Index Indeks
Tokyo Round Tokijski krug
told izrečeno, je rekao, pripovijedati, rečeno, rekao
tolerable dozvoljen, podnošljiv, prilično dobro, snošljivo
tolerance dopušteno odstupanje, dozvoljena doza, odstupanje, snošljivosti, tolerancija, tolerancije, tolerantnost, toleriranje, trpeljivost, vrijednosti
tolerant dopušten, dozvoljen, popustljiv, tolerantan, trpeljiv
tolerate dopuštati, dozvoliti, podnositi, tolerirati, trpjeti
toleration dozvoljavanje, podnošenje
toll carina, cestarina, davanje, gubitak, međumjesni, putarina, taksa, trošarina, zvonjenje
toll - free calling pozivanje bez plaćanja telefonske pristojbe (prist
toll call međumjesni poziv
toll center glavna centrala, međumjesna telefonska centrala
toll network dio javne telefonske mreže (ili kojeg drugog priop, sabirnička mreža
toll restriction ograničenje poziva određenim postajama izvan lokal, pozivno ograničenje
toll switch centrala međumjesne razine
toll ticketing obračun (poziva), registriranje i ispisivanje podataka u međumjesnoj
toluene toluol
tomahawk bojna sjekira sjevernoameričkih Indijanaca
tomato paradajz, patlidžan, rajčica
tomato juice sok od rajčica, sok od rajčice
tomato paste pašteta od rajčice
tomato purée rajčica purée
tomato sauce rajčica umak, umak od rajčice
tomato soup juha od rajčica, juha od rajčice
tomatoes rajčica, rajčice
tomb grob, grobnica, grobnice, sahraniti
tombac legura bakra i cinka
tombac-white novo srebro
tomboy djevojče
tombstone nadgrobni reljef
tomcat mačak
tome knjiga (velika), sveska, tom
tomfool budala, lakrdijaš
tommy hrana
tommy gun vrsta automata
tomorrow sutra, sutrašnje
ton naglasak, teret, težina, ton, tona, zvuk
tonal zvučni
tone boja, glas, nijansa, nota, prizvuk, ton, zvuk
tone chamber tonska komora, zvučna komora
tone channel tonski kanal
tone control regulator tona
Tone dial tonsko biranje
tone signal tonski signal, zvučni signal
toneless bezvučan
Tonga Tonga
tongs kliješta, kliješte
tongue govor, jezičak, jezik
tongue tied mucav, tepav
tonic koji jača, osnovni ton, tonalitet, tonik
tonight noćas, večeras
toning toniranje
tonnage nosivost, pristojba po toni, težina, tonaža
tonnage mark baždarska oznaka
tonnage measurement baždarenje
tonnage measurement certificat baždarska isprava
tonnage measurement of ship baždarenje broda
tonne metrička tona
tonnes tona, tone
tons tona
tonsil angina, krajnik
tonsillitis angina
tonsils krajnici
tonsure tonzura
too i, isto, pre, previše, suviše, također
too many preveliki broj
too much suviše
took uzeo, uzeti
took off skinula
took place započinje
tool alat, alata, alatka, alatom, instrument, kurac, oruđe, oružje, program, raditi alatom, sprava
tool engineer inženjer alatnice
tool geometry geometrija alata
tool industry industrija alata
tool machine alatni stroj
tool room alatnica
Tool selection Izbor alata
tool wear trošenje alata
toolbag torba za alat
Toolbar alati, alatna traka, redak s alatom
toolbar buttons gumbi alatne trake
toolbox alatni okvir
tooling postavlja alata, strojno obrađivati
toolkit alat, programski alat, torba za alat
toolkit software alat programske opreme, programski alati za razvitak primjena, softverski alat
toolmaking izrada alata
toolpusher alatničar
tools alat, alati, alatke, oruđa, pomagala
tooltip naziv alata, opis alati
tooltype parametar
toot zvuk trube
tooth zub, zubac, zubi
tooth crown zubna kruna
tooth fish zubatac
tooth paste pasta za zube
tooth root zubni korijen
tooth(teeth) zub
toothache zubobolja
toothbrush četkica za zube
toothbrushes četkice za zube
toothed nazubljen, sa zupcem, zubat, zupčast
tooth-gearing zupčanici
toothless bezubi, krezub
toothpaste pasta za zube, zubna pasta
toothpick čačkalica, čačkalica za zube
toothsome ukusan
tootle zvuk flaute, zvuk trube
top glavni, gore, gornja granica, gornjega, gornji, gornji dio, najgornji dio, najveći, najviši, natkriliti, odlikovati se, otkresati vrh, strop, visoke, vrh, vrhunac, vrhunske, vrhunski
Top athletes Vrhunski sportaši
top chord gornji pojas
top cover poklopac
top dead stalno opterećenje na gornjem pojasu
top floor najviši kat
top hat cilindar
top hole prvoklasan
top ingot glava ingota
top level vrhunskog
top menu glavni meni
top of the key vrh prostora slobodnogbacanja
top of the world vrh svijeta
top off nakrcati brod koji je već djelomično nakrcan
top quality vrhunska
top rebounder najbolji skakač
top scorer najbolji strijelac
top secret stroga tajna, strogo povjerljivo
top spin hit udarac po lopti s prednjom rotacijom
top spin overhand tenis servis s prednjom rotacijom
top ten desetoro najpopularnijih
topaz topaz
top-down od vrha prema dolje, odozgo do dolje
top-drawer vrhunski
top-flight vrhunski
top-grade vrhunski
topiary dekorativno obrezan, dekorativno okresan, figuralno obrezan, figuralno okresan, skulpturirano grmlje, visoka živica, vještina uzgoja biljaka
topic predmet, predmet razgovora, tema
topical tematskih, topikalna, topikalna primjena
topical fluoride topikalni fluoridi
topicalise aktualiziranje
topicalize aktualiziranje
topic-and motive-related content tematsko-motivski sadržaji
