Index Indeks
warn nagovijestiti, obavijestiti, opomenuti, skrenuti pažnju, upozorenje, upozorite, upozoriti
warn a player upozoriti igrača
warning detekcija, opomena, otkrivanje, prethodnih naznaka, upozorenje, znak opasnosti
warning in time pravovremeno upozorenje
warning light mark svjetionik
warning system sustav upozorenja
warning tone ton upozorenja
warnings upozorenjima
warp izopačiti se, kriviti se, osnova, staložen mulj, uvijati se, vitoperiti se
warped deformiran, izvitoperen
warping deformacija
warplane ratni avion
warrant garantirati, jamčiti, jamstvo, opravdati, osigurati, ovlast, ovlastiti, ovlašten, potjernica, punomoć, punomoćan, zajamčiti
warrant officer časnički namjesnik
warranted garantiran, zajamčen
warranties garancije
warranty garancija, jamstvo, punomoć
warrior bojovnik, ratnik
wars rata, ratovi
Warsaw Varšava
Warsaw Pact countries zemlje Varšavskoga pakta
Warsaw Pact Organization Varšavski pakt
warship ratni brod
warships ratni brod, ratni brodovi
wart bradavica
wartime ratno vrijeme, vrijeme rata, za trajanja rata
wary lukav, obazriv
was bila, bio, je bila, je bilo, je bio
was composed je obuhvaćala, je obuhvaćao
was held održan je, održana je, održano, se održala
wasabi wasabi
wash čistiti, ispiranje, isprati, pranje, prati, prati se, umivanje, umivati se, valovi
wash leather jelenska koža
wash over isprati, natapati, navodnjavati, poplaviti, potapati, preliti, premazati, preplaviti
wash stand umivaonik
wash the car oprati automobil
wash-basin lavor, umivaonik
washday dan pranja, dan pranja rublja
washed out iscrpljen, umoran
washer brtveni prsten, perač, podloška, podmetač, stroj za pranje
washerwoman pralja
wash-house perionica
washily labavo
washing ispiranje, pranje, pranjem
washing machine stroj za pranje, stroj za pranje rublja
washing out ispiranje
washing powder deterdžent, prašak za pranje
washing-machine perilica rublja
washroom nužnik
washy slab
wasn’t nije
wasn't nije, nije bio
wasp osa, osica, Zolja
wasps ose
wastage gubitak, rasipanje, rasipavanje, rastur
waste gubitak, gubljenje, neiskorišten, odbacivati, odbačen, odlazni, opustošenje, otpaci, otpad, otpadak, otpadni, otpadnih, proćerdati, pust, pustoš, pustošiti, rasipanje, rasipati, slabiti, traćenje, traćiti, trošenje, trošiti, trošiti se, uništiti, uzaludno trošiti, uzaludnost, zagađen
waste disposal odlaganje otpada
waste disposal ship brod za otpatke
waste gas odlazni gas, otpadni plinovi
waste heat otpadna toplina, otpadna toplota
waste incineration spaljivanje otpada
waste management gospodarenje otpadom
waste management silica fume zbrinjavanje industrijskog otpada
waste minimization smanjenje otpada
waste oil oteklo ulje
waste pipe odvodna cijev, oluk
waste products otpaci
waste recycling recikliranje otpada
waste water otpadna voda, otpadne vode, otpadnih voda, zagađena voda
Waste water recycling Recikliranje otpadnih voda
waste water treatment obrada otpadnih voda
waste waters otpadne vode
waste waters in textile industry otpadne vode tekstilne industrije
wasted iscrpljen, izgubiti, potraćen, profućkan
wasteful rasipan, razoran
waste-iron staro željezo
wasteland pustopoljina
waste-paper-basket koš za otpatke, koš za papir
waster neuspjeli liv, otpadak
waste-rock jalovina
wastes otpaci, otpad
wastewater otpadna voda
wastewater treatment. obrada otpadnih voda
wasting rasipanje
wasting assets kratkotrajna aktiva
watch bdijenje, bdjeti, biti budan, čuvati, dežurati, dežurstvo, džepni sat, gledaju, gledati, motrenje, motriti, nadzor, paziti, pratiti, pripaziti, promatrati, ručni sat, sat, sat (džepni), straža, stražariti, vrebati
watch maker urar
watch out Pazite
watch over čuvati
watch-boat patrolni čamac
watchdog stražar, uređaj za upozoravanje
watches promatrao, satova, satovi
watch-fire signalna vatra
