Index Indeks
WIPO svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo, WIPO
WIPO Copyright Treaty Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za
wire brzojav, brzojaviti, brzojavna žica, instalirati žicu, provodnik, telegraf, telegrafirati, telegram, žica, žičan, žičani
wire antenna žična antena
wire broadcasting žični prijenos, žično emitiranje
wire communication prijenos informacija žicom, žična komunikacija
wire drawing izvlačenje žice
wire frame žičani okvir
wire gauze metalna gaza
wire line čelično uže, električni vod
wire mesh žičana mreža
wire netting žičana mreža
wire pitch razmak između žica
wire printer matrični printer
wire spread spectrum communications žične komunikacije proširenog spektra
wire storage drum bubanj za namatanje užadi
wire-basket žičana košara za otpatke
wire-bridge viseći most
wirebrush metalna četka
wire-cuter sjekač žice
wired ožičen
wired glove uređaj koji korisnik programa za prividnu stvarnos, žicana rukavica
wire-fence žičana ograda
wire-gage mjera za žicu
wire-gauge mjera za žicu
wire-glass armirano staklo
wireles radio
wireless bežičan, radio, svojstvo priopćajnog sustava u kojem se informacij
wireless application protocol bežični aplikacijski protokol
wireless channel bežični kana, radiokanal
wireless communications bežične komunikacije
wireless digital communications bežične digitalne komunikacije
wireless in-building network bežična mreža u zgradi, bežična mreže u zatvorenom prostoru
wireless intelligent network bežična inteligentna mreža, bežična pametna mreža
wireless local area network bežična lokalna mreža, bežična područna mreža
wireless local loop bežična lokalna petlja
wireless modem bežični modem, sučelje pokretnih radijskih sustava
wireless operator brodski radio telegrafist
wireless phone bežični telefon
wireless private branch exchange bežična kućna centrala, bežična poslovna centrala
wireless set radio-aparat, radio-telefon
wireless systems bežični sustavi
wireless telecommunication bežična telekomunikacija
wireless telephone bežični telefon
wireline communication žična komunikacija
wireline telecommunication žična telekomunikacija
wireman elektromonter
wire-netting žičana mreža
wirephoto foto-telegrafija, foto-telegram
wire-reinforced pojačan žicom
wire-rod valjana žica
wire-rope čelično uže, čelikčelo, žičano uže
wire-shaft žičano vratilo
wire-shears škare za žicu
wire-trellis žičana rešetka
wirework žičana rešetka
wire-wound obmotan žicom, žični
wiring montaža, ožičavanje, ožičenje, provlačiti vodiče
wiring board programska ploča
wiring diagram montažna shema, shema ožičavanja, shema spajanja, shema veze
wiring hub žično središte
wiry žičan
wisdom mudrost
wise arogantan, mudar, mudrom, pametan, razborit
wisecrack duhovita primjedba
wisely mudro
wisent europski bizon
wish čežnja, htjeti, molba, žele, želimo, želite, želja, željeti, žuditi
wishes čežnje, željama, želje
wish-washy dosadan, mlak
wishy washy kolebljiv
wisp pramen, snopić, svežanj slame
wistful sjetan, tužan, zamišljen, željan
wit dosjetka, dosjetljivost, dovitljivost, duhovitost, pamet, razum
witch čarobnjak, vještica, vračara
witch hunt lov na vještice
witchcraft čarobnjaštvo, čarolija, vračanje
witcher čarobnjak
witchery čaranje, vračanje
witches čarobnjaci
with kod, kraj, od, pomoću, protiv, s, s /sa, sa, uz, za, zajedno
with a focus s naglaskom
with a leap naglo
with a view to kako bi se, kako bi se što učinilo, radi, s ciljem, u namjeri da
with a view to concluding radi sklapanja
with a view to ensuring kako bi se zajamčilo, radi osiguranja
with a view to ensuring liberalisation kako bi se zajamčila liberalizacija
with a view to establishing radi uspostavljanja, radi utvrđivanja
with a view to reaching radi postizanja
with a view to seeking a solution radi pronalaženja rješenja
with a view to the sale radi prodaje
with cheese od sira, sa sirom
with diligence marljivo
with effect from od, počevši
with fear od straha
with finality definitivno
with fish od riba, s ribom
with good reason s pravom
with hair erect s naježenom kosom, s nakostrušenom kosom
with help of uz pomoć
with honor časno
with impunity nekažnjen
with meat od mesa, s mesom
with one assent jednoglasno
with particular regard poglavito, posebno, posebno u vezi s, u odnosu na
With pleasure! Sa zadovoljstvom!
