčani sustav
central office središnji ured, telefonska centrala
central office equipment oprema središnjeg ureda
Central Paratethys Centralni Paratethys
Central Portugal Središnji Portugal
central processing unit središnja obradna jedinica, središnja procesorska jedinica, središnji obradnik
central processor glavni obradnik, središnji procesor
central processor subsystem središnji procesorski podsustav
central projection centralna projekcija
central rate srednji tečaj
central receiver centralni sabirnik
central record urudžbeni zapisnik
Central Register of Insured Persons Središnji registar osiguranika
central settlements centralna naselja
central station centrala
central supporting element rasteretni element (u optičkom kabelu), središnji potporni element (u optičkom kabelu)
centralised data network centralizirana podatkovna mreža
centralism centralizam
centralistic centralistički
centralization centralizacija
centralization of information centralizacija informacija
centralize centralizirati
centralized adaptive routing centralizirano prilagodljivo usmjeravanje
centralized control centralizirani nadzor
centralized data processing centralizirana obradba podataka, središnja obradba podataka
Centralized Systems Centralizirani sistemi
centre centar, centra, centrala, centralni, centralnom, dom, sjedište, središte, središtem, usredotočiti se
centre console instrument ploča
centre forward centarfor, vođa navale
centre half centarhalf, srednji pomagač
centre of gravity težište sistema
centre of power centar moći
centre punch obilježač
centres centara, centri
centres of a market-economy gradovi nukleusi tržišne privrede
centres of literacy središta pismenosti
centrex centreks
centrex private network privatna centreks mreža
centric loading centrično opterećenje
centrifugal centrifugalan, centrifugalni
centrifugal aspirations centrifugalne težnje
centrifugal casting centrifugalni lijev
Centrifugal pump Centrifugalna pumpa
centrifuging centrifugiranje
centrimetric wave centimetarski val, val centimetarske valne duljine
centripetal centripetalan
centrism centrizam
centroids centroidi
Centromere nomenclature centromerna nomenklatura
centromeric heterochromatin centromerni heterokromatin
centuple stogodišnjica
centuries stoljeća, stoljećima, stoljetne, vjekova
centurion centurion
Index Indeks