Index Indeks
breccia Breča, kršnik
breccia-conglomerate brečokonglomerat, brečo-konglomerat
breccias breče
breech glava cilindra
breeches kratke hlače
breed gajiti, pariti, pasmina, pasmine, pokoljenje, rasa, rasplođavati, rasplođivati, razmnožavati se, roditi, stvarati, umnožavati, vrsta
breeder oplodni reaktor, uzgajatelj
breeder reactor oplodni reaktor
breeding gniježđenje, odgoj, oplemenjivanje, oplodni, rasplođavanje, rasplođivanje, umnožavanje, uzgajanje, uzgoj
breeding animal rasplodna životinja
breeding goal uzgojni cilj
breeding populations oplemenjivačke populacije
breeding site uzgajalište
breeding value uzgojna vrijednost
breeding values uzgojne vrijednosti
breeds pasmina
breeze lahor, novost, obad, povjetarac, vijest, vjetrić
breezy lahorast, svjež, veseo, vjetrovit, živahan
brek free oteti se
brek off odcijepiti
Bremermanns Bremermannova
brent goose crna guska
brethren braća po Kristu
brethren in Christ braća u Kristu
Breton-Woods monetary system Bretonvudski monetarni sustav
Bretton Woods agreement Sporazum iz Bretton Woodsa
breviaries brevijari
breviary brevijar, brevijari, misal, molitvenik
Breviary of 1491 brevijar
brevity jezgrovitost, kratkoća, sažetost
brevium uran, uranij x
brew izmiješati, variti pivo, zakuhati, zakuhati (čaj)
brewer pivar
brewery pivara, pivovara
Brewster angle of incidence Brewsterov upadni kut, upadni kut potpune refleksije
briar kupina, trn, trnov žbun
bribe mititi, mito, podmićivanje, podmićivati, podmititi, potplatiti
bribed city podmićeni grad
bribery podmićivanje, podmitljivost
brick cigla, opeka
brick cheese sir brick
brick clay opekarske gline
brick furnace peć za opeku
brick house facade fasadna cigla
brick house front fasadna cigla
brickdust cigleno brašno
bricked in uzidan
brick-field ciglana
bricklayer zidar
bricklaying zidanje ciglom, zidarski zanat
brickmason ciglar
bricks cigle
brickwork zidanje ciglom
brickyard ciglana
brick-yards ciglana
bridal svadba, svadben, svadbeni
bride mlada, mladenka, mladenku, mladoženja, nevjesta
bridegroom mladenac, mladenka, mladoženja, ženik
bridge komandni most, most, mosta, mostom, premosnik, premostiti
bridge circuit premosni sklop, premosnik
bridge conveyor transport most, transportni most
bridge number broj premosnika
bridge protocol data unit poruka protokola premosnika
bridge rectifier mosni ispravljač, punovalni ispravljač
bridge source routing usmjeravanje upravljano izvorom (u Internetu)
bridge toll mostarina
bridge wing krilo komandnog mosta
bridge-builder bridge-builder
bridged premošćen, premošten
bridged tap premošteni odvojak
bridgehead mostobran
bridge-router most-usmjernik
bridges mostovi, mostovima
bridgework mostove, mostovi
bridging premošćenje, premoštenje, zatvarač kontakata, zatvaranje kontakata
bridging pension mirovina za premošćivanje
bridle bremza, kočnica, spojnica, uzda, zaustaviti, zauzdati
brie cheese sir brie
brief dati kratku pismenu uputu, informirati, izvijestiti, izvod, jezgrovit, kratak, kratko izlaganje, kratkotrajan, sažet, sažetak, ukratko, zaključak, zbijen
brief case ručni kovčežić
briefcase aktovka, portfelj, ručna torba
briefcase computer prijenosno računalo
briefing informiranje, instrukcija, kratke upute, obuka
briefly kratko, nakratko, ukratko
briefness kratkoća
briefs gaćice
brigade brigada
brigadier brigadir
brigadier general general brigadir
brigadier-general brigadir
brigand hajduk, razbojnik
bright bistar, blistav, blještav, jarki, jasan, radostan, sjajan, svijetao, svijetlo, vedar, veseo
bright lighting svijetlo osvjetljenje
