Index Indeks
undies donje rublje
undigested neprobavljen
undiluted nerazblažen
undiminished nesmanjen
undirected neupućen
undirected networks neusmjerene mreže
undiscerning nepronicljiv, neupućen, neuviđavan
undisciplined nediscipliniran
undisclosed neobjavljen
undisclosed information neobjavljene informacije
undisclosed partnership tajno (trgovačko) društvo, tajno društvo
undiscovered neotkriven
undisguised nemaskiran, nepreodjeven, neskriven, otvoren
undisguisedly nepreodjeveno
undisposed neprodan
undistributed neporemećen, neporemećenih
undisturbed bez smetnji, neometan, neoštećen, neporemećen, nesmetan, neuznemiravan, neuznemiren, spokojan
undivided nepodijeljena
undo ne činiti, odvezati, otkopčati, poništi, poništiti, vrati
undock napustiti dok, odvezati se
undone izgubljen, nedovršen, nespreman, neurađen, opozvati
undoubted neosporan, nesumnjiv
undoubtedly bez sumnje, nedvojbeno, svakako
UNDP UNDP
undrained condition nedrenirani uvjeti
undress skinuti haljine, skinuti se, svlačiti, svući se
undressed gol, neodjeven
undressing svlačenje
undriven nezabijen
undue nedospio, nepravilan, nepravovremen, nepriličan, neumjestan, pretjeran
undulate valovit, valjati se
undulating valovit
undulation talasanje, valovito kretanje, valjanje
undulative valovit
undulator ondulator
undulatory valni
undying besmrtan, neprolazan, vječan
unearned nezarađen, nezaslužen
unearned premium reserve pričuva prijenosnih premija
unearth iskopati, objelodaniti
unearthly avetinjski, neprirodan, nezemaljski
uneasiness nezgodan položaj, ograničenje, skučenost, teškoća
uneasy mučan, nesiguran, uznemiren, zbunjen
uneconomic neekonomičan
uneducated neobrazovan
unemployable nesposoban za rad
unemployed neupotrijebljen, nezaposlen
unemployed person nezaposlena osoba
unemployment nezaposlenost, nezaposlenosti
unemployment due to technical progress nezaposlenost zbog tehničkoga napretka
unemployment insurance osiguranje nezaposlenih
unencumbered neopterećen, nesmetan, slobodan
unending beskrajan, neprekidan, neprestan, stalan, vječan
unendurable nepodnošljiv
unengaged nevezan, slobodan
unenriched neobogaćen
unentangled neometan, nezamršen
unequal nejednak, nejednaka, nepravedan, neprimjeren, neravnomjeran, nesrazmjeran, različit
unequal-crossingover nejednoliki crossingover
unequalled nedostignut, nedostižan, nenadmašen
unequally nejednako
unequipped neopremljen
unequivocal jasan, nedvosmislen, otvoren
unerring nepogrešiv, siguran, točan
UNESCO sesmic scale UNESCO ljestvica
unessential nebitan, nevažan
unetic culture uneticka kultura
uneven nejednak, neparan, neravan, neravnomjeran
unevenly neravnomjerno, neujednačeno
unevenness nejednakost, promjenjivost
unexampled besprimjeran
unexhausted neiscrpljen, neistrošen
unexpected neočekivan, neočekivano, nepredviđen
unexpended neistrošen
unexperienced neiskusan
unexplainable neobjašnjiv, nerazumljiv
unexplained neobjašnjen, neprotumačen
unexploded neeksplodiran
unexploded bomb neeksplodiran bomba
unexplored neistražen
unfailing koji neće zakazati, neiscrpan, nepogrešiv, nepresušan, pouzdan, siguran
unfailingly nepresušno
unfair neispravan, nepošten, nepravičan, nepravilan
unfair competition nepošteno tržišno natjecanje
unfair dismissal neopravdani otkaz
unfair terms of contract ugovorna klauzula protivna načelu savjesti i pošte
unfaithful nevjeran
unfaltering nepokolebljiv, odlučan
unfamiliar nepoznat
unfashionable nemoderan, staromodan
unfasten odriješiti, odvezati, olabaviti
unfathomed neriješen
unfavorable nepodesan, nepovoljan
unfavourable nepodesan, nepovoljan, nepovoljne
unfed nenapajan
unfeeling bezdušan, bezosjećajan, neosjetljiv
unfeigned iskren
unfilled neispunjen, prazan
unfiltered nefiltriran
unfinished nedovršen, nedovršena
