Index Indeks
tough čvrst, grub, krut, otporan, teškim, tvrd, žestoki, žilav
tough cookie neslomljiva osoba, neuništiva osoba
tough riders pakleni jahači
toughen očvrsnuti, ogrubjeti, otvrdnuti, postati krut
toughly uporno
toughness čvrstoća, grubost, izdržljivost, nepopustljivost, otpornost, žilavost
toughness of ingredients krutost konstituenata
toupee čuperak, tupe
tour izlet, kružno putovanje, posjet, posjetu, proputovati, put, putovanje, putovati, red, tura, vožnja
touring kružno putovanje, obilaženje
tourism osnove turizma, turistički, turističkog, turizam, turizmom
tourism and catering ugostiteljstvo i turizam
Tourism and Hotel Industry Department Sektor za turizam i ugostiteljstvo
Tourism Association fo the City of Zagreb Turistička zajednica Grada Zagreba
tourism at peasent farms turizam na seljačkom gospodarstvu
tourism center turistički centar
tourism demand research istraživanje turističke potražnje
tourism development razvoj turizma, turistički razvoj
tourism development strategy razvojna strategija turizma, strategija razvoja turizma
tourism in OECD countries turizam zemalja članica OECD
tourism policy politika turizma, turistička politika
tourism product turistički proizvod
tourism products turistički proizvodi
tourism sector turistički sektor
tourism statistics turistička statistika
tourist izletnik, putnik, turist, turista, turistički, turističkih, turističkim
tourist attractions turističke atrakcije
tourist criminality turistički kriminalitet
tourist demand turistička potražnja
tourist destination turistička destinacija
Tourist destination image Imidž destinacije
tourist development turistički razvoj
tourist documentation turistička dokumentacija
tourist exchange razmjena turista
tourist expenditure turistička potrošnja
tourist expenditures turistička potrošnja
tourist facilities turistički objekti
tourist infrastructure turistička infrastruktura
tourist map izletnička karta
tourist market turističko tržište
tourist municipality turistička općina
tourist needs turistička potreba, turističke potrebe
tourist offer turistička ponuda
tourist office turistički ured
Tourist product Turistički produkt, turistički proizvod
tourist profession turistički djelatnik
tourist projects projekti u turizmu
tourist region turistička regija, turističko područje
Tourist regionalisation Turistička regionalizacija
tourist resource turistički resurs
tourist resource basis turistička resursna osnova
tourist resources turistički resursi
tourist sector turistički sektor
tourist supply turistička ponuda
tourist supply and demend Turistička ponuda i potražnja
tourist tax turistička pristojba
tourist trade turistička djelatnost
touristic turistički
touristic map turistička karta
tourists posjetitelja, posjetitelji, turisti, turistima
tourmaline turmalin
tournament turnir, turnira, viteška borba
tournaments turnira, turnirima
tourney turnir, utakmica
tourniquet čvrst zavoj, podveza
tours putovanja
tousle raščupati, razbarušiti
tousled razbarušen
tout domamljivati, krišom promatrati, mamiti, vrebati
tow kudjelja, teglenje, tegliti, vuča, vučni, vući
tow coupling vučna spojka
tow hook tegljačka kuka
towage naplata za vuču, tegljenje, vuča
towage survey pregled teglja
toward ka, marljiv, oko, prema, priležan, protiv, radi, što se tiče, u susret, za
towardly marljiv, poslušan
towards k, ka, prema, pri, protiv, put, u cilju, u pogledu, u pravcu, u smijeru, u smjeru, za
towel ručnik
tower kula, nadvisiti, osmatračnica, top, toranj, tornja, tvrđava, uspinjati se, utvrda
tower aerial jarbol antena
tower slewing crane toranjska okretljiva dizalica
towered koji je s tornjevima, s tornjevima
tower-furnace vertikalna peć
towers kula, kulama, kule
towing tegljenje, vuča
towing beam luk za tegljenje
towing force vučna sila
towing hawser konop za tegljenje
towing light žuto navigacijsko svijetlo
towing line uže za tegljenje
towing pile tegljački stup
towing winch tegljačko vitlo, vitlo za tegljenje
towline tegljenik, uže za vuču
town grad, grada, gradić, gradski, gradskih, gradu, mjesto, urbana, urbani, varoš
town- gradski, općinski
town and country planning prostorno planiranje
