Index Indeks
capuccino capuccino
CapWall nosivi zid
car auto, automobil, kola
car body karoserija
car carrier brod za automobile
car crash sudar automobila
car kit pribor za automobil
car park parkiralište
car radio auto radio
car rental rent-a-car
Car tire Automobilski pneumatik
carabids trčci
caraco haljetak
carafe bokal
caramel karamela, prženi šećer
carat karat
caravan karavan, karavana, kućica na kotačima
caraway kim, kim pravi
carbide karabit, karbid
carbide lamp karabitka, karbidka
carbine karabin, kratka puška
carbocalk karbokalk
Carbocations karbokationi
carbohydrate ugljikohidrat
carbohydrates ugljikohidrati
carbolic karboličan, karbolna kiselina, karbolni
carbon ugljen, ugljični, ugljičnog, ugljik
carbon copy otipkana preslika, otisnuta preslika
carbon cycle ugljikov ciklus
carbon dioxide ugljični dioksid
carbon monoxide ugljični monoksid
Carbon nanomaterials Ugljikovi nanomaterijali
carbon nanotubes ugljikove nanocjevčice
carbon paper indigo
carbon ribbon karbonska pisaca vrpca
carbonate karbonat
Carbonate facies carbonatni facijesi
carbonate platform karbonatne platforme
carbonate rocks Karbonatne stijene
carbonate sediments karbonatni sedimenti
carbonate terrains karbonatni tereni
carbonates karbonata, karbonati
carbonic ugljen
Carboniferous Karbon
carbonyl compounds karbonilni spojevi
carbonyl group karbonilna skupina
carbuncle čir
carburetor karburator
carburettor karburator
carcase weight neto težina trupova i polovica
carcass crkotina, lešina, mrcina, mrtvo tijelo, truplo, životinjsko truplo
carcass quality kakvoća polovica
Carcinogenesis Karcinogeneza
carcinogenic kancerogen, kancerogene
carcinogenic substance kancerogena tvar
carcinogens karcinogeni
carcinoma karcinom
card grebenati, karta, karta za igru, kartica, karticu, karton, posjetnica, sudački karton, ulaznica
card file kartoteka
card player kartaš
card players kartaši
card punch bušilica
card reader čitač kartice
card skew zakošena kartica, zakošenje kartica
card validity period period valjanosti (telefonske) kartice
cardamon kardamon
cardboard karton, kartonski, ljepenka
cardboard packaging kartonska ambalaža, kartonske ambalaže
carded fibres grebenana vlakna
card-files kartoteka
cardiac kardijalni, kardiološki, srčani
cardiac arrhythmias srčane aritmije
cardiac protection izolirano srce
cardiac rehabilitation kardiološka rehabilitacija
cardigan kratki pleteni kaputić, vunena jakna, vuneni džemper
cardinal bitan, glavni, kardinal, kardinalni, osnovni, prost (broj), svjetlocrven
cardinal number glavni broj
cardiogenic kardiogeni
cardiogram kardiogram
cardiologist kardiolog
cardiology kardiologija
cardiopulmonary bypass izvantjelesna cirkulacija, vantjelesni krvotok
cardiopulmonary physiology kardiopulmonalna fiziologija
cardiotocography kardiotokografija, ultrazvuk
cardiovascular kardiovaskularni
cardiovascular disease bolest srca i krvožilnoga sustava, kardiovaskularne bolesti
cardiovascular diseases bolesti srca i krvnih žila, kardiovaskularna kazuistika, kardiovaskularne bolesti
cardiovascular endurance aerobna izdržljivost, izdržljivost srčano-žilnog sustava
cardiovascular system srčano-žilni sustav
card-playing kartanje
cards kartica, karticama, kartice
cardstock karton
care biti zabrinut, briga, brigu, brine, brinuti, brinuti se, čuvati se, mariti, njega, njezi, obazirati se, pažnja, pozornost, skrb, staranje, starati se, zabrinutost, zaštita
care for brinuti se za, mariti
care for the elderly skrb za starije
care of na adresu, na brigu, njegovati
care of mothers and infants skrb za majku i dijete
care of the disabled skrb za invalide
care worn izmučen brigama
cared for zbrinut
careen nagnuti brod, nagnuti brod zbog popravka
career brzi kas, galop, galopirati, karijera, karijere, poziv, služba, trka, zanimanje, zvanje
career average scheme shema prosjeka karijere
careers advice service služba za profesionalnu orijentaciju
carefree bezbrižan
careful brižan, brižljiv, obazriv, oprezan, pažljiv, pažljivom, pomnjiv, predostrožan
Careful! Pazite!