unfinished affair nedovršena veza
unfit neodgovarajući, nepodesan, nepodoban, neprikladan, onesposobiti
unfixed nepričvršćen, pokretan
unflattering neprijatan
unflavored nezačinjen
unfledged goluždrav, neizgrađen
unfold objasniti, otkriti, otvoriti, razviti, razviti se, zatvori
unfold all zatvori sve
unfolded proteins nepotpuno svijeni glikoproteini
unforeseen neočekivan, nepredvidivih, nepredviđen
unforgettable nezaboravan
unforgivable neoprostiv
unforgiven nepomirljivi
unforgot nezaboravljen
unforgotten nezaboravljen
unformatted neformatiran, slobodnog formata
unformatted postal address neformatirana poštanska adresa
unfortunate jadan, nesretan, nesretnik
unfortunately na žalost, nažalost, nesrećom, nesretno
unfounded neosnovan
unfreeze odmrzavanje
unfrustrated nesmetan
unfurl rasprostrijeti, razviti
unfused nespojen, nestopljen
ungainly nespretan, nevješt, nezgrapan, ružan, težak za rukovanje
ungear iskopčati, stav van pogona
ungodly bezbožan
ungovernable neobuzdan, neukrotiv
ungracious neljubazan, nemilostiv, neprijatan
ungraded negradiran, nestandardan
ungrateful nezahvalan
ungrooved neizdubljen
ungrouarded nečuvan, neobazriv, nepromišljen
ungrounded neosnovan
ungroup razgrupiranje
ungrudging širokogrudan
unguarded nečuvan, neoprezan, nezaštićen
unguided bez vodiča
unhampered neometan, nesputavan, slobodan
unhand osloboditi, popustiti stisak ruke, skinuti ruku s
unhandiness nepodesan za upotrebu
unhandy nepodesan za rukovanje, nespretan
unhappy nesretan, tužan
unhardened nekaljen, neočvrsnut
unhealthy boležljiv, nezdrav, škodljiv
unheard nečuven, nepoznat
unheard of nečuven
unhindered neometan, nesmetan
unhinge poremetiti, skinuti
unholy bezbožan, grješan
unhook otkačiti
unhoped iznenadan, neočekivan
unhuman nečovječan
unhurt nepovrijeđen
uni- jedno (prefiks)
uniaxial jednoosni
uniaxial ferroelectrics jednoosni feroelektrici
uniaxial order uniaksijalno uređenje
unicameral jednodomni
unicameral system jednodomni sustav
unicast komunicirati s usamljenim terminalima, odašiljati poruke prema jednom terminalu
unicasting komuniciranje s usamljenim terminalima, odašiljanje poruke prema jednom terminalu
UNICE UNICE
Unicef Unicef
unichoke samoindukcijski kalem
unicircuit integralno kolo
unicoil winding kalem s jednim namotajem
unidirectional jednosmjerni
Unido Unido
unidyne cijev s dvije rešetke
unification objedinjavanje, sjedinjenje, spajanje, ujedinjenja, ujedinjenje, unificiranje, unifikacija
unification of Germany ujedinjenje Njemačke
unified opći, sjedinjeni, ujedinjen
unified messaging sjedinjeno izvještavanje, sjedinjeno poručivanje, združeno komuniciranje porukama
unified network management architecture arhitektura sjedinjenog upravljanja mrežom
unifilar jednožični
uniflow istosmjerni
uniform homogen, istovrstan, jednoličan, jednolik, jednoobrazan, nepromjenjiv, odori, ravnomjeran, stalan, uniforma, uniforman, uniformirati, uniformni
uniform line homogena linija
uniform loads jednoliko opterećenje
uniform motion ravnom kretanje
uniform quantizating jednoliko kvantiziranje, ravnomjerno kvantiziranje
uniform resource locator usklađeni lokator resursa
uniformity identičnost, jednoličnost, jednolikost, jednoznačnost, ravnomjernost, uniformnost
uniformly jednako, podjednako, ravnomjerno
uniforms uniformama
unify sjediniti, učiniti jedinstvenim, ujediniti, unificirati
unifying objedinjavanja, ujednačiti
unilateral jednosmjeran, jednostran, jednostranih, unilateralan
unilateral action jednostrano djelovanje
unilateral autonomous trade measure jednostrana samostalna trgovinska mjera
unilateral basis jednostrana osnova
unilateral declaration jednostrana izjava
unilateral measure jednostrana mjera
unilaterally jednostrano
