Index Indeks
cabal intriga, smutnja, spletka
cabbage kelj, kupus, zelje
cabbage lettuce salata glavatica
cabbage rolls sarma
cabby taksist
cabel kabel
cabin kabina, koliba, kućica, sjedište, soba za rad, sobica
cabinet kabinet, kućište, kutija, ormarić, povjerljiv, vitrina, vitrinu
cabinet reshuffle preustroj vlade
cabinetmaker stolar
cabinets ormarića
cable 1/10 nautičke milje, čelični konop, čelično uže, kabel, kabl, kabla, kablovski, konopac, provodnik, sajla, telegrafirati, telegram, uže, uže, sajla
cable - stayed bridge zavješeni most
cable armor kabelski oklop, kabelski omotač
cable assembly kabelski set, kabelski sklop, skup kabela
cable branching rack kabelski ormarić za odgranjavanje
cable car uspinjača, žičara
cable card kablovska kartica
cable compound kablovska masa
cable connector kabelska priključnica, kabelski konektor, kabelski spojnik
cable core jezgra (optičkog) kabela
cable delay kabelsko kašnjenje, kašnjenje u kabelu
cable diagram kabelski dijagram
cable distribution kabelska distribucija
cable drive pogon užetom, pogon žičare
cable drum bubanj kabela
cable layer brod za polaganje podmorskih kabela, polagac kabela
cable laying polaganje kablova
cable lug kabelska stopica
cable modem kabelski modem
cable noise kabelski šum, šum kabela
cable plant kabelska oprema
cable railway uspinjača, žičana željeznica
cable shaft žičano vratilo
cable sheet plašt kabela
cable ship brod za polaganje podmorskih kabela
cable system žičana mreža
cable television kabelska televizija
cable television systems sustavi kabelske televizije
cable tester ispitivač kabela, uređaj za ispitivanje kabela
cable transport kabelski prijenos
cable/wire access kabelski/žicani pristup
cablegram kablogram
cableway žičara
cabling kabliranje, mreža kablova, polaganje kabl, polaganje kabla, polaganje kablova
cabling diagram kabelski dijagram
cabman kočijaš, vozač taksija
cabochon kupolasti polirani dragulj
cabotage kabotaža, plovidba unutar teritorijalnih voda jedne države
cabotage policies uvjetovanje da nacionalni brodovi prevoze unutar t
cacao kakao
cache priručna memorija, skrivena memorija, skrovište, tajna memorija, tajno mjesto
cache controller upravljač predpamtila
cache memory brza memorija za pamćenje dijela podataka i progra, dodatna memorija, predmemorija, skrivena memorija
caching predpohranjivanje
cackle gakati, kokodakati, kvocati, razmetati se
CACM CACM
CACM countries zemlje CACM-a
cad gad, kukavica
CAD system CAD sustavi
cadastral plot katastarska čestica
cadastre katastar
caddy kutija za čaj
cadence kadenca, taktni signal
cadet kadet, mlađi sin, pitomac
cadge moljakati, prosjačiti, torbariti
cadherin kadherin
cadmium kadmij
cadmium chloride complexes klorokadmijevi kompleksi
cadre kadar, okosnica, okvir, shema
caeca caecuma, caecumima, slijepo crijevo
caecum caecuma, slijepo crijevo
CAEEU CAEEU
CAEEU countries zemlje CAEEU
Caesar cipher Cezarova šifra
caesarean section carski rez
caesium celzij, cezij, cezijski
cafe kavana
cafes kavanama
cage kabina, kavez, krletka, rešetka, transport korpa, transportna torba, zatvor
cage aerial kavezna antena
cage antenna cilindrična antena, kavezna antena
cage exposure of organisms kavezno izlaganje organizama
Cage-compounds Kavezasti spojevi
cager poluga, ručica
cageway vagonet za istovar
caging zaštitna rešetka
caisson Faradayev kavez, faradejev kavez, keson, municijska kola, podvodno zvono
caitiff podao, podlac
cajole izmoliti, nagovoriti
Cakavian čakavsko narječje
cake blok, briket, čvrsto tijelo, disk, grudva, kolač, komad, ploča, slatko, torta, zgrudati se
cake shop slastičarnica
cake-shop slastičarnica
caking koksiranje
calaboose buhara, tamnica
Calabria Kalabrija
calamary lignja
calamitous razoran, zlokoban
calamity nesreća, propast
calandra lark velika ševa
calcarenite Kalkarenit
calcareous krečnjački
calcareous sinter Sedra, tufa
calcareus kalcitni, vapnenački
calcic koji ima kalcij
calcification kalcifikacija, kalcit, ovapnjenje, pretvarati u vapno
calcified kalcificirane, kalcificirani
calcify ovapniti, pretvoriti u vapno, stvrdnuti, zakrečiti
