Index Indeks
acipimox acipimoks
acknowledge biti zahvalan, dati na znanje, dopustiti, nagrada, ovjeriti, potvrdi, potvrditi, potvrditi primitak, primiti znanju, pripoznati, priznati
acknowledgement nagrada, potvrda, potvrda ispravnog prijama, potvrđivanje, priznanje, zahvalnost
acknowledgement protocol protokol potvrde, protokol potvrde (ispravnog prijama), protokol potvrde ispravnog prijama
acknowledgement rule pravilo potvrde prijama
acknowledger ručica opreza, ručica opreznosti, ručica za potvrdu, ručica za potvrđivanje
acknowledging potvrdni
acknowledgment potvrda, potvrda ispravnog prijama
acknowledgment of re potvrda prijema
acknowledgment rule pravilo potvrde prijama
aclastic koji ne lomi zrake
aclinic bez nagiba, izoklin
acme najviša točka, vrh, vrhunac
Acmeism akmeizam
acne akna
acnode izolirana točka, izolovana tačka
acock krivo, nahero
acopuncture akopunktura
acorn zvonast, žir
acorn nut zvonasta matica
acorn tube žir-cijev
acorns žir, žira
acoustic akustičan, akustički, akustičkim, slušni, zvučan, zvučni, zvučnih, zvučnom
Acoustic analysis Akustička analiza
acoustic background noise akustički osnovni šum
acoustic beam akustički snop
Acoustic coupler Akustički kapler, akustički modem, akustički sprežnik, zvučni sprežnik
acoustic delay line akustična linija za kašnjenje
acoustic filter akustički filtar
acoustic guitar akustična gitara
acoustic impulse response method metoda odziva zvučnog impulsa
acoustic method akustički postupak
acoustic modem akustički modem, zvučni modem
acoustic noise akustički šum, zvučna buka, zvučne smetnje
acoustic receiver akustički prijamnik, prijamnik zvuka
acoustic shielding zvučna zaštita, zvučni oklop
acoustic spectrum akustički spektar, spektar čujnih frekvencija, spektar zvučnog signala
acoustic speed log akustički, brzinomjer
acoustic transmission prijenos zvuka
acoustic velocity brzina širenja zvuka, brzina zvuka
acoustic voice analysis akustička analiza glasa
acoustical akustičan, akustički
acoustical measurements akustička mjerenja
acoustical signal akustički signal
acoustically akustično
acousticon uređaj za gluhe
acoustics akustika, nauka o zvuku, znanost o zvukovima
acoustimeter mjerač jačine zvuka
acousto optic modulator akustičko-optički modulator
acousto optic Utter akustičko-optički filtar
acousto-optic filter akustičko-optički filtar
acousto-optic modulator akustičko-optički modulator
ACP countries zemlje ACP-a
ACP countries. AKP zemlje.
ACP-EC Committee of Ambassadors Odbor veleposlanika ACP-EZ-a
ACP-EC Convention konvencija ACP-EZ-a
ACP-EC Council of Ministers Vijeće ministara ACP-EZ-a
ACP-EC institution institucija ACP-EZ-a
ACP-EC Joint Assembly Zajednička skupština ACP-EZ-a
ACP-EC Joint Committee Zajednički odbor ACP-EZ-a
acquaint izvijestiti, izvjestiti, obavijestiti, priopćiti, saopštiti, upoznati, upoznati se, upoznavati
acquaint with znati
acquaintance poznanik, poznanstvo
acquainting obaviještavanje
acquiescence podavanje, prećutna saglasnost, prešutna suglasnost, pristanak
acquiescent pokoran, popustljiv
acquire dobiti, dobivati, kupiti, nabaviti, ostvariti, postići, savladati, steći, sticati, stjecati, usvajajti, uzeti, zadobiti
acquired dobijen, kupljeni, kupuje, stečen, stečena, stečeni, stječu, usvojen
acquirement postignuće, postizanje, sprema, stečeno znanje, sticanje, stjecanje, vještina, znanje
acquirements postignuća, stečena znanja
acquires stječe
acquiring stjecanje
acquiring of the ownership right stjecanje prava vlasništva
acquis stečevina
acquis communautaire pravna stečevina Zajednice
acquisition akvizicija, dobit, dobitak, informacija), kupovina preduzeća, nabava, nabavka, obogaćenje, prihvaćanje, prihvaćanje (podataka), prihvaćanje podataka, prihvat podataka, prikupljanje, prikupljanje podataka, pripajanje, sakupljanje, skupljanje, skupljanje (podataka, skupljanje informacija, skupljanje podataka, stečene, stjecanje, tekovina, usvajanja, usvajanje
acquisition cost pribavni trošak, tošak akvizicije
acquisition of citizenship by naturalization stjecanje državljanstva prirođenjem
acquisition of property stjecanje vlasništva
