Index Indeks
wavy buran (o moru), valovit
wax premazati voskom, vosak, vosku
wax shale naftonosni škirljac
wax-candle voštana svijeća
waxen voštan
waxiness voštanost
waxwing kugara, svilorepa
waxwork rad, voštana figura
waxy voštan
way ka, način, navika, običaj, pravac, pruga, put, putu, smjer, staza, tok, tok života, vođica
way out čudan, izlaz, izlaz (vrata), izlaza, rješenje
way station stanica na put
waybill tovarni list
wayfarer putnik
wayfaring putovanje
waylay napasti iz zasjede, presresti
waymark putokaz
way-out izlaz, rješenje
ways načine, nekropole, puteva, putevi
wayside strana puta
way-station postaja, sporedna stanica
wayward ćudljiv, jogunast, kolebljiv, neuračunljiv, tvrdoglav
WCL WCL
we mi
we are jesmo, jeste
We ask tražimo
We call pozivamo
we do radimo
we find nalazimo
we have imamo, moramo
we maintain tvrdimo
we monitor nadgledamo
We speak Mi govorimo
We welcome pozdravljamo
we will ćemo
we wish želimo
weak malodušan, nemoćan, nepouzdan, slab, slabašan, slabi
weak authentication nepouzdana ovjera
weak basis slaba baza
weak boundary condition slabi granični uvjet
weak hand lošija ruka, slabija ruka
weak hash function slaba raspršna funkcija
Weak nonlinearity slaba nelinearnost
weak side strana terena bez lopte
weak solution slab rastvor
weak spot slaba točka
weaken oslabiti, slabiti, smanjiti
weakened oslabljeno
weakening slabljenje
weaker slabije, slabijeg
weak-kneed popustljiv
weakling slabić
weakly boležljiv, slabo, slabunjav
weak-minded slabouman
weakness slaba strana, slabost
weaknesses slabe strane, slabosti
weal blagostanje
wealth bogatstva, bogatstvo, imućnost, izobilje, obiluje, obilje
wealth tax porez na bogatstvo
wealthy bogat, imućan
wealtthy bogat
wean dijete
weaned pigs odbijena prasad, odbita prasad
weaned pigs. odbita prasad.
weaning odbiće
weapon oružje
weapon of mass destruction oružje za masovno uništavanje
weaponry oružje
weapons oružje
wear biti povoljniji, biti prevrtljiv, biti promjenjiv, biti u modi, brana, bubanj, držati se, habanje, habati, habati se, ići, imati, imati na sebi, iskrzati, istrošenost, iščeznuti, izdržljivost, izlizati, nositi, nositi obučeno, nositi odijelo, nošenje, oblačenje, oblačiti, odijelo, odijevati, pohabati, promijeniti mišljenje, trošenje
wear a flag imati istaknutu zastavu, viti zastavu
wear and tear habanje, izlaganje gubitku, kvarenje upotrebom, lizanje, oštećenost uslijed upotrebe, oštećenje, trošenje
wear away dupsti, istrti, izdupsti, otrti, polako proći, primicati se kraju, zbrisati
wear down skrhati, zamoriti i savladati
wear index koeficijent habanja
wear off ugasiti se
wear out istrošiti (se), iznositi, iznuriti, poderati, pohabati se
wear resistance otpornost na trošenje
wearability trajnost, trošenje
weariful dosadan, umoran, zamoran
wear-in uhodavanje
weariness dosada, klonulost, umor
wearing habanje, lizanje, nošenje
wearing glasses naočale na maski, naočale za navlačenje
wearing off phenomenon fenomen istrošenosti
wearisome dosadan, zamoran
wear-out habanje, istrošenost, trošenje
wearout failure kvar/ispad zbog istrošenosti
wearproof nehabajući
wear-resistant otporan na habanje
wear-resisting otporan na habanje
wear-testing mjera habanja, mjera trošenja
weary čeznuti, dosadan, dosaditi, iscrpljen, tegoban, umoran, zamoran
weasel lasica
weather meteorološkoj, odoljeti, prebroditi, prognoza vremena, vremena, vremenski, vremenskih, vremenu, vrijeme
weather bureau meteorološka stanica
weather chart meteorološka karta
weather deck izložena paluba
weather forecast izvještaj o vremenu, vremenska prognoza
weather house meteorološka stanica
weather map meteorološka karta
weather observation meteorološka motrenja
weather report vremenski izvještaj
weather station meteorološka stanica
weather vane vjetrokaz
weatherabillity otporan na atmosferske prilike
weather-beaten oštećeno vremenom
weather-cast izvještaj o vremenu
weathercock pijetao, vjetrokaz
weathered oštećen vremenom, razjeden
weatherglass barometar
weathering degradacija, degradacija (rastrošba), raspadanje, Razgradnja stijena, Trošenje stijena, trošenje vremenom
weatherman meteorolog
weatherology meteorologija
weatherproof koji može izdrzati nevrijeme, postojan na vremenske uvjete, postojan na zrak, zaštita od atmosferskog utjecaja
weather-side strana okrenuta vjetru
weather-spy prognozer vremena
weave istkati, krivudati, oplesti, satkati, tkanje, tkati, utkati
weaver tkač, tkalac
weaving tkanja
web mreža, opna, paučina, rebro, štap ispune, tkanina, tkivo, traka, vrat (nosača), Web
web authoring tool programski alat za stvaranje web stranica
Web browser web preglednik
web page mrežna stranica, web stranica
Web Page Wizard Čarobnjak za Web stranicu
Web search pretraživanje Weba
web server poslužnik spojen na web, web poslužnik
WEB services WEB servisi
web site mjesto u webu, Web lokacija
web thickness debljina rebra
webbed thumbs isprepleteni palčevi
webmaster webmaster
web-press tiskarski stroj
