Index Indeks
traffic kretanje, promet, prometa, prometni, prometnim, prometu, roba, saobraćaj, saobraćajni, transport, trgovanje, trgovati, vršiti promet, zauzetost
traffic accidents prevention prevencija prometnih nezgoda
traffic and transport terminology prometno nazivlje
traffic connections prometna povezanost
traffic contract ugovor o prometu (u mreži ATM)
traffic control kontrola prometa, nadzor prometa, reguliranje prometa, upravljanje prometom
traffic cover prometna zaštita
traffic ecology Ekologija prometa
traffic engineering projektiranje komunikacijskih mreža, prometno inženjerstvo
traffic flow prometni tijek, protok prometa
traffic flow security prijenos neprekinutoga slučajnog teksta kako bi se, sigurnosni tijek
traffic fluidity protok prometa
traffic generator generator prometa
Traffic Housing promet
traffic intensity intenzitet prometa, jačina prometa, mjera gustoće prometa
traffic jam gužva, zastoj u prometu
traffic lane prometna traka
traffic level intenzitet prometa, razina prometa
traffic lights prometna svijetla, semafor
traffic load Prometno opterećenje
traffic management upravljanje prometom
traffic map saobraćaj karta
traffic matrix prometna matrica
traffic monitoring predviđanje
traffic optimization optimizacija prometa
traffic overload prometno preopterećenje
traffic padding dopunjavanje prometa
traffic pattern uzo rak prometa
traffic policing nadziranje (pristupnog) prometa, upravljanje (pristupnim) prometom
traffic policy prometna politika
traffic regulations prometni propisi
traffic requirement matrix matrica prometnih zahtjeva
traffic roads prometnice
traffic route prometni pravac
traffic routing usmjeravanje prometa
traffic safety sigurnost prometa, sigurnost u prometu
traffic shaping mijenjanje prometnih značajki, oblikovanje prometa
traffic signal saobraća signal, semafora
traffic signals semaforski uređaji
traffic sings prometni znak
traffic statistics statistika prometa
trafficking krijumčarenje, nedopuštena trgovina, trgovanju, trgovina
trafficking in human beings trgovina ljudima
trafficking in persons trgovina ljudima
tragedies tragedija
tragedy tragedija
tragic tragičan
tragically tragično
tragicomic tragikomičan
trail proba, putanja, puzati se, rep, staza, trag, traka, vijugati se, vući, vući se
trail blazer pionir
trail trace praćenje završnog dijela
trailblazer pionir
trailer dodatak, posljednji slog, pratilac, prazni završni dio vrpce, prikolica, završni dio (paketa), završni slog
trailer card završna kartica
trailer encapsulation postupak uokvirenja sa zaglavljem na kraju okvira, učahuravanje završnog dijela (paketa)
trailer label završna oznaka
trailer record dodatni slog, završni slog
trailer tape završna traka
trailers prikolica
trailing posljednji, tegljeni, vučeni, zadnji
trails staza, stazama
train dresirati, kolo, niz, osposobiti, povlačiti, povorka, pratnja, red, trenirati, vježbati, vježbati se, vlak, vodilica, voz, vući, željeznica
train ferry trajekt za voz
train oil riblje ulje
train printer člankasti štampač
trained kvalificiran, obučen
trained dog dresiran, uvježban pas
trainee kursist, osoba na obuci, pripravnica, pripravnik, vježbenik
traineeship praktična izobrazba
trainer trener, uređaj za treniranje
training izobrazba, obrazovni, obučavanje, obuka, osposobljavanje, priprema, trening, treniranje, usavršavanja, usavršavanje, vježba, vježbanje
training aircraft školski zrakoplovi
training and advisory operations programi izobrazbe i savjetovanja
training ground poligon, teren za trening, vježbalište
training leave dopust za izobrazbu
training models modeli treninga
training of personnel izobrazba osoblja
training of road haulage personnel obuka cestovnih prijevoznika tereta
training of the legal professions izobrazba pravne struke
training plan plan treninga
training process trening
training sequence niz za uvježbavanje, vježbovni niz
training site mjesto treninga
training structures obrazovne strukture
training system uzgojni oblik
training techniques edukacijske tehnike
training unit nastavna jedinica, obrazovna jedinica
training's trening
trait crta, potez, značajka
traitor izdajica, izdajnik
Trajan Trajanus
trajecories trajektorije
trajectory put, putanja, putanju, trajektorija