unimeter univerzalni instrument
unimodality jednovrsnost
unimodular unimodularan
unimolecular jednomolekularni
unimpaired neoslabljen, netaknut
unimpaired life zdrava osoba
unimportant beznačajan
unimtentional nehotičan
uninformed neobaviješten, neupućen
uninhabited nenastanjen
uninominal voting system izbori s jednim kandidatom
uninstall deinstalirati, ukloniti sve datoteke i direktorije nekoga program
uninsured neosiguran
unintelligible nerazgovjetan, nerazumljiv
unintentional nenamjeran, nenamjerni
unintentional foul nenamjerni prekršaj
uninteresting nezanimljiv
unintermitted neprestan
unintermitting neprekidan, neprestan
uninterrupted neprekidan, neprekinut, stalan
uninterruptedly neprestano
uninterruptible power supply besprekidno napajanje, neprekidni izvor napajanja, stalni izvor napajanja
uninvestigated neistražen
uninvited nezvan
uninviting neprivlačan, nezgodan, odvratan
union društvo, jedinstvo, pripojenje, savez, sindikalni, sindikat, sjedinjenje, udruženje, ujedinjenje, unija, unije, unijom, zajednica
union flat joint holender
union jack zastava na pramcu
union of civil servants sindikat državnih službenika
Union of Myanmar Unija Mjanma
Union of the Comoros Unija Komori
union representative sindikalni predstavnik
unionised neioniziran
union-joint spojnica
union's unije
unipeded neometan
uniphase jednofazan
unipolar jednopolan, jednopolni
unipole izotropna antena
unipunch jednostrano bušenje
unique izvanredan, jedina, jedini, jedinstven, jedinstveni, jedinstvenim, jedinstvenog
unique features jedinstvena obilježja
unique flag zastava od koje postoji samo jedan primjerak
unique identifier jedinstvena oznaka
uniquely iznimno, jedinstveno
uniqueness jedinstvenost, jednoznačnost
UNIR UNIR
uniselector obrtni birač, pokretni birač
unison jednoglasje, sklad, sloga
uništenja iza
unit agregat, blok, cjelina, element, jedinica, jedinici, jedinični, jedinka, komad, mjera, osnovni dio, parametar, uređaj
unit check ispiti jedinica
unit cost jedinična cijena
unit costs cijena koštanja
unit of exposure jedinica izloženosti
unit of qualification kvalifikacijska jedinica
unit of time jedinica vremena
unit price jedinična cijena
unit record bušena kartica
unit site specific jedinica specifična za lokaciju
unit vector jedinični vektor
Unitar UNITAR
unitarian unitaran
unitarian State unitarna država
unitary jedinstven, unitaran
unitary matrix unitarna matrica
unite spojiti, stopiti, ujediniti, ujediniti se, združiti se
United sjedinjenja, složen, ujedinjen, Ujedinjenih
United Arab Emirates Ujedinjeni Arapski Emirati
United Arab Emirates countries zemlje Ujedinjenih Arapskih Emirata
United Kingdom Ujedinjena Kraljevina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Velika Britanija i Sjeverna Irska
United Kingdom and Ireland Ujedinjena Kraljevina i Irska
United Kingdom OCT prekomorske zemlje i područja Ujedinjene Kraljevin
United Kingdom of Great Britain and Northern Irela Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne
United Mexican States Sjedinjene Meksičke Države
United Nations Ujedine Narode, Ujedini Narodi, Ujedinjeni narodi
United Nations Charter Povelja Ujedinjenih naroda
United Nations Organization Organizacija Ujedinjenih naroda
United Nations system sustav Ujedinjenih naroda
United Republic of Tanzania Ujedinjena Republika Tanzanija
United States Sjedinjene Američke Države, Sjedinjene Države
United States of America Sjedinjene Američke Države, Sjedinjenih Američkih Država
unitize unificirati
unitized sastavni, u bloku
unit-linked unit-linked
units jedinica, jedinicama, jedinice
units position mjesto jedinica
unituning jednoručno podešavanje
unity jedinica, jedinice, jedinstvenost, jedinstvo, sklad, sloga
Index Indeks