Index Indeks
unappalled neustrašiv
unapproachable nedostižan
unarmed goloruk, nenaoružan
unarmoured neoklopljen
unary unarni
unary operator predznak
unashamed bestidan
unasked nepozvan
unassailable neosvojiv
unassigned cell nedodijeljena stanica, nepripadna stanica, slobodna stanica
unassisted bez pomoći
unassuming skroman
unassumingness skromnost
unattacked nenapadnut
unattainable nedohvatan, nedokučiv, nedostižan
unattended automatski, bez nadzora, bez operatora, nenadziran, nepraćen, u miru, zanemaren
unattended time vrijeme mirova
unauthentic neautentičan, nezajamčen
unauthenticated nezajamčen
unauthorised neovlašten
unauthorised duplication neovlašteno umnožavanje
unauthorized neovlašten
unavailability deficitarnost, nedostupnost, neraspoloživost
unavailability seconds sekunde tijekom kojih sustav nije raspoloživ
unavailable deficitaran, nedobavljiv, nedostižan, nema podataka, nije pri ruci
unavailable link nedostupna veza, neraspoloživa veza
unavailing beskoristan, uzaludan
unavalin bez djelovanja, bezuspješan, nekoristan
unavoidable nezaobilazan
unaware neobaviješten, nesvjestan
unawares nehotice, nenadano, nenamjerno, neočekivano, pomutnjom
unbalance asimetrija, neuravnoteženost
unbalanceable neuravnoteživ
unbalanced neizjednačen, neravnomjerno, nesimetričan, neuravnotežen
unbalanced line nebalansirana linija, nesimetrična linija, neuravnoteženi vod
unballast osloboditi balasta, rasteretiti
unballasted bez balasta, neopterećen, rasterećen
unbar otvoriti
unbearable nepodnošljiv
unbeatable nenadmašne
unbecoming koji ne pristaj, nedoličan, nepristojan, neumjestan
unbeknown nepoznat
unbelief nepovjerenje
unbelievable nevjerojatan, nevjerojatno, nevjerojatnom
unbelievably nevjerojatno
unbelieving bezvjeran, nevjerojatan
unbend ispraviti, odmotan, odvezan, olabaviti, popušten
unbendable nesavitljiv
unbending jednostavan, nepopustljiv, nesavitljiv, neusiljen
unbias osloboditi predrasuda
unbiased bez predrasuda, nedeformiran, neopredijeljen, neopterećen, nepristran
unbiasedness nedeformiranost, neopredijeljenost, neopterećenost, nepristranost
unbidden dobrovoljan, nepozvan
unbind odmotati, odriješiti, odvezati, odviti, osloboditi
unblamable besprijekoran, nevin
unblanked neugašen, vidljiv
unblanked beam svjetlosni snop, vidljivi snop
unbleached linen žutica
unblock deblokirati, raskrčiti, ukloniti prepreku
unblocked neblokiran
unblocking acknowledgement signal signal potvrde deblokiranja
unblocking signal signal deblokiranja
unblotted neizbrisan, neumrljan
unblushing bestidan
unbolt skinuti rezu
unbottom ukloniti dno
unbound neobavezan, nevezani, slobodan
unbound drug nevezani lijek
unbounded bezgraničan, neobavezan, neograničen
unbrace odvezati, olabaviti, oslabiti, otkopčati
unbreakable neslomljiv
unbridled neobuzdan, raskalašen, raspušten, razuzdan
unbroken čitav, neprekinut, nerazbijen
unbudgeted van proračunski
unbudgeted expenses troškovi neobuhvaćeni proračunom
unbundling odvojena prodaja
unburden rasteretiti
unburden one's mind olakšati dušu
unburdened neopterećen
unburnt nesagorio, nespaljen
unbutton otkopčati
unbuttoned otkopčan
uncage osloboditi, razdvojiti
uncalled nepozvan, neznan
uncalled for nepozvan, nepoželjan, nezvan, neželjen, ničim neizazvan
uncanny jezovit, tajanstven
uncared for zapušten
uncase razviti
unceasing neprekidan, neprestan
unceremonious bez ceremonije
uncertain kolebljiv, neizvjestan, nepouzdano, nesiguran
uncertainty dvojba, neizvjesnost, neodređeni znak, neodređenost, nesigurnost
uncertainty evaluation procjena mjerne nesigurnosti
uncertainty in mesurement mjerna nesigurnost
uncertainty of measurement mjerna nesigurnost
uncertainty principle načelo neodređenosti
unchain osloboditi, pustiti s lanca
unchangeable neizmjenjiv, nepromjenljiv, nepromjenjiv
unchanged nepromijenjen
uncharged neopterećen
uncharitable bezobziran, nemilosrdan
unchartered koji je bez zakona, koji nije odobren slobodnim pismom, nedopušten, neiznajmljen, nepovlašten, neprivilegiran
uncheckable nezaustavljiv
unchecked nesmetan
unchristian nemilosrdan
uncivilized neciviliziran
unclaimed netražen
unclassified neklasificirano, nije povjerljiv podatak
uncle stric, tetak, ujak
unclose otkriti, otvoriti
unclothe skinuti, svući
Uncluster Windows raščisti prozore
uncoil odmotati (se)
uncoiler omotač
uncombinable nespojiv
uncombined nesjedinjen
uncome-at-able nedostižan
uncomely nepriličan, ružan