topics poglavlja, tema, teme
top-line vrhunski
topmost najviši, vrhovni
topmouth gudgeon amurski čebačok
topochemistry topokemija
topographic characteristics karakteristike topografije
topography topografija
topoisomerase II topoizomeraza II
topological topološki
topological determinants topološke determinante
topological features topološka svojsta
Topological groups Topološke polugrupe
Topological quasigroups Teorija oblika
Topological semigroups Topološke kvazigrupe
topology prostorni obrazac razmještaja umrežavanja, razmještaj, top o legija (mreže), Topologija
topology aggregation sažimanje topologije
topology attribute atribut topologije
topology constraint ograničenje topologije
topology database baza podataka topologije
topology metric težinski faktor topologije
topology prediction predviđanje topologije
topology state parameter parametar stanja topologije
toponomastic map toponomastička karta
toponym toponim
toponymic form toponimski lik
toponymy toponimija, toponomastika
topping arogantan, naduven, visok
topple oboriti, prevrnuti
top-pops vrhunski izvođači pop-muzike
top-quality vrhunski
tops vrhove, vrhovi, vrhovima
topsail kosno jedro
topside tank gornji bočni tank
topsy turvy izvrnut, naopaki, naopako, zbrka
topsyturvy pobrkan
torch baklja, buktinja, džepna lampa, džepna svjetiljka, električna lampica, gorionik, luča
torchbearer lučonoša
torches baklje
torchlight džepna lampa, džepna svjetiljka
tore poderati
torment kinjiti, mučenje, mučiti, muka
tormenters mučitelji, mučiteljima
torn odcijepljen, razdvojen
tornado oluja, olujni vjetar
toro novajlija
toroidal prstenast, toroidalan
torpedo drhtulja, mina, petarda, torpedirati, torpedo
torpedoboat torpedni čamac
torpid apatičan, mlitav, obamro, omamljen, trom, ukočen, utrnuo
torque moment, moment sile, obrtna sila, obrtni moment, torzioni moment, uvrtanje
torque bar okidajuća osovina
torque converter pretvarač momenta
torrent bujica, jaki mlaz, pljusak, poplava
torrent peril opasnost bujice
torrid osušen, spržen, suh, tropski, vreo, žarki
torse točenica
torsiometer mjerač torzije, torziometar
torsion okretanje, torzija, uvrtanje
torsion oscillation torzijske oscilacije
torsion spring torziona opruga
torsional torzioni, uvrtni
torsionally torziono
torso trup
tort delikt
tortellini with smoked ham and garden-sage tortelini s pršutom i kaduljom
tortoise kornjača
tortuous izvitoperen, krivudav, tortuotičan, tortuotičnih, vijugav, zavojit
torture kinjiti, muče, mučenje, mučiti, mućenju
tortured mučenik, mučenika
torturer mučitelj
tory torijevac
tosh besmislica, koještarija
toss bacanje, bacati uvis, baciti, baciti u vis, dobaciti, hitnuti, nemir, nemirno spavati, trzanje, ždrijebanje
toss up biranje strana
tossed bačen
tossing bacanje
tot mališan, malo dijete
total cijeli, cio, cjelokupan, čitav, iznositi, potpun, potpunu, sabirati, sabrati, sav, totalan, totalni, ukupan, ukupni zbroj, ukupno, ukupnog, ukupnom, zbir
total access communications system komunikacijski sustav potpunog pristupa
total acidity ukupna kiselost
total added value ukupna dodana vrijednost
total antioxidative status ukupni antioksidativni status
total assets ukupna aktiva
total catch ukupni ulov
total claim amount ukupni iznos štete
total disablement trajni invaliditet u osiguranju osoba
total homocysteine ukupni homocistein
total internal reflection potpuno unutarnje odbijanje (zrake svjetlosti)
total laryngectomy totalna laringektomija
total least squares problem potpuni problem najmanjih kvadrata
total management system sustav upravljanja kvalitetom
total market share ukupan udio na tržištu, ukupni udio na tržištu
total maximum period of three years ukupno najviše tri godine
total phenols ukupni fenoli
total probability totalna vjerojatnost, ukupna vjerojatnost
total quality control potpuno upravljanje kvalitetom
total quality management upravljanje potpunom kvalitetom
total rows reci zbrojeva
total value ukupna vrijednost
total variation totalna varijacija
total weight ukupna težina
totaling sabiranje
totality cjelokupnost, cjelovitost
totalize dati cjelinu, sabirati
totalizer totalizator
total-loss claim totalna šteta
totally potpuno, u cijelosti
tote nositi, nositi ručno, velika torba
totter klimati se, kolebati se, teturati se
tottering klimav
touch biti tangenta, diranje, dirati, dirnuti, dodir, dodirivati, dodirnuti, dotaći, dotaknuti, ganuti, nagovještaj, napipati, opip, opipati, pipati, pritisnuti, taknuti, ticati se, veza
touch and go površan
touch and move taknuto-maknuto
touch out lopta uz dodir obrambenog igrača
touch screen dodirni zaslon, zaslon osjetljiv na dodir
touch screen monitor zaslon osjetljiv na dodir
touch the ball dirati loptu
touch tone DTMF tonovi
touch typing slijepo kucanje, slijepo pisanje
touch up dotjerati, gladiti
touched ćaknut, dirnut, ganut, napipaše
touches dirne
touching diranje, dirljiv, ganitljiv, uzbudljiv
touching the ball dodirivanje lopte
touchless beskontaktni
touch-screen monitor zaslon osjetljiv na dodir
touch-tone signaling tonska signalizacija
Index Indeks