bright up osvijetliti
brighten razvedriti
brightness jačina osvjetljenja, osvjetljaj, sjaj, sjaja, sjajnost, svjetlost, vedrina, veselost
brightness control kontrola sjajnosti, nadzor sjajnosti, upravljanje sjajnošću
Brijuni Brijuni
Brijuni islands Brijuni, Brijunski otoci
Brijuni National Park Nacionalni park Brijuni
brilliance blijesak, blistavost, briljantnost, sjaj, sjajnost
brilliancy blistavost, svjetlina
brilliant blistav, brilijant, briljant, briljantan, nadaren, sjajan
brim ivica, napuniti se, obod
brimful do ruba pun
brimmer napunjen pehar
brimstone sumpor
brindled prugast, šaren
brine rasol, slana voda, slanica, soliti, usoliti
brine cooler hladnjak rasoline
brine jector ejektor rasoline
Brinell hardness tvrdoća po Brinellu
bring daju, dati, davali, davati, donijeti, donio, dovesti, iznijeti, namjestiti, nositi, uspostavljanje
bring (somebody) dovesti
bring (something) donijeti
bring about dovesti do, izazvati, ostvariti, prouzročiti, prouzrokovati, uspostavljanje
bring back povratiti, vratiti
bring down obarati
bring in donijeti (rezultat), predvesti
bring into disrepute ozloglasiti
bring into step sinhronizirati, sinkronizirati
Bring me Donesite mi
bring out izvesti
bring to book kazniti
bring to reason opametiti
bring to trial izvesti pred sud
bring under podložiti
bring up dovesti, gajiti, odgajati
bringin back suprotna struja, vraćanje
bringin out izvod napolje
bringing donosi, donositi, donošenje
brings back vraća, vraćati
brink granica, ivica, prag, rub
briny slano
briquet briket, briketirati
briquet(te) briket, briketirati
briquette briket, briketirati
briquette from the waste briketi iz otpadaka
brisk bodar, brz, krepak, okretan, svjež, živahan
bristle čekinja, ježiti se, ljutiti se, nakostriješiti
bristled čekinjav, naježen, nakostrušen
bristly bodljikav, čekinjast
Britain Britanija
british Britanci, britanski, Englezi
British and American English britanska i američka jezična varijanta
British Empire Britanski imperij
British Isles Britansko otočje
British Standards Institute britanski institut za normizaciju, britanski institut za standarde
British West Indies Britanska Zapadna Indija
britisher Britanac, Englez
Briton Britanac
Brittany Bretanja
brittle krhak, krt, lomljiv
brittle fracture olakšano pucanje materilaja zbog pothlađivanja
brittle materials krhki materijali
brittleness krtost, lomljivost
brittlens lomnost
broach igla za provlačenje, odčepiti bure, otčepiti bure, razvrtač, ražanj, svrdlo, šilo, šiljak, vrh crkve, započeti disku
broad jasan, prost, prostran, širi, širok, široko, širokog, širokoj
broad bean bob
broad discounted income value općenita diskontirana vrijednost prihoda
broad gauge široki kolosijek
broad jumping kind of approach zalet u širokom luku
broad pennant raskoljeni plamenac
broadband široki dijapazon, široki opseg, širokopojasni, širokopojasno
broadband access pristup širokopojasnoj mreži, širokopojasni pristup
broadband amplifier širokopojasno pojačalo
broadband antenna širokopojasna antena
broadband bearer capability polje svojstva osnovnog širokopojasnog kanala
broadband channel širokopojasni kanal
broadband coaxial cable širokopojasni koaksijalni kabel, širokopojasni suosni kabel
broadband communication širokopojasne komunikacije
broadband connection oriented bearer indikacija spojevne usluge prijenosa
broadband high layer information identifikator korisničkog protokola
broadband integrated services digital network širokopojasna digitalna mreža integriranih usluga
