Index Indeks
belfry zvonik
belgian Belgijanac, Belgijanka, belgijski
Belgium Belgija
belie ne odgovarati istini, pobijati, slagati
belief stanovište, uvjerenje, vjera, vjerovanja, vjerovanje
belief measure mjera pouzdanja
believable vjerojatan
believable agents uvjerljivi agenti
believe povjerovati, pretpostavljati, smatrati, uvjerene, vjerovati, vjeruju
believed vjerovala, vjerovao
believer vjernik
believes vjeruje
believing pobožan
belike vjerojatno
belittle omalovažiti, podcijeniti, umanjiti
Belize Belize
bell signal, zvonce, zvono
bell book brodska kniga manovre
bell boy sobar u hotelu
bell clapper batić zvonca
bell flower zvončić
Bell inequalities Bell-ove nejednakosti
bell tapping zveckanje zvonca
Bell telephone laboratories Bellovi laboratoriji
bell tower zvonik
bell valve zvonasti ventil
belladona bunika
bellicose ratoboran
belligerent ratni, ratoboran, zaraćena strana
bellow mukanje, rika, rikati kao vol, urlati
bellows harmonika, mjehovi
Bell's inequalities Bellove nejednakosti
Bell's theorem Bellov teorem
bell-shaped u obliku zvona, zvonast
bell-tower zvonik
bellum iustum theory bellum iustum, bellum iustum teorija
bellwether predvodnik
belly izbočiti, stomak, trbuh, želudac
belong odnositi se, pripadati, spadati, spadati u
belong to pripadati, spadati, spadati u
belonged pripadaju, pripadalo, u vlasništvu
belonging pripadaju, pripadanja, pripadanje, pripadnost, u sastavu
belonging to pripadajući
belongings imovina, osobne stvari
belongs pripada
beloved drag, ljubljen, ljubljeni, obljubljen, voljen
below dole, dolje, ispod, niže, pod, podno
below ground podzemni
below par ispod nominalne vrijednosti
below sea level ispod morske razine
belt kaiš, opaliti, opasač, opasati, pojas, pojasu, remen, tjerati kaišem, tjerati remenom, udariti, veza, zona
belt buckles pojasni okovi
belt coupling remenski spoj, spoj kaišem, spoj remenom
belt drive pogon remenom, remenski pogon, remenski prijenos
belt guard remenski štitnik
belt roller obrtni valjčić
belt tensioner zatezač remena
belt-drive remenski prijenos
belt-driving remenski pogon
belted obavijen, remenski
belt-fastening remenski spoj
belt-flywheel remenski zamašnjak
belt-joint remenska kopča, remenski spoj
beluga moruna
belvedere čardak
bemoan oplakivati
bemuse navesti na razmišljanje, omamiti pićem, smesti, smutiti, zbuniti
bemused odsutan duhom, smeten, zamišljen
bench klupa, klupa za momčad, postolje, prag, radni sto, radni stol, stalak, štand, tezga
bench mark banch mark
bench press potisak s klupe
bench,worktable radni stol
benchboard komandni sto, komandni stol, pult, stol s nagibom
benchmark mjerilo (performansi), presedan, referentna točka
benchmark court awards sudske presude
benchmark program mjerni program, referentni program
benchmark run usporedni tok
benchmark test ispitivanje, mjerenje performansi, mjerni test
benchmark tests standardni testovi
benchmarking sustavno vrednovanje
bend cijevni luk, koljeno, krivina, lakat, luk, odvod, okuka, otklon, podčiniti, popustiti, pregib, pregibati, presavijati, sagnuti, savijanje, savijati, savinuti, saviti, upokoriti, uvinuti, uviti, uzao, zavoj
bend down prigibati se
bend over pognuti se
bend radius polumjer savijanja (optičkog vlakna), polumjer savinutosti
