Index Indeks
Balaban index Balabanov indeks, Balabanov index
balafon balafon
balance balans, balansirati, bilanca, bilanci, biti u ravnoteži, klatno, odmjeriti, ostatak, preostali dio, protuteža, protuuteg, ravnoteža, saldo, simetrija, uravnoteženje, uravnotežiti, usporediti, vaga, vagati
balance an account poravnati račun
balance card kartica stanja, saldo kartica
balance counter brojač salda
Balance effect balans efekt
balance impendance ravnotežna impedancija
balance lever poluga za izravnavanje
balance of accounts bilanca
balance of payments bilanca plaćanja, platna bilanca
balance resistance ravnotežni otpor
balance sheet bilanca, bilanca stanja, zaključni račun, završni račun
balanced izbalansiran, izjednačen, simetričan, skladan, uravnotežen, uravnoteženim, usklađen
balanced and integrated approach uravnotežen i integriran pristup
balanced asynchronous class uravnotežena nesinkrona klasa
balanced brake rasterećena kočnica
balanced cable simetrični kabel, uravnoteženi kabel
balanced circuit simetrični sklop, uravnoteženi sklop
balanced detector simetrični demodulator, simetrični detektor
balanced fund mješoviti fond
balanced input simetrična pobuda, simetrični ulaz
balanced line balansirana linija, simetrična linija, uravnotežena linija
balanced link access procedure postupak uravnoteženog pristupa vezi, protokol
balanced modulator balansirani modulator, simetrični modulator, uravnoteženi modulator
balanced rudder balansno kormilo
balance-of-payments deficit deficit platne bilance
balancer djelitelj napon, djelitelj napona
balances vage
balance-sheet bilanca
balance-sheet analysis analiza bilance
balancin balansiranje, saldiranje, simetriranje, uravnoteženje
balancing balansiranje, saldiranje, uravnotežavanje, uravnoteženje
balancing - loading Uravnotežavanje - utovar
balavcing uravnoteženje
Balcan model Balkanski model
Balcanic balkanski
balconies balkoni
balcony balkon, balkonom, galerija, platforma
bald bezbojan, ćelav, običan, ogoljen, pust, pustoj
bald headed ćelav
baldachin baldahin
balderdash besmisao
baldly bez okolišanja, oskudno, otvoreno, siromašno
baldness ćelavost
bale bala, denjak, jamčiti, nesreća, omot, paket, prešati u bale, roba, složiti u bale
bale capacity kapacitet u balama
bale clamp hvataljka za bale
Balearic Islands Balearsko otočje
balearic shearwater balearski zovoj
baleful koban, mračan, opak, poguban
Balinth method Balintova metoda
Balint's groups Balintove grupe
balitron balitron
balk balvan, greda, greška, ignorirati, međa, neuspjeh, ometati, prepreka, promašaj, propustiti, smetnja, zadržavati, zaobići, zapreka
balkan balkanski
Balkan instability balkanske nestabilnosti
Balkan Peninsula Balkanski poluotok, Balkanskom poluotoku
Balkans Balkan
balkans actors balkanski akteri
balkans alliances balkanski savezi
balkans security balkanska sigurnost
ball bal, gruda, klube, klupko, kružno, kugla, kuglica, lopta, ples
ball - grid array package kućište s nizovima rešetkastih kuglastih izvoda
ball bearing kuglični ležaj, kuglični ležiš
ball cage okvir kugličnog ležaja
ball chart kuglasti dijagram, kuglasti dijagram za provjeru linearnosti slike, televizijski test-dijagram
ball check valve nepovratni ventil s kuglom
ball direction smjer lopte
ball governor centrifugalni regulator, centrifugalno reguliran
ball in defense lopta u obrani
ball in offense lopta u napadu
ball in play lopta u igri
ball joint kuglasti zglob, loptasti zglob
ball mill mlin loptaš
ball on the ground lopta na tlu
ball out of bounds lopta izvan granica igrališta, lopta izvan igrališta
