Index Indeks
cascade kaskada, kaskadni prikaz, kaskadni prikaz svih dijelova, kaskadno, slap, stepeničasto, vodopad
cascade menu izbornik u nekoliko nivoa
Cascade Windows naslagati prozore
cascaded star network kaskadna zvjezdasta mreža, serijska zvjezdasta mreža
cascades kaskadama, kaskade
cascading kaskadno spajanje, serijsko spajanje
cascading delete kaskadno brisanje (RELACIJSKE BAZE PODATAKA)
cascading update kaskadna nadopuna, kaskadno usklađivanje (RELACIJSKE BAZE PODATAKA)
case događaj, futrola, ime, kašeta, kofer, kućište, kutija, pakovanje, postolje, sanduk, slučaj, slučaja, slučaju, stanje, šasija, veličina slova, zaštitni pokrov paradne zastave
case fatality letalitet
case grammars padežna gramatika
case hardened neosjetljiv, prekaljen
case history anamneza
case law sudska praksa
case sensitivity osjetljivost na vrstu slova, razlikovanje malih i velikih slova
case study analiza slučaja
CASE tools alati GASE, pomagala ČAŠE
case-hardened prekaljen
case-history anamneza
casein kazein
casement krilo, prozor, prozorski okvir
cases kutije, pakovanja, sanduci, slučaja, slučajeva, slučajevima
case-sensitive osjetljiv na slovnik, osjetljiv na veličinu (slova)
cash gotov novac, gotovina, novac, platiti u gotovini, promijeniti, promijeniti novac, u gotovom, unovčiti
cash assets novčana sredstva
cash bonus gotovinski udio u dobiti
cash desk blagajna
cash flow novčani tijek, opticaj sredstava, priljev gotovine, priljev kapitala, protok kapitala, tijek gotovine, tok gotovine, tok novca
cash flow analysis analiza novčanog toka
cash machine bankomat
cash note komercijalni zapis
cash office blagajna
cash on delivery pouzeće
cash payment plaćanje u gotovu
cash placements plasiranje novca
cash sale prodaja za gotovinu
cash till ladica za novac
cash-desk blagajna
cashe ubrzanje pristupu disku
cashew indijski oraščić, indonezijski orašćić
Cashew nut kasu orah, orah-kasu
cashflow priliv novca, tijek novca
cashier blagajnik
cashier's bond blagajnički zapis
cashless bezgotovinski
cashmere kašmir
casing grotlište, navlaka, omot
casing cementing cementiranje zaštitnih cijevi
casing design odabir zaštitnih cijevi
casing pipe zaštitna cijev
casing setting depth dubina ugradnje pete zaštitnih cijevi
casino casino, kasino, kockarnica
casinos casina, casinoa, kockarnice
cask bačva, bure
casket kutija, urna s pepelom
caspase kaspaze
caspase-independent cell death stanična smrt neovisna o kaspazama
Caspian Sea Kaspijsko more
caspian tern kaspijska čigra, velika čigra
casque kaciga
cassation kasiranje
cassava manioka
casserole lonac, šerpa
cassette tape kasetna vrpca, magnetna vrpca za pohranu signala
cassock mantija, svećenik
cassowary kazuar
cast bacanje, bacati, baciti, gips, lijevan, lijevana, lijevanih, lijevano željezo, lijevati, odbaciti
cast a spell čarati
cast adrift napušten i pluta
cast anchor baciti sidro
cast down obaliti
cast iron lijevano željezo
cast off odbaciti konope i otisnuti se, odbačen, otisnuti se, otploviti, zbaciti
cast one's net baciti mrežu
cast overboard baciti preko palube
cast steel čelični lijev
cast strip ljevna traka
castability, fluidity livljivost
castaway brodolomac, brodolomnik, izgnanik, odbačeni predmet, smeće
caste društvena klasa, društveni položaj, kasta
caster bacač
castigate kazniti, ukoriti
castigation bičevanje, kazna, oštra kritika
Castille and La Mancha Castilla i La Mancha