tram kolica, prevoziti, tramvaj, tramvajske
tram transport tramvajski promet
tramata tramata
tramcar tramvaj, tramvajska kola
tramline tramvajska pruga
tram-line tramvaj pruga
trammel ometati, prepreka, ribarska mreža, smetnje
trammels smetnje, šestar za elipsu
tramp hodati teško, lutalica, putovati pješke, skitnica, teretni brod
tramp ship brod slobodne plovidbe
trample gaziti, zgaziti
trams tramvaje, tramvajem, tramvaji
tramway tramvaj, tramvajska pruga
trance trans, ushićenje, zanos
tranche tranša
Trancranial color Doppler Transkranijski color dopler
tranquil miran, spokojan, stabilan, tih
tranquility mir, spokojstvo
tranquilizer sredstvo za umirenje
tranquilly mirno
trans kroz, preko, s one stran
Trans European Trunked Radio europski međumjesni radijski sustav, europski radijski tranking sustav
Trans or Pan-European network transeuropska ili paneuropska mreža
transact ispuniti, izvršiti, obavljati, sprovesti stvar
transact business obavljati poslove
transaction cjeloviti slijed operacija, posao, prijenos, promjena, ravnanje, stavka, transakcija, ugovaranje, vršenje
transaction applications transakcijske primjene
transaction capabilities svojstva međusobnog rada
transaction capabilities application part primjenski dio transakcijskih mogućnosti
transaction capabilities applications part SS7 protokol za korisničke potrebe
transaction capabilities-User korisnik transakcijskih mogućnosti, TC-korisnik
transaction language-1 transakcijski jezik-1
transaction processing obradba transakcija
transaction processor obradnik transakcija
transaction volume intenzitet transakcija, jačina prometa, opseg operacija
transactional approach transakcijski pristup
transactional costs transakcijski trošak
transactions poslovi, promet
transamination transaminacija
transatlantic prekomorski, prekooceanski, transatlantskome
trans-beta-phenoxyacrylates trans-beta-fenoksiakrilati
trans-bicyclo trans-biciklo
transboundary prekogranični, prekograničnim
TRANSBOUNDARY KARST WATER RESOURCES PREKOGRANIČNI KRŠKI VODNI RESURSI
transcedence transcedentnost
transcedent transcedentalan
transceiver naprava za spajanje sučelja glavnog računala i lok, odašiljač-prijamnik, primopredajnik
transcend preći, prekoračiti, premašiti
transcendental concept of freedom transcendentalni pojam slobode
transcendental equations transcendentne jednadžbe
transcendental narration transcendentalno pripovijedanje
transcoding (in PCM) postupak pretvorbe kodne riječ, prekodiranje (u impulsno- kodnoj modulaciji)
Transcranial Doppler transkranijski dopler
Transcranial Doppler Sonography transkranijska dopler sonografija
transcribe kopirati, preobraziti, prepisati, pretvoriti, transkribirati
transcriber aparat za kopiranje, pretvarač
transcript kopija, prijepis
transcription prepisivanje, Transkripcija
transcription factors transkripcijski činitelji
transcription of DNA transkripcija DNA
transcultural processes transkulturno
transcutaneous kroskožan, kroskožna, kroskožna primjena
transdermal kroskožan, kroskožna, kroskožna primjena
transdifferentiation transdiferencijacija
transdisciplinary transdisciplinarnost
transducer četvoropol, davalac, magnetsko pojačalo, mjerni pretvarač
transduction pretvaranje
transductor magnet pojačalo, transduktor
transect presjeći
transeksualac transexual
transept križno krilo, poprečna lađa
Trans-European transeuropski
Trans-European Freight Network transeuropska mreža teretnih vlakova
Trans-European links transeuropske veze
trans-European network transeuropska mreža
transfer cedirati, cesija, doznaka, odašiljanje, predavanje, predavati, prelaganja, premjestiti, premještaj, prenijeti, prenose, prenositi, prenošenje, prenjeti, prijelaz, prijenos, skok, transfer, transfer teorija odgoja
transfer check kontrola prijenosa
transfer coefficient koeficijent prijenosa
transfer factor transfer faktor
transfer function funkcija razmjene, prijenosna funkcija
transfer function matrix matrica prijenosne funkcije
transfer mode način prijenosa, način prijenosa i komutiranja
transfer of businesses prijenos poslova
transfer of competence prijenos nadležnosti
transfer of farms nasljeđivanje poljoprivrednoga gospodarstva
transfer of financial information prijenos financijskih informacija
