Index Indeks
accidence akcidencija, kvar, morfologija, nauka o oblicima, osnove predmeta, oštećenje
accident incident, nesreća, nesretan slučaj, nezgoda, slučaj, udes
accident and disaster control zaštita od nezgoda i velikih nesreća
accident consequences posljedice akcidenata
accident in the home nesreća u kući
accident prevention sprečavanje nesreća
accident year godina nastanka štete
accidental pomoćni, slučajan, slučajnost, sporedan
accidental discharge neočekivano istjecanje
accidental error slučajna pogreška
accidental hump izbočina nesreća
accidentally nenamjerno, slučajno
accidentaly slučajno
accident-free bez kvara, siguran
accidents nesreće, nezgoda
accidents and disasters akcidenti i katastrofe
acclaim aklamirati, buran aplauz, klicati, odobravanje, odobravati, radosno pozdraviti
acclaimt proglasiti
acclamation aklamacija, klicanje, odobravanje, pljeskanje, proglas
acclimatisation aklimatizacija
acclimatise navići se, prilagoditi se
acclimatization aklimatizacija, aklimatizacije
acclimatize aklimatizirati se, prilagoditi se
acclimatized cultivars of Croatia udomaćeni kultivari
acclivity nagib, nagib, uspon, strmina, uspon
accommodate akomodirati, izgladiti spor, izravnati, nastaniti, prihvatiti, prilagoditi, prilagoditi se, smjestiti, smještaj, snabdjeti, učiniti uslugu
accommodating koji obuhvata, koji sadrži, ljubazan, pomirljiv, popustljiv, prilagodljiv, uslužan
accommodation akomodacija, izravnanje, pogodnosti, prilagođavanje, smještaj, stan, ustupak
accommodation ship brod nastamba
accomodation smještaj, ugodnost
accomodation ladder brodska skala za prilaz na brod, brodski siz, siz
accompanied praćen, prati, priložen, priložena, priložiti, u pratnji
accompanied by popraćen, prate, uz
accompaniment pratnja
accompanist pratilac
accompany biti priložen, biti priložen uz, istodobno, pratiti, priložen, uslijediti
accompanying popratni
accomplice suučesnik
accomplish ispuniti, izvršiti, napraviti, obaviti, ostvariti, pružiti, realizirati, svršiti, usavršiti
accomplished dotjeran, ostvaren, postići, potpuno izveden, usavršen, završen
accomplished bill of lading iskupljena teretnica
accomplishment dostignuće, isporučen, ispunjenje, obrazovanje, odgojenost, ostvarenje, podvig, postignuće, svršavanje, teret, udobnost, uglađenost, uspjeh
acconts literatura
accord akord, dati, na način, podlaganje, postupati u skladu s, sklad, skladnost, slaganje, složiti se, sporazum, suglasnost
accordance dogovor, podudarnost, sklad, slaganje, suglasje
accordant koji se slaže
accordin po riječima, prema, prema tome, prema tvrđenju, suglasno
according po, po riječima, prema, prema tome, prema tvrdnjama, suglasno, u skladu
according to po, prema, primjereno, s obzirom, shodno, sukladno, u skladu s
according to sample vjeran uzorak
according to schedule po planu
according to the conditions sukladno uvjetima
according to the criteria prema kriterijima
accordingly na taj način, o tome, prema tome, prema tomu, shodno tome, zato
accordion harmonika
accordionist harmonikaš
accost obratiti se, osloviti, oslovljavanje, pozdrav, prići nekomu, prilaženje, pristupanje
accouchement porod
account bilanca, ceh, dobitak, izvještaj, konačni obračun, konto, korisnički račun, korist, nalog, obračun, obračunavanje, obuhvat, obzir, ocjenjivanje, podnesak, portfelj, poslovno izvješće, priča, prikaz, procjena, račun, razlog, uzrok, važnost, zapis, zaračunavanje, značaj
account card calling pozivanje obračunskom karticom, pozivanje obračunskom karticom korisničke usluge, pozivanje pretplatničkom karticom
account code obračunski kod
account for objasniti, obračunati, protumačiti
account number kontni broj
account sheet kontni list
accountability odgovornosti
accountable na koji se može računati, odgovoran, odgovorni
accountancy knjigovodstvo, računovodstvo
accountancy approach računovodstveni. pristup procjeni pred
accountant računovođa
accountants clause klauzula računovođe
account-current kontokorent, tekući račun
accounted underwriting result knjiženi tehnički rezultat
accounting financijski obračun, knjigovodstvo, obračun, obračunavanje, obračunavanje (korisničke usluge), proračun, računovodstvena, računovodstvo, računovodstvu, zaračunavanje
accounting clerk knjigovođa, računovođa
accounting entry knjiženje
accounting management upravljanje obračunavanjem
accounting policy politika obračuna, pravilnik o obračunavanju cijene usluge, pravilnike obračunavanju cijene usluge
accounting rate obračunska vrijednost
accounting record obračunski zapis
accounting services knjigovodstveni servisi
accounting standards računovodstveni standardi
accounting system računovodstveni sustav, sustav računa narodnoga gospodarstva
accounting year računovodstvena godina
