Index Indeks
trilateral trostran
trilinear prostorni
trill izvoditi triler, treperenje
trillion trilijun
trilogy trilogija
trim dotjeran, dotjeranost, dotjerati, dovesti u red, forma, ispravno stanje, kicoški, kondicija, namjestiti, okresati, opremiti, otpremiti, podrezati, potkresati, razlika gaza na pramcu i krmi, uredan, urednost
trim moment jedinični moment pretege
trimitron potenciometar
trimmed obrubljen
trimmer promjenjivi kondenzator, trimer
trimmers trimeri
trimming dotjerivanje, izravnavanje, podešavanje, ukras, uravnoteženje
trimming hatch grotlo za izravnavanje
trimolecular s tri molekule
TRIMS TRIMS
trinal trostruk
trine trojni, trostruk
Trinidad and Tobago Trinidad i Tobago
trinity sveta trojica, Trojstva
trinket drangulije, jeftin nakit, nakit
trinomial trinomni
trio tercet, trio
triode trioda
trip isključivač, izlet, kočni, kratka vožnja, kratko putovanje, oboriti, okidač, omaći se, omesti, pogrešan korak, poigravati, put, putanja, skakutati, spotaći se, spoticanje, tapkati, zaustavljački
trip out okidanje, oslobađanje
triparted podijeljen na 3
tripartite trojni
tri-partite tripartitni, trostrani
tripartite conference tripartitna konferencija
tri-partite meeting tripartitni sastanak, trostrani sastanak
tripartition dioba na 3 dijela
tripe besmislica, burag, burag preživača, drob, fileci, koještarija, tripe, zbrka
triphase trofazni
triple trostruk, utrostručiti se
triple-apse troapsidalna
triple-click triput pritisnite
triplet grupa od troje, troje
triplets trojci
triplex tripleksni, trožilni
triplicate u 3 primjerka, utrostručen, utrostručiti
triplicated utrostručen
triplication utrostručavanje
triplicity trostrukost
tripod tronožac
tripper putnik, turista
tripping okidanje, uključivanje
trips izleti, izletima, TRIPS
triptych triptihu
trisect dijeliti na 3
tristable tristabilan
trite banalan, običan, otrcan
triterpenoids triterpenoidi
triticale pšenoraž, triticale
tritium tritij
triton jezgra tritija
triturate mrviti, sitniti
trituration mljevenje, sitnjenje
triumph pobjeda, trijumf, trijumfirati
triumphant pobjedonosan
trivalent trovalentni
trivial beznačajan, elementaran, nevažan, običan, prost, svakidašnji, trivijalan
trivial file transfer protocol jednostavni protokol za prijenos datoteka (Interne
Trm maksimalni period slanja RM ćelija
trochoid cikloida, trohoida
trochoidal trohoidni
Trojan Trojanac, Trojanski
trojan horse podmetnuti program, trojanski konj
trolley kolica, kolica od žice, kolica u samoposluživanju, tramvaj, trola
trolley wire trolna žica
trolleybus trolejbus
trolley-bus trolejbus
trolleypole trola
tron topljivi osigurač, tron
troop četa, družina, gomila, grupirati se, mnoštvo, odjuriti, trupa, vojska
trooper brod koji prevozi vojsku, kavalerist, konjanički konj, konjanik, pripadnik policije pojedine države SAD
troopleader vođa družine
trophic prehrambeni
trophic groups trofičke grupe
trophic level trofija
trophic state qualification kvalifikacija trofičkog stanja
trophy ratni plijen, trofej
tropic tropski, tropski pojas
tropical figurativan, slikovit, tropski, tropskih, tropsko
tropical fresh water load line tropska slatkovodna teretna linija
tropical agriculture tropska poljoprivreda
tropical disease tropska bolest
tropical forest tropska šuma
tropical fruit tropsko voće
tropical load line tropska teretna linija
tropical plant tropska biljka
tropical rain forest tropska kišna šuma
tropical rainforest tropska kišna šuma
tropical wood tropsko drvo
tropical zone tropski pojas
tropicalization tropikalizacija
tropo tropo
troposphere troposfera
tropospheric troposferski
tropospheric radicals troposferski radikali
troposystem troposistem
tropotron tip magnetofona
trot kas, kasanje, kasati
troth vjernost
troubadours trubadurskog
trouble briga, dodijavati, jad, kvar, muka, neispravnost, neprilika, nevolja, nezgoda, patnja, problem, smetati, uznemirivati
trouble set dizanje nakon loše dodane lopte
trouble-free bez kvara, pouzdan
troubleproof osiguranje od kvara
troubleshoot rješavanje problema, tražiti grešku, tražiti pogreške
troubleshooter stručnjak za uklanjanje kvarova
troubleshooting otkrivanje smetnji, traženje greške
troublesome dosadan, mučan, neprijatan, neugodan, problematičan, uznemiruje, zabrinjavajući
trough jarak, jaz, kanal, korito, lokalni minimum, oluk, udubljenje, valov, žlijeb
trounce izlemati, tući
troupe glumačka družina
trousers hlače
trout pastrva, pastrva-slatkovodna, pastrve, pastrvka
truant besposlen, besposličar, danguba, lijen, lijenčina
trubadours trubadurski
trublesome tegoban
truce primirje
truck kamion, kamionski, kolica, kotur, piljariti, posao, prijevoz kamionom, prikolica, teretni vagon, teretnjak, trampa, trampiti, vagon, vagonet, zamjena
Truck cabs Kamionske kabine
Truck drivers Vozači kamiona
truck transport of timber transport drva kamionima
truckle ulagivati se
truckle-bed pomoćni krevet
truckling puzanje pred nekim, ulagivanje
truculent okrutan, svirep, zvjerski
trudge vući se, zamorna šetnja, zamorno putovanje
true iskren, istina, istinit, istinito, izjednačiti, odan, odgovarajući, pravi, pravu, prirodan, stvarni, točan, uravnotežen, vjeran, zaista!!
