Index Indeks
up-to-date ažuran, moderan, najnoviji, suvremen
uptrend poboljšanje
upturn preturiti, prevrnuti
UPU UPU
upward gore, okrenut uvis, prema gore, uvis
upward(s) gore, naviše
upwards gore, iznad, nagore, naviše, više
upwarp nadimanje
upwelling uzlazne struje
upwind privjetrina
ural owl uralska sova
uranite uranit
uranium uran, uranij
Uranium Series Disequilibria Uranska neravnoteža
urban gradski, urbani, urbanistička, urbanistički, urbanističkoj, urbanog
urban and space planning urbanistički prostorni planovi
Urban Archaeology Urbana arheologija
urban area gradsko područje, Urbana sredina
urban areas urbane sredine
urban canapy layer urbani natkriti sloj
urban canopy layer urbani natkriti sloj
urban centre gradsko naselje
urban characteristics urbane značajke
urban community gradska zajednica
urban construction urbana građevina
urban core urbana cjelina
urban culture kultura grada
urban development razvoj urbanizma, urbani razvoj, urbanistički razvoj, urbanizam
urban ecology urbana ekologija
urban economy urbana ekonomija
Urban Environment Urbana sredina
urban ethnology urbana etnologija
Urban forestry Urbano šumarstvo
urban habitat gradsko obitavalište
urban heritage urbanističko naslijeđe
urban infrastructure gradska infrastruktura
urban integrity urbanistička cjelona
urban landscape urbani krajolik
urban matrix urbana matrica
urban microcellular channel kanal gradskog mikrostaničnoga pokretnog radija
urban of settlement gradska naselja
urban planner urbanist
urban planners urbanista
Urban planning Urbanističko planiranje, urbanizam, urbanizma
urban population gradsko stanovništvo
urban problem gradski problem
urban railways gradska željeznica
URBAN READINGS URBANA ČITANJA
urban renewal gradska obnova
urban rent gradska renta
urban road gradska cesta
urban structure urbana struktura
urban system urbani sistem
urban systems urbani sustavi
urban tissue urbano tkivo
urban transport gradski prijevoz, gradski promet
urbane ljubazan, otmjen, pristojan, učtiv
urbanisation urbanizacija
urbanised Setlements and Towns urbanizirana naselja i gradovi
urbanism urbanističke teme, Urbanizam
urbanistic analysis urbanološka analiza
urbanistic and architectural interventions urbanistički i arhitektonski zahvati
urbanistic development urbanistički razvoj
urbanistic position urbanistički položaj
urbanity ljubaznost, otmjenost, učtivost
urbanization urbanizacija, urbanizam
urbanology urbanologija
urbar urbari
urchin mangup, nestaško
urethra mokraćna cijev
urge bodriti, nagovarati, navaljivati, pozivati, požurivati, tjerati, ubrzavati, zahtijevati
urgency hitnost, nametljivost, nužda, žurba, žurnost
urgent hitan, hitno, imperativan, nametljiv, nasrtljiv, neodložan, nužan, uporan, urgentan
urgent call hitan poziv
urgent measure hitna mjera
urgent pointer pokazivač brzoga (neodgodiva) djelovanja, pokazivač hitnosti
urgently hitno
urges poziva
uric mokraćni, urinski
uric acid guanin, mokraćna kiselina
URINARY TRACT INFECTIONS INFEKCIJE MOKRAćNOG SUSTAVA
urinate pišati
urine mokraća, urin
URL URL
urley tobacco duhan burley
urn čajnik, posuda za kavu, urna, vaza
urogenital infections Urogenitalne infekcije
urokinase urokinaza
urokinase-type urokinazni tip
Urolothiasis urolitijaza
Uruguay Urugvaj
Uruguay Round Urugvajski krug
us nam, nama, nas
US Virgin Islands Djevičanski otoci SAD-a
USA SAD
usability uporabljivosti
usable primjenljiv, upotrebljiv
usable window uporabljivi prozor
usableness upotrebljivost
usage eksploatacija, iskorištavanje, korisnost, korištenje, običaj, ophođenje, postupak, praksa, primjena, uporaba, upotreba, upotrebe
usage accounting obračunavanje uporabe (usluga)
usage parameter control nadzor parametara uporabe (usluga), nadzor prometnih parametara
usages uzance
usance običaj, rok naplate, uzanca
