Index Indeks
to harmonise legislation uskladiti zakonodavstva, uskladiti zakonodavstva međusobno, uskladiti zakonodavstvo, uskladiti zakonodavstvo s drugim
to harmonise regulations and standards uskladiti svoje propise i norme
to hate mrziti
to haul up vuci
to have imati
to have access to imati pristup
to have an effect imati učinak
to have sole right imati isključivo pravo
to have the appearance of permanency u pojavnom obliku imati svojstvo trajnosti
to have the authority imati ovlast
to have the power biti ovlašten
to have the power to take decisions ovlašteno donositi odluke
to have the right imati pravo
to heal izliječiti
to hear čuti
to heave up the anchor dizati sidro
to her joj
to hire iznajmiti
to hit udariti
to hoist izvući
to hope nadati se
to hunt loviti
to implement a provision primijeniti odredbu
to implement an agreement provesti sporazum
to implement an arrangement provesti dogovor
to implement association provoditi pridruživanje
to implement greater liberalisation postići veću liberalizaciju
to import by instalments uvoziti rastavljene ili nesastavljene proizvode
to impose penalties kazniti
to impose penalty kazniti
to impose restrictions uvoditi ograničenja
to include a copy of biti popraćen kopijom
to increase by 10 % povećati se za 10 %
to increased annually by povećavati se godišnje
to indicate in clear script čitko navesti
to inform the other party obavijestiti drugu stranku
to inform thereof obavijestiti o tome
to initiate an investigation pokrenuti istragu
to introduce access omogućiti pristup
to introduce measures uvesti mjere
to issue a certificate izdati potvrdu
to issue a document izdati ispravu
to judge suditi
to keep each other informed obavješćivati jedan drugoga
to keep for at least three years čuvati najmanje tri godine
to kick udariti
to kill ubiti
to kiss poljubiti
to knock kucati
to know znati
to land sletjeti
to laugh smijati se
to lay down a principle navesti načelo, utvrditi načelo
to lay down a specific duty utvrditi posebnu pristojbu
to lay down conditions odrediti uvjete, utvrditi uvjete
to lay down procedures utvrditi postupke
to lay down provisions navesti odredbe, utvrditi odredbe
to lay down rules utvrditi pravila
to lay down specific requirements navesti posebne uvjete
to lay down standards utvrditi norme
to learn naučiti
to lend assistance pružiti pomoć
to levy taxes and charges ubirati poreze i pristojbe
to levy taxes or charges ubirati poreze ili naknade, ubirati poreze ili pristojbe
to lick lizati
to like voljeti
to live stanovati
to look pogledati
to love ljubiti
to mail poslati poštom
to maintain measures nastaviti s provedbom mjera, provoditi mjere
to maintain peace očuvati mir
to make napraviti
to make a contribution pridonijeti
to make a proposal predložiti
to make a useful contribution korisno pridonijeti
to make an affidavit iskazati pod prisegom
to make an amendment unijeti amandman
to make an effort uložiti napor
to make an incorrect use nepravilno rabiti
to make an incorrect use of nepravilno rabiti
to make an invoice declaration dati izjavu na računu, izdati izjavu na računu
to make available staviti na raspolaganje, staviti na raspolaganje
to make impossible onemogućiti
to make later additions naknadno unositi
to make look like učiniti da izgleda kao
to make mention of spomenuti
to make more restrictive dodatno ograničavati, učiniti restriktivnijim
to make out dati, izdati, sastaviti
to make out a declaration dati izjavu na računu, izdati izjavu na računu
to make out an invoice declaration dati izjavu na računu, izdati izjavu na računu
to make possible omogućiti
to make recommendations dati preporuke, davati preporuke
to make reference spomenuti, uputiti
to make suggestions podnositi prijedloge
to makes a request for assistance podnijeti molbu za pomoć
to march marširati
to marry udati se
