Index Indeks
trap centar zahvata, hvatati, klopka, rešetka, stupica, trap, uhvatiti, uhvatiti u klopku, zaglaviti se, zaklopac, zamka, zapirač, zatvoriti
trap message poruka o stupici, poruka o uzbuni (MHS)
TRAPATT diode TRAPATT dioda (vrsta lavinske diode)
trap-directed polling prozivanje iz opreza
trapdoor vrata u podu
trapdoor one-way function jednosmjerna funkcija sa stupicom (u kriptografiji
trapdoor signature scheme plan potpisa za sustave sa stupicom (u kriptografi
trapdoor-knapsack public key cryptosystem kripto sustav s javnim ključem temeljen na naprtnj
trapeze trapez
trapeziform u obliku trape
trapezium trapez
trapezius trapez
trapezoid trapezoid
trapezoidal trapezoidni
trapezoidal sheet trapezni lim
trapped uhvaćen, zaustavljen
trapped holes zatvarači
trapped set dizanje lopte preblizu mreži
trapper lovac
trapping hvatanje, zahvat
trappings sjaj
Trappist trapist
Trappist (cheese) trapist (sir)
trapse besciljno lutati
trasgressore igrač koji je prekršio pravilo
trash đubre, nitkov, otpaci, otpad, smeće, trice
trashcan kanta za smeće
trashy loš
traslate translat
trauma trauma, traume, traumom
traumatic traumatičan
traumatic experiences caused by war traume djece izazvane ratom
traumatic glaucoma traumatski glaukom
traumatic lumbar tape traumatska lumbalna punkcija
Traumatic stress Traumatski stres
traumatised traumatizirane
traumatism trauma
traumatized children traumatizirana djeca
travel hod, kretanje, kretati se, mobilna, put, putovanje, putovati, putuje, voziti se
travel agency putnička agencija
travel document putna isprave
travel documents putna isprave, Putne isprave
travel pieces putopisne reportaže, putopisni članci
travel(l)er putnik
travel(l)ing pokretni, progresivni, putujući
Travel-and-Traffic Mode putno-prometni mod
Travel-and-Traffic System putno-prometni sustav
traveling putovanje
traveling wave putujući val
traveling wave modulator modulator brzine putovanja svjetla, modulator putujućeg vala
traveling with presentation putovanje s prezentacijom
traveling-wave amplifier pojačalo s putujućim valom
traveling-wave monolithic amplifier monolitno pojačalo s putujućim valom
traveling-wave tube elektronka s putujućim valom (mikrovalovi)
traveling-wave tube amplifier pojačalo (s elektronkom) s putujućim valom
travelled prijeđen, prijeđenog
traveller putniče, putnik
travellers putnici, putnicima
traveller's checque putnički ček
traveller's cheque putni ček, putnički ček
travellers' personal luggage osobna prtljaga putnika
travelling koraci, putovanje
travelling allowance dnevnica
travelling bag putna torba
travelling violation greška u koracima
travels putu, putuje
traversal grana stabla, staza u stablu, transverzalan, unakrstan
traverse ići poprijeko, kos, poprečan, poprečna greda, popriječiti, poprijeko, preći, prelaziti, traverza
traverse line tirolska precnica
travertine sadre, sedrenih, travertin
travesty izopačiti, lakrdija, lakrdijati, parodija, šala, travestija
Travunia Travunija
trawl mreža, povlačna mreža
trawl line parangal
trawler kočar, ribarski brod
trawl-line parangal
traxial test traksijalni pokus
tray ladica pisača, pladanj, plitko korito, poslužavnik, zamjenljivi blok
treacherous izdajnički, opasan, podmukao
treachery izdaja, podmuklost
treacle laskanje, melasa, šećerni sirup
treacly ljepljiv
tread gaziti, hod, ići, korak, papuča, pedala, razmak kotača
tread-board nastupna površina, papučica
treadle papučica, pedala, podnožnjak, poluga
treads spojnice
tread-wheel nožni točak
treason izdaja
treasure blago, bogatstvo, riznica
treasurer blagajnik, rizničar
treasures blaga
treasuries blago, blagom
treasury blagajna, državna blagajna, državna riznica, riznica, riznicu
treasury bill riznička mjenica
treasury bills blagajnički zapisi
treat čast, častiti, gostiti, gozba, liječiti, obrađivati, određivati, postupati, raspravljati, teretiti, tretirati, veliko uživanje
treated obrađen
treaties ugovore, ugovori
treatise rasprava, teza, traktat
treatises rasprava, rasprave
treatment liječenje, liječenje., obrada, obrade, postupak, postupanje, postupku, pročišćavanja, pročišćavanje, terapija, tretiranju, tretman
treatment accorded to workers postupanje prema radnicima
treatment center lječilište
treatment no less favourable tretman koji nije manje povoljan, uvjeti ne manje povoljni
treatment no less favourable than tretman koji nije manje povoljan, uvjeti ne manje povoljni
treatment or processing obrada ili prerada
treatment or processing of products obrada ili prerada proizvoda
treatment with hydrogen tretman vodikom
Treatment with interferon Liječenje interferonom
treaty dogovor, sporazum, ugovor, ugovor o reosiguranju
Treaty of Amsterdam Amsterdamski ugovor
Treaty on European Union Ugovor o Europskoj uniji
treble piskav, trostruk, troznamenkast, utrostručiti
tree drvo, kalup, satjerati u tjesnac, shema u obliku stabla, stablo
