Index Indeks
bean bob, grah, zrno
bean flour gragovo brašno
bean goose guska ljigarica
bean sprouts grah klica
beans grah, grahom
beans number per plant broj mahuna po biljci
bear držati, imati na sebi, medvjed, nosi, nositi, podnašati, podnijeti, podnositi, rađati, roditi, snosi, snositi, trpjeti
bear a grudge zamjeriti
bear away odjedriti
bear down pobijediti
bear fruit dobro roditi
bear in mind imati na umu
bear out opravdati, potpomoći, potvrditi
bear up dići, držati, hrabriti, ne klonuti duhom
bearable podnošljiv
bearberry planika
beard brada, bradu
bearded bradat
bearded collie bradati koli
bearded tit brkata sjenica
beardless ćosav, golobrad
bearer nosač, nosilac, nositelj
bearer cable noseći kabel, noseći kabl
bearer capability osnovna sposobnost (usluge u mreži ISDN)
bearer channel nosivi kanal
bearer class A indikacija CBR načina prijenosa
bearer class C indikacija VBR načina prijenosa
bearer class X indikacija nespecificiranog načina prijenosa
bearer services komunikacijske usluge nižih slojeva protokola, osnovne usluge
bearing azimut, držanje, goniometar, ležaj, ležište, nosač, nosivost, nosivosti, odnos, osnova, položaj, ponašanje, pravac, smjer, veza
bearing angle azimutski kut, azimutski ugao
bearing area površina nalij, površina nalijeganja
bearing box čahura ležaja, kućište ležaja
bearing brass ležišna posteljica
bearing bush blazinica ležaja
bearing capacity nosivost, nosivosti
bearing capacity of foundation nosivost temelja
bearing in mind imajući na umu
bearing structure nosiva konstrukcija
bearings ležajevi
bears medvjedi, nosi, podnaša
beast marva, prasac, zvijer, životinja
beastly odvratan
beat istući, izbijanje, izbijati, izbiti, lupati, obilaženje, otkucaj, patrola, pobijediti, poraziti, potući, puls, pulsiranje, tući, tuku, udar pulsa, udarac, udarati, udariti
beat about the bush okolišati
beat down bacati svjetlo, smanjiti, zgaziti
beat frequency čujna učestalost, čujna učestanost, frekvencija izbijanja, frekventno izbijanje
beat out iznuriti
beat up isprebijati, izmlatiti, prebiti
beaten lupati, pobijeđen, poražen, poraženi, pretučen, pretučena, tučen, tući, uglačan, utaban, utrt
beater mill mlin čekićar
beating batine, izbijanje, pulsiranje, udaranje, udaranje (puls)
beating up premlačivanje, premlaćivanje
beat-note ton izbijanja
beau dečko, udarač
beautician kozmetičarka
beauties kvalitete, kvaliteti
beautiful divan, krasan, lijep, lijepa, lijepe, lijepih, lijepim, predivan, prekrasan, prekrasni, prekrasno, prekrasnog, prekrasnoj, prelijep, prelijepu, zgodna
beautiful action lijepa akcija
beautiful girl/woman ljepotica
beautifully krasno, lijepo, ljepota, ljepotu, na lijep način
beautify uljepšati se
beauty divota, krasota, krasotica, ljepota, ljepote, ljepotica, ljepotom, ljepotu, uljepšavanje
beaver dabar, dobar, pička, pizda
becalm stišati, umiriti
became postao, postati, prerasla
because budući da, jer, pošto, stoga što, uslijed, zato, zato što, zbog
because of iz, zbog
because of its crushing debts Restoraterska ponuda
beck domahnuti, klimanje glavom, pozdrav
beckon dati znak, pozvati
become dolaziti, postajati, postaju, postane, postao, postati, pristajati
become a fact aktualizirati
become actualized aktualizirati
become addicted to podati se
become blind oslijepiti
become cheaper pojeftiniti
become clear očitovati se
become cloudy naoblačiti se
become daylight razdaniti se
become defiled ukaljati
become desolate opustošiti
become dull otupjeti
become enlarged povećati se
become free osloboditi se
become green pozelenjeti
become independent osamostaliti se
become informed saznati
become insolvent bankrotirati
become listless obamrijeti
become lost izgubiti se
become numb obamrijeti
become poor osiromašiti
become pregnant zatrudnjeti
become reality aktualizirati
become rich obogatiti se
becomes dolazi
becoming doličan, lijepo, postajala, postajanje, postaje, prigodan, pristojan, simpatičan
becon domahnuti
bed fundament, korito, krevet, krevetu, ležište, osnova, osnovna ploča, platforma, podloga, podnožje, položiti, postelja, posteljica, postelju, štand, vodilica
bed plate podnožna ploča
bed ridden iznemogao, vezan za krevet
bed room spavaća soba