to meet for the signature sastati se radi potpisivanja
to meet requirements udovoljavati uvjetima, zadovoljavati zahtjeve
to meet the conditions required udovoljavati potrebnim uvjetima, udovoljavati uvjetima
to meet the needs odgovarati potrebama, udovoljavati potrebama
to miss promašiti
to mix pomiješati
to morrow sutra, sutradan
to multiply umnožiti
to need trebati
to negotiate business obavljati poslove
to negotiate business with obavljati poslove s
to night noćas, večeras
to no end uzalud
to nod klimnuti
to notify a decision obavijestiti o odluci
to notify measures obavijestiti o mjerama, prijaviti mjere
to obey slušati
to oblige Croatia to accede obvezati Hrvatsku na pristupanje
to offer a guarantee dati jamstvo
to one another jedan prema drugome
to open otvoriti
to open discussions započeti razgovor, započeti razgovore
to open negotiations započeti pregovore
to operate in competition natjecati se
to order precautionary measures naložiti primjenu mjera predostrožnosti
to pave the way otvoriti put
to pay isplatiti, platiti
to pay attention obratiti pažnju, pridavati pozornost
to pay in uplatiti
to place inline postaviti unutra
to play igrati
to ply for trade prometovati radi obavljanja trgovine
to polish polirati
to possess a continuous link biti trajno povezan
to pour sipati
to practice vježbati
to prepare spremiti
to preserve in good condition očuvati u dobrom stanju
to prevent circumvention of measures spriječiti izbjegavanje mjera
to prevent crime sprečavati kriminal
to prevent the use priječiti uporabu
to print tiskati
to promote an integration policy promicati politiku integracije
to promote bilateral cooperation promicati dvostranu suradnju
to promote cooperation promicati suradnju
to propose a change predložiti promjenu
to provide a service pružati usluge, pružati uslugu, pružiti usluge, pružiti uslugu
to provide assistance pružiti pomoć
to provide data pružiti podatke
to provide each other with dostaviti jedan drugome
to provide information osigurati informacije
to provide resources osigurati sredstva
to provide support pružiti potporu
to provide tax advantages pružati porezne povlastice
to pull vući
to pump crpsti
to purchase a loan otkupiti zajam
to push gurati
to put staviti
to put an end to okončati, otkloniti
to put an end to difficulties okončati teškoće, otkloniti teškoće
to put into effect započeti s primjenom
to put into service staviti u upotrebu
to raise a question postaviti pitanje
to raise animals uzgajati životinje
to raise mutual understanding povećati uzajamno razumijevanje
to raise the level podizati razinu
to rape silovati
to reach nedostižan
to reach a satisfactory solution pronaći zadovoljavajuće rješenje
to reach a solution postići rješenje, pronaći rješenje
to reach an agreement postići sporazum
to read pročitati
to reaffirm one's commitment potvrditi svoju privrženost
to receive general supervision nalaziti se pod općim nadzorom
to recommend appropriate solutions predlagati prikladna rješenja
to recover taxes naplatiti poreze
to reduce customs duties sniziti carine
to reduce pollution smanjiti zagađenje
to refer a dispute uputiti spor
to refer a matter uputiti predmet
to refer for examination uputiti na razmatranje
to refer problems priopćiti probleme
to refuse odbiti
to refuse assistance odbiti pomoć
to reinforce cooperation učvrstiti suradnju
to remain under customs control ostati pod carinskim nadzorom
to remedy a situation popraviti stanje
to remedy difficulties otkloniti teškoće
to remedy the situation popraviti stanje
to remove an obstacle ukloniti prepreku
to remove barriers ukloniti prepreke
to remove obstacles ukloniti prepreke
to render assistance pružiti pomoć
to rent iznajmiti
to repair opraviti
to request a verification zahtijevati provjeru
to require for the purpose zatražiti radi
to reserve the right zadržati pravo