website web stranici
wed oplesti, oženiti se, sjediniti, udati se, vjenčati se
wedding svadba, svadbenim, vjenčanje
wedding feast pir
wedge klin, klinasti predmet, kriška, podmetni klin, pričvrstiti, uglaviti, ukliještiti
wedge out istisnuti
wedged klinast
wedge-shaped klinast, oblika klina
weding oplesti, oženiti se, udati se, ulog
wedlock brak, braku
Wednesday srijeda
wednesdays srijeda, srijedom
wee malen, mali
weed crna traka (korota), čistiti, čistiti od korova, korov, korovni, plijeviti, raga
weed control suzbijanje korova
weed out uništiti
weed species korovne vrste
weediness zakorovljenost
weeds crnina, korovi, korovom, udovička crnina, žalost
weedy zakorovljen
week tjedan, tjedan dana, tjedno
week day radni dan
weekday radni dan
week-day radni dan
weekend kraj tjedna, vikend
week-end izlet krajem tjedna, kraj tjedna, vikend
weekly nedjeljni, sedmično, tjedni, tjedno
weekly report tjedno izvješće
weekly rest period tjedni odmor
weeks tjedna
week's tjedni
ween pretpostavljati, smatrati
weep jadikovati, lijevati kap po kap, plakati
weeping plač, plačan, plakanje
weeping willow žalosna vrba
weepy plačan, plačljiv
Weierstrass function Weierstrassova funkcija
weigh biti težak, mjeriti, odjedriti, prosuđivati, težiti, vagati
weighing mozganje
weight breme, masa, mase, opterećenje, opteretiti, povećati težinu, staviti uteg, teg, teret, težina, težinska vrijednost, težiti, tjelesna težina, uteg, vaganje, važnost, vrijednost, značaj
weight and height table tablica težine i visine
weight and size veličina i težina vozila
weight gain prirast
weight lift dizanje utega
weight loss gubitak mase
weight training trening s utezima
weighted opterećen, ponderiranih, s težinom, težinski, težinski faktor
weighted average ponderirani prosjek, težinski prosjek
weighted average age težinska prosječna dob
weighted code težinski kod
weighted least squares metoda najmanjih kvadrata s težinama
weighted lever poluga s utegom
weighted noise otežani šum
weighted noise level težinska razina šuma, vrijednosna razina buke
weighting težinski faktor
weighting function odziv na jedinični impuls, težinska funkcija
weightless beznačajan, koji je bez težine, lagan, nevažan
weight-lifting room teretana, trim-kabinet
weights težine, utezi
weights and dimensions težine i mjere
weights and measures težine i mjere
weighty težak, važan, značajan
Weil group Weilova grupa
weir brana, ustava
weir crest grbina bran
weird čudan, koban, natprirodan, neobičan, otkačen, sudbina, sudbonosan, tajanstven, usud
Welcome dobro došao, dobro došli, dobrodošao, dobrodošli, dobrodošlica, doček, dočekati, obradovati se, pozdraviti, pozdravljamo, poželjan, prijatan, primiti, radosno pozdraviti, srdačan doček, srdačan prijem, srdačno dočekati
welcoming speech pozdravni govor
weld kovati, variti, zalemiti, zavaren, zavareni spoj, zavariti, zavarivati
weld quality kvaliteta zavarenih spojeva
weld throat debljina zavara
weld up zavariti
weldability zavarljivost
welded zavaren, zavarenih
welded joint var
welder zavarivač
welding varenje, zavarivanja, zavarivanje
welding machine aparat za vare
welding processes procesi zavarivanja titana
welding test provjera vara
weldless bešavni
welfare blagostanje, dobro, dobrobit, napredak, skrb, skrbi, socijalna skrb
welfare function funkcija blagostanja
Welfare State socijalna država
well bunar, bušotina, dakle, dobar, dobro, izbijati, izvirati, izvor, jama, pa, sretan, vrela, vrelo, zdenac, zdrav, zdravo
well balanced stance uravnotežen položaj
well being dobrobit
well deck ship brod s pramčanim bunarom
well disposed towards sklon nečemu
well doing sreća
well done dobro pečen (npr. meso)
well done steak dobro ispržen odrezak
well drain dren
well field crpilište
well formed sintaksno ispravan
well groomed dotjerane vanjštine, njegovan
well killing procedure gušenje bušotine
well know poznat
well made lijepo građen
well mannered pristojan, uljudan
well meaning dobronamjeran
well off imućan
well read načitan
well reputed dobro znan, proslavljen
well spoken pristojan
well to do imućan
well under znatno ispod
well-assured dobro osiguran, dobro osigurati
well-balanced uravnotežen
well-behaved pristojan
wellbein blagostanje, napredak
wellbeing blagostanje, dobrobit
well-being dobrobiti
wellbore fluid bušotinski fluid
wellbore stability stabilnost kanala bušotine
well-digger kopač bunara
well-disposed toward sklon
well-doing sreća
well-equipped dobro opremljen
wellfare blagostanje
well-founded dobro utemeljen
well-hung kurat, obdaren velikim muškim spolovilom
well-indented razvedena
well-indented coast dobro razvedena obala, razvedena obala
wellington čizma
wellingtons čizme
well-known čuven, dobro poznat, glasovit, poznatim, poznato, slavan
wellness zdravlje
wellness facilities wellness sadržaj
wellpath planning projektiranje trajektorije bušotine
well-planned dobro isplanirati
well-sinker kopač bunara
wellspring bunar, izvor, vrelo
well-tried isproban, prokušan
Index Indeks