acquisition of real estate stjecanje nekretnina
acquisition of real property stjecanje nekretnina
acquisition probability mogućnost skupljanja (informacija), mogućnost skupljanja informacija, vjerojatnost skupljanja, vjerojatnost skupljanja (podataka)
acquisition system sustav za sakupljanje informacija
acquisitions znanje
acquisitor stjecatelj
acquistion system sustav za sakupljanje (informacija)
acquit držati se, isplatiti, izmiriti, odriješiti, opravdati, osloboditi
acquittal ispunjenje, oslobađanje, pravdanje
acquittance namirenje, potvrda, potvrda prijema
acqusition kupnja
ACR decrease time factor vrijeme smanjenja dozvoljene brzine prijenosa
acrasil akrazil, žičani otpornik
acre jutro, jutro zemlje, površina(jutro), ral
acreage površ u ralima, površina u ralima, površiti u ralima
acres oranica
acrid jedak, nadražujući, oštar, zajedljiv
acrimonious jedak, razdražljiv, zajedljiv
acrimony gorčina, jetkost, zajedljivost, žučnost
acrobat akrobat, akrobata, plesač na užet, plesač na užetu
acrobatic akrobatski
acrobatic training trening spretnosti i koordinacije
acrobatics akrobacija, akrobatika, akrobatska vještina
acronym akronim, kratica, skraćenica
across kroz, na onoj strani, poprijeko, preko, s druge strane, s one stran, skroz, ukršten, unakrst
acrylic akrilik, akrilni
act akt, čin, činiti, činjenice, djelati, djelo, djelovati, dokument, dokumentu, gluma, glumiti, igrati, nastupati, obavljati, postavljanj, postavljanje, postupak, postupati, raditi, radnja, ukaz, uredba, vladati se, zakon, zakonom
act a part in imati ulogu
act as djelovati kao
act for učiniti
act of oblivion akt milosti
act upon djelovati
Actant model Aktantski model
ACTH insensitivity neosjetljivost na ACTH
actin aktinski
actin cytoskeleton aktinski citoskelet
actin filament aktinski filamenti
acting djelatan, djelujući, gluma, igra, koji deluje, koji djeluje, koji nastupa, predstava, privremeni
acting on one's own postupati za svoj račun
acting party izvršitelj
actinic koji kemijski djeluje
actinism svojstvo kemijskog djelovanja ultraljubičastih zra
actinium aktinij
action akcija, akt, aktivnost, bitka, boj, čin, dejstvo, djejstvo, djelatnost, djelo, djelovanje, djelovanjem, hod stroja, istup, postupak, rad, radnja, razvoj radnje, stroj, sudski postupak, tužba
action brought before an administrative court iznošenje spora pred upravni sud
action brought before the EC Court of Justice iznošenje spora pred Sud EZ-a
action by staff tužba koju podnosi osoblje
action film film (akcioni)
action for annulment zahtjev za poništenje
action for annulment of an EC decision zahtjev za poništenje akta EZ-a
action for failure to act tužba zbog propuštanja
action for failure to fulfil an obligation tužba zbog neispunjenja ugovorne obveze
action items akcijske stavke
action line radna linija
ACTION MEMORY PAMĆENJE RADNJI
Action of cutting force djelovanje sila pri iskrojavanju
action on structure djelovanje na konstrukcije
action period period radnje
action programme akcijski program
action query akcijski upit
actions akcija, akcije, djelovanja, inicijativa, radnje
activate aktivirati, staviti u pogon, uključiti, zadejstvovati
activate button startno dugme, tipka za aktiviranje, tipka za pokretanje
activated aktivan, aktiviran, pobuđen
activated carbon aktivni ugljen
activated charcoal aktivirani ugljen
activated earth aktivirana zemlja
activated lymphocytes aktivirani limfociti
activated neutrophiles aktivirani neutrofili
activated sintering aktivirano sinteriranje
activating price cijena aktiviranja
activation aktivacija, aktiviranje, pobuđivanje, pokretanje, potaknuće, uključenje, upućivanje
activation analysis aktivacijska analiza
activation energy aktivacijska energija, energija aktivacije
Activation Function aktivacijska funkcija
Activation volumes Activacijski volumen, aktivacijski volumen
activator aktivator
active aktivan, aktive, aktivnima, aktivnog, djelatan, energičan, pokretljivi, pravi, radan, stvaran, vrijedan, zaposlen, živ
active learning aktivno učenje
active (reaction) rudder aktivno kormilo
active account aktivni račun