calcination kaljenje, oksidacija, pečenje, pretvarati u vapno, žarenje
calcinator kalcinator, peć za žarenje
calcine oksidirati, pretvarati u vapno
calci-rudite Kalcirudit
calcite Kakit, kalcit
calcitereus krečnjački
calcium kalcij, kalcijev, kalcijeva
calcium carbonate kalcijev karbonat
Calcium carbonates kalcijevi karbonati
calcium channel blockers blokatori kalcijskih kanala
Calcium phosphate ceramics Kalcijeve fosfatne keramike
Calcium sulphates kalcijevi sulfati
calculable izračunljiv, proračunljiv
calculate izračunati, izračunavamo, izračunavati, obračunati, procijeniti, prosuditi, računati, sračunati
calculated izračunat, izračunati, sračunat
calculates izračunava
calculating izračunavanje, obračunavanja, obračunavanje, proračun, proračuna, računanje, računati, računski, za izračunavanje, za računanje, za sračunavanje
calculating speed brzina računanja
calculation izračun, izračunavanje, kalkulacija, obračun, proračun, proračun polja, proračuna, proračunavanja, proračunavanje, računanje
calculator kalkulator, računalo, računar, računarski stroj, računska mašina
calculus infinitezimalni račun, kamen, račun
calculus of communicating systems diferencijalni (integralni) račun za komunikacijsk
calculus of variations varijacioni račun
caldron kazan
calefactor grijalica
calendar kalendar, kalendarski, kalendarskoj
calendar program kalendarski program, program s kalendarom
calendars kalendara
calender kalendar, kalender, mašina glačali, stroj glačalica
calf lane, lisni mišić na nozi, list, list na nozi, mladi kit, mlado, priglup čovjek, tele, teleća koža
caliber kalibar
calibrate baždariti, kalibrirati, odrediti kalibar, odrediti kalibraciju, odrediti promjer, podešavati
calibrated baždaren, izveden, kalibriran
calibration baždarenje, graduiranje, kalibriranje, podešavanje, umjeravanje
calibration of thermometers umjeravanje termometara
calibrator kalibrator
calibre kalibar, promjer šupljine
calico pamučna tkanina, platno
California Kalifornia, Kalifornija
californium kalifornij
caliper kalibar šestar, kalibarski šestar
calipers kalibar šestar, kalibarski šestar
calk klin potkovice, potkivati
call dozivati, nazvati, nazvati telefonom, obaveza, poklič, posjeta, posjetiti, poziv, pozivamo, pozivan, pozivati, pozvati, proglas, razgovor, spoj, svratiti, telefonirati, uzvik, veza, vikati, zov, zovite, zovu, zvati
call - based data selection odabir podataka na temelju poziva, pretraživanje informacija koje se odnose na (dolaz
call accept/request packet paket prihvata/zahtjeva poziva
call accepted packet paket prihvaćenog poziva
call account manager sustav za upravljanje podatcima o pozivu, upravljač podataka o pozivu
call address pozivna adresa
call admission prihvat poziva, primanje poziva, pripuštanje poziva
call back dodatni poziv, dozvati, povratni poziv
call blocking blokiranje poziva, nemogućnost ostvarenja veze (zbog zagušenja)
call by name poziv po imenu
call by value poziv po vrije
call center pozivni centar, pozivni ured, pozivno središte
call clearing prekid poziva (telefonskog)
call completion izvršenje poziva (iako je pozvana strana zauzeta i
call completion to busy subscriber izvršavanje poziva čim se oslobodi zauzeta veza, izvršavanje poziva prema zauzetom pretplatniku
call congestion relativni broj izgubljenih poziva, zagušenje poziva
call control nadzor poziva, protokol unutar GSM-a za sveukupni nadzor ćelije
call control agent function funkcija posrednika za nadzor poziva
call control function funkcija nadzora poziva
call control signalling signalizacija nadzora veze
call deflection skretanje poziva
call demand pozivni zahtjev, zahtjev za uspostavljanje veze
call detail record detaljni zapis poziva
call detail recording zapisivanje detaljnih informacija o pozivu
call diversion preusmjeravanje poziva
call duration trajanje veze (tel)
call failure neuspjeli poziv
call for doći, tražiti, zahtijevati, zatražiti
call forwarding prosljeđivanje poziva
call forwarding busy prosljeđivanje poziva pri zauzeću
call forwarding no reply prosljeđivanje poziva pri nejavljanju
call forwarding unconditional bezuvjetno prosljeđivanje poziva
call hold zadržavanje poziva