to reside legally zakonito boraviti
to rest odmoriti
to result rezultirati
to result in rezultirati
to retain unchanged zadržati nepromijenjenim
to reveal otkriti
to review by common accord preispitati uz obostranu suglasnost
to review provisions preispitati odredbe
to ride jahati
to rig postaviti
to ring the changes iscrpsti sve načine na koje se neka stvar može izv
to rob ukrasti
to roll kotrljati
to round down naniže zaokružiti
to round up naviše zaokružiti
to round up or down naviše ili naniže zaokružiti
to round up or down an amount naviše ili naniže zaokružiti iznos
to rule vladati
to run trčati
to run aground nasukanje broda
to run out a warpe dati konop na kraj sa brodicom
to sacrifice žrtvovati
to sail under the flag ploviti pod zastavom
to satisfy origin-rules zadovoljavati pravila o podrijetlu
to satisfy requirements zadovoljavati zahtjeve, zadovoljiti zahtjeve
to save spasiti, uštedjeti
to see vidjeti
to see to pobrinuti se
to seek assistance zatražiti pomoć
to sell prodati
to send freight by rail služiti se željeznicom za slanje tereta
to serve the needs of zadovoljavati potrebe
to set a period utvrditi razdoblje
to set duties to zero primjenjivati nultu stopu carine
to set out conditions donijeti uvjete, navesti uvjete
to set out provisions utvrditi odredbe, utvrđivati odredbe
to set the final date odrediti posljednji rok
to set up a committee uspostaviti odbor
to set up a company osnovati trgovačko društvo
to set up a framework utvrditi okvire
to set up a framework for cooperation utvrditi okvir za suradnju, utvrditi okvire za suradnju
to settle a dispute riješiti spor
to sew sašiti
to shake tresti
to shave obrijati
to shine osvijetliti
to shoot ustrijeliti
to shrink skupiti se
to sign a declaration potpisati izjavu
to sign in manuscript potpisati rukom
to sing pjevati
to sit sjediti
to site gradilište, položaj
to sleep spavati
to smile at prezirno gledati na
to smoke pušiti
to snore hrkati
to solve riješiti
to solve the problem riješiti problem
to spend potrošiti
to stand stajati
to stand agape zinuti od čuda
to start negotiations započeti pregovore
to start on the date of signing započeti danom potpisivanja
to steal krasti, ukrasti
to step up a dialogue intenzivirati dijalog
to step up cooperation pojačati suradnju, uspostaviti suradnju
to stop zaustaviti
to strengthen cooperation jačati suradnju, osnažiti suradnju
to strengthen links jačati veze
to strip skinuti
to subject to conditions podlijegati uvjetima
to submit a document podnijeti ispravu
to submit a request dostaviti molbu
to such a degree toliko
to supply evidence podnijeti dokaze, podnositi dokaze
to supply information dostaviti informacije
to support podržati
to support a project pružiti potporu projektu
to support efforts poduprijeti nastojanja
to swallow progutati
to swim plivati
to take uzeti
to take a decision donijeti odluku, donositi odluku
to take a measure poduzeti mjeru
to take account voditi računa, voditi računa o
to take advantage iskoristiti
to take all the steps poduzeti sve korake
to take all the steps necessary poduzeti sve nužne korake, poduzeti sve potrebne korake
to take an action poduzeti akciju, poduzeti radnju
to take an affidavit iskazati pod prisegom
to take away oduzeti
to take effect stupiti na snagu
to take employment zaposliti se, zapošljavati se
to take into account uzeti u obzir, uzimati u obzir, voditi računa
to take into consideration uzeti u obzir
to take joint action poduzeti zajedničke aktivnosti, poduzimati zajedničke aktivnosti
to take measures poduzeti mjere
to take note primiti na znanje, uzeti na znanje
to take note of primiti na znanje, uzeti na znanje
to take off poletjeti
to take part sudjelovati
to take place održavati se, odvijati se
to take precedence imati prvenstvo
to take precedence over imati prvenstvo pred
to take steps poduzeti sve korake