Castille and Leon Castilla i León
casting odljevak, raspoređivanje uloga
casting defects greške na odljevcima, lijevni defekti
casting design dizajniranje odljevaka
casting process ljevaonički proces
Castings Odljevci
castiron čeličan, nesavitljiv, tvrd
cast-iron lijevano željezo
castle dvorac, dvorca, dvorcem, dvorski, dvorskog, grad, kastel, kaštel, kula, tvrđava, utvrda, zamak
castle nut krunasta matica
castles dvoraca, dvorca, dvorcima, dvorova
castles in the air čardak ni na nebu ni na zemlji
castoff odbačen
castor dabar, ricinusovo ulje
castor bean skočac
castra system sistem castra
castrate uštrojiti
castrated kastriran, kastrirana
castrens castrens
Castrum castrum, castruma
castway obračun
casual povremen, slučajan
casualties poginuli u borbi
casualty nesretan slučaj, žrtva
cat mačak, mačka
cataclastis breccias Kataklastične breče
Catalase Katalaza
catalog katalog
catalog price cijena po katalogu, kataloška cijena
cataloged file katalogizirana datoteka
cataloging popisivanje
catalogue cjenik, katalog, kataloški, popis, spisak
catalogue of habitats katalog staništa
catalogue of works katalog djela
catalogues katalozi
cataloguing katalogizacija, katalogiziranje, popisivanje
Catalonia Katalonija
catalyse katalizirao, katalizirati
catalyst katalizator
catalyst deactivation deaktivacija katalizatora
catalytic katalitički
Catalytic cracking katalitički kreking
catalytic reaction katalitička reakcija
Catalytic reforming katalitički reforming
catamaran brod sa duplim ili trostrukim trupom, dvotrupni brod
catanionic surfactants fazni prijelazi
catapult praćka
cataract jaka kiša, katarakt, katarakta, mrena, slap, vodopad
catarrh katar
catastrophe katastrofa, katastrofalan
catastrophe excess of loss reosiguranje viška katastrofalnih šteta
catastrophe reinsurance reosiguranje za katastrofalne štete
catcall zviždanje, zvižduk
catch dobitak, hvatati, kračun, kvačiti, lov, loviti, navući, plijen, ščepati, uhvatio, uhvatiti, ukliještiti, ulov, uloviti, zgrabiti
catch a cold nazepsti, ozepsti
catch area područje ulova
catch by species ulov prema vrstama
catch cold prehladiti se
catch fire planuti
catch of fish ulov ribe
catch quota kvota ulova
catch sight of ugledati
catch the ball uhvatiti loptu
catch the eye upasti u oko
catch up nadoknaditi
catch up with dostići
catch word naslov, naziv
catchall mjesto gdje se drže svakojake stvari, torba u kojoj se drže svakojake stvari, univerzalan
catchment area slivnik, UTJECAJNI SLIV
CATCHMENT AREA IN KARST POVRŠINA SLIVA U KRŠU
catchword duhovitost, krilatica, lozinka, prihvaćen izraz
categorical kategoričan, odlučan
categories kategorija, kategorijama, kategorije
categories of information networks vrste informacijskih mreža, vrste priopćajnih mreža
categorization kategorizacija, kategorizaciju
categorize kategorizirati
category kategorija, kategorije, klasa, razred
catenet katenet, mreža sastavljena od mreža povezanih usmjerivačima
catenins katenini
cater nabavljati hranu, razonoditi, snabdjeti hranom, snabdjevanje hranom
caterer dostavljač, namirnica
catering opskrba pripremljenom hranom i pićem, ugostitelji, ugostiteljski, ugostiteljstvo, ugostiteljstvom
Catering and Handicrafts Inspection Service ugostiteljstva i obrta
catering and trade ugostiteljstvo i trgovina
catering industry ugostiteljstvo
catering profession ugostiteljsko zvanje
