Index Indeks
vee antenna antena tipa v
vee-belt klinasti remen
veer mijenjanje pravca, obraćanje, obrnuti se, otpustiti konop, promijeniti pravac, spuštati
veering promjena smjera vjetra u smjeru kazaljke na satu
vee-shaped u obliku v
Vegeta Vegeta
vegetable biljni, povrće, povrtni, varivo, zelenje
vegetable butter biljni maslac
vegetable fats biljna mast
vegetable fibre biljno vlakno
vegetable garden povrtnjak
vegetable growing povrćarstvo
vegetable juice sok od povrća
vegetable oil biljno ulje
vegetable product biljni proizvod, proizvod od povrća
vegetable products harvested there biljni proizvodi ondje ubrani ili požnjeveni
vegetable protein biljna bjelančevina
vegetable soup juha od zelenja
vegetable stearate stearin iz povrća
vegetable textile fibre biljno tekstilno vlakno
vegetables povrća, povrće
vegetables with butter povrće na maslacu
vegetarian vegetarijanac, vegetarijanske, vegetarijanski, vegetarijanskog
vegetarianism šečerna bolest
vegetate rasti, živjeti
vegetation vegetacija, vegetacije, vegetacijom
vegetative biljni
vegetative bud vegetativni pup
vegetative growth dinamika rasta
vehemence naglost, silina, silovitost, žestina
vehement nagao, plah, silan, žestok
vehicle kola, letjelica, prijevozno sredstvo, prometno sredstvo, transportno sredstvo, vozila, vozilo, vozni
vehicle documents isprave vozila
vehicle dynamics control upravljanje dinamikom automobila
vehicle emission emisija vozila
vehicle emission control kontrola emisije vozila
vehicle emission control technology tehnologija kontrole emisije vozila
vehicle emissions emisija vozila
vehicle fleet vozni park
vehicle on rails pružno vozilo
vehicle parts dijelovi vozila
vehicle registration registracija vozila
vehicle rental iznajmljivanje vozila
vehicle routing Rutiranje vozila
vehicle tax porez na vozila
vehicles načina, sredstva, vozila
vehicular kolski, transportni, vozni
vehicular highway microcell mikrostanica (pokretnog radija) na autocestama
veil prekriti velom, veo, zastor
veiled prikrivene, zastrte
vein ćud, raspoloženje, rudna žica, vena, žila
Velebit Velebit, Velebita, velebitski
Velebit Channel Velebitski kanal
Velebit Littoral Velebitsko primorje
Velebit Nature Park Park prirode Velebit
veliki kurac giant cock
velocimeter mjerač brzine
velocitron tip spektrometra
velocity brzina, frekvencija, iznos, ubrzanje, udarna brzina, vektor brzine
velocity diagram brzinski dijagram
velocity factor faktor brzine
Velocity of longitudinal waves Brzina uzdužnih valova
velum mekano nepce, tanka opna
velvet baršun, baršunast, korist, prednost, samt
velvety baršunast
venal podmitljiv, potkupljiv
vend prodavati
vender kramar
vendor isporučitelj (opreme), prodavač, prodavačem, prodavatelj (opreme), trgovac
veneer furnir, tanka glazura, tanki furnir
veneering premaz
venerable dostojan, poštovan, prečasni, uvažen, velečasni
venerate častiti
veneration obožavanje, postovanje, poštovanje
venereal na spolovilu, spolni, venerički, venerični
venereal diseases spolne bolesti
venereals spolne bolesti
Venetian mletački, venecijanski
Venetians mletački
Venezuela Venezuela
vengeance kazna, osveta
vengeful osvetljiv, osvetoljubiv
venial beznačajan, oprostiv, zanemariv
Venice rob, Venecija, Veneciju
venison divljač, meso divljači, meso od divljači, srneći, srnećim, srnetina
Venison sausages Kobasice od divljači
venom otrov, zloba
venomous otrovan, zloban
vent ispustiti paru, ispustiti plin, izlazni otvor, izljev, odahnuti, odušak, otrov, otvor, ulazni otvor, ventil
