Index Indeks
univalence jednovalentnost
univalent jednovalentan
univeres neočešljan
univerese avet
universal opća, općeg, opći, univerzalan, univerzalni, univerzalnom, univerzalnost
universal access number opći pristupni broj, univerzalni pristupni broj
universal asynchronous receiver transmitter univerzalni asinkroni primopredajnik
Universal Declaration of Human Rights Opća deklaracija o ljudskim pravima
universal information service sveobuhvatna obavijesna usluga, svestrana informacijska usluga
universal lathe univerzalni alatni stroj
universal matrix opća matrica, univerzalna matrica
universal mobile telecommunications systems svjetski sustavi pokretnih telekomunikacija
universal personal telecommunications opće osobne telekomunikacije, sveobuhvatne osobne telekomunikacije
universal personal telephone service opća telefonska usluga, sveobuhvatna telefonska usluga
universal product code opća oznaka proizvoda, opći kod proizvoda
universal resource locator standardizirani pokazivač na podatke
universal serial bus opće serijsko sučelje, univerzalno serijsko sučelje
universal space univerzalni prostor
universal suffrage opće biračko pravo
universal test & operations interface for ATM univerzalno sučelje upravljanja ATM mreže
universal time univerzalno vrijeme (bivše srednje vrijeme po Gree
universal time coordinated univerzalno vrijeme (usklađeno prema međunarodnom
Universalism univerzalizam
universality cjelokupnost, mnogostranost, univerzalnost
universally opće, univerzalno
universe kozmos, svemir, svemira, svijet
universities sveučilišta, sveučilištima
university faks, fakultet, sveučilišni, sveučilište, visoko
university graduates visoko stručna
university library sveučilišna knjižnica
University of Rijeka Sveučilište u Rijeci
University of Split Sveučilište u Splitu
University of Zadar Sveučilište u Zadru
University of Zagreb Sveučilište u Zagrebu
university research sveučilišno istraživanje
university staff development usavršavanje sveučilišnih nastavnika
university term semestar na sveučilištu
university's sveučilišne, sveučilišni
univocal riječ koja ima samo jedno značenje
uniwave jednovalni
UNIX (unix) UNIX, vrsta višekorisničkoga operacijskog sustava
UNIX-to-UHIX copy protokol za prijenos datoteka medu UNIX računalima
unkempt raščupan
unkind neljubazan, neprijatan
unknowingly nesvjesno, neznan
unknown nepoznanica, nepoznat, nepoznata, nepoznati, nepoznatog, neznan
unknown term nepoznanica
unlabel(l)ed neimenovan, neoznačen
unlace odriješiti, odvezati
unlade istovariti
unladen nenatovaren, neopterećen
unlawful bespravan, nezakonit, protupravni, zabranjen
unlawful agreement protupravni sporazum
unlawful deviation protupravno skretanje sa ugovorenog smjera plovidb
unlawfully bespravno, nezakonito
unlawfulness protupravnost
unlearned neuka
unleash osloboditi, pustiti s lanca
unless ako, ako ne, ako nije, izuzev, osim, osim ako, osim ako nije, ukoliko, ukoliko ne
unless otherwise provided osim ako nije drukčije predviđeno
unlettered neobrazovan, nepismen, nepismena
unlicensed neovlašten
unlicensed construction bespravna gradnja
unlighted nesvijetleće, nesvijetleći
unlike drugačiji, drukčiji, koji nije sličan, nasuprot, nejednak, različit, raznoimen, za razliku od
unlikely koji ne obećava uspjeh, malo vjerojatno, neizvjesno, neizvjestan, nesigurno, nevjerojatan, nevjerojatno, riskantno, slab
unlikly nevjerojatan, nevjerojatno
unlimited beskrajan, bezgraničan, neograničen
unlimited period neograničeno vrijeme
unlimited quantity neograničena količina
unlimitedness bezgraničnost
unlined neoznačen, nepostavljen