carefull brižljiv
carefully brižljivo, oprezno, pažljivo, pažnjom
carefulness brižljivost
careless aljkav, bezbrižan, nehatan, nemaran, neobazriv, nepažljiv, zapušten
carelessly bezbrižno, nemarno, nepažljivo
carelessness nehat
caress cjelivati, gladiti, milovanje, poljubac, pomilovati
caret obrnuta kvačica, uspravna strelica, znak za ulaz, znak za umetanje
caretaker čuvar, nadstojnik, nastojnik, vratar
carfion crkotina
cargo brodski teret, kargo, teret, tovar
cargo bundling Objedinjavanje tereta
cargo cooling system sustav hladjenja tereta
Cargo Gear Register registar teretnog uređaja broda
cargo hoist dizalo tereta
cargo liner teretni linijski brod
cargo liners teretni linijski brodovi
cargo manifest carinska deklaracija, tereta, popis tereta za prijaviti
cargo plan plan tereta
cargo ship teretni brod, teretni parobrod
cargo stripping iskrcavanje ostataka tekućeg tereta na dnu tanka
cargo underwritter osiguratelj tereta
cargo vessel teretni brod
cargohydrate ugljikohidrati
cargo-sharing podjela tereta
cargo-sharing arrangements rješenja vezana uz podjelu tereta
cargo-sharing clause klauzula o podjeli tereta
Caribbean Islands Karipski otoci
Caribbean region područje Kariba
caribou sjeverno američki jelen, sjevernoamarički sob, sjevernoamerički sob, sjeveroamerički sob
caricature karikatura
caricaturist crtač karikatura, karikaturist
Caricom countries zemlje Caricoma
caries karijes
caries incidence učestalost karijesa
Carinski sindikat Hrvatske Customs Officers of Croatia
Carinthia Koruška
carious truo
carload tovar
carman vozar
carmine karmin
carnage pokolj, tuča
carnal čulan, požudan, puten
carnation crvena boja, crveni karanfil, karanfil
Carneades Karnead
carnelian karneol
Carniolan bee Siva pčela
carnival karneval, karnevalske, karnevalski, poklade
carnivals karnevalu
carnivore mesojed, mesožder
carnivores mesožderi
carnivorous mesožder
carob rogač
carol cvrkut ptica, himna, pjesma, pjevati vesele pjesme, vesela pjesma
carolans carolans
Caroline Islands Karolini
Carolingian art Karolinška umjetnost
Carolingians Karolinzi
carosserie karoserija
carotenoid karotenoidi
carotenoid biosynthesis biosinteza karotenoida
carotenoids karotenoidi
carousal bančenje, pijančenje, vrteška
carouse pijančevati
carp krap, sparan, šaran, šaranski
car-park parkiralište
carpenter drvodjelac, drvodjelja, meštar, stolar, tesar
carpentry drvodjelstvo, tesarstvo
carpet ćilim, sag, tepih, tepiha, zastirač
carpeting materijal za sagove
carrage klizač alata
carrageenan morska trava
carriage cijena za vožnju, kočija, kola, prijevoz, saonik, transport, vagon, vožnja
carriage by sea pomorski prijevoz
carriage control upravljanje glavom za tiskanje ili papirom, upravljanje valjkom pisaćeg stroja
carriage for hire or reward unajmljeni prijevoz
carriage of goods prijevoz roba, prijevoz tereta
carriage of passengers prijevoz putnika
carriage return oznaka kraja retka, povrat glave pisaca na početak retka, povrat pokazivača (na zaslonu) (upravljački znak A
carriage-paid (free) dovoz plaćen, franko
carried prenosi
carried out izveden, izvesti, izvode, izvršiti, obave, obavljeno, obavljenog, proveden, provedeno, provesti, realiziran
carried over prenositi
carried traffic obavljeni promet
