Index Indeks
banner baner, barjak, transparent, vertikalna zastava, viseća zastava, zastava
banner headlines istaknuti naslovi
banner word prva riječ
banneret ukrasna zastavica na trublji
bannerol pogrebna zastava, zastava
banquet banket, domjenak, gozba
banshee duh koji navješćuje smrt u kući, glasnica smrti, vila vjesnica smrti
bantam tube minijaturna cijev
banter ćaskati, podsmijevati, šala, zadirkivati
Banus ban
banjo bendžo, crnačka gitara
baptism krštenje
baptismal fetes krstitke
Baptist baptist
baptisteries baptisteriji
baptistery baptiskerij, krstionica, krstionicom
baptistry baptisterij
Baptists baptisti
baptize krstiti, pokrstiti
bar bar, bife, crta, deblji vodič, gostionica, krčma, letva, lokal, odvjetništvo, pivnica, ploča, poluga, prav, prečka, prepriječiti, ravan, šipka, šipkast, šipke, štap, tabla, traka, traku, zabraniti, zatvor prolaz, zatvoren prolaz, zatvoreni prolaz, zatvoriti
bar bander kliješta za sav, kliješta za savijanje
bar chart položeni stupčani grafikon, prečkasti grafikon
bar code bar kod, crtični kod, linijski kod
bar draft gaz na prepreci
bar graph stupčasti dijagram, stupčasti grafikon, stupčasti prikaz
bar iron željezo u šipkama, željezo u šipki
bar keel gredna kobilica
bar printer letvični štampač
Baranya Baranja, Baranja kao interesna zajednica, Baranje
barb bodlja, brada, isperak, stršeći, zarez, zatvor kukicom, zatvoreno kukicom, zatvoriti kukicom, zubac
Barbados Barbados
barbarian barbar, barbarin, barbarskih, divljak
barbarians barbari
barbaric barbarski, divljački, divlji, nekulturan
barbaric art barbarska umjetnost
barbarism divljaštvo
barbarous barbarski, divlji, okrutan, surov
barbecue roštilj
barbecued lamb janjetina sa ražnja
barbecues roštilji
barbed bodljikav, zajedljiv
barbed wire bodljikava žica
barbed-wire bodljikava žica
barbel mrena
barbell dvoručni uteg
barber brijač
barber shop brijačnica
barberry turska loza, žutika, žutikovina
barber's brijačnica
barber''s brijačnica
barber's shop brijačnica
barbershop brijačnica
barbiturates barbiturati
bar-code barkod, prugasti znakovnik, stupčasti kod, stupčasti znakovnik
bard glazbenik
bare gol, goli, izoliran, obnažiti, očevidan, ogoljen, ogoljeti, prazan, puki, siromašan
bare headed gologlav
bareback bez sedla, neosedlan
bareboat charter zakup gologa broda
barecon "a" obrazac brodarskog ugovora za zakup gologa broda
barefaced bestidan, ćosav, golobrad, nemaskiran, neprikriven
barefoot bos, bosonog, neobuven
bareheaded gologlav
bare-headed gologlav
barely jasno, jedva, jedva jedvice, oskudno, otvoreno, samo, tek, teško
bareness golotinja
bargain bagatela, cjenkati se, cjenjkanje, cjenjkati se, jeftino, niska cijena, pogodba
bargaining pogađanje
barge barka, barža, dereglija, šlep, teglenica, teretni čamac
barge carrier brod za teglenice
barge carrier ship riječni tegljač
barge, dumg teglenica bez vlastitog pogona
bargee brodar, tegleničar
bariated od barija, s barijem, sa barijem
baricentric baricentričan, baricentrični, težišni
barite barit
Barite deposits Baritna ležišta
baritone bariton
barium barij
bark grditi, guliti koru, kašalj, kora, kora drveta, lajati, lavež, oguliti, štektanje, vrsta jedrenjaka
bark tea  čaj bark
barkeeper birtaš, krčmar
barker glasnik, vjesnik
barley jecam, ječam
barm kvasac
barmaid konobarica
barman konobar u bife, konobar u bifeu
barmy pjenušav, udaren u glavu
barn ambar, hambar, koš, suša, štagalj, štala, zgradurina, žitnica
barn owl kukuvija, kukuvija drijemavica
barnacle goose bjelolika guska
barnyard seljačko dvorište
barometer barometar
barometric barometarski
baron baron, barun, barunica
baroness baron, barunica
barons baruni
baroque barok, baroka, barokni, barokni stil, baroknim, baroknom
baroque architecture barokno graditeljstvo
baroque circles barokni krugovi
Baroque literature barokna književnost