with profits sa sudjelovanjem u dobiti
with profits policy osiguranje za sudjelovanjem u dobiti
with regard to glede, s obzirom na, što se tiče, u odnosu na, u pogledu, u svezi sa, u vezi sa
with respect što se tiče
with respect to odnosno, u odnosu na, u pogledu
with safety sigurno
with sufficient detail s dovoljno podataka
with the agreement of uz suglasnost
with the aim of developing radi razvijanja
with the exception of isključujući, izuzev, izuzimajući, uz izuzeće
with the objective of radi
with the objective of contributing radi pridonošenja
with the purpose of radi
with the purpose of developing radi razvoja
with the view to promoting radi promicanja
with this in mind imajući to na umu
with this name istog naziva
with vegetables od povrća
with vegetables, cheese or mushrooms Topla jela od povrća sira i gljiva
withal ujedno, uostalom, usto
withdraw ispisati, odustane, odustati, oduzeti, opozvati, povuče, povući, povući se
withdraw a statement poreći
withdraw the class otkazati klasu
withdrawal izuzeće, odlazak, odstup, odustajanje, oduzimanje, odvođenje, opoziv, opozivanje, povlačenje, udaljivanje, ustezanje
withdrawal from an agreement povlačenje iz sporazuma
withdrawal from the market povlačenje s tržišta
withdrawal of bill of lading povlačenje teretnice
withdrawal of candidacy povlačenje kandidature
withdrawal price cijena povlačenja s tržišta
withdrawals isplata
withdrawn opozvan, povučen
wither klonuti, propadati, sušiti se, usahnuti, venuti
withered neotporan, uveo
withhold uskratiti, zadržati
withholding uskrata
within između, na unutrašnjoj strani, tijekom, u, u okvirima, u okviru, u roku od, u sklopu, unutar, unutra
within 30 days u roku od 30 dana
within 30 days from u roku od 30 dana
within 30 days of u roku od 30 dana
within a framework u okviru, unutar okvira
within a week za tjedan dana
within doors kod kuće
within four years u razdoblju od četiri godine
within one year u roku od godine dana
within one's reach na dohvat ruke
within reach nadohvat, nadomak
within ten months of the date u roku od deset mjeseci od dana
within the context of u kontekstu
within the limit u granicama, u okviru
within the limitations u granicama
within the limits of its competence u granicama njihovih nadležnosti, u granicama svojih nadležnosti
within the limits of tariff quotas u okviru carinskih kvota
within the meaning u smislu
within the meaning of u smislu
within the meaning of Article 5 u smislu članka 5.
within the meaning of paragraph 1 u smislu stavka 1.
within the proposed time u predloženom vremenskom okviru
within the scope of the Agreement unutar dosega ovoga Sporazuma, unutar dosega Sporazuma
within their powers and competencies u granicama njihovih ovlasti i nadležnosti, u granicama svojih ovlasti i nadležnosti
within their respective powers svaki u granicama svojih ovlasti, u granicama svojih ovlasti
within three years u razdoblju od tri godine od, u roku od tri godine, unutar tri godine od
withindoors unutra
withold sprečavatelj, uskratiti, zadržati
without bez, izvan, izvana
without charge besplatno
without delay bez odlaganja
without false modesty bez lažne skromnosti
without further formalities bez dodatnih formalnosti
without leaving any blank lines bez ostavljanja praznih redaka
without prejudice bez utjecaja na, ne dovodeći u pitanje
without prejudice to Note 3 ne dirajući u napomenu 3
without prejudice to Note 3.2 ne dirajući u napomenu 3.2, ne dirajući u napomenu 3.2.
without prejudice to paragraph 1 bez obzira na stavak 1.
