Index Indeks
wrest istrgnuti, izopačiti
wrestle boriti se, hrvati se, rvati se
wrestler hrvač, rvač
wrestling hrvanje
wretch bijednik, jadnik, nesretnik
wretched bijedan, hrđav, jadan, nesretan, pokvaren, tužne, žalostan
wretchedly nevrijedan
wriggle krivudati, migoljiti, probijati se, provlačiti se, vijuganje, vijugati, vrtjeti se, zaokret, zavoj
wright gaditelj, pisac, radnik obrtnik, tvorac
wring cijediti, cijeđenje, sažimanje, stezanje, stiskanje, zavrtanje, zavrtati
wrinkle bora, nabirati, nabor, nabrati
wrinkled naboran, naborani
wrinkled rods naborani štapovi
wrinkles bore, nabori
wrinkly naboran
wrist ručni zglob, rukavac, zglavak, zglob, zglob šake
wrist band manžeta
wrist curl vježba za jačanje zgloba šake i podlaktice
wrist pin klipna osovina
wrist watch ručni sat
wrist-watch ručni sat
writ pisanje, pismena naredba, propis, raspis, spis
write bilježenje, bilježiti, napisati, napiše, pisati, piše, pišete, pišite, pišu, upisivanje, zabilježiti
write down napisati, zapisati
write head glava za pisanje
write it down zapisati
write out napisati
write privileges prava pisanja
write protected zaštićen od pisanja
write track upisni trag
write up izvještaj, napisati, novinski izvještaj
write-off otpis
write-protect zaštita od upisivanja
writer djelovođa, književnik, literat, pisac, pisar, rekorder
writers književnici, književnika, oni koji pišu, pisaći, pisci, piscima
writers of exile pisci egzodusa
writes piše
writhe kinjiti se, migoljiti, mučiti se, od bolova, previjati se
writing dokument, književno djelo, pisaći, pisanje, pismeni, pismeno, pismo, pišući, preuzimanje, preuzimanje rizika, registracija, rukopis, službena isprava, upisivanje, zapis
writing a new business zaključivanje novih poslova
writing capacity kapacitet preuzimanja rizika
writing head glava za upis
writing off otpis
writing office pisarnica
writing paper pisaći papir
writing pulse impuls za upis
writing-desk pisaći stol
writings spisi, tekstovi
writing-up povećanje vrijednosti, revalorizacija
written napisan, napisano, pisan, pisani, pismen, pismeni
Written approval Pismeno odobrenje
written consent pisano odobrenje
written Croatian literature pisana hrvatska književnost
written examination pismeni ispit
written form grafija
Written heritage pisna baština
written in Croatia nastali u Hrvatskoj
written premium policirana premija, zaračunata premija
written question pismeno pitanje
written statements podnesci
written-off otpisan
written-out ispisan, izlistan
wrong biti u krivu, izvrnut, kriv, krivo, loš, loše, naopako, neispravan, nepravda, nepravilan, nepravilno, pogrešan, pogrešno, zao, zlo
wrong number of arguments neodgovarajući broj argumenata
wrongful bespravan, pogrešan
wrongfully bespravno
wrongheaded nastran
wrote napisao, pisala, pisao
wrought izrađen, kovan, obrađen, rađen
wrought goods gotova roba
wrought iron kovano željezo
wry iskrivljen, kos, kriv
wryneck vijoglava
WTO countries zemlje WTO-a
WTO provisions odredbe Svjetske trgovinske organizacije
x digital subscriber line X-digitalna pretplatnička linija
x rays rendgenska zraka
x selector x-selektor
X series recommendations of CCITT preporuke CCITT (sada ITU) za prijenos podataka pu
X terminal sustav grafičkih terminala (UNIX), X-terminal
X windows X-Windows
X.25 communication protocol X.25 priopćajni protokol
X.25 network-recommendation mrežna preporuka X.25
X.25 protocol protokol X.25
X.400 application programming interface programsko sučelje za aplikaciju X.400
X.400 protocol protokol X.400
X.400 recommendation preporuka X.400
X.500 recommendation preporuka X.500
X.500 standard standard X.500
xanthum gum  xanthum žvakaće
X-axis apcisa, apscisa, x-os
x-band x-dijapazon
Xbar koordinatna sklopka, krosbar sklopka
x-control x-upravljanje
x-coordinate apscisa
x-cut x-rez
xDSL varijante tehnologije digitalne pretplatničke lini
xDSL technology xDSL tehnologija
xebec mala jahta
xenobiotics ksenobiotici
xenon ksenon
xenophobia ksenofobija
xerographic kserografski
xerography kserografija
Xeromorphic Kseromorfizam
xeroprinting kserografija
xerox fotokopija, fotokopirati
xerox network system mrežna arhitektura tvrtke Xerox
Xerox-machine fotokopirni aparat
xing križanje
x-line apscisa
xmas Božić
x-mitter predajnik
XML Documents XML dokumenti
XMODEM vrsta protokola za prijenos datoteka, XMODEM
x-particle teški elektron
x-play križanje igrača, napad kriznim kretanjem igrača
x-punch x-perforacija
x-radiation x-zračenje
x-ray rendgenski zrak, rentgenska, x-zraka
x-ray analysis rendgenska analiza
X-ray detector detektor X-zračenja
X-ray diffraction Difrakcija X-zraka, rendgenska difrakcija, rentgenska difrakcija
X-ray examination rendgenografsko ispitivanje