baroque organization of space barokna organizacija prostora
baroque period barok
baroque restauration barokna obnova
Baroque sermon barokna propovijed
Baroque spatial organization barokna prostorna organizacija
Baroque squares barokni trgovi
Baroque stage scene barokna scenska slika
Baroque style and the Baroque world view barokni stil i barokni svjetonazor
Baroque theatre barokno kazalište
Baroque town planning barokni urbanizam
baroreceptors baroreceptori
baroresistor barootpornik, barorezistor
baroscope barometar, baroskop
barostat barostat
baroswitch barometarski prekidač
barque bark
barrack baraka, daščara, kasarna, vojarna
barracks kasarna, zgradurina
barrage baraž, brana, prepreka, ustava
barred prugast, zatvoren rezom
barred warbler pjegava grmuša
barrel 42 galona tekućine, 42 galona tekućine na 15.4 stupnjeva C, 42 galona tekućine na 60 stupnjeva F, bačva, barel, bure, cijev, doboš, trup, valjak
barrel (159 l) bačva
barrel clamp hvataljka za bačve
barrel printer štampač sa valjkom, štap s valjkom
barrel vault bačvasti svod
barrell bačva, bure
barrels bačvama
barrel-shaped u obliku bačve, u obliku bureta
barren gol, jalov, neplodan, nepogodan, oskudan, pust
barren land golet
barricade barikada, prepriječiti, zapreka
Barrier Barijera, barikada, ekran, granica, pregrada, prepona, prepreka, prepreku, smetnja, zapreka
barrier film barijerni film
barrier injected transit-time (BARITT) diode BARUT dioda (vrsta mikrovalne lavinske diode)
barrier-grid zaprečna rešetka
barriers barijera, barijere, pregradama, prepreka, prepreke
Barriers to racemization Barijere za racemizaciju
barring izuzevši, izuzimajući, ograđujući, osim
barring of penalties by limitation zastara izvršenja kazne
barrister advokat, branilac, odvjetnik, pravni savjetnik
barrow brežuljak, groblje, jama, kopati, nekropola, nosila, ručna kolica
barrow's goldeneye islandska patka
bars barova, letvi, šipke
bar-tailed godwit mala muljača, smeđa muljača
barter razmijeniti, trampiti, zamjena
bartered prodan, prodana
barycenter baricentar, težište
barycentre baricentar, težište
barycentric baricentričan, baricentrični, težišni
barysphere Barisfera
baryta barijev oksid
barytron baritron, teški elektron
bas relief bareljef
basal area temeljnica
basal level of biomarkers bazalna razina biomarkera
basalt bazalt
basaltic bazaltni
basalts bazalti
base baza, baza (tranzistora), bazi, bazirati, bazom, brancin, dno, lubin, nedostojan, nizak, osnivati, osnova, osnovama, osnovica, osnovu, podloga, podloge, podnožje, postolje, prost, temelj, temeljiti, temeljiti se, temeljiti se na, uporište, utemeljiti, utemeljiti se, zasnivati se na
base address osnovna adresa
base alloy osnovna slitina
base b pseudoprime pseudoprosti broj osnovice b
base band video video u osnovnom (frekvencijskom) pojasu
base data osnovni podaci
base expansion osnova za povećanje, osnovno povećanje, povećan broj linija, povećanje broja linija
base experience osnovno iskustvo
base font osnovno pismo dokumenta
base line bazna linija, osnovica, osnovni redak
base notation osnovna uputa, osnovne upute
base pay osnovna plaća, osnovna plata
base pay rate osnovni platni stav, visina osnovne plaće, visine osnovne plaće
base plate osnovna ploča, podnožna ploča
base position osnovni položaj
base protocol jedan od protokola za mobilnu IP komunikaciju, protokol bazne postaje
base rate bazna kamatna stopa
base record osnovni podatak, osnovni slog, osnovni zapis, temeljni zapis
base size osnovna veličina, veličina osnove
base station osnovna postaja
base station antenna antena osnovne postaje
base station area područje osnovne postaje (na kojem pruža usluge)
base station controller kontroler osnovne postaje, upravljački blok osnovne postaje, upravljački dio osnovne postaje (GSM sustava)