transfer of knowledge transfer znanja
transfer of pension rights prijenos mirovinskih prava
transfer of population preseljenje stanovništva
transfer of portfolio transfer portfelja
transfer of prisoners premještaj zatvorenika
transfer of property prijenos vlasništva
transfer of technologies transfer tehnologije
transfer of technology prijenos tehnologije, strana ulaganja, transfer tehnologije
transfer order virman
transfer period prijelazni rok
transfer pricing cijena transfera
transfer protocol protokol prijenosa
transfer rate brzina prijenosa, brzina prijenosa (informacija)
transfer reactions reakcije transfera, transfer reakcije
transfer risk transferni rizik
transfer time trajanje prijenosa
transfer value vrijednost prijenosa
transferability prenošljivost
transferable prenosiv, prenošljiv
transferable credit prenosivi akreditiv
transferable securities prenosivi vrijednosni papiri
transferases transferaze
transferee premještena osoba
transference prenošenje, prijenos
transfer-in details podaci o prijenosu -u
transferor cedent
transferred premjesti, prenesene, prenošen, radni
transferred member član koji prelazi
transferrin transferin
transferring prijenos
transferring data podatci za prijenos
transferring of know-how prijenos tehnološkoga znanja i iskustva
transfers transferi
transfiguration preobraženje
transfigure preobraziti, promijeniti lik
transfinite transfinitan
transfix paralizirati, probosti, proburaziti
transform preinačiti, preobrazimo, preobraziti, pretvaranje, pretvarati, promijeniti, promijeniti oblik, transformacija, transformirati
transform coding pretvorbe n o kodiranje, transformacijsko kodiranje
transform technique tehnika preinake, tehnika pretvorbe, transformacijska tehnika
transformable promjenjiv
transformants transformanti
transformation preinaka, preobrazbe, preobražaj, pretvaranja, pretvaranje, pretvorba, prijelaz, promjena, sekundarni metaboliti, transformacija, transformacije, transformaciju, tranzicija
transformation latency vrijeme čekanja na preinaku
transformation of geometric loci transformacija geometrijskih mjesta
Transformation of ownership Transformacija vlasništva
transformation of public information systems transformacija sustava javnog informiranja
transformational grammar transformativna gramatika
transformations transformacije, trasformacija
transformator coupling transformatorska veza
transformed transformiran
transformed binary pulse excitation coder binarni koder s promijenjenom impulsnom uzbudom, koder s transformiranom impulsnom uzbudom
Transformer Transformator, transformatori
Transformer core Transformatorska jezgra
transformers transformator, transformatori
transfromation transformacija
trans-frontier prekogranični
transfrontier pollution prekogranično zagađenje
trans-frontier traffic prekogranični promet
transfrontier transport prekogranični prijevoz
transfuse preliti, pretočiti
trans-fused byciclic molecules trans-fuzionirane bicikličke metode
transfusion prelijevanje, pretakanje, transfuzija
transfusion therapy transfuzijska terapija
transgender transvestit
Transgenic mice transgenične životinje, transgenični miševi
transglycosidation transglikozidacija
transgress izvršiti prijestup, povrijediti zakon, prekoračiti
transgression gaženje, plavljenje, transgresija
tranship prekrcati
transhipment prekrcaj, prekrcaj sa broda na brod
transhipment certificate svjedodžba o prekrcanom teretu
transhipment clause klauzula o prekrcaju
transhytorid loss gubitci dupleksera, prijenosni gubitci u hibridnom spoju
transideological postulates transideološki postulati
transient kratkotrajan, prelazni, prelazni proces, prelazni režim, prijelazni, privremen, prolazan, tranzijent, trenutan
transient buffer exposure početni maksimalni broj ćelija
transient phenomena prijelazne pojave
transient stability tranzijentna stabilnost
transient thermal impendance prijelazna toplinska impedancija
transient voltages tranzijentni prenaponi
transients prijelazne pojave
transistor poluvodič, tranzistor, tranzistorski prijemnik
transistor (transfer resistor) tranzistor
Transistor amplifier tranzistorsko pojačalo
transistor input impedance ulazna impedancija tranzistora