unlisted ne u službenom popisu dionica, nenaveden u imeniku
unlisted investments ulaganja koja ne kotiraju na burzi
unlit ne svijetli
unload iskrcati, isprazniti, istovariti, rasteretiti, ukloniti opterećenje
unloaded istovaren, neopterećen, rasterećen
unloaded data neunešeni podatak, odstranjeni podatak
unloading iskrcavanje, istovar, pražnjenje, rasterećenje, rasterećivanje
unloading the aircraft istovar zrakoplova
unlock iskvačiti, otključati, otkočiti, otvoriti
unlocking otključavanje
unlooked for neočekivan, nepredviđen
unloose olabaviti, osloboditi
unloosen olabavljen
unlovely odvratan
unlucky koban, nesretan
unmachinable neobradiv
unmake pokvariti, uništiti
unman nečovjek, obeshrabriti, raseliti
unmanageable ne podliježe kontroli, nepodesan za rukovanje
unmanly kukavan, nemuževan
unmanned automatski upravljan, bez ljudstva, bez operatora, bez posade
unmanned aerial vehicle bespilotna letjelica
unmannerly grub, neodgojen
unmark skinuti oznaku s
unmarked neoznačen
unmarried neoženjen, neudana, nevjenčana
unmarried person nevjenčana osoba
unmask razobličiti, razotkriti, skinuti masku
unmatched kome nema ravna, neodgovarajući, neupariv, neusporediv
unmeaning besmislen, bez značaja
unmeasurable neizmjerljiv, nemjerljiv
unmendable nepopravljiv
unmerciful nemilosrdan
unmerited nezaslužen
unmilitary nevojnički
unmistakable jasan, nedvojben, nepogrešiv, nesumnjiv
unmitigated neublažen
unmixed čist
unmodified nepreinačen, nepromijenjen
unmodulated nemoduliran
unmolested neometan, nesmetan
unmonitored bez monitora
unmounted nemontiran
unmovable nepokretan
unmoved neganut, nepokoleban, nepokrenut
Unnamed bez naziva, bezimeni, neimenovan
unnatural čudan, neobičan, neprirodan
unnecessary bespotrebno, izlišan, nepotreban, nepotrebno
unnerve lišiti hrabrosti, nervirati, obeshrabriti
unnilennium unnilenij
unnilhexium unnilheksij
unniloctium unniloktij
unnilpentium unnilpentij
unnilquadium unnilkvadij
unnilseptium unnilseptij
unnormalized nenormaliziran
unnotched nezarezan
unnoticed nezapažen
unnumbered nebrojen, nenumeriran
unobscured nepotamnjen, nezamračen
unobservable neuočljiv
unobserved neprimijećen
unobstructed neometan, nesmetan, nezapriječen, nezatvoren
unobstructed view nesmetan pogled
unobtrusive nenametljiv, neupadljiv
unoccupied nezauzet
unofficial neslužben, neslužbenih, nezvaničan
unofficial economy neslužbeno gospodarstvo
unordered bez reda, neuređen
unoriented neorijentiran
unorthodox neobičan
unpack raspakovati, rasteretiti, razviti
unpaid koji nema plaću, neisplaćen, neplaćen, neuplaćen
unpaid leave neplaćeni dopust
unpaid work neplaćeni rad
unpaired nesparen
unpalatable neprijatan
unparalleled besprimjeran, neusporediv
unpatented nepatentiran
unpeople raseliti
unperforated neprobušen
unperformed neizvršen, neučinjen
unpierced neprobijen, neproboden
unpleasant antipatičan, neprijatan, neugodan
unpliability nefleksibilnost
unplug isključiti
unpolarized nepolariziran
unpolluted nezagađen, nezaprljan
unponderable nemjerljiv
unpopular neomiljen, nepopularan
unpowered bez pogona
unprecedented besprimjeran
unpredictable nepredvidiv
unprejudiced bez predrasuda, nepristran, širokogrudan
unpretentious skroman
unpretentiousness skromnost
unproductive beskoristan, neplodan, neproduktivan, neproizvodni, neunosan
unprofitable nekoristan, neunosan
unpromising bezizgledan, beznadan
unprompted bez poticaja, sam od sebe
unprotected nezaštićen
unprotected sex nezaštićeni spolni odnos
unproved nedokazan
unprovided neopremljen, neosigurana, nepredviđen
unprovoked neizazovan, neizazvan, nerazdražen
unpublished neizdan, neobjavljen, neobjavljenih
unpunched neprobušen