town council gradski odbor, gradsko vijeće
town development urbanistički razvoj
town hall gradska vijećnica, općinski dom, vijećnica
town map plan grada
town plan karta grada, plan grada
town planning urbanističko planiranje, urbanizam
town/city dweller građanin, stanovnik
town-country relationship odnos grada i sela
townhall gradska vijećnica
town-hall vijećnica
TOWN-PLANNING URBANIZAM
town-planning profession urbanističko zvanje
town-planning regulations urbanistički propisi
town-planning scheme urbanistički plan
towns grad, gradovi, gradovima
town's gradska, gradski
township gradsko područje
townsman građanin, varošanin
town-state grad-država
townward ka gradu
townwards ka gradu
towrope uže za tegljenoj
toxic otrova, otrovan, otrovni, škodljiv, toksičan, toksičnoj, trovanja
Toxic aldehydes Toksični aldehidi
toxic effect otrovni učinak, toksični učinak
toxic effects of herbicides toksični efekti herbicida
toxic radicals toksični radikali
toxic substance otrovna tvar
toxicant otrov
toxication trovanje
toxicity otrovnost, škodljivost, toksičnost
toxicokinetics toksikokinetika
toxicology toksikologija
toxicology of arsenic toksičnost arsena
toxicomania toksikomanija
Toxigenic molds Toksikogene plijesni
toxin otrov, otrov, toksin, toksin
toxins toksini
toxoplasmosis toksoplazmoza
toy igračka, igrati se, ljubakanje
toy industry industrija igračaka
toy library igroteka
toy shop prodavaonica igračaka
Toy Story Priča o igračkama
toys igračke
toyshop trgovina igračaka
toyshop window izlog trgovine igračaka
TP4 najsloženiji transportni protokol, transportni protokol OSI klase 4 (kao nadogradnja
t-pad t-oslabljivač
t-pipe t-cijev, trojni muf
TPO najjednostavniji transportni protokol, transportni protokol OSI klase O
trabectulectomy trabektulektomija
trabeculectomy trabekulektomija
trace crtati, doznati, istraživati, kopirati, linija razlagan, nacrt, nacrtati, povući crtu, praćenje, pratiti, prečka, putanja, remen, slijediti, slijediti tijek događaja, trag, traganje, tragati, tragovi, trasa, trasirati, tražiti grešku, zapis
trace analysis mikroanaliza
trace back dokazati porijeklo
trace element mikroelement
trace elements elementi u tragovima
Trace Elements in Coal and Coke Tragovi elemenata u ugljenu i koksu
trace information element polje podataka praćenja, polje popratnih podataka
trace information-related elements polje podataka praćenja, polje popratnih podataka
trace metal in acetic acid tragovi metala u octenoj kiselini
trace metals tragovi metala
trace of evidence trag
trace packet paket praćenja staze
traceability sljedivost
traceability of temperature sljedivost temperature
traceable koji se može dokazati, koji se može pronaći, kome se može naći trag, kome se može ući u trag
traceless bez traga
tracer crtač, istraživač, obilježeni atom, obilježivač, praćenje, traser
tracer atoms prateći atomi
tracery šara
traces obrisi nečea, traga, tragove, tragovi, tragovima
traces of literacy tragovi pismenosti
trachea dušnik
Trachea mucosa sluznica dušnika
tracheopharyngeal fistualae traheolaringealna fistula
tracheostomy traheotomija
trachyandesites trahiandeziti
trachydacite trahiandeziti
trachyte Trahit
tracing crtanje, crtež, nacrt, obilježavanje, praćenje, precrtavanje, traganje, trasiranje, traženje greške, zapisivanje
tracing errors traganje za pogreškama
tracing paper pauspapir
tracing routine program analize
track fonogram, istraživati, kolosijek, perforacija, pratiti, pruga, put, slijediti, staza, tračnica, trag, tragati, traka, trasa, trkalište, zapis, zvučni zapis
track area područje staze
track changes evidentiraj promjene
track overrun prekoračenje staze
track pitch podjela staze
track record putna staza
track suit trenirka
track system tračnički sustav
tracked gusjenični
tracked carrier gusjeničarski transporter
tracked vehicle gusjeničar, gusjeničarsko vozilo, vozilo na gusjenicama
tracker lokator, operator, pratilac, sistem za praćenje
tracking detektiranje, ostavlja traga, praćenje, praćenjem, slijeđenje
trackless bez puta
tracks gusjenice, staze, tračnice
track-suit gimnastičko odijelo
trackway staza