USD USD
use iskoristite, iskoristiti, korist, koriste, koristi, koristim, koristiti, korištenja, korištenje, korištenje zemljišta, običaj, postupak, potrošnja, potrošnju, primjena, primjenu, rabiti, uobičajiti, uporaba, uporabi, uporabiti, upotreba, upotrebljavajte, upotrebljavati, upotrebu, upotrijebio, upotrijebite, upotrijebiti
use declarative oznaka upotrebe, spor o upotrebi
use of aid upotreba pomoći
use of gas in traffic PROMET NA PLIN
use of languages upotreba jezika
use of outer space upotreba svemira
use of sewage water upotreba otpadne vode
use of water upotreba vode
use of zeolites primjena
used iskorišten, koji se koristi, koji se rabi, koji služi, koriste, koristi, koristio, korišten, korištena, korištene, namjena, naviknut na, naviknuti, potrijebiti, primijenjen, primijenjena, primjena, primjenu, rabiti, rabljen, služiti, uporabljen, upotrebljavane, upotrebljavao, upotrijebljen
used article rabljeni proizvod
used goods rabljena roba
used oil otpadno ulje
used tyres rabljene gume
used up istrošen, potpuno iskorišten
useful korisno, koristan, pogodan, upotrebljiv
usefulness korisnost
useless beskorisno, beskoristan, bez vrijednosti, nekoristan, nepogodan, neupotrebljiv, uzaludan
USENET mrežna usluga koja omogućuje pristup podatcima int
user korisnički, korisničko, korisnik, korisnik telekomunikacijskih ili računalnih usluga, korisnika, korisniku, pretplatnik
user access korisnički pristup
user agent korisnički posrednik, skupina postupaka koji podržavaju funkcije obradbe
user data korisnički podatci
user database korisnička baza podataka
user datagram protocol korisnički protokol za paketne mreže bez spajanja, protokol (izmjene) korisničkih datograma
user date datum korisnika
user exception izuzimanje korisnika, prigovor korisnika
user group service usluga za skupinu korisnika
user identification identifikacija korisnika, označavanje korisnika
User Interface Korisničko sučelje
user label oznaka korisnika
user level security korisnička sigurnost, osiguranje korisničke razine
user modelling modeliranje korisnika
user name ime korisnika, korisničko ime
user network interface korisničko mrežno sučelje, sučelje korisnika prema mreži
user part korisnički dio (sustava signalizacije broj 7)
user plane korisnička ravnina
user profile korisnički profil
user requirement zahtjev korisnika
user security structure ustroj korisničke sigurnosti
user service korisnička usluga
user setting korisnička postavka
user terminal stanica korisnika
user-access network korisnička pristupna mreža
user-agent software programska oprema korisničkog posrednika
user-defined korisnički definiran
user-defined data types vrsta podataka koje definira korisnik
user-defined routing korisničko usmjeravanje, usmjeravanje koje određuje korisnik
user-defined transactions transakcije koje definira korisnik
user-friendly lak za upotrebu, pogodan, prilagođen korisniku (početniku)
userid identifikacija korisnika, označavanje korisnika
user-id identifikacija korisnika
username identifikacija korisnika, korisničko ime
user-network access pristup korisnik- mreža
user-network interface sučelje korisnika i mreže, sučelje korisnik-mreža
users korisnici, korisnicima, korisnike
user's korisnički
user's guide korisnički vodič
user-to-user od korisnika do korisnika
user-to-user signaling signalizacija od korisnika do korisnika
uses koristi
u-shaped u obliku slova
usher prijavljivati, razvoditi, razvodnik, vratar
using iskorištavanje, koristeći, koristi, koristiti, korištenja, korištenje, uporaba
USSR SSSR
usual normalni, običan, redovan, redovit, uobičajen, uobičajeni, uobičajeno
usually obično, opčenito, redovito, u pravilu, uglavnom, uobičajeno
usufruct plodouživanje, uživanje
usurer lihvar, pijavica, zelenaš
usurious zelenaški
