Index Indeks
unsparing bespoštedan, koji ne štedi
unspeakable neizreciv, neopisiv, užasan, vrlo loš
unspecified bit rate nedefinirana brzina bitova, nepredodređena brzina prijenosa
unspent neistrošen, nepotrošen
unspoiled nepokvaren
unspoilt nepokvaren
unsportsmanlike conduct nesportsko vladanje
unspotted čist, nezaprljan
unsprocketed neperforiran
unstabilized destabiliziran
unstable labilan, nepostojan, nestabilan, nestabilna
unstable angina nestabilna angina
unstaffed bez ljudstva
unsteadfast kolebljiv, nepostojan
unsteady kolebljiv, labilan, nepostojan, neravnomjeran, nestabilan, nestacionaran
unsteady flow nestacionarno strujanje
unstop odčepiti
unstressed nenaglašen, nepodvučen, opušten
unstructured grid nestrukturirana mreža
unstudied nenamješten, neusiljen
unsubscribe otkazati pretplatu
unsubstantiality bestjelesno
unsubstantiated nedokazan, nekonkretiziran
unsuccessful bezuspješan, neuspio, neuspješan
unsuccessfully bezuspješno
unsuitable nepodesan, nepogodan, neprimjeren
unsuitably neprimjeren
unsuited koji ne odgovara, nepodesan, neprikladan, nezgodan
unsupported neosnovan, nepodruprt, nepodupiran, nepoduprt, nepomagan, nepotmognut, nepotpomagan, nepotvrđen
unsure nesiguran, nesigurnim
unsurmontable nesavladivi
unsurmontable antagonism nesavladivi antagonizam
unswerving nepokolebljiv
unsymmetric asimetričan, nesimetričan
unsymmetrical nesimetričan
untainted nepokvaren, neumrljan
untamed nepripitomljen, neukroćen
untaught neobrazovan, neučen
untearable nepoderiv
untenable neodrživ
untensioned opušten
untested neispitan, netestiran
unthankful nezahvalan
unthinkable nevjerojatan, nezamisliv, nezamislivo
unthinking lakomislen, nepromišljen, nerazuman
unthwarted neometan
untidy aljkav, nečist, neuredan
untie odrješiti, odvezati, razvezati
until do, dok, dok ne, sve do, sve dok
untimely kasan, neblagovremen, neblagovremeno, nezgodan, prerano, u nezgodan čas
untitled bez naslova
unto isto što i to, ka, na, prema, u, za
untold bezmjeran, neiskazan, neispričan, neizrečen
untouched nedirnut, netaknute, netaknutog
untoward nepovoljan
untrammeled nesputan
untrammelled nesputan
untreated neobrađen, neočišćen, netretiran
untried neiskušan
untrue lažan, neistinit, netočan, pogrešan
untruth laž, neistina
untuned nepodešen
untwist odviti
ununbium ununbij
ununhexium ununheksij
ununnilium ununnilij
ununoctium ununoktij
ununquadium ununkvadij
unununium unununij
unused nekorišten, nenaviknut, neupotrebljavan, neupotrebljen, nevažeći
unused cell neiskorištena stanica, slobodna stanica
unusual čudan, izvanredan, neobičan, poseban, rijedak
unutterable neizreciv
unvalid cell nevaljana stanica
unvalued necijenjen, neocijenjen, neprocijenjen
unveil otkriti, skinuti veo
unversed nevičan
unwanted nepotreban, nepoželjan
unwanted effect nepoželjni učinak
unwarrantable neopravdan, neopravdiv, neoprostiv
unwarranted neovlašten, nezajamčen
unwary neoprezan
unwatched automatski, bez dežurnog
unwearving neumoran
unweave raščiniti
unwelcome nemio, nepotreban, nepoželjan
unwell bolestan, indisponiran, nezdrav
unwieldy nepogodan za rukovanje, nezgrapan
unwilling koji se opire, nenaklonjen, nerad, nesklon, nespreman, nevoljan
unwillingly nerado, protiv volje
unwillingness nespremnost
unwind odmotati, odviti, razmotati
unwinding odmotavanje
unwise besmislen, lud
unwished nepoželjan, neželjen
unwitting nehotimičan
unwittingly nesvjesno
unwonted neobičan, neuobičajen
unworkable nepodesan za rad, nepreradiv
unworn neistrošen, nenošen
unworthily nevrijedan
unworthy bezvrijedan, nedostojan, nezaslužan
unwound odmotan
unwrap razmotati (se)
unwritten neispisan, nepisan, nepisani zakon
unwrought neurađen, sirov
unyielding čvrst, nepopustljiv, nesavitljiv, tvrdoglav
unyoke osloboditi
unjoin odvojiti, rasklopiti, rastaviti
unjustifiable bez opravdanja, neopravdan
unjustifiable discrimination neopravdana diskriminacija
unjustified neopravdan
uotvote dobiti više glasova
up amo-tamo, gore, gotovo, iznad, na, naviše, niz, potpuno, stanje ispravnosti, uspon, uspravno, više
up - sampling poboljšano uzorkovanje, ponovno kreiranje signalnog niza iz sažetih (kompr
up arrow strelica gore
up by sve do
Up Cretaceous-Paleogene gornjokredno-paleogena
up hill uzbrdo
up in u
up stairs gore, gornji sprat, na gornjem katu
up to do, sve do
up to date moderan, najnoviji, suvremen
up to that time do tada, dotada
up to this time dosad
up-arrow strelica gore