transistor transistor logic tranzistorsko-tranzistorska logika
transit prelazno stanje, prelet, prijelaz, prijelaza, prijelaznom, prijevoz, prolaz, prolaženje, promjena, provoz, provozu, put, tranzit
transit charge tranzitna pristojba
transit clause klauzula o prijevozu
transit delay prijenosno kašnjenje
transit exchange tranzitna centrala
transit function tranzitna funkcija
transit network tranzitna mreža
transit network selection identifikator odabrane javne mreže
transit of goods provoz robe
transit system tranzitni sustav
transit time vrijeme preleta, vrijeme priključivanja, vrijeme prolaza
transit tourism tranzitni turizam
transit traffic provoz, tranzitni promet
transit transport tranzitni promet
transition izmjena, konverzija, prijelaz, prijelaz iz jednog stanja u drugo, prijelaza, prijelazni, prijelazno, prolaženje, promjena, transformacija, tranzicija
transition countries tranzicijske zemlje
transition economy ekonomija u tranziciji
transition in Croatia tranzicija u Hrvatskoj
transition intensity intenzitet prijelaza
transition into a market economy prijelaz u tržišno gospodarstvo
transition metals prelazni metali
transition probability vjerojatnost prijelaza
Transition process Tranzicijski procesi
transition society tranzicijsko društvo
transition states prijelazna stanja
transitional prelazni, prijelazni
transitional countries tranzicijske zemlje
Transitional Islamic State of Afghanistan Prijelazna Islamska Država Afghanistan
transitional period prijelazno razdoblje
transitional social framework tranzicijski društveni okvir
transitional strategy tranzicijska strategija
transitional trade tranzitna trgovina
transitions prijelazi
transition-state theory teorije prijelaznog stanja
transitive prelazni, prijelazan
transitively prijelazan
transitivity prelaznost, prijenosnost
transitory kratkotrajan, kratkovječan, prelazni, prolazan, vremenski
translatable prenosiv, prevediv, prevodiv
translate povesti, pretvarati, prevedu, prevesti, prevode, prevodi, prevodimo, prevoditi
translated preveden, prevedena, prevedeno
translates prevodi
translating pretvaranja, prevesti, prevoditeljske, prevođenje, translacioni
translation pomicanje, premještanje, pretvaranje, prevodilaštvo, prevoditeljskih, prevođenja, prevođenje, prijevod, prijevoda, prijevodom, translacija
Translation Centre for the Bodies of the European Prevoditeljski centar za tijela EU
translation memory prijevodna memorija
translation of votes into seats translacija glasova u mjesta
translation theory teorija prevođenja
translational translatorni
translational communication prijevodna komunikacija
translational equivalent prijevodni ekvivalenti
translations prevoditeljske, prijevodi
translator pretvarač, prevodilac, prevoditelj, program za prevođenje, translator
translator interface module sučelje prema baznoj postaji
translators prevoditelj, prevoditelja, prevoditelje, prevoditeljima
translator's workbench prevoditeljska radionica
translatory translatorski
transliterate prekodirati, prevoditi simbole
transliteration transliteracija
translocation translokacija
translucence prozračnost
translucent napola providan, proziran, prozračan
transmarine prekomorski
transmembrane proteins transmembranski proteini
transmembrane segments transmembranski segmenti
transmissible prenošljiv
Transmissible gastroenteritis Transmisivni gastroenteritis svinja
transmission emisija, odašiljanje, predaja, predaja (signala), prenošenje, prijenos, prijenos podataka, prijenosa, propuštanje, slanje, transmisija
transmission bandwidth širina prijenosnog kanala
transmission bridge prijenosni most
transmission channel prijenosni kanal
transmission channel selection izbor prijenosnih kanala
transmission control protocol protokol nadzora prijenosa, protokol transportne razine Interneta
transmission convergence predajna konvergencija
transmission convergence sublayer predajna podrazina konvergencije
transmission equipment prijenosna oprema, prijenosni uređaji
transmission error pogreška pri prijenosu, prijenosna pogreška
transmission line prijenosna linija
transmission line compacting kompaktiranje vodova
transmission link prijenosna staza, staza za prijenos informacija
transmission loop petlja odašiljanja, prijenosna petlja