tract period, površina, prostor, prostorija, putevi, rasprava, tok, trakt, trakta
tractable gibak, lako obradiv, pokoran, popustljiv, povodljiv
tractate traktat
tractats traktatisti
traction tegljenje, trakcija, vlak, vuča, vučenje
tractional prijevoznik, vučni
tractive vučni
tractor tegljač, traktor, traktoru, vučna lokomotiva
tractor unit vučno vozilo
tractors vođice
trade djelatnost, kultura, obrt, putovi razmjene i trgovine, struka, trgovački, trgovanje, trgovati, trgovina, trgovinom, trgovinska, trgovinska razmjena, veza, zanat, zanimanje
trade agreement trgovinski sporazum
trade arrangement dogovor o trgovini, trgovinski dogovor
trade association trgovačko društvo
trade balance trgovačke bilance, trgovinska bilanca
trade between the Parties trgovina među strankama
trade by country trgovina po zemljama
trade by group of countries trgovina po skupinama zemalja
trade by product trgovina po proizvodima
trade cooperation trgovinska suradnja
trade credit trgovački kredit
Trade Department Sektor za trgovinu
trade dispute trgovinski spor
trade event trgovinski sajam
trade exhibition trgovačka izložba
Trade Expansion Act Zakon o ekspanziji trgovine
trade fleet trgovačka flota
trade flows trgovinski tokovi
trade in agricultural products trgovina poljoprivrednim proizvodima
trade in all products trgovina svim proizvodima
trade in organs trgovina ljudskim organima
trade in products trgovina proizvodima
trade information trgovačka obavijest
trade intermediary trgovački posrednik
trade journal stručni časopis
trade licence trgovinska dozvola
trade mark fabrički znak, zaštitni žig, zaštitnim znakom
trade measure trgovinska mjera
trade policy trgovinska politika
trade promotion unapređenje trgovine
trade provisions trgovinske odredbe
trade regulations trgovinski propisi
Trade Related Intelectual Property Rights Sporazum o zaštiti intelektualnih prava
trade relations trgovinski odnosi
trade restriction trgovinsko ograničenje
trade structure trgovinska struktura
trade union sindikat
trade union confederation konfederacija sindikata
trade union election sindikalni izbori
trade union freedom sloboda sindikalnoga udruživanja
trade union rights sindikalna prava
trade volume opseg trgovinske razmjene
trade winds stalni vjetrovi
trade-fair sajmišnim
trademark robni žig, zaštitni znak
trademark law pravo o zaštitnom znaku
trademarks zaštitni znakovi, zaštitnim znaci, zaštitnim znacima
trademarks and service marks robni i uslužni žigovi
trade-of kompromis
trade-off balansiranje
trader trgovac, trgovački brod
trades union radnički sindikat
tradesman trgovac, zanatlija
trading trgovački, trgovanje, trgovinske, trgovinske razmjene
trading account račun poduzeća
trading book trgovačka knjiga, tržišna knjiga
trading conditions trgovinski uvjeti
trading for own account trgovanje za vlastiti račun
trading hours radno vrijeme trgovine
trading margin trgovačka marža
trading operation trgovinski promet
trading volume obujam trgovine
tradition narodnoj predaji, naslijeđe, predanje, tradicija, tradicijom, tradiciju
tradition of edges tradicija rubova
traditional klasični, klasičnim, tradicijska, tradicijske, tradicijskih, tradicijskog, tradicionalan, tradicionalni, tradicionalnoj, uobičajen
traditional architecture tradicijska arhitektura
Traditional Behaviour tradicijsko ponašanje
traditional chakavian idioms tradicionalni čakavski idiom
traditional children's games tradicionalne dječje igre
traditional dance tradicionalni ples
traditional fishing tradicionalni ribolov
traditional heritage tradicijska baština
traditional language descriptions tradicionalni opis jezika
traditional meat tradicionalni obrok
traditional motifs tradicionalni motivi
traditional music tradicijska glazba
traditional religiousness tradicionalna religioznost
traditional Shakespeare criticism tradicionalna šekspirologija
traditional technology tradicionalna tehnologija
Traditionalism tradicionalizam
traditionalist koji vjeruje u tradicije, onaj koji se drži tradicije, tradicionalist
traditionally tradicionalno
traditions naslijeđem, običaji, tradicija, tradicijama, tradicije, tradiciju
Index Indeks