carrier autoprijevoznik, kliconoša, nosač, nosilac, nosilac modulacije, nositelj, poštar, prijenosnik, prijevoznik, val nosilac, vozač, vozar
carrier channel kanal nosilac, kanal signala nosioca
carrier cochannel interference ratio omjer nosioca i smetnje od susjednog kanala
carrier density gustoća nosioca
carrier detection detekcija nosioca, otkrivanje nosioca
carrier frequency frekvencija nosioca, prijenosna frekvencija, učestalost nosioca
carrier group alarm alarm skupine nosilaca
carrier identification parameter identifikacijski parametar sustava
carrier pigeons golub listonoša
carrier recovery obnova nosioca
carrier sense multiple access višestruki pristup detekcijom nosioca, višestruki pristup s otkrivanjem nosioca
carrier signal signal nosilac, signal vala nosioca
carrier signal sine wave sinusni val signala nosioca
carrier state kliconoštvo
carrier synchronization sinkronizacija nosioca, vremensko usklađivanje nosioca
carrier to interference ratio omjer nosilac-smetnja, omjer signala nosioca i smetnje
carrier to noise ratio (carrier-to-noise ratio) omjer signala nosioca i šuma
carrier to temperature ratio omjer nosilac-temperatura šuma, omjer nosioca i temperature šuma
carrier wave val nosilac
carrier-mediated transport prijenos prijenosnikom
carriers prijevoznicima
carries nosi
carrion mrcina, strvina
carrion crow crna vrana
carrot mrkva
carrots mrkva, mrkve
carry donijeti, donosi, donositi, držati se, iznijeti, nosimo, nositi, nošena lopta, odnijeti, prenijeti broj, transportirati, voziti
carry away donijeti, očarati, odnijeti, odvesti, otkinuti, ukloniti, ushititi, zanijeti, zavesti
carry on voditi
carry out ispuniti, ispunjavati, izvesti ogled, izvršiti, obaviti, obavljati, odvijati se, ostvariti, poduzeti, provesti, realizirati, sprovoditi
carry out a verification obaviti provjeru
carry out the toss provesti ždrijebanje
carry the day pobijediti
carry through izvršiti
carrying nošenje
carrying away odvođenja, odvođenje
carrying capacity nosivost, prihvatni kapacitet
carrying out of sentence izvršenje kazne
carry-over of appropriations prijenos sredstava
cars automobila, automobile
carst water sources krški vodni resursi
cart dvokolice, kola, kolica
cart horse tovarni konj
cart load tovar
cart wright kolar
cartel kartel, udruženje proizvođača radi monopola
carter kočijaš, prevozilac, prijevoznik
cartesian coordinate system pravokutne prostorne koordinate
Cartesian product Kartezijev produkt, Kartezijev umnožak, umnožak (relacijski operator)
Cartilage Hrskavica
cartilaginous hrskavičav, hrskavičave
cartographer kartograf
cartographic kartografijski
cartographic sources kartografski izvori
cartography kartografija
carton karton, ljepenka
cartoon animirani film, crtani film, crtež, karikatura, nacrt, skica
cartoon film crtani film
cartoonist crtač filma, crtač karikatura, karikaturist
cartridge metak, naboj, patrona, uložak
cartridge tape drive kasetni mehanizam, kasetni pogon magnetske vrpce
cartridge tape unit jedinica za pogon magnetske vrpce u kaseti, kasetna jedinica s vrpcom
cartridges patrone
cartulary katastar
carve djelati, djeljati, dupsti, gravirati, isklesati, izrezbariti, klesanje, klesati, razrezati, rezati, rezbariti, teritorijalno razdijeliti
carve out izboriti, izvojevati
carved isklesan, isklesane, urezan, urezanim
carving drvorez, rezbarenje, rezbarstvo
Index Indeks