Index Indeks
twirl brzo okretanje, kovitlac, kovitlati se, uvojak, vihor, vrtlog
twirp majmun
twist izviti, migoljiti, obrtanje, prelomiti, savinuti, uganuće, uplesti se, uplitanje, uvijanje, uvijen gležanj, uviti, uviti se, uvrtanje, uvrtjeti, zavijutak, zavoj, zavojak
twist lock metalni objekt za povezivanje naslaganih kontejner
twisted torzioni
twisted ankle svinuti gležanj, uganuti
twisted hair punđa
twisted pair upletena parica, uvijene parice
twisted pair wiring ožičenje s upletenom paricom
twisted pairs upletene parice
twisted-pair cable kabel s prepletenim parom žica, kabel s upletenom paricom, upleteni dvožilni kabel
twisted-pair media interface connector konektor parice
twister stroj za uvijanje, užar
twisting križanje vodiča, uvijanje
twistor koljeno, zavoj
twit ismijavati, koriti, prigovarati, ukor
twitch gibati, grč, igrati, trzanje, trzati se, vučenje
twite sjeverna planinska juričica
twitter cvrkut, cvrkutati, hihotati, uzbuđenje, uzrujanost
two dva, dvaju, dvije, dviju, dvoje
two foot jump sunožni skok
two hundred dvije stotine
two member joints dvorezni nastavak
two nucleon absorption dvonukleonska apsorpcija
two point field goal koš iz igre za dva poena
two s complement dvojni komplement
two times dvostruko
two trophic levels dvije trofičke razine
two-address dvoadresni
two-axis dvoosni
two-berth cabin kabina (dvokrevetna)
two-channel dvokanalno
two-cycle engine dvotaktni motor
two-dimensional dvodimenzionalan
twofold dvostruk, dvostruko
two-gap s dva proreza
two-gun s dva mlaza
two-hand bump čekić, objeručno donje odbijanje podlakticama
two-hand pass dodavanje objema rukama
two-hand reception prijem objema rukama
two-headed arrow dvosmjerna strelica
two-input adder polusakupljač
two-leg hop sunožni poskok u mjestu
two-level s dva nivoa
two-man block dvojni blok, dvostruki blok
two-party system dvostranački sustav
two-pass s dva prolaza
two-pass play igra na drugo dodavanje, igra s dva dodavanja
two-path model model s dvije staze
two-phase dvofazan, dvofazni
two-phase transport problem dvoetapni transportni problem
two-photon dvofotonski
two-pole dvopolni
two-quasiparticle states dvo-kvazičestična stanja
two-resonator dvorezonantan
two's complement dvojni komplement
two-seater dvosjed, s dva sjedišta
two-sided bilateralan, dvojak, dvostran
two-speed dvobrzinski
two-stage dvostupanjski
two-stage synchronizing sinkroniziranje u dva stupnja
two-step dvokoračni
two-story dvokatni
two-stroke dvotaktni
two-stroke engine dvotaktni motor
two-terminal dvopolni
two-thirds dvije trećine
two-tier test plan dvoslojni ispitni plan
two-tiered dvoredni, na dva kata
two-to-four-wire dupleksor, prijelaz dvožičnoga voda na četverožični
two-valued dvoznačan
two-valuedness dvoznačnost
two-way dvopolarni, dvosmjerna, dvosmjerni, dvostran
two-way communication dvostrana veza
two-wheeled na dva točka
two-wheeled vehicle dvokolica
two-wire dvožični
two-wire channel dvosmjerni kanal, dvožični kanal
two-wire communication dvožična komunikacija
tycoon industrijski magnat
tying vezali, vezanje
tying arrangement vezana kupnja
tyke pseto
typamatic za ponavljanje
type klasa, otipkati, oznaka, pisati na pisaćem stroju, slovo, tip, tipkati, upisati, upišite, utipkajte, uzorak, vrsta, vrste, znak
type /length /value duljine i vrijednosti parametra, oznaka vrste
type alignment poravnavati slova
type bar štampar letvica
type carrier nosač slova
type font glava za pisanje, vrsta pisanja
type of address vrsta adrese
type of architecture arhitektonski tip
type of business vrsta poduzeća
type of mission vrsta akcije, vrsta zadatka
type of number vrsta broja
type of object vrsta objekta
type of service vrsta usluge, vrsta usluge (IP protokola)
type of set vrsta dizanja
type of tenure vrsta zemljišnoga zakupa
type of work or trade vrsta posla ili djelatnosti
