Index Indeks
calm bez vjetra, hladnokrvan, miran, mirno, staložen, tišina, umiriti se
calm sea mirno more
calmel kalomel
calmly mirno
calorescence kalorescencija
caloric kaloričan, kalorija, toplotni
calorie kalorija, kalorijske, kalorijski
calorific topao, toplotni
calorification proizvodnja topline
calorifics kalorika, nauka o toplini, nauka o toploti, toplinska tehnika, toplotna tehnika
calorifier kalorifer
calorimeter kalorimetar
calorimetric kalorimetarski, kalorimetrijski
Calorimetry Kalorimetrija
calorization kalorizacija
calory kalorija
calotron termostat
calotype kalotip
calpain kalpain
calque kalk
calumniate klevetati, opadati, panjkati
calumniator klevetnik
calumny kleveta, klevetanje
calve oteliti se
calves telad
Calvino's combinatory models Calvinovi kombinatorički modeli
cam brijeg, ekscentar, ekscentrični kotač, ekscentritet, ispust, krivuljna ploča, palac, palac (točka), zub
cam disc bregovit kolut
cam follower pokretač ekscentriteta
cam shaft bregasta osovi, bregasta osovina, bregasto vratilo
cam spindle pritežno vratilo
CAM systems CAM sustavi
camber iskriviti, izviti naviše, krivina, krivina profila, krivina-profila, kriviti se, nadvisivanje, nadvišenje, preluk, savijanje, saviti
Cambodia Kambodža
cambric batist, fina tkanina
camcorder kamkorder, uređaj za snimanje (i reprodukciju) pokretnih slik, videokamera
came dolazi, došao, došla, naišli
came into being nastanak, nastanka
came into existence nastala, nastati
came out je izašao, je izašla
camel deva, kamila
camel pontoon transportni ponton
camels deva
camembert cheese camembert sir
cameo nakit od lave
camera aparat, foto aparat, fotoaparat, foto-aparat, fotografski aparat, kamera, kameru, sudačka soba
camera cable kabel kamere
camera-ready copy formatirani primjerakcamera-ready copy, primjerak uređenog dokumenta
cameras kamere
Cameroon Kamerun
cam-hammer čekić zamašnjak, zamašni čekić
camomile kamilica
camouflage kamuflaža, kamuflirati, maskiranje, maskirati
camp kamp, kampirati, logor, logorovati, tabor
camp cooker kuhalo
camp fire logorska vatra
camp hospital poljska bolnica
campaign borba, kampanja, kampanje, pohod, ratni pohod
campaigns kampanje
Campania Kampanija
camp-bed krevet za šator
campfire logorska vatra
campfire site vatrište
camphor kamfor
campiellis campinellima
camping kampiranje, logorovanje
camping out logorovanje
camping site kampiranje, mjesto za logorovanje
camping vehicle vozilo za kampiranje
camps kampovi
campsite kamp, kamping
campsites kampove
campus fakultetsko dvorište
campus distributor glavni razdjelnik, kampus razdjelnik, razdjelnik grupe zgrada
campus wide information system informacijski sustav sveučilišta, obavijesni sustav sveučilišta
camshaft bregasta osovina
can biti u stanju, kanta, konzerva, konzervirati, limena kanta, limenka, moći, mogao, mogu, može, možemo, možete, omogućava, omogućavati, valjak, znam
can be found nalazimo
can be seen može se vidjeti
Can you Možete li
Canada Kanada, Kanade
canadian kanadski, Kanađanin, Kanađanka
canal jaz, kanal, pomorski prolaz, umjetni, prokop, rov
canalization kanalizacija
canard lažna vijest
canary kanarinac, kanarinka
Canary Islands Kanarski otoci
cancel anulirati, brisati, izbrisati, odustajanje, Odustani, odustati, opozvati, otkaz, otkazati, poništiti, povući, precrtati, raskinuti, ukinuti
cancel meeting otkazati sastanak
cancel request zahtjev za opoziv, zahtjev za poništenje
cancel the match otkazati utakmicu
canceler brisalo, poništavač
cancellation brisanje, opozivanje, otkazivanje, poništenje
cancellation clause klauzula o otkazu i raskidu ugovora
cancelled poništen
cancer karcinom, rak, tumori
cancer genetics genetika raka, genetika tumora
cancer registration registracija raka
cancer site sijelo tumora
candid iskren, iskrene, otvoren, slobodan, smio
candidacy kandidatura
candidate kandidat, konkurent
candidate codes kodovi kandidata, znakovnici kandidata
candidate genes genski kandidati, kandidat geni
candidate selection odabir kandidata
candidates kandidata, kandidati
candied sladak, ušećeren
candle svijeća
candlesticks rasvjetna tijela
candour iskrenost, otvorenost, sloboda
candy bombon, slatkiš
candy floss šećerna vata
cane izbatinati, prut, šibati, trska
cane sugar šećer od šećerne trske
canellini beans canellini grah
canine očnjak, pseći
canister posuda
canister shot sačma
canisters posudama
canistster kanistar
canker čir, rak, rak rana, raspad, raspada
cannabinoid receptors kanabinoidni receptori
canned konzerviran, konzervirane, konzervirano
canned fish riblja konzerva
canned fruits voće konzervirano, voće u limenci
canned meats konzervirano meso
canned vegetables povrće u limenci
cannery tvornica konzerva, tvornica konzervi
cannibal ljudožder
cannon kanon, oruđe, propis, svećenik, top
cannot ne mogu, ne može
cannot... ne mogu...