tree algorithm algoritam u obliku stabla, razgranati algoritam
tree dieback sušenje stabala
tree groups grupe stabala
tree pipit šumska trepteljka
tree protocol protokol u obliku stabla, razgranati protokol
tree rings godovi drveća
tree sparrow poljski vrabac
tree top krošnja drveta, vrh
treecreeper kratkokljuni pužić
tree-like u obliku drveta
trees stabla, šumarak, šumarku
trees vigor bujnost
trefoil djetelina, trifore, trolista
tregohm milijun megaoma
trek putovati, putovati na poniju
trekker putnik koji polako putuje, putnik koji polako putuje na poniju
trekking polagano putovanje
trellis rešetka, sjenica
trellis coded modulation rešetkasto kodirana modulacija, Trellis kodirana modulacija (varijanta kvadraturne
trellis coding rešetkasto kodiranje, trellis-kodiranje
trellis work preplet, rešetka
tremble drhtanje, drhtati, strepnja, tresti, tresti se, trzati se, zadrhtati
trembler električno zvonce, samoprekidač, zujalica
trembling drhav, drhtanje, drhtav
trembling grass treslica
trembling poplar jasika
tremendous golem, ogroman, silan, strašan, užasan, velik
tremendously ogromno, strahovito
tremolo tremolo
tremor drhtanje, drhtavica, zadrhtati
tremors podrhtavanje
tremulous drhtav, koji drhti, kolebljiv, plašljiv
trench iskopati rov, jarak, kanal, kopati kanal, prokop, rov
trench coat trenčkot, vojnička kišna kabanica
trench rampart zemljani nasip
trenchant energičan, oštar, prodoran
trencher hrana
trend glavni pravac, kos smjer, nagib, naklonost, opći smjer, pravac, pravac razvoja, smjer, tendencija, težnja, trend, uzeti pravac
trends etiologija, naginjanja, trendovi
trends of opinion politički stav
trendy avangardni, moderan, monden, osoba u trendu, pomodan, pomodar, pomodarka, suvremen, u trendu
Trentino-Alto Adige Južni Tirol
trepanning bušenje
trepidation drhtavica
trespass izvršiti prest, prekoračenje granica, prestup
trespasser delinkvent
trespassing prisvajanje tuđeg
tress pletenica, uvojak, vitica
trestle nogari, podmetač, postolje, skele, stalak
triac dvosmjerni tiristor
triacylglycerols triacilgliceroli
triad grupa od tri, trovalentan
trial ispit, ispitivanje, ogled, opit, pokus, pokusni, pokušaj, proba, raspravi, sudski proces
trial benefit structure pokusna struktura naknade
trial function pokusna funkcija
trial operation probni rad
trial period pokusni rok
trial run probna vožnja, probni rad
trial set pokusni skup
triangle trokut
triangular trokutni
triangulate triangulirati
Triassic Trijas
Triassic extensional magmatism trijaski ekstenzijski magmatizam
triatomic troatoman
triaxial troosni
triazines triazini
tribadism tribadizam
tribal plemenski, plemenskih, plemenskog, plemensku
triband trotraka zastava, trotrakasta zastava
tribasic trobazni
tribe pleme, plemena, rasa, rod
tribes plemena
tribocorrosion resistance otpornost na tribokoroziju
tribological coatings tribološke prevlake
Tribology tribologija
tribomechanical activation tribomehanička aktivacija
tribophysics fizika trenja
tribulation muka, nevolja
tribunal sud, sudnica
tribunals sudova, sudovi
tribune govornica, javni pobornik, tribina, tribun, vođa, zaštitnik
tributary koji doprinosi, obveznik, pritoka, trabantski, utiče
tributary unit pritočna jedinica (u mreži SDH)
tributary unit group skupina pritočnih jedinica (JUG) (u mreži SDH)
tribute danak, počast, porez
tricar trokolice
trice trenutak
triceps opruzač
trichotecens trihoteceni
trichromatic trobojni
trick čarolija, izigrati, lukavstvo, lukavština, majstorija, prijevara, slab, smicalica, trik, varati
tricked načičkan, načičkana
trickle curiti, kapanje, kapati, rominjanje, tanak mlaz
tricky lukav, prepreden
tricolo(u)r trobojan, trobojka, trobojni
tricolo(u)red trobojni
tricolor hrvatska zastava, trobojka, trobojna, trobojnica
tricolor with tuna tricolori s tunom
tricothecenes trichoteceni
trictron radio cijev
tricycle tricikl
tridiagonal trodijagonalni
tridipole s tri dipola
tried nastojali, pokušala, pokušavano
triennial tri godine, trogodišnji
trier iskušavač, ispitivač, istražni sudac
tries nastoji, pokušavanje
Trieste Trst, Trsta
trifle sitnica, tratiti, tratiti vrijeme, tričarija
trifler besposličar
trifling neznatan
triform u tri oblika
trifurcate račvati se u 3, trodijelan, trostruk
trig kicoš, kočnica, trigonometrija
trigate impulsni transformator
trigger hvataljka, kvaka, obarač, odponac, okidač, okidni signal, reza, triger
trigger circuit bistabilni krug
trigger mechanisms početni mehanizam
trigger off aktivirati
trigger price inicijalna cijena
trigger word kratka riječ
triggering okidanje, otvaranje, puštanje, signalizacija
triglyceride trigliceridi
trigon trokut
trigonal trokutasti
trigonometric trigonometrijski
trigonometric levelling trgonometrijski nivelman
trigonometrical trigonometrijski
trigonometry trigonometrija
trigonous trokutast
trihedral trostran
Index Indeks