bended iskrivljen, savijen
bender kliješta za sav, kliješta za savijanje
bending distorzija, iskrivljenje, krivljenje, previjanje, savijanja, savijanje
bending machine stroj za savijanje
bending moment moment savijanja brodskog trupa
bending strain deformacija savijanjem, naprezanje na savijanje, savijajuće naprezanje, savijno naprezanje
bending strength čvrstoća na savijanje, savojna jačina
bending test savojni test
bends kesonska bolest
beneath dole, dolje, ispod, iznad, niže, pod, ponad
Benedictine benediktinac, benediktinski
benedictineabbey benediktinski samostan
Benedictines benediktinci
benediction blagoslov
benefaction dobročinstvo, milostinja, prilog
benefactor dobročinitelj, dobročnitelj, dobrotvor
beneficent dobrohotan, dobrotvoran
beneficial blagotvoran, dobrotvoran, koristan, povoljan
beneficiaries koristi
beneficiary korisnicom, korisnik, užitnik, užitnik dohodaka
beneficiation bogaćenje, obogaćivanje
beneficient dobronamjeran
benefit beneficij, beneficija, dobit, dobrobit, imati korist, iskoristiti, korist, koristi, koristiti, naknada, okoristiti, povlastica, probitak, profit, uživati pogodnost
benefit outgo rashod za naknade
benefit to cost ratio mjera stupnja iskorištenja spektra, omjer koristi i troškova
benefits blagodati, dobrobiti, koristi, koristima
benefits accruing to any party koristi koje ima bilo koja od stranaka
Benelux Beneluks
Benelux countries zemlje Beneluksa
benevolence dobročinstvo, dobrohotnost, dobronamjernost, dobrota, naklonost
benevolent dobrohotan, dobronamjeran, dobronamjernom, dobrotvoran, izdašan, milosrdan
benevolently blagonaklono, dobrohotno
bengal tiger bengalski tigar
benign benigni, blag, dobar, dobroćudan, dobrostiv, ljubazan, milostiv, povoljan
benign "psychomotor" benigna "psihomotorna"
benign and malignant breast disease benigni i maligni tumor dojke
Benign childhood epilepsy Benigna epilepsija dječje dobi, Benigne epilepsije
benign diseases dobroćudne bolesti
benign psychomotor epilepsy benigna psihomotorna
benignity benignost
Benin Benin
Benioff's method Benioffov postupak
Bennett movement Bennettova kretnja
bent pognut, savijen, sklonost, upokoriti
bent over pognut
benthic algal settlements bentoska naselja alga
benthic biocenozis betoske biocenoze
benthic biocoenoses bentoske biocenoze
Benthic communities Bentoske zajednice, životne zajednice
benthic fauna bentoska fauna
benthic flora bentoska flora
benthic foraminifera bentičke foraminifere
benthic vegetation bentoska vegetacija
benthos bentos
benthos of rivers bentos rijeka
bentonite bentonit
bentonites bentoniti, Bentonitna glina
bent-up arrow strelica savijena prema gore
benumb paralizirati, ukočiti, umrtviti, zapanjiti
benumbed ukočen
benvolent dobrohotan
benyo-a-pyren benzo-a-piren
benzaldehyde benzaldehid
benzanilide benzanilid
benzene benzen, benzol
benzeneazophosphonate benzenazofosfonati
benzenoid hydrocarbon benzenoidni ugljikovodik
benzenoid molecules benzoidne molekule
benzidine benzidin
benzimidazole benzimidazol, benztiazoli
benzine benzin
BENZO BENZO
benzocyclobutadienes benzociklobutadieni
benzocyclobutenes benzociklobuteni
benzodiazepin benzodiazepin
benzodiazepine benzodiazepin
benzodiazepine receptors benzodiazepinski receptori
benzodiazepines benzodiazepini
benzol benzol