transmission loss gubitak pri prijenosu, prijenosni gubitak
transmission media prijenosna sredstva, prijenosni mediji
transmission network prijenosna mreža
transmission of information requirements zahtjevi pri prijenosu različitih vrsta informacij, zahtjevi za prijenos informacija
transmission path prijenosna staza
transmission quality kvaliteta prijenosa
transmission rate brzina prijenosa
transmission speed prijenosna brzina
transmissional transmisioni
transmissivity prenošljivost, propustljivost
transmissivity index indeks transmisivnosti
transmit emitirati, isporučiti, odašiljati, otpremiti, poslati, predaja, predati, prenijeti, prenositi, razvoditi, slati
transmittal prijenosni
transmittance prozirnost, prozračnost
transmitted odaslan, poslan, prenošen, propušten
transmitter mikrofon, odašiljač, predajna postaja, predajnik, radio predajnik, radiostanica
transmitter antenna antena odašiljača, predajna antena
transmitter-receiver naprava za spajanje sučelja hosta i lokalne mreže, odašiljač-prijamnik, primopredajnik
transmitting emitiranje, predaja, predajni, prijenosni
transmitting mechanism of power prijenosnik snage
transmitting unit otpremna jedinica, predajna jedinica
transmittion prijenos podataka
transmittivity prenošljivost
transmodulation transmodulacija, transmodulacija (vrsta preslušavanja)
transmorphemization transmorfemizacija
transmultiplexer transmultipleksor, uređaj za pretvaranje FDM signala u odgovarajući T
transmultiplexers transmultipleksori
transmutation pretvaranje, transmutacija
transmute preobraziti, pretvarati, promijeniti
trans-national međudržavni
trans-national cooperation međudržavna suradnja
transnational corporation transnacionalna korporacija
transnational partnership međudržavno partnerstvo
transnationalism transnacionalizam
transoceanic prekooceanski
transom nadvratnik, poprečna greda, prozorski krst, zrcalo
transom plate transom ploča
transonic nadzvučni, ultrazvučni
transparadoxy transparadoksalnost
transparence prozirnost, transparencija
transparency folija, providnost, prozirnost, transparencija, transparentnost, transparentnosti
transparency in decision-making transparentnost u donošenju odluka
transparent providan, proziran, transparentan, transparentan (koji korisniku nije vidljiv), transparentne
transparent bridge propusni most, transparentni most
transparent bridging transparentno premošćivanje
transparent mode transparentni način
transparent or coloured adhesive prozirno ili bojeno ljepilo
transphonemization transfonemizacija
transpiration isparavanje, isparenje
transpire desiti se, ispraviti se, znojiti se
transplant presaditi, znojiti se
transplantation hipotemija, presađivanje, Transplantacija
transplantation immunology transplantacijska imunologija
transplantation tissue exchange razmjena tkiva za transplantaciju
transponder transponder
transponder type vrsta (satelitskog) primopredajnika, vrsta transpondera
transport otprema, otpremati, pomak, poslati, premještanje, prenositi, prevoziti, prijenos, prijevoz, prijevozne, prijevozničke, prijevoznički, Promet, prometni, prometnih, prometu, Sektor za promet, slanje, transport, transportirati
transport accident prometna nezgoda
transport and communication institution institucija prometa i veza
transport authorization odobrenje prijevoza
transport capacity nosivost, prijevozna moć
transport chains transportni lanci
transport company prijevozno poduzeće, transportno poduzeće
transport details informacije u svezi s prijevozom
transport document prijevozna isprava
transport economics ekonomika prijevoza
transport equipment transportno sredstvo
transport infrastructure prijevozna infrastruktura, prometna infrastruktura
transport insurance prijevozno osiguranje
transport law prometno pravo
transport layer prijenosni sloj, transportni sloj
transport legislation zakonodavstvo na području prometa
transport licence prijevozna dozvola
transport lines prijevozne linije
Transport logistics logistika transportnog sustava, Transportna logistika
transport market transportno tržište, tržište prijevoza, tržište prijevoznih usluga
transport mean transportno sredstvo
transport means transportno sredstvo
transport network prijenosna mreža, prijevozna mreža, prometna mreža, transportna mreža