watchful budan, oprezan
watchfulness budnost
watch-glass pješčanik, sat s pijeskom
watching čuvanje, gledao, promatrajući, promatranje
watchmaker urar
watchmaker's urar
watchman čuvar, noćni stražar
watchword lozinka
watchwork mehanizam sata
water nakvasiti, navodniti, voda, vodnog, vodom, zalijevati, zaljevati
water absorption upojnost vode
water analysis analiza vode
water balance vodna bilanca
WATER BUDGET IN KARST BILANCA VODA U KRŠU
water chestnuts kestenje vodeno 
water closet nužnik
water consumption potrošnja vode
water cress salata potočnica, salata-potočnica
water damage peril opasnost izlijevanja vode iz vodovodnih i kanaliza
water dimers dimeri vode
Water dynamics dinamika vode
Water engineering tunnel hidrotehnički tunel
water erosion erozija tla vodom
water hardening vodeno kaljenje
water heater bojler, grijač za vodu
water jet vodeni mlaz
water jug vrč za vodu
water level nivo vode
water level and water flow dynamics dinamika razina i protoka vode
water lily lokvanj
Water management Gospodarenje vodama, upravljanje vodoprivredom, vodno gospodarstvo, vodoprivreda
water management in agriculture gospodarenje vodom u poljoprivredi
Water management master plan vodoprivredna osnova
Water management policy vodnogosodarska politika
Water management systems vodnogospodarski sustavi
water melon lubenica
water mixtures voda mješavine
water molecule molekula vode
water molecules molekule vode
water pipit planinska trepteljka
water pollutant zagađivalo voda
water pollution zagađenje voda
Water protection zaštita voda
water quality kakvoća vode, kvaliteta vode
water quality protection zaštita voda
water rail barski pijetlovan
water regime vodni režim
water region vodno područje
water requirements potreba za vodom
water resource vodoprivrednih
Water resources vodni resursi, zaliha voda
water resources management vodoprivrede
WATER RESOURCES MANAGEMENT IN KARST UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA U KRŠU
water soluble polymers vodotopljivi polimeri
water sports mokrenje
water sprinkler prskalica za vodu, raspršivač vode
water station vodna stanica
water supply opskrba vodom, vodoopskrbnim
water supply line vodovod
Water supply system vodoopskrbni sustav
water tight nepromočivo
water toxicity toksicitet voda
water treatment obrada vode, obradba voda
water turbine vodena turbina
Water use korištenje voda
water utilities system sustav vodoopskrbe i odvodnje.
water way kanal, vodeni put
water wheel vodeno kolo
water works vodovod, vodovodna instalacija
waterage brodarina, prevoženje brodom
water-borne koji plovi, nošen vodom, plovan
water-brake vodena kočnica
water-braker brana, kameni gat
waterbus brod autobus koji prevozi putnike po rijeci, brod autobus koji prevozi putnike po vodi
water-closed nužnik s vodom za ispiranje
water-cock slavina za vod
water-color akvarel
watercolour akvarel
water-cool hladiti vodom
water-cooled hlađen vodom
watercourse kanal, riječno korito, vodeni tok
watercraft brod, brodovlje, skutera
water-crane hidraulička dizalica
watercress potočarka
water-drain odvodna cijev
water-drainage isušivanje
water-engine vatrogasni šmrk
waterfall slap, vodopad
waterfalls slapovi, slapovima, vodopadi, vodopadima
waterfront riva
water-gage vodomjer
water-gate brana, ustava
water-gauge vodomjer
water-heater ur za grij vod
watering navodnjavanje, snabdij vodom, snabdijevanje vodom
watering can kanta za zalijevanje
watering place pojilo
water-jet vodeni mlaz
water-level pruga gaza, vodostaj
water-lily lokvanj
waterline vodna linija
watermain glavna vodovodna cijev
waterman brodar
watermark vodeni žig
watermelon lubenica
water-melon lubenica
watermeter hidrometar, vodomjer
water-pipe vodovodna cijev
waterplane ravan vode
water-polo rukomet na vodi, vaterpolo
waterpower vodena snaga
water-press hidraulička preša