without profits bez sudjelovanja u dobiti
without profits policy osiguranje bez sudjelovanja u dobiti
without rest bez ostatka
withrowal povlačenje
withstand izdržati, odoljeti, oduprijeti se, opirati se, podnijeti, podnositi, podnošenje
witless bedast, glup, nerazuman
witness posvjedočiti, svjedočiti, svjedok
witness - debtor svjedok dužnik
witnesses svjedoci
witted duhovit, razborit
witticism duhov primjedba, duhovita primjedba
Wittig reaction Wittigova reakcija
wittiness duhovitost
wittingly namjerno, s predumišljajem, svjesno
witty domišljat, dosjetljiv, duhovit, šaljiv
wive oženiti se
wives supruga, supruge, žene
wiz stručnjak
wizard asistent, čarobnjak, mađioničar, vještac, vještica, vrač
wizard of Oz testing ispitivanje na način Čarobnjaka iz Oza
wizards čarobnjaka
wizen(ed) isušen, sasušen, smežuran
wizened isušen, sasušen, smežuran
WMO WMO
wnt signal transduction pathway signalni put wnt
wobble kolebati se, ljuljati se, nestabilnost, promjena
wobbler neodlučan čovjek, oklijevalac
wobbly kolebljiv, nesiguran
wobbulation njihanje, pomicanje
woe bol, jad, nesreća, tuga, zlo
woeful bijedan, jadan, žalostan
woggle čvor za maramu
woke buditi
woken buditi
wolf kurjak, vuk
wolfish svirep, vučji
wolfram volfram
wollen vunen
wolves vukovi
woman žena, ženska osoba
woman journalist novinarka
womanhood žene, ženski rod, ženstvenost
womanly ženstven, ženstvena
woman's face lice žene
womb materica, maternica
women žena, ženama, žene, žensku
women farmer zemljoradnica
women worker radnica
women workers radnica
women's ženski
women's addiction ovisnost žena
women's aggressiveness agresivnost žena
women's criminality kriminalitet žena
Women's Day Dan žena
women's delinquent behaviors delinkventna ponašanja žena
women's deviant behaviors devijantna ponašanja žena
women's military service služenje vojnoga roka za žene
women's movement ženski pokret
women's rights ženska prava
women's shop trgovina ženske robe
won njegovani, osvojili, pobijediti, pobjeđivali, postići
wonder biti radoznao, čuditi se, čudo, čuđenje, iznenađenje, pitati se, razmišljati, razmišljati o čemu
wonder boys zlatni dečki
wonderful čudesan, divan, izvanredan, krasan, neobičan, Odlično, predivan, prekrasan, sjajan
wondering razmišljajući, začuđen, zadivljen
wonderment čuđenje
wondrous prekrasan, začudan
wonky klimav, nesiguran
wont imati običaj, koji ima običaj, navika, običaj
Won't neće, nećeš, neću
woo boriti se, udvarati se, zaprositi
wood drva, drvna, drvo, dubrava, šuma
wood chips drvno iverje
wood colour boja drva
Wood drying Sušenje drva
wood energy energija drva
wood fibre drvena vlakna
wood for construction građevno drvo
wood industry drvna industrija
Wood joinery Građevna stolarija
wood lark šumska ševa
wood panels drvne ploče
wood pigeon divlji golub, golub grivaš
wood processing obrada drva
wood product drvni proizvod
wood production proizvodnja drva
wood pulp drvena masa
Wood raw material Drvna sirovina
wood residue drvni ostaci, drvni otpaci
wood rests drvni ostaci
wood sandpiper prudnik migavac
wood stock drvna zaliha
wood waists drvni ostaci
wood warbler šumski zviždak
wood waste drvni ostaci, drvni ostatak
wood working obrada drveta
wood working tool alat za obradu drva
woodcarving drvorezbarstvo
woodchat shrike riđoglavi svračak
woodcoal drveni ugljen, lignit
woodcock šljuka, šumska šljuka
woodcut drvorez
woodcutter drvosječa, duborezac
wooded pošumljen, prekriven šumom, šumovit, šumovitih, šumovito, šumovitu
wooded area šumovito područje
wooden drven, drvenu, od drveta
Wooden bridges drveni mostovi
wooden church drvena crkva
wooden playing surface parket za igru
woodland šuma, šume, šumom, šumovit kraj
wood-lined obložen drvetom
woodman drvosječa, šumar
woodpecker djetao, djetlić, žuna
woods šuma, šumama, šume
wood-saw testera za drvo
wood-screw vijak za drvo
woodsman šumar
woodward šumar
wood-wool drvena vata
woodwork drvena građa, drvenarija, drveni dio, duborez, izrada drvenih predmeta, obrada drva
woodworking obrada drva
Index Indeks