active and passive negation of antiquity aktivna i pasivna negacija antike
active and passive right to information aktivno i pasivno pravo informiranja
active area aktivna oblast
active channel aktivni kanal, djelatni kanal
active chemicals kemijski aktivan teret
active computer računar u radu
active connection aktivna veza, djelatna veza
active control aktivna konrola
Active Databases Aktivne baze podataka
active device aktivna komponenta, aktivni uređaj, uređaj koji izvodi radnju
active double star aktivna dvostruka zvijezda
active element aktivna komponenta, aktivni element, element koji može doprinijeti jačini signala
active learning aktivno učenje
active listening aktivno slušanje
active logic aktivna logika, aktivno sklopovlje
active management strategy aktivna strategija upravljanja, aktivna strategija upravljanja portfeljem
active mixer aktivno miješalo
active network access aktivni pristup mreži
active regulation of air pressure aktivno podešavanje tlaka zraka
active reinsurance aktivni poslovi reosiguranja
active rest aktivni odmor
active satellite aktivni satelit, satelit koji odašilje pojačani primljeni signal
active scan aktivna linija, vrijeme pretraživanja aktivne linije
active securities aktivni vrijednosni papiri
active server pages tehnologija aktivnih poslužiteljskih stranica
active settings aktivne postavke
active star aktivna zvijezda, djelatna zvijezda, vrsta zvjezdaste mrežne topologije
active task zadatak u radu
active time vrijeme čuvanja
active transport aktivni prijenos, aktivni transport
active window aktivni prozor
actively aktivno
activin aktivin
activism aktivizam
activist aktivist, aktivista, aktivistica, aktivistice
activities aktivnosti, djelatnost, djelatnosti, djelovanje, djelovanjem, rad, sadržaji
activities carried out by aktivnosti koje obavljaju, aktivnosti što ih obavljaju
activities classification klasifikacija djelatnosti
activities conducted by aktivnosti koje obavljaju, aktivnosti što ih obavljaju
activities of craftsmen obrtničke djelatnosti
activity akcija, aktivnost, djelatnost, djelatnosti, djelovanja, djelovanje, energičan rad, poduzetnost, preduzimljivos
activity level nivo aktivnosti
activity rate stepen aktivnosti, stupanj aktivnosti, učestala promjena, učestalost promjena
activity record zapis aktivnosti
acton prsluk koji se nosi ispod oklopa
actor akter, glumac, glumica, tužitelj, učesnik
actors čimbenici
actress glumac, glumica
acts akte, akti, djela
acts of clemency akti milosti
actual actualno, aktualan, aktualni, aktuelno, efektivan, efektivni, faktičan, prav, pravi, realan, sadašnje, sadašnji, stvaran, stvarni ključ, suvremen, trenutni, zbiljski
actual cost efektivni troškovi
actual exportation stvarni izvoz
actual hours efektivno radno vrijeme, efektno radno vrijeme
actual mortality ostvarena smrtnost
actual playing time stvarno vrijeme igre
actual tendencies in education aktualne tendencije u obrazovanju
actual total loss stvarna totalna šteta, stvarni potpuni gubitak
actual value stvarna vrijednost
actualisation aktualiziranje
actuality istinitost, realizam, sadašnjost, stvarnost
actualization aktualiziranje, ostvarenje, ostvarivanje
actualize aktualizirati, aktualizovati, ostvariti
actually de facto, doista, stvarno, u pravi čas, u stvari, u stvarnosti, zaista, zapravo
actuarial aktuarski
actuarial equivalence aktuarska ekvivalencija
actuarial evaluation aktuarsko vrednovanje
actuarial liability aktuarska obveza
actuarial mathematics aktuarska matematika
actuarial services aktuarske usluge
actuarial valuation aktuarsko vrednovanje
actuary aktuar, statička osiguranja, status osiguranja
actuate dati poticaj, pobuditi, podstaći, pokrenuti, potaknuti, staviti u pogon, uključiti, uputiti
actuatin izvršni, pobudni, pobuđujući, pogonski, pokretački
actuating izvršni, pobudni, pobuđujući, pogonski, pokretački
actuating system pobudni sustav, pokretački sustav, sustav za pobuđivanje
actuation pokretanje, pokretna sila, stavljanje u pokret, stavljati u pokret
actuator aktivator, aktuator, izvršni uređaj, naprava za stavljanje u pogon drugog mehanizma, pobuđivač, pokretač, poticatelj
Index Indeks