vent pipe odušnik tanka
ventage mah, mali otvor, odušak, otvor, ventil
venthole odvod, ventilacijski usis
ventil ventil
ventilate provjetravati, provjetriti, ventilirati, vjetriti, zračiti
ventilation pretresanje, provjetravanje, ventilacija
ventilation cowl šijun, zračnik
ventilation piping cjevovod ventilacije
ventilative ventilacijski
ventilator ventilator
venting propuhavanje, propuhivanje, provjetravanje
ventless bez otvora, bez ventila
ventriloquist trbuhozborac
venture izložiti se opasnosti, poduhvat, pothvat, riskirati, rizik, smjelost, staviti na kocku, usuditi se
venture capital poduzetnički kapital, rizični kapital
venue mjesto natjecanja, mjesto sastanka, mjesto zbivanja
Venus Venera
veracious istinit, istinoljubiv, vjerodostojan
veracity istinitost, istinoljubivost, vjerodostojnost
veranda veranda
verb djelatnost, glagol
verb form glagolski oblik
verbal bukvalni, glagolski, govorni, usmeni, verbalan, verbalni, verbalnim
verbal act verbalni delikt
verbal anglicisms glagolski anglicizmi
verbal aspect glagolski aspekt, glagolski vid
verbal assault uvreda
verbal noun glagolska imenica
verbal offense uvreda
verbal state glagolska stanja
verbatim doslovan, doslovce, od riječi do riječi
verbiage bujica riječi, prazna slama
verbose preopširan
verbosity pričljivost
verbotonal method verbotonalna metoda
verbs glagoli
verdant bujan, raskošan, zelen
verdict odluka, pravorijek, presuda, zaključak
verdure bujnost, zelenilo
verge ivica, ivičiti se, naginjati se, rub, silaziti, spuštati se
verge-punched rubno bušen
vericail uspravan, vertikalan
verifiable dokaziv, dokazivi, koji se može dokazati, povjerljiv, provjerljivi, provjerljivih
verification dokazivanje, kontrola, ovjera, potvrda, provjera, provjeravanje, sravnjivanje, verifikacija
verification of authenticity provjera ispravnosti, provjera vjerodostojnosti
verification of evidence of origin provjera dokaza o podrijetlu
verification of proofs of origin provjera dokaza o podrijetlu
verification of the regularity of elections ovjera regularnosti izbora
verification procedure postupak provjere
verification request zahtjev za provjeru
verified ocijeniti, uspoređen, verificiran
verifier verifikator
verify dokazivati, nadgledati, ovjeriti, potvrditi, provjeriti, verificirati
verifying ispitivanje, prisega svjedoka na istinu, provjera, verifikacija
verily uistinu, zaista
verisimilar na izgled istinito, vjerojatan
verisimilitude sličnost s istinom, vjerojatnost
veritable istinit, istinski, pravi, stvaran
verity istina, istinitost
vermiculite vermikulit
vermilion cinober, ružičast
vermin crv (i), štetočina, štetočine
verminous štetan, zaražen klicama
vernacular dijalekt, domaći, domaću, narječje
vernier nonijus
vernier knob dugme za podešavanje
veronica mrežna indeksna usluga za pretraživanje, veronica
versatile mnogostran, nestalan, promjenjiv, raznolikostima, raznovrstan, svestran, univerzalan, višestruko upotrebljiv
versatility mnogostranost, raznostranost, raznovrsnost, svestranost, univerzalnost
verse kitica, pisati pjesme, pjesma, stih
versed obaviješten, upućen, vješt
verses stihove, stihovi
version inačica, inačicu, modifikacija, osobno shvaćanje, prijevod, prikaz, varijanta, verzija, verzija, inačica
version control kontrola verzije
version number broj inačice, broj izdanja
version xxx or later verzija xxx ili novija
versions inačice, verzije
versus nasuprot, protiv