to take the boat ukrcati se
to take the form ostvariti se u obliku
to take the necessary steps poduzeti nužne korake, poduzeti potrebne korake
to take up provoditi, započeti, započinjati
to teach naučiti
to thank zahvaliti se
to that radi toga
to that end u tu svrhu
to thatend u tom cilju
to the do, na, prema, spram, u, za
to the extent necessary u mjeri potrebnoj, u mjeri u kojoj je to potrebno
to the fullest possible extent u najvećoj mogućoj mjeri
to the maximum extent possible u najvećoj mogućoj mjeri
to this end u tom cilju, u tu svrhu
to throw bacati, baciti
to throw on the scrap-heap baciti u staro željezo
to tie vezati
to touch dirnuti
to transact business obavljati poslove
to transmit documents slati dokumente
to travel putovati
to tread a thorny path stupati trnovitim putom
to turn okrenuti
to undergo restructuring prolaziti kroz restrukturiranje
to undergo treatment or processing biti podvrgnut obradi ili preradi
to undergo working or processing biti podvrgnut obradi ili preradi, proći obradu i preradu
to undertake political commitment preuzeti političke obveze
to use upotrijebiti
to use every exertion napregnuti sve snage
to vomit povraćati
to vote glasati
to wait čekam, čekati
to waive all claims odreći se svih potraživanja
to wake probuditi se
to walk ići
to want htjeti
to wash oprati
to wear nositi
to weigh izmjeriti
to welcome primiti
to win pobijediti
to wipe brisati
to work nesposoban za rad
to wrap umotati
to write napisati
to yawn zijevati
To your health! Nazdravlje!
toad žaba
toadstool pečurka
toady laskavac, ulizica
to-and-fro tamo-amo
toast dvopek, nazdraviti, pečeni hljeb, prepečenac, prženi kruh, tost, zdravica
tobacco duhan, duhana, duhanske, duhanskih
tobacco industry cigaretna industrija, duhanska industrija
tobacco products duhanske prerađevine
tobacconist prodavač duhana
tobacconist's prodavaonica duhana i duhanskih proizvoda, trafika
tobacconist's shop prodavaonica duhana i duhanskih proizvoda, trafika
tobacconost's trafika
toboggan saonice, tobogan
tocopherol tokoferol
tocsin zvono za uzbunu
today danas, današnje, današnjeg, današnji, današnji dan
today is a beautiful day danas je lijep dan
todays današnji, današnjim
today's današnjeg, današnji, današnjim
toddle geganje
to-do graja
to-do list lista zadaća
toe nožni prst, prst na nozi, vrh
toe of the weld korijen zavara
toe-in usmjeravanje
toenail clippers grickalica za nokte
toff fićfirić, kicoš
toffee mliječ karamele
toffee apple jabuka umočena u preljev od karamela
toffy bombon, karamela
toft humak
tofu tofu
tofutti cheese sir tofutti
tog odjeća
together bez prekida, skupa, ujedno, zajednički, zajedno
Toggle aktiviranje i deaktiviranje, klip-prekidač, koljenasta poluga, mijenjati, pokretna poluga, prečka, preklopni, žabica
toggle button preklopni gumb
toggle circuit bistabilni krug
toggle switch kip prekidač
Togo Togo
Togolese Republic Togoanska Republika
togs toga, uniforma
toil kulučiti, robijati, težak rad, umor, zamoriti se
toilet garderoba, nužnik, pribor za osobnu toaletu, toalet, toaleta, umivaonica sa zahodom
toilet article higijenske potrepštine
toilet paper toaletni papir
toilet things toaletni pribor
toiletry toaletne potrepštine
toilets toaleti
toilette toaleta
toilful naporan
toils klopka, mreže
toilsome naporan, tegoban, zamoran
token dokaz, oznaka, signal, simbol, token, uspomena, značka, znak, žeton
token passing prosljeđivanje pristupne rijeci, prosljeđivanje znaka za pravo pristupa
token ring prsten sa znakom, prstenasta mreža s pristupnom rijeci
token ring packet format format paketa u prstenastoj mreži s pristupnom rij, format paketa u prstenastoj mreži sa znakom
token rotation time vrijeme između uzastopnih dolazaka znaka, vrijeme kruženja pristupne rijeci, vrijeme kruženja znaka
token-passing ring scheme plan prstenaste mreže s prosljeđivanjem pristupne
Index Indeks