broadband inter - carrier interface širokopojasno sučelje između mreža različitih oper
broadband ISDN širokopojasna digitalna mreža integriranih usluga, širokopojasna ISDN
broadband ISDN user s part SS7 signalizacijski protokol
broadband low layer information identifikator protokola druge i treće razine
broadband network širokopojasna mreža
broadband network termination 1 prvi završetak širokopojasne mreže
broadband network termination 2 drugi završetak širokopojasne mreže
broadband networks širokopojasne mreže
broadband radio access network širokopojasna radio pristupna mreža (stari naziv H
broadband service širokopojasna usluga
broadband terminal equipment širokopojasna terminalna oprema, širokopojasni terminal
broadband-network termination završetak širokopojasne mreže
broad-based training široko usmjeren trening
broad-billed sandpiper pljosnokljuni prudnik, pljosnokljuni žalar
broadcast difuzija, emisija, emitiranje, emitirati, odašiljati, paketa i programa), prenositi na radiju i TV, prijenos radiom, radio-difuzija, rasprostiranje, razašiljanje (poruka, razvijan, širiti
broadcast address adresa razašiljanja
broadcast and unknown server poslužnik difuznih i nepoznatih odredišta
broadcast automatization automatizacija radio postaje
broadcast by cable kablovsko emitiranje
broadcast by satellite or cable satelitsko ili kablovsko emitiranje
broadcast channel kanal između jednog odašiljača i dva (ili više) pr
broadcast control channel logički kontrolni GSM kanal
broadcast network mreža s emitiranjem poruka, mreža s razašiljanjem poruka
broadcast packet distribucijski paket, paket razašiljanja
broadcast quality kakvoća emisije, kakvoća radijskog ili televizijskog emitiranja
broadcast satellite network mreža s jednim satelitom i više zemaljskih postaja
broadcast storm distribucijska oluja (u Internet-u), eksplozija razašiljanja
broadcast videography videografsko emitiranje
broadcaster radio-izvještač
broadcasting emitiranje, neusmjereno odašiljanje, radio-emisija, radio-predaja, radiotelevizijsko emitiranje, razašiljanje
broadcasting satellite service radijska i televizijska satelitska služba
broadcasting via satellite emitiranje putem satelita
broaden proširiti, protezati se, širiti
broadened prošireni
broadening proširenje, širenje
broader šire, širokog
broadhand širokopojasni
broad-leaved listače
broadly liberalno, po širini, potpuno, široko
broadminded slobodouman
broad-minded širokogrudan
broadness prostranost, širina
broadside bok, bujica psovki, plakat, poprečan
brocade brokat
broccoli brokula, kelj pupčar, kelj-pupčar, prokulica
brochure brošura, brošuru, letak
brochures and articles about Croats in Canada brošure i članci o Hrvatima u Kanadi
broil graja, prženo meso, svađa
broiler brojler
broiler chicks brojlerski pilići
broiler chiks brojlerski pilići
Broilers Broileri, brojleri
broke grub, iskvaren, nepravilan, razbiti
broke free oslobodila se, osloboditi se
broken isprekidan, otvoren, polomljen, porušen, prekinut, prekršeni, prelomljen, razbijen, slomljen, slomljeno, u prekidu
broken line isprekidana linija
broken pairs slomljeni parovi
broken pledges prekršeni zavjeti
broken stowage loše slaganje, nepotpuno slaganje
broken tooth krnjadak, krnjatak
broken-down slomljen, u kvaru
broken-hearted neutješan
broker agent, burzovni mešetar, burzovni posrednik, mešetar, posrednik, trg posrednik
brokerage agentura, brokerske, brokerski, brokerstvo, burzovno posredništvo, mešetarenje, posredništvo
brokerage and agency brokeri i agencije
broking posredničko poslovanje na burzi
Index Indeks