uncomfortable neprijatan, neudoban, neugodan
uncommitted nedodijeljen, nedozvoljen, nepočinjen
uncommitted dependency neobvezna ovisnost
uncommon neobičan, neuobičajen, poseban, rijedak
uncommon knowledge posebna znanja
uncommonly izvanredno, neobično, rijetko
uncompleted nedovršen, neispunjen, nepotpun, neusavršen
uncompressed XML file nekompresirana XML datoteka
uncompromising beskompromisan
uncompromizing beskompromisan, nepomirljiv, nepopustljiv, neslomljiv
unconcern nebriga
unconcerned bezbrižan, nezainteresiran
unconditional bezuvjetan, neograničen, obavezan
unconditional branching bezuvjetno grananje
unconditional exit bezuvjetni izlazak
unconditioned apsolutan, bezuvjetan
unconfined nezatvoren
uncongealable nezamrzavajući
uncongenial neprijatan, odvratan
unconnected nepovezan, nespojen, nevezan
unconscientious nesavjestan
unconscionable nesavjestan
unconscionably neumjereno
unconscious bez svijesti, nesvjestan, u nesvjestici
unconsciousness nesvjesticu
unconstitutional protuustavni
unconstrained dobrovoljan, slobodan
unconstrained trellis neograničena rešetka
uncontaminated food biološki ispravna hrana
uncontested neosporan
uncontrolled nekontroliran
unconvinced neuvjeren
uncoordinated neusklađen
uncork odčepiti, otvoriti bocu
uncorrected neispravljen
uncountable nebrojiv
uncounted nebrojen
uncouple iskopčati, razdvojiti
uncoupled iskopčan
uncover odati, otkrili, otkriti, otkriti se, razotkriti
uncovered neotkriven, nepokriven, otvoren
UNCRD UNCRD
uncritical nekritičan, nekritički
unction sladunjavost
unctuous masni, pobožan, sladunjav
uncultivated neobrađen
uncultivated land neobrađeno zemljište
uncut nebrušen, neobrezani
undamaged neoštećen, nepokvaren
undamped neprigušen
undaunted neustrašen, neustrašiv
undeceive otvoriti oči
undecided neodlučan, neriješen
undefiled neokaljan, neuprljan
undefinable nedefiniran, neodrediv, neopisiv
undefined nedefiniran, nejasan, neodređen, neograničen
undelete vrati izbrisano
undeniable neporeciv
under dole, dolje, donji, ispod, na temelju, niži, pod, podno, prema, sukladno, temeljem, u okviru, u skladu s
under age malodoban
under Article 107 u skladu s člankom 107.
under Article 116 temeljem članka 116.
under average brod u havariji, u oštećenom stanju
under bilateral agreements na temelju dvostranih sporazuma
under certain conditions pod određenim uvjetima
under coat donji prijemaz
under conditions pod uvjetima
under construction radovi u tijeku
under cover na tajnom zadatku, pod pokrićem
under cover of a proof of origin pod pokrićem dokaza o podrijetlu
under deck donja paluba
under graduated podizglađena
under normal market conditions pod normalnim tržišnim uvjetima
under paragraph 1 sukladno odredbama stavka 1.
under relay minimalni relej
under surveillance pod nadzorom
under the cover of darkness pod zaštitom mraka
under the flag of pod zastavom
under the provisions prema odredbama
under the same circumstances pod istim uvjetima
under the terms na temelju uvjeta
under treatment pod uvjetima
under(neath) dole
underable nepodnošljiv
underaction nepotpuno djelo
underarm service servis odozdo
under-average risk umanjeni rizik
undercapacity manjak kapaciteta, nedostatak kapaciteta
undercarriage podvozje
underclothes donje rublje
underclothing donje rublje
undercoat osnova, podloga
undercooling pothlađenje
undercurrent podstrujni
underdeveloped nerazvijen, zaostao
underdevelopment nerazvijenost
underdog onaj koji je pobijeđen
underdone nedopečen, nedovoljan, premalo pečen
underearth podzemni
underestimate nisko procijenjen, podcjenjivanje, podcjenjuju, preniska procjena
underestimation niska procjena, podcjenjivanje
underexpose nedovoljno osvijetljen
underexposure nedovoljna ekspozicija
underfed neishranjen
underflow donji tok, ispod granice, nedovoljni tok
underfoot na zemlji, pod nogama
underframe donji okvir
undergarment rublje
undergo biti podvrgnut, iskusiti, izlagati se, izložiti se, podvrći, podvrći se, pretrpjeti, proći kroz, prolaziti kroz
undergraduate student
undergroudn metro, podzemna željeznica, podzemni, trajno
underground metro, pod zemljom, podzemlja, podzemna željeznica, podzemni, podzemnih, potajan
underground economy siva ekonomija
underground railway podzemna željeznica
underground rooms tuneli
underground station stanica podzemne željeznice
underground storage of waste podzemna pohrana otpada
underground structures podzemne građevine