X-ray structure analysis rentgenska strukturna analiza, rontgenska strukturna analiza
X-ray therapy zračenje
X-ray treatment zračenje
X-rays rendgenske zrake, RTG, X-zrake
Xrm maksimalni broj RM ćelija
Xrm decrease factor faktor smanjenja broja RM ćelija
x-shaped u obliku x
xUI grafičko korisničko sučelje temeljeno na Xwindows-
x-unit cm, x-jedinica
XX th century architecture ARHITEKTURA XX STOLJEĆA
XX. Series bilo koja tehnička specifikacija udruge ITU
x-y plotter crtač
x-y recorder x-y registrator
xylograph drvorez
xylographer drvorezac
xylography rezbarenje u drvu
xylonite celuloid
xylophone ksilofon
y alloy legura aluminija
Y chromosome kromosom Y
y signal luminantni signal, signal osvijetljenosti, signal y
yacht jahta, jedriličarski, ploviti jahtom, sportska jedrilica
yacht flag jedriličarska zastavica
yacht man jedriličar
yachting jedrenje, jedriličarski sport
yachts jahti
yachtsman jedriličar, nautičar, nautičare
yachtsmen nautičara, nautičari
YAG laser YAG laser
yagi antenna usmjerena antena
yagi uda usmjerena antena
yah eh, ha
yahoo čovjek-životinja, zvijer u čovječjoj spodobi, zvijer u ljudskoj spodobi
yale američka brava
Yale lock američka brava, patent brava
Yam jams, jams-korijen, korijen jamsa, slatki krumpir
yams džemovi
yankee Amerikanac
y-antenna y-antena
Yaounde Convention Konvencija iz Yaoundéa
yap brbljati, lajanje, lajati, štektanje, štektati
yard 0,914 metara, brodogradilište, depo, dvorište, jard, jard (30 cm), manevarski kolosijek, radilište, ranžirna stan, stovarište
yard truck kamion za transport
yardage dužina u jard, zapremina u jar
yardarm sošnjak
yardstick aršin, jard-mjerilo
yarn konac, predivo, pređa, priča, uzica, uže
yarn ballon balon pređe
yarn guide vodič pređe
yarn made of polyurethane poliuretanska pređa
Yarn manufacture Proizvodnja pređe
yarn unevenness nejednoličnost pređe
yarrow hajdučica, hajdučka trava, stolisnik
yaw kut skretanja, skretati, skretati s pravca, zaošijanje
yaw rate brzina zaošijanja
yawing krivudanje broda, skretati sa pravca, zanošenje
yawing motion gibanje zaošijanja
yawl tuliti, tuljenje, vikanje, vrsta čamca
yawmeter indikator skretanja
yawn provalija, zijev, zijevanje, zijevati, zjapiti
yawning koji zijeva, koji zjapi
y-axis ordinata, y-osa
y-coordinate koordinata y
ye gle
yea da, jest, tako
yeah da
year godina, godinu, ljeto
year after year iz godine u godinu
year book godišnjak, ljetopis
year of accident godina nezgode
year of age dobna godina
year of birth godina rođenja
year of grace poslijednja godina u kojoj se produljuje svjedodžb
year of origin godina nastanka, godina početka
yearbook godišnjak
yearling jednogodac
yearlong tokom cijele godine
yearly godišnje, godišnji, jednom godišnje
yearn čeznuti, žuditi, žudjeti
yearning čeznutljiv, čežnja, žeđa
years godina, godine
years old godina star
year-to-date od početka godine
yeast kvasac, kvasci
yegg lopov
yelkouan shearwater zovoj
yell dreknuti, krik, vika, vikati, viknuti, vrisak, vrištati
yelled viknu
yellow kukavički, požutjeti, žut, žuti, žuto, žutu
yellow book skup žuto obojenih knjiga CCITT-a u kojima su prik, žuta knjiga
yellow card žuti karton
yellow flag žuta karantenska zastava
yellow heat žuto usijanje
yellow lilly žuti lokvanj
yellow pages s u stav o država nj a distribuiranih baza podatak
yellow spot žuta mrlja
yellow traps žuti mamci
yellow wagtail žuta pliska
yellowhammer obična strnadica, žutovoljka
yellowish žućkast
yellow-legged gull žutonogi galeb
yelp cičati, cviliti, lajati, lavež, zavijanje (psa), zavijati
Yemen Jemen
yeoman maloposjednik
yep da
yes da, jest, potvrda
yes man ulizica
yesterday jučer, jučerašnji dan
yet ali, bez obzira na, čak, dapače, dosad, i pored toga, iako, ili pak, ipak, još, još ne, još više, međutim, pa ipak, već
yew tica, tisa
yiddish židovski
yield dobit, donijeti, donijeti (rezultat), doprinositi, dozvoliti, iskorištenje, iznos, korisni učinak, koristiti, ljetina, pokoriti se, popustiti, popuštanje, popuštati, povrat, prinos, prirod, proizvesti, proizvodnja, propustiti, puštanje, rodan, stopa dobiti, stopa povrata, urod, žetva
yield components komponente prinosa
yield curve krivulja prinosa
yield equation jednadžba prinosa
yield losses gubici prinosa
yield point granica popuštanja, granica razvlačenja
yield strenght čvrstoća popuštanja
yield strength granica razvlačenja
yield to maturity prinos do dospijeća
yielded dobiven
yielding izdašan, popustljiv
y-joint račvasti priključak, viljuškasti priključak
y-junction y-spoj
yoghurt jogurt
yogurt jogurt
yoke dvokraka poluga, jaram, obruč, otklonski sustav, otklonski svitak, podjarmiti
yokel prostak, seljačina
yolk žumance, žumanjak
Index Indeks