accounts knjigovodstvo, poslovna evidencija, poslovne knjige
accoutrements oprema
accredit akreditirati, opunomoćiti, povjeriti, pripisivati
accreditation ovlašćivanje, potvrđivanje, punomoć
accredited opunomoćen vjerodajnicom, ovlašten
accredited private college privatna visoka škola s pravom javnosti
Accredited School of Management Škola za menadžment s pravom javnosti
Accredited Technical College Visoka tehnička škola
accrete srasti
accretion naraštaj, porast, povećanje, prirast, priraštaj, srašćivanje
accrual prirast
accrual rate stopa dospjelosti
accruals obračunavanje
accrue biti na korist, imati korist, nadjačati, narasti, pasti u dio, pridoći, pripadati, prirastati, prirasti, priticati
accrued dospio
accrued benefit akumulirana naknada, dospjela naknada
accrued benefit valuation method metoda vrednovanja akumulirane naknade
accrued interest obračunata kamata, stečena kamata
accrued pension akumulirana mirovina
accrued rate dospjela stopa
acculturation akulturacija
acculturative stress akulturacijski stres
accumbent nalegnut, naslonjen
accumulate akomulirati, akumulirati, gomilati, nagomilati, nakupiti
accumulated nakupljen
accumulated error akumulirana pogreška, ukupna pogreška
accumulation akumulacija, gomila, hrpa, nagomilavanje, nakupljanje, uvećanje, zgrtanje
accumulation point gomilište
accumulator akumulator, gramzljivac, gramžljivac, kolektor, skupljač
accuracy brižljivost, ispravnost, preciznost, točnost, točnosti, urednost
accuracy , precision točnost
accuracy class klasa točnosti
accuracy of a measur točnost mjernog instrumenta
accuracy of the solution točnost rješenja
accuracy rating utvrđene točnosti, utvrđivanje točnosti
accurate brižljiv, ispravan, precizan, točan, uredan
accurate asessment primjerena procjena
accurate shot precizan šut
accurately brižno, ispravno, pomno, točno
accursed odvratan, opak, proklet, zlosretan
accurst odvratan
accusation optužba, optužnica
accusative akuzativ
accuse okriviti, optužiti, tužiti
accused okrivljeni, optužen, optužena, optuženik
accustom navići se, naviknuti, priučiti, priviknuti
accustomed navikao, naviknut, običan, uobičajen
accutron akutron, tranzistors.sa, tranzistorski sabirač, tranzistorski sat
ace as, as servis, kec, mala količina, mrvica, sportski as
ACE INHIBITORS ACE INHIBITORI
acerbity gorčina, oporost, trpkost
acetabular dysplasia acetabularna displazija
acetaldehyde acetaldehid
acetaminophen acetaminofen
acetanilide acetanilid
acetate acetat
acetate glues acetatna ljepila
acetazolamide acetazolamid
acethydroxamic acid acethidroksam kiselina
acetic acetatni
acetic acid fluorindol-octena kiselina, octena kiselina, octenakiselina
acetify oksidirati, ukiseliti, zakiseliti
acetilen sludge acetilenski mulj
acetolysis acetoliza, acetolize
acetone aceton
acetonitril acetonitril
acetous kiseo, octeni
acetron živin ispravljač
acetyl acetil
acetyl hypofluorite acetil-hipofluorit
Acetylcholinesterase acetilkolinesteraza
acetylene acetilen
acetylene supply plant acetilenski uređaj
acetylsalicylic acid acetilsalicilna kiselina
achat blue plavi ahat
ache bol, boljeti, čeznut za nečim
achievable dostupan, ostvariv, ostvarive
achieve dostići, ispuniti, izvršiti, ostvare, ostvarit, ostvariti, postići, postignu, postizati, provesti, steći, uspjeti
achieved ostvariti, postići, postiglo, postizanje, stečen
achievement dostignuće, ispunjenje, izvršenje, ostvarenja, ostvarenje, ostvarivanje, ostvarivanje ciljeva, ostvarivati, postignuća, postignuće, postizanja, potpuno oblikovani grb
ACHIEVEMENT ATTRIBUTION ATRIBUCIJA POSTIGNUĆA
achievements postignuća, rezultata, uspjehe, uspjesi
achieving postići, postigli
Achilles heel ahilova peta
Achilles tendon Ahilova tetiva
aching bolan
achive a turnover dostići obrt
achromat akromatska leća, leća
achromatic ahromatičan, akromatičan, bezbojan
achromatisation ahromatizacija, akromatizacija
achromatism ahromatizam, akromatizam, bezbojnost
achromatize ahromatisati, aromatizirati, obezbojiti
acicular bridak, igličast
acid kisela, kiselina, kiseo
acid rain kisela kiša, kisele kiše
acid test pokazatelj trenutne likvidnosti
acidic kiselinski
acidification obraz kiseline, obrazac kiseline, obrazovanje kiseline, pretvaranje u kiselinu, pretvarati u kiselinu, pretvoriti u kiselinu
acidify kiseliti, oksidirati, oksidisati, pretvaranje u kiselinu, pretvoriti u kiselinu, zakiseliti
acidimeter kiselinometar, mjerilo kiseline, mjerilo kiselosti
acidimetry mjerač kiseline, mjerilo kiseline
acidity kiselina, kiselost
acidless beskiselinski
acido-basic balance acidobazična ravnoteža
acidproo otporan na kiselinu
acids kiselinama, kiseline
acidulate zakiseliti
acidulous kiselkast, nakiseo
acid-washed jeans mramorne rifle
Index Indeks