ball out of play lopta izvan igre
ball possession posjed lopte
ball returned to lopta vraćena u
ball running along the net lopta koja se kotrlja po rubu mreže
ball shagger sakupljač lopti
ball shagger/shagger sakupljač lopti
ball test brinelovsko ispitivanje tvrdoće
ball valve kuglasti ventil, loptasti ventil, ventil s kuglom
ballad balada
ballads balade
ball-and -socket joi kuglasti zglob
ball-and-socket join kuglični zglob
ballast balast, balastni, gruž, iskustvo, načela, opterećenje, opteretiti, pošljunčiti, teret, teret koji ne plaća vozarinu, tovariti, uteg, uvjerenja
ballast lamp balastna lampa, lampa za opterećenje
ballast piping balastni cjevovod, cjevovod (balastni)
ballast pump balastna, balastna pumpa
ballast system balastni sustav
ballast tank balastni tank, tank na brodu radi podizanja stabiliteta
ballast water balastna voda
ballast water line balastna vodna linija
ballast, dirty prljavi balast
ballast, solid čvrsti balast
ballasted ispunjen balast, ispunjen balastom
ballasting balastiranje, ukrcaj vode u balastne tankove
ballastron bareter, strujni stabilazotor, strujni stabilizator
ball-body relationship odnos lopte i tijela
ballcheck valve ventil s kugli, ventil s kuglicom
ballerina balerina
ballet balet, baletni
ballet dance balet
ballet dancer balerina, baletan, baletna plesačica, baletski plesač, plesač
ballet girl balerina, baletna plesačica
ballet repertoire baletni repertoar
balling staranje gruda, staranje grudvi
ballistic balistički
ballistic missile balistički projektil
ballistics balistika
ballon tamponade balon tamponada
balloon balon, balončić, kugla, nadimati se, zračni balon
balloons balončići
ballot glas, glasački listić, glasanje, glasati
ballot paper glasački listić
ballpoint vrh s kuglicom
ball-point pen kemijska olovka
ballpoint-pen kemijska olovka
ball-retriever hvatač lopte
ballroom plesna dvorana
balm balsam, balzam, matičnjak, melem
balmy ljekovit, mek, mekan, mirisan, mirisav, nježan, umirujući
balneological balenološka
Balneotherapy Balneoterapija
balsamic vinegar vinski ocat
baltcon obrazac brodarskog ugovora
Baltic baltički, baltičkih, Baltik, Baltika
Baltic Sea Baltičko more
Baltic States Baltičke države
balun bazuka
balun adapter prilagodnik neuravnotežene linije na uravnoteženu
balun coil antenska prilagodna zavojnica, balun zavojnica
balustrade balustrada, gelender, ograda, rukohvat
bamboo bambus, bambusi
bamboo shoots bambusovi izdanci, izdanci bambusa
bamboozle prevariti, zbuniti
ban anatema, bana, isključiti, prokleti, prokletstvo, zabrana, zabraniti, zabranu
Banach space Banachovi prostori
banal banalan, otrcan, svakidašnji
banality banalnost, običnost, otrcanost, svakodnevnost
banana banana, banana za jelo
banana jack banana utičnica, banana-čahura, banana-gnijezdo, banana-utikač, jednopolna utičnica
banana plug banana utikač, jednopolni utikač
bananas banane
banc banka
band banda, dijapazon, družina, frekvencijski opseg, gajtan, grupa, kolut, lanci, muzička kapela, obruč, odred, okovi, opseg, orkestar, pantljika, područje, pojas, pojasniti, polje, poveznica, prsten, rulja, sastav, skupina, spojiti, traka, trakast, veza, vezati, vrpca, zavoj
band break trakasta kočnica
band control polje kontrole
band gap zabranjeni pojas
band saw kružna pila, tračna pila
band scatter polje rasijanja
band spectra pojasni spektri, trakasti spektar, trakasti spektri
band usage uporaba frekvencijskog pojasa
Bandage Brod, flaster, obloga, povez, povezati, zaviti, zavoj
bandage up isprevijati