waterproof baloner, nepromočiv
waterproofing membranes hidroizolacijske membrane
waterproofing strips hidroizolacijske trake
water-pump pumpa za vodu
Waterquality kvaliteta vode
waters voda, vode
waters and hydro-constructions vodnogospodarski objekti
water-separation odvajanje vode
watershed razvođe, riječno područje, sliv, vododjelnica
waterside obala
waterskiing skijanje na vodi
water-skiing skijanje na vodi
water-supply snabdij vodom, snabdijevanje vodom, vodovod
water-tank rezervoar za vodu
water-tap slavina za vod
watertight hermetičan, nepropusan za vodu
watertight door vodonepropusna vrata
water-tower vodotoranj
water-traffic vodeni promet
water-turbine vodena turbina
waterway odlivni kanal, plovni dio rij, plovni put, vodeni put
waterway transport prijevoz plovnim putovima, riječni prijevoz
waterways traffic promet na plovnim putovima
waterways transport prijevoz unutarnjim plovnim putovima
waterwheel hidraulički kotač
waterworks vodovod
water-worn podlokan vodom
watery pun vode, voden, vodnjikav
watt vat
wattage potrošnja u vatima
watt-hour vat-sat
wattle pleteno šiblje, pleter
wattless reaktivan
wattmeter vatmetar
watt-second vat-sekunda
wave klatiti se, lepršati, mahanje, mahati, odmahnuti, ondulacija, oscilacija, signal, val, vala, valni, valova, valjati se
wave breaker valobran
wave clutter smetnje na radaru (valovi)
wave energy energija valova
wave equation valna jednadžba
wave front set of a representation valni front reprezentacije
wave function valna funkcija
wave hollow dol vala, dolina vala
wave lenght valna duljina
wave load valno opterećenje
wave number valni broj
wave resistance otpor valova
wave shaped valovit
wave soldering valno lemljenje
wave trap prigušivač nepoželjnih signala (u prijamniku)
wave velocity valna brzina
waveband valni opseg, valno područje
wave-crest valni brijeg
waved valovit
waveform oblik oscilacije, oblik signala, oblik vala, valni oblik
waveform analyzer analizator valnog oblika
waveform coding kodiranje valnog oblika
waveform encoding technique kodiranje valnog oblika, postupak sažimanja digitalnog govornog signala
wavefront čelo vala, fronta vala, valna fronta
wavefront array raspored čela vala, raspored ćela vala, raspored valne fronte
wavefront recording zapis valne fronte
waveguide valovod
waveguide dispersion disperzija valovoda
waveguide modes modovi u valovodu, valovodni načini
waveguiding vođenje vala
wave-hollow valna dolina
wavelength duljina vala, valna duljina, valna dužina
wavelength - independent coupler sprežnik neovisan o valnim duljinama, sprežnik neovisan ovalnim duljinama
wavelength - selective coupler sprežnik koji multipleksira svjetlosne signale, valno selektivni sprežnik, valno-selektivni sprežnik
wavelength assignment pridjeljivanje valne duljine
wavelength converter pretvarač valne duljine, valnoduljinski pretvarač
wavelength division odvajanje prijenosnih puteva po valnim duljinama, raspodjela po valnim duljinama
wavelength division multiplexing multipleksiranje po valnim duljinama svjetla, valno multipleksiranje, višestruko prenošenje po različitim valnim duljina
wavelength reuse višestruka uporaba valne duljine
wavelength routing valnoduljinsko usmjeravanje
wavelength stability valnoduljinska stabilnost
wavelet elementarni val, valić
wavelet signal decomposition wavelet dekompozicija signala
wavelet theory teorija valića
Wavelet transformation Waveletova transformacija
Wavelets Valići
wave-mechanical kvantnomehanički
wave-mechanics valna mehanika
wavemeter valomjer
wave-particle duality dvojnost val-cestica, dvojnost val-čestica, valno-čestična dvojnost
waver kolebati, kolebati se, popuštati, treperiti, vijoriti
wavering kolebljiv, labav
waves valovi
waves packet paket valova, valni paket
wavetrain red vala, valni niz
Index Indeks