Underground Town of Istria Podzemni grad Istra
underground train podzemna željeznica
underground transport podzemni prijevoz
underground waters podzemna voda
undergrowth grmlje
underhand ispod ruke, potajno
underhand pass čekićem, dodavanje donjim podlaktičnim odbijanjem
underhand serve servis odozdo
under-insurance podosiguranje
underlaid podmetnut, stavljen ispod
underlay podmetnuti, poduprijeti
underlaying podlaganje
underlie činiti podlogu, ležati pod nečim
underline ističemo, podcrtati, podvući
underlined podcrtan
underling potčinjena osoba
underload nedovoljno opterećenje
underloading nedovoljno opteretiti
underlying donji, inherentni, ispod, koji je ispod, koji je u podlozi, leži, temeljni
underlying asset dotična imovina, predmetna imovina
undermanned ship brod s nedovoljno posade
undermentioned dole spomenut
undermine minirati, narušiti, podlokati, potkapaju, potkopati, potkopava
undermodulation podmodulacija
undermost donji, najniži
underneath dole, ispod, niže, odozdo
undernourished slab
undernourishment pothranjenost
underpaid slabo plaćen
underpass podvožnjak
underpay loše plaćati
underpin poduprijeti
underpopulation nedovoljna napučenost
underpressure podtlak
underprivileged bez privilegija
underproduce nedovoljno proizvoditi
underproduction nedovoljna proizvodnja, podbaciti proizvodnju
underproof ispod propisanog, nedovoljno zaštićen
under-provision podcijenjen
underquote nuditi nižu cijenu
underrate dati nižu cijenu, omalovažavati, podcijeniti, umanjivati
under-representation nedovoljna zastupljenost
underrun neiskorištenost predajnog sklopa
undersampling poduzorkovanje
underscore podvlačenje
undersea communication channel podmorski komunikacijski kanal
undersell prodati jeftino, prodavati ispod cijene
underservedly nezasluženo
undersexed netemperamentan, sa slabim libidom, slabo zainteresiran za seks
undershirt potkošulja
undershot podnožni
underside donja strana, donje strane
undersign potpisati
undersigned dolje potpisani
undersirable nepodesan, nepoželjan, neprijatan
undersize ispod prosječne veličine, mali
undersized ispod prosječne veličine, mali, nedovoljne veličine, patuljast
understady zamjenik
understand doznati, razumijevanje, razumijevati, razumjelo, razumjeti, shvaćati, shvatiti
understandable razumljiv, skužiti
understanding poimanja, poznavanje, razumijevanje, sporazum, ugovor
understanding of the game razumijevanje igre
understandings spoznaja
understands razumije
understate nedovoljno iskazati, podcijeniti
understock nedovoljno snabdjeven
understood razumio, razumjeti
understrapper sluga
understressed nedovoljno opterećen
understudy dubler, dublirati, zamjenik, zamjenjivati
undersuit pododjelo
undertake obvezati se, obvezivati se, obvezuju, organizirati, poduzeti, poduzimati, prihvatiti
undertaken nastojat, preuzete, preuzimanju
undertaker poduzetnik
undertaking angažman, obaveza, poduzeće, poduzeti, poduzetnik, poduzetništvo, poduzimanje, pogrebno poduzeće, pothvat, pothvata, tvrtka
undertone nijansa, prelijevanje boja, prigušen zvuk
undertook učinio
undertow mrtvo more u luci, štiga
undervalue podcijeniti
undervoltage podnapon
undervriting profit tehnički rezultat
underwater podmorje, podmorski, podvodni, podvodnih, podvodno, podzemna voda
underwater archeology podmorska arheologija
underwater cable podvodni kabel
underwater cutting apparatus aparat za podvodno rezanje
underwater mineral resources podvodno rudno bogatstvo
underwater vehicle ronilica
underwater welding apparatus aparat za podvodno zavarivanje
underwear donje rublje, rublje
underworld antipodi, društveni ološ, pakao, podzemlje, podzemni, podzemni svijet
underwrite potpisivati se
underwriter preuzimač rizika
underwriting pokroviteljstvo, preuzimanje, preuzimanje rizika
under-writing preuzimanje rizika, pribava
underwriting discounts popust pri ugovaranju
underwriting exsperience osigurateljno iskustvo
underwriting loss osigurateljni gubitak
underwriting results osigurateljni rezultati
underwriting year osigurateljna godina
undeserved nezaslužen
undeserving nedostojan, nedužan, nevin, nevrijedan, nezaslužan
undeservingly nevrijedno
undesirable nepoželjan
undesirable forms of communication nepoželjni oblici komunikacije
undesired nepotreban, nepoželjan, suvišan
undestorted nedeformiran, neizvitoperen
undetected neotkriven
undeterminable neodrediv
undetermined neodređen
Index Indeks