upbraid grditi, koriti
upbringing odgoj
upcoming obnovljene, obnovljeno
upconverter pretvarač s nižih frekvencija na više
update aktualizirati, ažuriran, ažuriranje, ažurirati, dopuniti, korigirati, modernizirati, obnavljanje, obnovi, obnoviti, poboljšati
updated ažuriran, najnoviji, novijeg, obnavlja, obnovljene, obnovljeno
updates ažuriranje, dopune
updating ažuriranje, modernizacija, obnova, poboljšanje
updating run obrada ažurira
upgrade dograditi, dogradnja, nadograditi, nadogradnja, nadograđivati, unapređenje, unaprijediti
upgrades nadogradnje, nadograđuje
upgrading unapređivanje
upgrowth porast, rastenje, razvitak, razvoj
upheaval pomicanje, premještanje, prevrat
upheave dići u vis
uphill koji se penje, naporan, težak, uzbrdica, uzbrdo
up-hill uzbrdo
uphold biti sklon, podržavati, podupirati, tvrditi, zagovarati
upholds podržava, podupire, zagovara
upholster postaviti, tapecirati, tapecirati nam, tapetar, urediti sagovima, urediti zastorima
upholstery presvlake, tapecirung, tapetarstvo, tkanine za namještaj
upkeep održavanje
upland brdovit, gorski
uplift dići, oduševljenje, podići, polet, uzdignuće, uzvisina, zamah
uplink uzlazna veza (zemaljske postaje do satelita), veza prema nadređenom čvoru
upload otprema, otpremanje, otpremiti, poslati podatke, postaviti, postavljanje, prenijeti podatke s manjeg računala na veće, prenijeti podatke s terminala na računalo, slanje datoteka
upload protocol protokol prenošenja podataka s terminala na računa
uploading prenošenje podataka s terminala na računalo
upmost na najvećoj visini, najviši, sasvim gore, vrhovni
upnode nadređeni čvor
upon gore, na, na temelju čega, nakon, o, odozgo, po, pri, prilikom
upon export pri izvozu
upon import pri uvozu
upon request na zahtjev
upon request by the latter na njegov zahtjev, na njezin zahtjev, na njihov zahtjev
upon submission po predočenju
upon the date of entry into force danom stupanja na snagu
upon the entry into force nakon stupanja na snagu, stupanjem na snagu
upon the expiry po isteku
upon the expiry of the third year po isteku treće godine
upper gornjega, gornji, viši
upper aerodigestive tract gornji aerodigestivni trakt
upper arm nadlaktica
upper bound gornja granica
upper cargo runner block gornji kolut teretnice
upper class gornja klasa
Upper Cretaceous gornja kreda
Upper Cretaceous sediments and volcanics gornokredni sedimenti i vulkaniti
upper critical field gornje kritično polje
upper deck gornja paluba, zaštitna paluba
upper drive gornji pokretač
upper edge of the net gornji rub mreže
upper guy block gornji kolut brka
Upper House gornji dom
upper index gornji indeks
Upper Jurassic gornja jura
upper layer protocol protokol gornjeg sloja
upper limit gornja gr vri, gornja granica
Upper Normandy Gornja Normandija
Upper Palaeozoic Gornji paleozoik
Upper Paleolithic gornji paleolitik
Upper Permian Gornjopermski
upper sideband gornji bočni pojas
upper tail gornji rep
upper town gornji grad
upper-air visinska
uppercase velika slova, veliko slovo, verzal
uppercase word riječi napisana velikim slovima
uppermost nadmoćni, najgornji, najviši, vrhovni
uppish naduven, ohol, uobražen
uppity arogantan, uobražen
upraise podići, podignuti, uzdići
upraised podignut
up-referee glavni sudac, sudac na postolju
up-regulation prilagodba naviše
upright čestit, gornje uporište, okomit položaj, okomito, pošten, ravno, stalak, stub, uspravan, uspravno, vertikalan
uprising buna, bune, pobuna, ustajanje, ustanak
uproar buka, galama, graja, larma, metež, pometnja, uzbuna
uproot iskorijenit, iskorijeniti, iščupati
ups usponi
upsampling naduzorkovanje, poboljšano uzorkovanje
upset gaditi se, izvrnuti, nered, oboren, pad, poremetiti, prevrnut, prevrnuti se, smeten, svađa, uzrujan, zbrka
upsetting sabijanje
upshot ishod, kraj, zaključak, završetak
upside gornja strana, naopako, pobrkano, tumbe
upside down naglavce, naopako, nesređen, post naglavce, zbrkan
upskirt skrivena kamera
upstairs gore, na gornjem katu, nagore, uz stepenice, uza stepenice
upstanding ustajanje
upstart laktaš, skorojević
upstream smjer duž sabirnice, smjer od terminala ka mreži, smjer prijenosa podataka prema središnjem računalu, uz struju, uzvodno
up-stream uzvodno
upsurge napredak, porast, razvoj, uspon
uptake dimnjak, dimovod, gutanje, shvaćanje, ulazni kanal, unos
upthrust izbacivanje, obrnuti rasjed, strmi pomak prema gore
uptight napet
Index Indeks