banded povezan
banderol dugačka uska zastava
banderole dugačka uska zastava, zastava na koplju
bandgap pojasni razmak, razmak medu pojasevima
band-guard zaštitno polje
banding pruganje
bandit bandit, razbojnik
banditism banditizam, lopovluk
bandits banditizam
bandmaster dirigent
bandoleer fišeklija, redenik
bandpass pojasni opseg, propusnik opseg
bandpass communication system pojasne propusni komunikacijski sustav
bandpass filter pojasni propusnik, propusnik opsega
bandpass filter (band-pass filter) pojasne propusni filtar, pojasni filtar, pojasni propusnik
bandpass noise model model pojasnog šuma
bandpass signal pojasni signal, signal u propusnom pojasu
bandreject filter pojasna brana, pojasne nepropusni filtar
bandrol dugačka uska zastava
bandrole dugačka uska zastava
bandspread širenje opsega
bandspreader proširiv opsega, proširivač opsega, proširivanje opsega
bandstop filter (band-stop filter) pojasna brana, pojasne nepropusni filtar
bandwidth pojasna širina, propusnost, širina frekvencijskog područja, širina frekvencijskog pojasa, širina opsega, širina područja, širina pojasa
bandwidth efficiency iskoristivost pojasne širine
bandwidth on demand pojasna širina po zahtjevu
bandwidth provisioning osiguravanje pojasne širine
bandwidth reservation pojasna širina rezervirana za određenu primjenu, pričuvna pojasna širina
bandwith pojasna širina
bandy dobacivati, dodavati, izmijeniti, mijenjati, širiti
bandy legged krivih nogu, krivono, krivonog
bandy-legged krivonog
bane nesreća, prokletstvo, propast, trovati, uništenje
baneful otrovan, poguban, smrtonosan
bang eksplozija, glasno udarati, grunuti, lupati, lupiti, prasak, praskati, prasnuti, šiške na čelu, tresak, udarac, udariti, zalupiti, zveket
bang path staza za usmjeravanje elektronske pošte
bang-ban dvopoložajni
banged zalupila, zalupljen
banging lupa
Bangladesh Bangladeš
banish isključiti, izgnati, prognati, protjerati
banishment progonstvo, protjerivanje
banister stalak
Baniya Banija
bank banci, banka, bankarski, bankarskom, bankovni, bankovnim, baterija, bedem, blok, grupa, grupiranje, klupa, ležište, nanos, nasip, niz, obala, obalom, otići sa broda na obalu, plićak, serija, sprud
bank assurance osiguranje putem banke
bank cable višežilni kabal, višežilni kabel
bank charges bankovni trošak
bank clerk bankarski službenik, banknovni činovnik, bankovni činovnik
bank deposit bankovni depozit
Bank for International Settlements Banka za međunarodna poravnanja
bank note banknota, novčanica
bank of buttons klavijatura, tastatura, tipkovnica
bank robbery pljačka banke
bank transfer bankovna uplatnica, bankovnom uplatnicom
bank-assignement bankovna doznaka
bankbook bankovna knjižica
banked grupiran, objedinjen, sjedinjen
banked battery paralelna baterija
banker bankar
banker's draft bankovna mjenica
banking bankarski, bankarstvo, bankovni, bankovni poslovi, krivina puta, kut zaokreta, obavljanje bankovnih poslova, ugao zaokreta
banking and other financial services bankarstvo i ostale financijske usluge
banking book bankarski poslovi, bankovna knjiga
banking policy bankarska politika
banking profession bankarsko zvanje
banking secrecy bankovna tajna
Banking sector Bankovni sektor
banking supervision bankovna kontrola
banking system bankarski sustav, bankovni sustav
banknote banknota, novčanica
banknotes novčanice
bank-notes novčanice, papirnati novac
bankrupt bankrot, bankrotirati
bankrupt(go) bankrotirati
bankruptcy bankrot, stečaj, stečajni, stečajnom
bankruptcy law stečajno pravo
Index Indeks