unqualified nekvalificiran, neosposobljen
unquantized nekvantiziran
unquenchable neugasiv, neutaživ
unquenched neugašen
unquestionable neosporan
unquestioning koji ne pita
unquiet nemiran, uzrujan
unquote kraj citata!, završiti citat
unravel razjasniti, razmrsiti
unreachable nedostižan, nedostupan
unread nečitan, nenačitan, neobrazovan
unreadiness nespremnost
unreal neistinit, nestvaran, zamišljen
unreasonable nerazborit, nerazuman, pretjeran
unreasponable nerazuman
unrecoverable neotklonjiv, nepopravljiv
unredeemed neiskupljen
unrefined nerafiniran
unreformed nepoboljšan, nepopravljen
unregister odjaviti
unregretted nežaljen
unregulated nepodešen
unregulating bez stabilizacije
unreliability nedovoljno pouzdan, nepouzdanost
unreliable nepouzdan, nesiguran
unrelieved neoslobođen, nesmijenjen
unremitting neprekidan, neprestan, stalan
unrenewed neobnovljen
unrepaird damage clause klauzula o nepopravljenom osiguranom predmetu
unrepaired nepopravljen
unrepeatered system bezrepetitorski transmisijski sustav, transmisijski sustav bez obnavljača
unrepentant koji se ne kaje, nepokajnički
unrequited neostvarene, neuzvraćen
unresolved nerazriješen, neriješenih
unresponsive ne reagira
unresponsiveness reagiranja
unrest nemir, uzbuđenost
unrestrained neobuzdan, neograničen, neukroćen, slobodan
unrestricted neograničen
unrestricted access neograničen pristup, nesmetan pristup
unrevealed neobjavljen, neotkriven, potajan
UNRISD UNRISD
unrivalled bez premca, bez rivala
unrobe svlačiti
unroll odmotati
unroot ekstrahirati, iskorijeniti
unruffled gladak, hladnokrvan, staložen
unruly jogunast, razuzdan, samovoljan
unsaddle odsedlati
unsafe nepouzdan, nesiguran, nesigurnom, opasan
unsaid neizrečeno
unsatisfactory loš, ne zadovoljava, nedovoljan, nezadovoljavajući
unsaturated nezasićen
unsaturated soil nesaturirano tlo
unsavory neprijatan
unsavoury bez ukusan, bljutav, neprijatan, neukusan
unsay poreći
unscalable nedostižan
unscheduled neplaniran, nepredviđen
unscientific nenaučni, nesistematski
unscrew odvinuti, odvrnuti, odvrtati
unscrupulous beskrupulozan, bez skrupula, bezobziran
unseal otvoriti, skinuti pečat
unseasonable neblagovremen
unseasoned neblagovremen, nezačinjen
unseat zbaciti
unseaworthiness brod koji nije u stanju sigurno ploviti, brod koji nije u stanju sigurno prevoziti, nesposobnost broda za plovidbu
unseaworthiness and unfitness exclusion clause klauzula o isključenim štetama zbog nesposobnosti
unseemly nedoličan, nepristojan
unseen neprimijećen, neviđen
unselect ukinuti označenost
unselfish nesebičan
unset resetiranje, vraćanje na 0, vratiti na nul
unsettle poremetiti se, uzdrmati se
unsettled nenaseljenih, nenastanjen, neodlučan, nepostojan, neredovit, neriješen, nestaložen, neustaljen, poremećen
unshaded neprigušen
unshakable čvrst, nepokolebljiv
unshielded twisted pair neoklopljena upletena parica
unshifted nepromijenjen
unship iskrcati, istovariti
unshort skinu krat vez
unshut nezatvoren
unsightly lošeg izgleda, nakazan, neugledan, ružan
unsigned bez predznaka
unsinting širokogrudan
unsized nesortirano po veličini
unskilful neuk, nevješt
unskilled neizučen, nekvalificiran, neuk, nevješt
unskilled worker nekvalificirani radnik
unslotted ALOHA ALOHA mreža bez vremenskih odsječaka, asinkrona ALOHA mrežaunslotted channel
unslotted timing vremensko vođenje bez odsječaka
unsolder razlemiti
unsoldierlike nevojnički
unsolicited nepredviđen, nevažeći
unsolvabillity nerješivost
unsolvable nerješiv
unsorted neklasificiran, nesortiran
unsound boležljiv, loše urađen, neosnovan, nepouzdan, nesiguran, nevjerodostojan, nezdrav, s manom
Index Indeks