type printer teleprinter
type rod poluga znaka
type size dimenzija znakova
type wheel slovni točkić
typebar štampar letvica, taster, tipka
typeface oblici pisma, oblik fonta
types oblike, tipovi, vrsta, vrstama, vrste
types of families tip obitelji
typesetter slagač
typestyle vrsta pisma
typewrite pisati na pisaćem stroju, tipkati
typewriter pisaća mašina, pisaći stroj
typewritten tipkanim slovima
Typhim-Vi Typhim Vi
typhoid tifus, tifusni
typhoid fever tifus
typhoid fever vaccine vakcina protiv tifusa
typhoon tajfun
typhus pjegavac, pjegavi tifus
typic karakterističan, tipičan
typical karakterističan, karakteristično, karakterističnog, tipičan, tipičnim, značajan
typically u pravilu
typing pisanje na stroju, strojopis
typing error greška u kuca, strojopisna pogreška
typist daktilograf, tipkač, tipkačica
typo pogreška pri upisu
typographical pisarski
typography tiskarstvo
typology tipologija, tipološko
typology of metonymies tipologija metonimija
Typology of services Tipologija usluga
tyrannize gospodariti, tiranizirati
tyranny nasilje, samovolja, tiranija, tiranije
tyrant despot, tiranin
tyre guma, guma za kotač, gumeni kotač, vanjska guma, vanjska guma na kotaču, vanjski kotač
tyro novajlija
Tyrol Tirol
tyrolian tirolska precnica
tyrosine tirozin
tyrosine phosphatase tirozinska fosfataza
tyrosine phosphorylation fosforilacija proteina na tirozinu
tyrosyl tirozil, tirozin
Tyrrhenian Sea Tirensko more
tzar car
u law pravilo u, pravilo u nelinearna kvantiziranja govornog signal
u previranju in a state of flux, in ferment, in turnoil
U reference point referentna točka U (u ISDN-u)
UA software programska oprema korisničkog posrednika, programska oprema UA
u-antenna u-antena
UAS UAS
ubiquitous svuda prisutan
ubiquity ubikvitet
u-boat podmornica
Učka Nature Park Park prirode Učka
udder vime
udders vime
u-format u-format
Uganda Uganda
ugliness ružnoća
ugly gadan, grdan, nezgrapan, odvratan, ogavan, ružan
UGTD method UGTD metoda
ui editor vi
Ukraine Ukrajina, Ukrajini
ukrainian Ukrajinac, Ukrajinka, ukrajinski, ukrajinski jezik
ukulele havajska gitara
ulcer čir
ulcerative colitis Crohnova bolest
u-link lučni spoj
ullage kalo, manjak, ostatak, prazni ostatak šupljine, praznina, šupljina
ullaged djelomično iscurio
ulterior daleki, krajnji, onostran, skriveni
ultimate granični, konačan, krajnji, krajnju, kritičan, osnovni, posljednji, ukupni, zadnji
ultimate bearing capacity granična nosivost
ultimate life smrtost prati krajnje tablice
ultimate net loss clause klauzula o neto šteti
ultimate rate krajnja stopa, ultimativna stopa
ultimate strength granična čvrstoća
ultimate tables krajnje tablice, ultimativne tablice
ultimate tensile strength rastezna čvrstoća, vlačna čvrstoća
ultimately konačno, krajnje, najzad, uvjerljivo
ultimatum ultimatum
ultimo prošlog mjeseca
ultra ekstreman, ekstremist, ekstremista, onaj, radikal, ultra
ultra high frequency ultravisoka frekvencija
ultra large scale integration integracija ultravisokog stupnja
ultra violet ultraljubičast
ultrabasic rocks Ultrabazične stijene
Ultracold molecules Ultrahladne molekule
ultradynamic ultradinamički
ultrafast ultrabrzi
ultrafiltration ultrafiltracija
ultrafine ceramic poeders ultrafini ceramički prašci
ultrafine fibres ultrafina vlakna
ultra-fine particle mikročestica
ultraist ekstremist, radikal
ultramafic rocks ultramafitne stijene
ultramafics ultramafiti
ultramarine prekomorski, ultramarin
ultramicroelectrodes ultramikroelektrode
ultramicrowave milimetarski valovi
ultrarapid vrlo brzi
ultraray kozmički val
ultrared ultracrveni
ultrasensitive ultraosjetljiv
ultrashort ultrakratki, veoma kratki
ultra-short wave ultrakratki val
ultrasonic nadzvučni, ultrazvučan, ultrazvučni, ultrazvuk
ultrasonic investigations ultrazvučna ispitivanja