catering trade ugostiteljstvo
caterpillar gusjenica, gusjenični
caterpillar band gusjenica
caterwaul mijaukanje
catfish kasatka, morska mačka, som
catgut gudački instrument, žica
cathalog of works katalog radova
catharsis katarza
cathartic purgativan
cathedral katedrala, katedrale, napuštanje, stolna crkva
cathedral and collegiate chapters zemljoposjedi
Cathedral of Zagreb Zagrebačka katedrala
cathepsin katepsin
catherdal katedrala
catheter kateter
cathetus kateta
cathode Katoda
cathode protection katodska protekcija od galvanskih struja
cathode tube katodna cijev
cathode-ray tube katodna cijev
cathodic katodni
cathodic corrosion katodna korozija
cathodic polarization katodna polarizacija
catholic katolici, katolička, katolički, katoličkih, katolik, sveobuhvatan
Catholic church Katolička crkva
Catholic Faculty of Theology Katolički bogoslovni fakultet
Catholicism katolicizam, katoličanstvo
Catholicism as a state religion Katoličanstvo kao državna vjera
Catholicity sveobuhvatnost
cation kation
cations kationi
catkin maca, macica
catlike mačji
catling maca, mačkica
catnip mačja metvica
Catolic katolički
Catophaticism katofaticizam
catregory grupa, kategorija, vrsta
catridge čahura, fišek, naboj, patrona
cattish mačji
cattle domaće životinje, goveda, govedarski, govedo, marva, sitne stoke, stoka
cattle breeder stočar
cattle breeding stočarstvo
cattle driver gonič
cattle farm govedarska farma
cattle ship brod za stoku
cattle truck vagon za stoku
cattle-breeder stočar
cattle-breeding stočarstvo
cattle-breeding movement stočarska kretanja
cattle-truck vagon za stoku
CATV systems kabelski distribucijski sustavi
catwalk mostić, prijelazni most, suženje
Caucasian arijevac, bijelac, kavkaski, Kavkazac, Kavkažanin, pripadnik bijelačke rase, stanovnik Kavkaza
caucus vijeće
caudate repat, s repom
caught dobiven, uhvaćen, ulovljen, zahvaćen, zahvatila
cauldron kotao
cauliflower cvjetača, karfiol, kaul
caulk katranizirati, šuperiti, zatvaranje pukotine, zatvorene pukotine
caulking podbijanje
causal kauzalni, uzročni
causal connection uzročno-posljedična veza
causal encoder kauzalni koder, koder s memorijom, uzročni koder
causal interleaver prepletač s memorijom, uzročno prepletalo
causal virus uzročni virus
causality kauzalnost, uzročnost
causative uzročan
causative agent uzročnik
cause izazivati, izazvati, parnica, poteći, povod, prouzročiti, prouzrokovati, razlog, stvoriti, uzročnik, uzročnost štete, uzrok, uzrokovati, uzrokuju
cause of death uzrok smrti
cause serious damage izazvati ozbiljnu štetu
cause serious disturbance prouzročiti ozbiljan poremećaj
cause serious harm izazvati ozbiljnu štetu
cause trouble zadati brige, zadati muke
caused izazvan, izazvao, prouzročio, prouzročiti, uvjetovalo, uvjetovati, uzrokom, uzrokovan, uzrokovanih, uzrokuje
causeless bezrazložan
causes izaziva, izazivaju, uzrocima, uzrokuje
causes of death uzroci smrti
causeway bedem, mostić, nasip, pločnik, popločati, put
causing uzrokujući
caustic jedak, oštar, zajedljiv, zloban
Caustic method Metoda kaustike
caustic soda kaustična soda, natrijev hidroksid
causticity jetkoća
caustobioliths kaustobioliti
cauterize ispaliti
caution obazrivost, opomena, opomenuti, oprez, opreznost, pažljivost, pažnja, upozorenje, upozoriti
caution money jamčevina
caution! oprez!
cautious obazriv, oprezan, pažljiv
Index Indeks