transport of animals prijevoz životinja
transport of dangerous goods prijevoz opasne robe
transport of goods prijevoz tereta
transport of patients prijevoz pacijenata
transport of pollution transport zagađenja
Transport of the pollution transport zagađenja
transport operations prijevoz
transport operator prometni činitelji
transport over long distances prijevoz na dugim relacijama
transport planning planiranje prijevoza
transport policy prometna politika, transportna politika
transport price cijena prijevoza
transport priorities transportni prioriteti
transport problem transportni problem
transport processes transportni procesi
transport properties transportna svojstva
transport protocol prijenosni protokol, transportni protokol
transport protocol data unit podatkovna jedinica transportnog protokola
transport quota prijevozna kvota
transport regulations propisi o prijevozu
transport research istraživanje prijevoza
transport risks transportni rizici
transport safety sigurnost prometa
transport service access point pristupna točka transportne usluge
transport service data unit podatkovna jedinica transportne usluge
transport services prijevozne usluge
transport services access point identifier označivač pristupne točke transportne usluge
transport staff prijevozno osoblje
transport statistics statistika prijevoza
transport stream prijenosni sustav
transport system prijevozni sustav, prometni sistem, prometni sustav, sustav prijevoza, transportni sistem, transportni sustav, transportnog sustava
transport theory transportna teorija
transport under customs control prijevoz pod carinskom kontrolom
transport user korisnik prijevoza
transport wagon transportna kolica
transportable pokretni, prenošljivi
transportable phone prenosivi telefon
transportation premještanje, prenošenje, prevoženje, prijevoz, promet, prometa, prometni, prometnog, Transport
transportation connections prometna povezanost
transportation costs transportni troškovi
transportation documents prijevozne isprave
transportation efficiency učinkovitost prenošenja, učinkovitost prijevoza
transportation policy prometna politika
transportation services prometna usluga
transportation system prometni sustav
transportation tariff prijevozna pristojba
transportation technology transportne tehnologije
transported prebačen
transporter pretovarna dizalica, prijenosnik, prijevoznik, špediter, transporter
transporting provozu, transportiranja, transportiranje
transporting system transportni sustav
transposal pomicanje, premještanje
transpose mijenjati red, prebaciti, prebacivanje, premjestiti, prenijeti, promijeniti raspored, transponirati, transpozicija
transposition premještanje, preplet, transponiranje
transposition cipher šifra premetanja, transpozicijska šifra, zaporka premetanja
transpositive premjestiv
transposons transposoni
transpupillary thermotherapy transpupilarna termoterapija
transrectal ultrasonography transrektalna ultrasonografija
transrectifier cijevni detektor
transsexual transseksualac
trans-shipment prekrcavanje, pretovar
transvaginal color Doppler transvaginalni color dopler
transversal poprečan, presječnica, transverzala, transverzalan
transversal berth bočni navoz
transversal equalizer poprečni izjednačivač, transverzalni ekvalizator
transversal filter poprečni filtar, trasnverzalni filtar
transversal wave transverzalni val
transversally dijagonalno, poprečno
transverse dijagonalan, poprečan, transverzala, transverzalan
transverse axis poprečna osovi
transverse bulkhead poprečna pregrada na brodu
transverse electric transverzalno-električni
transverse electric mode TE mod, transverzalni električni način
transverse electromagnetic (TEM) mode transverzalni elektromagnetski način
transverse electromagnetic mode transverzalni elektromagnetski način
transverse magnetic transverzalno-magnetski (TM)
transverse magnetic (TM) mode TM mod, transverzalni-magnetski način
transverse magnetic mode transverzalni-magnetski način
Transverse Mercator projection Gauss-Krugerova projekcija
transverse strains poprečna naprezanja
transverse wave poprečni val, transverzalni val
transversely koso, poprečno
transvestit transvestite
Index Indeks