ultrasonic nebulizer ultrazvučni zamagljivač
ultrasonic sounding mjerenje ultrazvukom
ultrasonics ultrazvučna tehnika
ultrasonography dopler, ultrazvuk
ultrasonology ultrasonografija
ultrasoun scanning ultrazvučna pretraga
ultrasound ultra zvuk, ultrazvučno, ultrazvuk, ultrazvuk mozga
ultrasound diagnostics ultrazvučna dijagnostika
ultrasound examination ultrazvučna pretraga
Ultrasound examinination of the brain ultrazvuk mozga
ultrasound extraction ultrazvučna ekstrakcija
ultrasound field simulation simulacija ultrazvučnog polja
ultrasound filed ultrazvučno polje
ultrasound scanning ultrazvučna pretraga
ultrastructure ultrastruktura
ultrathin veoma tanki
ultra-thin films ultratanki filmovi
ultraviolet ultraljubičasti, ultravioletni
ultraviolet band ultraljubičasti frekvencijski pojas, ultraljubičasto područje
ultraviolet filter filtar za ultraljubičasto područje, ultraljubičasti filtar
ultraviolet lense leca za ultraljubičasto područje, ultraljubičasta leca
ultraviolet radiation ultraljubičasto zračenje
ultraviolet source izvor ultraljubičastog zračenja, ultraljubičasti izvor
ultraviolet spectroscopy ultraljubičasta spektroskopija
ULV decomposition ULV rastav
Ulysses Uliks
umber mrk, mrka boja, smeđ
umbilical kružni, pupčast
umbilical cord blood umbilikalna krv
umbilical point točka kruga
umbilicus pupak
umbonal ornamention umbonalna ornamentacija
umbra područje sjene
umbrage hlad, sjenka, uvreda
umbrageous sjenovit, uvredljiv
umbrella kišobran, padobran, suncobran
Umbria Umbrija
Umm Al Qaiwain Umm al-Qaiwain
umpire izabrani sudac, posredovati, sportski sudac, sudac, suditi
umpteen mnoštvo
UN UN
UN Charter Povelja Ujedinjenih naroda
UN Commission Komisija UN-a
UN Conference konferencija UN-a
UN convention konvencija UN-a
UN General Assembly Opća skupština UN-a
UN Habitat UN Habitat
UN international covenant međunarodni pakt UN-a
UN Peacekeeping Operations and Mission Mirovne operacije i misije UN-a
UN resolution rezolucija UN-a
UN Secretariat Tajništvo UN-a
UN Secretary-General Glavni tajnik UN-a
UN Security Council Vijeće sigurnosti UN-a
UN specialist institution specijalizirana institucija UN-a
UN Standing Committee Stalni odbor UN-a
UN Technical Commission Tehnička komisija UN-a
UN Trusteeship Council Starateljsko vijeće UN-a
unabashed drzak, nezbunjiv
unabbreviated neskraćen
unable neće biti u mogućnosti, nemoćan, nesposoban
unable to work nesposoban za rad
unabridged neskraćeno
unacceptable nepoželjan, neprihvatljiv
unacceptance neprihvaćanja, neprihvaćanje
unaccompanied bez društva, bez pratnje
unaccompanied transport prijevoz bez pratnje
unaccomplished neizvršen, nepostignut
unaccountable neobičan, neobjašnjiv, neodgovoran
unaccustomed nenaviknut
unacquainted neupoznat, nevješt, stran
unadaptable nepodesiv
unadapted nepodešen
unadequate neadekvatan
unadjusted nemontiran, nenamješten, nepodešen
unadopted neprihvatljiv
unadulterated bez primjese, čist, istinit, jednostavan, naravan, nepatvoren, nepokvaren, nerazblažen, običan, pravilan, prirodan
unadvisedly neoprezno, nepromišljeno, nesmotreno
unafamiliar neiskusan, neizvježban, nenaviknut, nepoznat, neprilagođen, neupućen, nevičan, nevješt
unaffected nedirnut, nepromijenjen, neusiljen, prirodan, van utjecaja
unaged neostario
unagreeable neprijatan
unaided bez podrške, bez pomoći, svojim snagama
unallocated number nedodijeljeni broj
unallowable nedozvoljen
unalloyed bez primjese, čist, nelegiran
unalterable nepromjenljiv, nepromjenjiv
unambiguity jednoznačnost, nedvosmislenost
unambiguous jednoznačan, nedvosmislen
unambitious neambiciozan
unamiable neljubazan
unanimity jednodušnost, jednoglasnost
unanimous jednodušan, jednoglasan
unanimously jednoglasno
unannealed nekaljen
unannounced nenajavljen
unannoyed nesmetan
unanswerable neodgovoran, nepobitan
Index Indeks