usurp oteti, preoteti, prisvojiti, uzeti, uzurpirati
usurpation prisvajanje
usury lihvarenje, lihvarstvo, zelenaš kamate, zelenaštvo
utensil alat, oprema, oruđe, posuđe, pribor
utensils potrepštine
uterine maternica
uterine anomalies uterine anomalije
uterior daljnji
uteroplacental uteroplacentarni
uterus materica, materište, materištu, maternica, uterus, uterusa
utilisation iskorištenje, uporaba
utilise iskoristiti, koristiti
utilities komunalne usluge, uslužni programi
utilities sector komunalne usluge, područje komunalnih usluga
Utility Komunalije, komunalni troškovi, komunalnih, korisno, korisnost, korist, sredstvo, usluga, uslužni program
Utility Function funkcija korisnosti
utility program uslužni program
utility routine uslužni program
utility services komunalne djelatnosti
Utility Services Act Zakonom o komunalnom gospodarstvu
utility-type univerzalan
utilizability function funkcija korisnosti
utilizable iskoristiv, upotrebljiv
utilization iskorištavanje, iskorištenja, iskorištenje, korištenje, uporaba, upotreba
utilize iskoristiti, korisno upotrijebiti, koristiti, koristiti se, upotrijebiti
utilized agricultural area korištena poljoprivredna površina
utmost granični, krajnji, najveći, najviši, najviši stupanj
utopia utopija
utrefaction trulež
utter izraziti, izreći, konačan, krajan, krajnji, oglasiti se, potpun, reći, savršen
utterance govorni iskaz, iskaz, izgovaranje, izgovor, izjava, izraz, izražavanje
utterly krajnje, potpuno, sasvim
uttermost krajnost, krajnji, najdalji, najveći, najviši, najviši stupanj
U-turn arrow strelica u obliku slova "U", strelica u obliku slova U
UV ageing UV starenje
UV ageing. UV-starenje.
UV irradiation UV zračenje
UV radiation UV zračenje
UV repair UV popravak
UV/VIS spectrophotometry UV/VID spektrofotometrija
UVB irradiation UVB zrake
UV-fluorescence spectroscopy UV-fluorescentan spektroskopija
UV-irradiation UV-zračenje
uvjetni račun escrow račun
UV-spectra UV-spektar
UV-stabilizers UV-stabilizatori
uv-vis spectra ultraljubičasto-vidljivi spektri
Uzbekistan Uzbekistan
V number bezdimenzijski parametar za izračun broja modova u, broj V
V series niz V preporuka CCITT(sada ITU), standardi za prijenos podataka putem javne telefon
V series recommendations of CCITT preporuke za prijenos podataka analognim telefonsk
V type motor V motor
V. 32bis V. 32bis - međunarodni standard za sinkroni modems
V. 42 V. 42- standardni međunarodni protokol za ispravlj
V. 90 odnosno do 36, V. 90 - međunarodni standard za sinkroni prijenos
V. 91 odnosno do 36, V. 91 - međunarodni standard za sinkroni prijenos
V.21 V. 21 - međunarodni standard za dvosmjerni asinkro
V.22 V. 22- međunarodni standard za sinkroni i asinkron
V.23 V. 23- međunarodni standard za jednosmjerni asinkr
V.24 V. 24 - međunarodni standard za asinkroni prijenos
V.26 V. 26 - međunarodni standard za sinkroni i asinkro
V.27 V. 27- međunarodni standard za sinkroni prijenos
V.28 V. 28 - međunarodni standard koji određuje elektri
V.29 V. 29- međunarodni standard za sinkroni prijenosV.
V.32 V. 32 - međunarodni standard za sinkroni modemski
V.34 V. 34 - međunarodni standard za sinkroni prijenos
V.35 V. 35 - međunarodni standard za sinkroni prijenos
v.day dan pobjede
vacancies popuniti upražnjena radna mesta
vacancy ispražnjeno mjesto, međuprostor, mjesto, nerad, odmor, praznina, prazno mjesto, prostor, slobodne sobe, slobodno mjesto, slobodno radno mjesto, šupljina, upražnjeno mesto
vacant bez nasljednika, bezzračan, neiskorišten, nepopunjeno, prazan, slobodan, slobodno
vacant seat nepopunjeno mjesto
vacant terminal slobodni priključak
vacate anulirati, isprazniti, napustite, napustiti, poništiti
vacation ferije, godišnji odmor, ispražnjenje, odmor, odmora, praznici, praznik, pražnjenje, slobodno vrijeme
Index Indeks