bed sore dekubitus
bedazzled začaran
bedding platforma, prostirač, prostirka
bedding plane površina sloja, ravan sloja, ravnina sloja
bedeck ukrasiti
bedlam ludnica, zbrka
bedmaker sobar
bedplate okvir, postolje, temeljna ploča, uporišna ploča
bedroom ložnica, soba, spavaća soba, spavaonica
beds korita, kreveti, naslage, postelja
bedtime vrijeme za spavanje
bee najkraći put, pčela, pravo
bee hive košnica
bee pollen pčelinje saće
beech bukovih, bukovina, bukva, bukve
beech population bukvici
beech wood bukovina
bee-eater pčelarica, žuta pčelarica
beef biftek, goveče, govedina, mesni
beef animal vol
beef escalope with onions pržolica sa lukom
beef goulash goveđi gulaš
beef scallop goveđi odrezak
beef soup goveđa juha
beefeater čuvar, stražar u londonskom Toweru
beefsteak biftek, goveđi odrezak
beefsteak filled with gorgonzola biftek punjen gorgonzolom
beefsteak in pepper sauce biftek u umaku od papra
beefsteak with puffed pastry biftek u lisnatom
beefy debeo
beegarden pčelinjak
beehive košnica
beekeeper pčelar
beekeepers pčelar, pčelara
beekeeper's pčelarev, pčelarevog
beekeeping hranidba pčela, pčelarstvo
beeline najkraći put
been bio
beep bip, upravljački znak u ASCII znakovniku
beer piva, pivo
beer belly pivski trbuh, trbuh od previše piva
beer gut pivski trbuh
beer mug krigla
bees pčelama, pčele
beeswax pčelinji vosak
beet cikla, repa, šećerna repa
beet sugar šećer od šećerne repe
beetle tvrdokrilac
beetroot cikla
beets repa
befall desiti se, dogoditi, dogoditi se, zadesiti, zbiti se
befit biti podesan, doličiti, pristajati
befits pristaje
befool prevariti
before ispred, naprijed, pred, prije, ranije, sprijeda
before a one month period has elapsed prije isteka razdoblja od mjesec dana
before the court pred sud, pred sudom
before then prije toga roka
beforehand blagovremeno, na vrijeme, prethodno, prije toga, ranije, unaprijed
befoul ukaljati
befriend podržavati, pomoći, prijateljski
befuddle zbuniti
befuddled zbunjen
beg moliti, prositi, tražiti
bega milijarda
begacycle gigaherc
began počela, počeo, početi, počinje, započele
beget dati povoda, začeti
beggar prosjak
begin otpočeti, početi, počnete, započeti
begin column početna kolona, početni stupac
begin record oznaka početka zapisa, početak zapisa
begin to play proigrati
begin to walk prohodati
beginner početnica, početnik
beginnin početni, počinjanje
beginning početak, početkom, početku, počinjala, počinjanje, počinjati
beginning of message identifikator prve u nizu ćelija ATM
beginning tag oznaka početka
beginning with... počevši od...
beginnings počeci, počinjanje
begins počinje
begone gubi se
begrudge nerado davati, zavidjeti, žaliti
beguile obmanuti, varati, zabavljati
beguiling čaroban
begun počela, početi
behalf interes, korist, prednost, u ime
behave nastupati, nastupiti, ponašati, ponašati se, vladati se
behavior karakteristika, ponašanje, postupak, reagiranje, režim, vladanje
behavior disturbances društvena reakcija
behavioral ponašanja, vezano za ponašanje
behavioral pharmacology farmakologija ponašanja
behavioral reactions bihevioralne reakcije
behaviour karakteristika, ophođenje, ponašanje, postupak, reagiranje, režim, vladanje
behaviour factor faktor ponašanja
behavioural models bihevioralni modeli
behavioural sciences psihologija i srodne znanosti
behavioureme biheviorem
behead odsjeći glavu
beheld opaziti
behemoth divovska životinja, gigant, monstrum
behest amanet, zavjet
behind iza, otraga, pozadi, sa zadnje strane, straga, stražnjica, za
behold gledati, motriti, opaziti, promatrati, promatriti, vidjeti
beige bež, drap
being biće, Bitak, budući, postojanje, postojeći, sadašnji, stvorenje, suština
being a subject of international law subjektivitet u medjunarodnim odnosima
being an invalid invaliditet
being freed riješivši se
being of soul bitak duše
being relaxed ležernost
beings bića
Belarus Bjelarus
Belarusian bjeloruski
belated zakasnio, zakasnjeli
belated presentation zakašnjelo podnošenje, zakašnjelo podnošenje isprava
belay namotati, osiguranje, osiguravati, pričvrstiti, svezati, zakačiti, zakvačiti konopcem, zavezati
belay failure puknuće sidrišta
belayed namotan, svezan, zakačen, zavezan
belch podrignuti
Index Indeks