benzophenone benzofenon
benzoquinone benzokinon
Benzothiazole Benztiazol
Benzothiazoles Benzotiazoli
benzotriazolylcarbonyl benzotriazolilkarbonil
benzotriazolylcarbonyl group benzotriazolilkarbonilna grupa
benzoyl benzoil
benzthiazole benzimidazoli
benzylate benzilat
benzylpenicillin benzilpenicilin
beplaster pogipsati
bepowder poprašiti, zasuti prahom
bepuzzle zbuniti
bequeath zaviještati
bequest nasljedstvo, ostavština, zaviještanje
bereave lišiti, oduzeti
bereavement težak gubitak
beret beretka
berkeley software distribution standardna raspodjela UNIX-a
berkelium berkelij
Berlin Berlin
berm ravna nalaktica između rova i grudobrana
Bermuda Bermudski otoci
BERN CONVENTION BERNSKA KONVENCIJA
Bernardins bernardinci
bernian poetry berneskna poezija
Bernstein functors Bernsteinovi funktori
Bernstein Polynomials Bernsteinovi polinomi
berries bobičasto voće, plod, plodine
berrt lead čipa), savinuti izvod (komponente
berry bobica, jagoda, zrno ikre
Berstein's algorithm Bernsteinov algoritam
bert ležaj
berth brodska kabina, ležaj, ležaj u kabini broda, ležati usidren, postelja (voz), pristanište, sidrište, usidriti brod, vez broda, vez u luci
berthing pristajanje, vezivanje
berthing dues naknada za koristenje veza, naknada za korištenje veza
berths vezova, vezovi
berylliosis berilioze
beryllium berilij
berylometer berilometar
beseech moliti, preklinjati, zaklinjati
beset opkoliti, opkoljenje, opsjedati, prepriječit put, sprečavati, sprječavati
besetment opkoljenje
beside blizu, do, kraj, mimo, okolo, pokraj, pored, uz
beside that uz to
besides osim, osim toga, pored, pored toga, povrh, također, uz, uz to
besiege opkoliti, opsjesti
besmear zamastiti, zaprljati
besought preklinjati
Besov spaces Besovljevi prostori
bespatter poprskati, uprskati
bespeak govoriti o, ispoljiti, nagovijestiti, poručiti, ugovoriti
bespoke ugovoriti
bespoken ugovoriti
bespot obilježiti točkom, poprskati
bespread prekriti, raširiti
besprinkle poprskati, posuti
Bessel Bessel
Bessel functions Besselove funkcije
Bessel's ellipsoid Besselov elipsoid
best bolji, nadmašiti, najbolji, najfiniji, najpogodniji
best able najsposobniji
best before uporabivo do, upotrebljivo do, upotrebljivo najmanje do
best effort OoS kakvoća usluge najbolja što se može dobiti
best man kum, vjenčani kum
best of the best najbolji od najboljih
best possible constants najbolje konstante
bestial brutalan, čudovišni, životinjski
bestiality bestijalnost
bestir činiti napor, pokrenuti, požuriti, truditi se
bestow darovati, dati, razmjestiti, smjestiti
bestowal darivanje, davanje, nagrada, poklon
bestridden jahati
bestride jahati, uzjahati
bet kladiti se, oklada, opklada, ulog
beta beta
beta coefficient beta koeficijent
beta testing ispitivanje beta, provjera usluga na malom broju korisnika
beta-2-microglobulin beta2-mikroglobulin
beta-carotene beta-karoten
beta-catenein gene gen beta-catenin
beta-diketones beta-diketoni
beta'fluormethylene-m-tyrosine beta-fluormetilen-m-tirozin
beta-glucane beta-glukan
beta-hCG betaHCG
betake obratiti se, podići, uputiti se
beta-lactam antibiotics beta-laktamski antibiotici
BETA-LACTAMASIS BETA-LAKTAMAZA
beta-ray beta-zrak, beta-zraka
betatopic betatopik
betatron betatron
beta-turns beta-zavoji
Index Indeks