true ash content sadržaj pepela u gorivu
true figure stvarni broj
true hemp prirodna konoplja
true love draga, dragi, krstac, ljubavnica, ljubavnik, prava ljubav
true motion display stvarno pokazivanje radara
true premium stvarna ispodgodišnja premija
true underlying experience rates stvarne temeljne iskustvene stope
true underlying rates stvarne temeljne stope
trueing točno podešavati
true-love ljubljena, ljubljeni
Truffel cake Truffel torta
truffle gomoljača, gomoljika, tartuf, tartufima
truffle sauce ulje od tartufa
truffles tartufa, tartufi
truism istina, očevidnost
truly iskreno, istinito, odano, stvarno, točno, uistinu, vjerno, zaista
trump adut, adutirati, truba
trumpery beznačajan, bezvrijedan, bezvrijedna stvar, prijevara
trumpet rastrubiti, slušna cijev, truba, trubiti, zvučnik
trumpet-banner ukrasna zastavica na ceremonijalnoj trubi
trumpeter agami, golub trubač, razglasivač, trubac, trubač
truncate odbaciti, odrezati, odsjeći, prekratiti, skratiti, zarubiti
truncated skraćen, usječen, zarubljen
truncated cone krnja kupa
truncation odbacivanje, odsijecanje, skraćenje
truncation error greška odsijecanja
truncheon pendrek, toljaga
trundle kotači, kotrljati, kotrljati se, točkić
trunk dalekovod, debelo, deblo, gajtan, glavni, glavni kanal, kovčeg, kufer, međumjesna linija, panj, prtljažnik, rov, sanduk, slonova surla, stablo, trup, velik kovčeg, ventilacijski kanal
trunk cable spojni kabel
trunk calls međumjesni razgovori
trunk case karter
trunk road glavni put
trunk side mrežni stupanj telefonske centrale
trunkful koliko stane u kovčeg, kovčeg
trunks kupaće gaćice, kupaći kostim
trunnion klin, rukavac, zapušač
truss krovište, nosač, opasač, poduprijeti, rešetkasti nosač, snop, uvezati
truss elevation visinske kote
truss labels oznake nosača
trussed rešetkast
trust čuvanje, dati na kredit, imati povjerenje, kartel, oslonac, osloniti se, pod starateljstvom, pouzdanje, povjerenje, povjerenje (imati), rešetka, sigurnost, trust, uzdati se, vjera, vjerovati, vjerovati kome
trust company povjereničko društvo
trust services usluge povjerbe
trusted functionality pouzdana funkcionalnost, pouzdana svrsishodnost
trusted key distribution center centar za pouzdanu raspodjelu ključeva (KRIPTOGRAF
trustee čuvar, povjerenik, staratelj, tutor, upravitelj, upravitelj fonda, zastupnik
trusteeship starateljsko, starateljstvo
trustful pouzdan, povjerljiv
trustworthiness pouzdanost
trustworthy dostojan povjerenja, pouzdan, povjerljiv, vjerodostojan
trusty pouzdan, vjeran, zatvorenik kome se daju posebne povlastice
truth činjenica, fakat, istina, istinit, istinitost, istinu, točnost, vjernost
truth table tablica istinitosti, tablica stanja
truthful istinit, istinoljubiv, istinski, vjeran
truthless neistinit
truthlessness lažnost
truth-loving istinoljubiv
truth's istine
try iskušati, ispitati, ispitivati, kušati, nastojati, nastojimo, ogled, pokušaj, pokušajte, pokušati, pokušavati, preslušavati, presuditi, proba, probajte, probati, suditi, truditi se
try on isprobati, pokušati, probati
try out isprobati, rafinirati
trying naporan, pokušava, pokušavajući, pokušavanje, pokušavao
tryout isprobavanje, opit, proba
tryptophan triptofan
tryptophan hydroxylase triptofan hidroksilaza
tryptophane triptofan
tsar car
T-shirt majica, majica s kratkim rukavima, majici, obična majica kratkih rukava
tsunami val prouzročen potresom
tub bačva, čabar, izvlačna kutija, kada, kada za kupanje, kupati se, vedro
Index Indeks