base station identity code identifikacijski kod osnovne postaje, kod za utvrđivanje identiteta osnovne postaje
base station sub-system kombinacija osnovne primopredajne postaje, podsustav osnovne postaje
base station sub-system management post dio za uvođenje podsustava osnovne postaje, protokol podsustava osnovne postaje
base station system sustav osnovne postaje, sustav osnovnih postaja
base station transmitter predajnik osnovne postaje
base stock stalna zaliha
base styles osnovni stilovi dokumenta
base tie rod temelj potpora, temeljna potpora
base transceiver station osnovna primopredajna postaja
baseball bejzbol
baseband opseg modulacijske frekvencije, opseg modulatora frekvencije, opseg modulisanih frekvencija, osnovni frekvencijski pojas
baseband access network pristupna mreža s prijenosom u osnovnom pojasu
baseband channel impulse response impulsni odziv kanala u osnovnom pojasu
baseband circuitry sklopovlje osnovnog pojasa
baseband mobile radio channel osnovni pojas kanala pokretnog radija
baseband network mreža u osnovnom pojasu, uskopojasna mreža
baseband signal nemodulirani signal, signal koji se prenosi u izvornom obliku, signal u osnovnom pojasu
baseband transmission prijenos u osnovnom pojasu
based na bazi, na osnovi, na temelju, temeljen, temeljeno, temelji se, temelju, utemeljen, zasniva
based on na osnovi, na temelju
based on cooperation utemeljen na suradnji
based on the merits meritoran
baseless bez podnožja, neosnovan
baseline nulta linija, osnovna crta, osnovna linija, osnovna odrednica, servis linija
baselining uspostavljanje osnovnih odrednica
base-loaded opterećen pri dnu, opterećenje pri dnu
basement podrum, podrumu, prizemlje, prizemljenje, suteren, temelj
baseness niskost, podlost
bases osnove, zdjela
bash izmlatiti, lupiti, tući, udariti
bashertron uređaj za signalizaciju
bashful plašljiv, stidljiv
basic basic, bazičan, bazični, bazni, bitni, bitnim, elementaran, glavni, kardinalan, najosnovnije, osnova, osnove, osnovni, osnovnih, programski jezik, temeljne, temeljni, temeljnih
basic access osnovni dohvat, osnovni pristup
basic address osnovna adresa, početna adresa
basic block osnovni dio programa
basic call processing osnovna obradba poziva
basic circuit osnovna veza, osnovni sklop
basic defense stance osnovni obrambeni položaj
basic duty osnovna carina
basic education osnovno obrazovanje
basic element osnovni element
basic encoding rules osnovna pravila kodiranja
Basic Geological Map Osnovna geološka karta
basic immunology temeljna imunologija
basic low layer function osnovna funkcija nižeg sloja
basic path loss osnovni gubitci radijske staze
basic pay osnovna plaća
basic point bazna točka
basic price osnovna cijena
basic principles bazični principi
basic processing unit osnovna jedinica za obradbu, osnovni obradnik
basic product osnovni proizvod
basic rate osnovna brzina prijenosa
basic rate access osnovni korisnički pristup
basic rate interface sučelje osnovne brzine (u ISDN mreži)
basic rate ISDN ISDN osnovne brzine prijenosa, uskopojasna mreža ISDN
basic ready position osnovni početni položaj
basic research temeljno istraživanje
basic rocks Bazične stijene
basic routing osnovno usmjeravanje
basic security option izbor osnovne zaštite (tajnosti)
basic service osnovna služba
basic service element osnovni element usluge
basic set osnovni skup
basic speed osnovna brzina, temeljna brzina
basic statement osnovna izjava, osnovna naredba
basic textile materials osnovni tekstilni materijali
basic training osnovna obuka
basic tunnels bazni tuneli
basic unit osnovna jedinica
basic utility program osnovni uslužni program
basic variable bazna varijabla
basic wiring osnovno ožičenje
basical bazni, osnovni
basically načelno, osnovno, u osnovi
Basil Bazilije
basilica bazilika, bazilike, baziliku
Index Indeks