canny lukav, okretan, oprezan, zakopčan
canoe čun, kanu, lak čamac
canoes kanu
canola kanola
canola oil ulje canola, ulje kanole
canon kanonik
Canon law crkveno pravo
canonical kanonički
canonical discriminative analysis kanonička diskriminativna analiza
canopy krović, nadstrešnica, streha
cant ne mogu, nepoštenje
can't ne moći, ne mogu, ne možete
can't undo ne mogu vratiti
cantaloup dinja kantalupa
cantaloupe dinja, dinja kantalupa, dinja rebrača, dinja-kantalupa, kantalupa
cantankerous svadljiv, zajedljiv
canteen kantina, menza
canter kasati, laki galop
cantilever konzola, prosta greda
canton kanton, kvadrant, okrug, slobodna četvrt, srez
cantual kantuali
canvas jedreno platno, platno, platno (materijal), platno (slikarsko), slikarsko platno, šatorsko platno
canvass pretresti, vrbovati
canyon kanjon, klisura, uska riječna klisura
canyons kanjonima
CAO CAO
caoutchouc kaučuk
caoutchoue kaučuk
cap čep, kapa, kapisla, kapom, kapsula, klobuk pečurke, plafon
cap nut čahurasta matica
capabilities mogućnosti
capability mogućnost, prilike, sposobnost, spretnost
capability set skup mogućnosti, skup sposobnosti
capable sposoban, sposobni, spretan, umješan
capacious obiman, opsežan, prostoran
capacitance kapacitet, kapacitivnost
capacitate osposobiti
capacities kapaciteti
capacitor kondenzator, uređaj sa svojstvom kapacitivnosti
capacity Kapacitet, kapaciteta, mogućnost, nosivost, propusna moć, sposobnost
capacity building proširenje mogućnosti
capacity factor faktor angažirane snage
capacity for kvalifikacija
capacity management mreže), upravljanje kapacitetom (kanala, upravljanje propusnom moći (kanala
capacity planning mreže), planiranje kapaciteta (kanala, planiranje propusne moći (kanala
capacity to contract ugovorna sposobnost
capacity to exercise rights poslovna sposobnost
capacity to have rights and obligations pravna sposobnost
cape ogrtač, punta, rt, rta
Cape Verde Kabo Verde
caper ispad, kapar, skakati, skakutati, skok
capercaillie gluhan, tetrijeb
capercailye tetrijeb
capers kapare
capilar barriers kapilarna barijera
capillaries kapilara, kapilare
capillarity kapilarnost
capillary kapilara, kapilaran, tanak
capillary damage oštećenje kapilara
capillary electrophoresis kapilarna elektroforeza
capital glavni, glavni grad, glavnica, glavnim, kapital, kapitala, kapitalan, kapitalu, kapitel, metropola, novac ili imovina koji se koristi u poslovne svrhe, osnovni kapital, početno slovo, poslovni fond, smrtan, sredstvo, veliko slovo
capital (town) glavni grad
capital additions clause klauzula zaštitne vrijednosti
capital adequacy adekvatnost kapitala
capital and reserves vlastiti kapital osiguravatelja
capital apprecation procjena kapitala
capital budget financijski plan, osnovni budžet
capital city glavni grad
capital depreciation smanjenje vrijednosti kapitala
capital employed tuđi i vlastiti kapital angažiran u poslovanju
capital formation kapitalne investicije
capital gain kapitalni dobitak
capital gains tax porez na kapitalne dobitke, porez na kapitalni dobitak
capital goods investicijska dobra, kapitalna dobra
capital increase povećanje kapitala
capital letter veliko slovo
capital market tržište kapitala, tržištima kapitala
capital movement kretanje kapitala
capital protection annuities rente za zaštitu kapitala
capital redemption contract ugovor otplate kapitala
capital redemption policy osiguranje otplate kredita, polica otplate kredita
capital stock osnovni kapital
capital transfer transfer kapitala
capital transfer tax porez na prijenos kapitala
capital value kapitalna vrijednost, vrijednost kapitala
capitalised uglavničen, uglavničeno
capitalism kapitalizam
capitalist kapitalist
capitalization kapitalizacija
capitalization of losses kapitalizacija gubitaka
capitalize Kapitalizirati, uglavičiti
capitalizing margins in premiums kaitaliziranje doplataka u premiji
capitals kapiteli, metropola
capitation oporezivanje
capitol kapitol
capitulate kapitulirati, predati se
capitulation predaja
capon kopun
CAPP systems CAP sustavi
capping pokrovni sloj
cappuccino kapućina, kapućino
caprice ćud, hir, kapric
capricious hirovit
capriciously hirovito
capriciousness hirovitost
Capricorn jarac
caps velika slova
caps lock tipka za velika slova
CAPSAZES KAPSAZA
capsize prevrnuti brod, prevrnuti se
capstan vitlo za dizanje sidra
capsule čahura, kapsula, omotač
captain kapetan, pomorski kapetan, satnik, zapovjednik
captaincy kapetanija
caption hapšenje, naslov, naslov (slike, natpis, opis članka, opis slike, tablice), zaglavlje, zaglavlje (slike)
captious svadljiv
captivate očarati, osvojiti, zanijeti, zarobiti
captivated vezavši
captivating zadivljujuće
captive rob, zarobljenik
captive insurance company vlastito društvo za osiguranje
captivity ropstvo, zarobljeništvo, zatočeništvo
captor koji zarobljava
capture hvaliti, hvatanje, osvojiti, skupljanje, zaplijeniti, zarobljavanje
capture effect učinak skupljanja (paketa koji se preklapaju)
capture of data skupljanje podataka
capture range doseg skupljanja
Index Indeks