call in poziv potprograma, pozivanje potprograma, pozvati na plaćanje duga
call information logging zapisivanje detaljnih informacija o pozivu
call information logging equipment oprema za bilježenje podrobnih podataka o pozivu, oprema za zapisivanje detaljnih informacija o pozi
call logging zapisivanje podataka o pozivu
call management system sustav za upravljanje i nadzor poziva, upravljački i nadzorni sustav poziva
call me telefoniraš mi
call model model poziva, obrazac poziva
call modification completed završena promjena pozivacall modification request
call number pozivni broj
call option opcija koja daje pravo na prodaju
call parking odlaganje poziva, parkiranje poziva
call processing obradba poziva (npr. uspostavljanje, raskidanje), spajanje, usmjeravanje
call progress napredovanje poziva
call progress monitoring nadziranje napredovanja poziva (npr. biranje, zauzeće, zvonjenje
call progress tones tonski signali napredovanja poziva (npr. signali b, zauzeća, zvonjenja
call provision pravo opoziva
call queueing redanje poziva, slaganje poziva u red čekanja
call rate učestalost poziva
call reference referenca poziva (za utvrđivanje poziva kojemu je
call register popis poziva, pozivni registar, pozivni spremnik
call release završetak telefonskog razgovora, završetak veze
call request pozivni zahtjev, zahtjev za vezu
call request packet paket zahtjeva na vezu
call rerouting distribution raspodjela preusmjerenih poziva
call routing usmjeravanje poziva
call setup uspostavljanje poziva, uspostavljanje veze
call set-up time vrijeme uspostavljanja veze
call sign lozinka, pozivni znak, pozivni znak broda
call signal pozivni signal, signal poziva
call the time out zvati minutu odmora
call transfer prebacivanje poziva, prijenos poziva
call up poziv
call upon apelirati, pozvati, zahtijevati
call waiting čekanje poziva, čekanje veze, poziv u čekanju
call-back povratni upit
callback modem modem za povratni poziv, pozivni modem
call-based data selection izbor podataka na temelju poziva, odabir podataka pozivom, selekcija podataka temeljem poziva
call-box govornica, telefonska kabina
called nazivaju, nazivati, nazvan, nosila naziv, pozvan, prozvan, prozvao, zvan, zvani, zvanoj, zvanom, zvanu, zvao
called DTE address adresa pozvanoga DTE uređaja
called party free message poruka o oslobađanju pozvanog pretplatnika
called party number broj pozvanoga pretplatnika
called subscriber pozvani pretplatnik
called(be) zvati (se)
caller pozivač, pozivatelj, sudioniku komunikaciji koji započinje komunikaciju
caller id id pozivatelja
calligraphy krasopis
call-in poziv potprograma, pozivanje potprograma
calling poziv, pozivajući, pozivanje, pozivni, zanimanje, zvanje
calling branch prelazak na potprogram, prijelaz na potprogram
calling card posjetnica
calling card fraud loss gubitak zbog prijevarom uporabljane pozivajuće kar
calling in point točka u kojoj se brod treba prijaviti
calling line identification utvrđivanje pozivajućeg broja
calling line identification presentation prikaz utvrđivanja pozivajućeg broja
calling line identification restriction ograničenje utvrđivanja oznake pozivajuće linije, ograničenje utvrđivanja pozivajućeg broja
calling line identity identitet pozivajuće linije, oznaka pozivajuće linije
calling number indication oznaka pozivajućeg broja
calling of a quarant korištenje garancije
calling party answer odgovor pozivajućeg pretplatnika
calling party clear signal signal raskidanja veze od pozivajućeg pretplatnika
calling party number broj pozivajućega (pretplatnika)
calling rate broj pozivanja u jedinici vremena, broj pozivanja u jedinici vremena (izražava se u E
callipers debljinomjer, šestar prijenosni, šestar prijenosnik, šestar za mjerenje
callosity krutost, zadebljanje, žulj
callous bešćutan, bezosjećajan, neosjetljiv, zadebljao
callout oblačić
callout line crta do oblačića
callout text box okvir teksta oblačića
callow bez perja, površinski sloj
CallPath services architecture sustav IBMa za razvoj aplikacija CTI, ustroj usluga Call Path
calls nazove, poziva, pozive, proglasi
callus zadebljanje, žulj
Index Indeks