vert guštik, obraćenik, obraćenik rimokatoličkoj vjeri, obratiti se, odmetnik, odmetnuti se, pravo sječe svega zelenoga u šumi, prijeći iz jedne crkve drugoj, šipražje, zelena boja, zelenilo
vertebra kralješnjak, kralježak
vertebrae kralješnjaci, oklopljeni valovod
vertebrate kralježnjaci, kralježnjak
vertebrated kralježnjak
vertebrates kralježnjaci
vertex hvatište, najsjevernija i najjužnija točka ortodrome, tjeme, tjemena točka, vrh, zenit
vertical okomit, okomite, okomito, uspravan, uspravna linija, uspravno, vertikala, vertikalan, vertikalnim, vertikalno
vertical agreement vertikalni sporazum
vertical interval time code okomiti vremenski kod, vremenska oznaka koja se odašilje u vremenu okomit
vertical jump okomiti skok, skok uvis
vertical packed-bed reactor okomiti reaktor s nasutim slojem
vertical parity checking provjeravanje s okomitim paritetom
vertical polarization vertikalna polarizacija
vertical redundancy check provjera okomite zalihosti
vertical resolution okomita razlučljivost, okomita rezolucija, rezolucija po okomici
vertical systems visinski sustavi
vertical take-off vertikalno polijetanje
vertically okomito
vertigo vrtoglavica
verve oduševljenje, polet, zanos
very isti, istinit, jako, na sam dan, pravi, prilično, veoma, vrlo
very beloved predrag
very high bit rate digital subscriber line digitalna pretplatnička linija vrlo velike brzine
very high frequency metarski val, veoma visoka frekvencija
very high frequency omnidirectional range područje vrlo visokih frekvencija sa zračenjem u s
very high speed integrated circuit integrirani krug vrlo velike brzine
very large scale integration integracija veoma visokog stupnja, integracija vrlo velike razine
very low frequency vrlo niska frekvencija
very nice predrag
very short-term financing financiranje na vrlo kratak rok
very small aperture terminal mala zemaljska postaja, terminal s vrlo malim otvorom, terminal vrlo male aperture
very source izvorište
very top samog vrha
Very well U redu
vesicle mjehurić, vesikula
vesicoureteric reflux vezikoureteralni refluks
vesicular transport vesikularni transport
vesicules vezikule
vessel brod, brodica, brodić, komora, lađa, letjelica, letjelicu, plovila, plovilo, plovni objekt, posuda, posuđe, sud
vessel under operation brod u korištenju
vessel under tow tegljeni brod
vessel, twin screw brod sa dva propelera
vessels krvne žilice, plovila, plovnih objekata
vest obući se, odjenuti, opunomoćiti
vestal djevičanski, vestalka
vested s prslukom
vested interests interesen grupe, postojeći interesi, zainteresirani krugovi
vested rights neotuđiva prava, stečena prava
vestibular sinusogram vestibularni sinusogram
vestibule predsoblje
vestibulology vestibulologija
vestige otisak, trag, znak
vestigial degenerativni, preostali, suvišni
vestigial sideband djelomično prigušeni bočni pojas
vestigial symmetry središnja simetrija
vestigial-sideband filter filtar asimetričnog bočnog pojasa, propusnik asimetričnoga bočnoga pojasa
vestigial-sideband modulation modulacija s nesimetričnim bočnim pojasevima
vesting date datum početka isplate rente
vestment odijelo, odjeća, odora
vestry kapelica
vet veterinar
vetch grahorica
veteran učesnik rata, veteran, veteranski
veterinarian veterinar
veterinary veterinar, veterinarski, veterinarsku
Veterinary Department Uprava veterinarstva
veterinary drug veterinarski lijek
veterinary inspection veterinarska inspekcija
veterinary legislation veterinarsko zakonodavstvo
veterinary medicine veterinarska medicina, veterinarstvo
Index Indeks