Index Indeks
tinman limar
tinned kalajisan, konzerviran
tinning kalajisanje
tinol pasta za lemljenje, tinol
tin-plate bijeli lim, kalajisani lim, obložiti kalaj
tinplate and cutlery industry industrija bijeloga lima i noževa
tinsel blistav nakit, blistavilo, lažno zlato, metalna prevlaka, posrebrivanje, šljokice
tin-sheet ploča bije lima
tinsmith limar
tint boja, nijansa, obojiti, preljev
tiny malen, maleni, nejak, sićušan, sitan
tiophen imidazol
tip dati napojnicu, došapnuti, ekstremitet, glava, istovariti, kaskati, kraj, kuhanje, lak udarac, lako udariti, mig, nagnuti, nagovještaj, napojnica, obavještenje, saviti, savjet, šiljak, tajno obavijestiti, taknuti, TIF- produžetak, vrh, zašiljiti
tip top prvoklasan, vrhunac
tipping lorry samoistovarivač
tipple alkoholno piće
tips savijete, savjeti
tipsy nakresan, pijan
tiptoe hodati na prstima, ići na prstima, na prstima, stajati
tiptop najviša točka, odlično, prvorazredan, vrhunac
tirade bujica riječi
tiramisu tiramisu
tire automobilska guma, dodijati, dosađivati, guma na točku, obruč, umarati se, umor, umoriti, vanjska guma, vanjski točak, zamarati
tired trudan, umoran, zamoren, zamoreni
tiresome dosadan, zamoran
tiring naporan
tisane čaj od kamilice, napitak od ječma
tissue materija, tkanina, tkivno, tkivo
tissue culture kultura tkiva
Tissue expander Tkivni expander
tissue healing cjeljenje tkiva
tissue homogenates homogenati tkiva
tissue markers tkivni biljezi
tissue vitality vitalitet tkiva
tissue-paper karbon papir
tissue-type plasminogen activator tkivni aktivator plazminogena
tit bradavica, bradavica na grudima, sjenica, sjenica (ptica)
tit bit poslastica, zanimljiva vijest
titanate titanat
titanium titan, titanij
titanium alloys titanove legure
titanium shipbuilding titanova brodogradnja
titbit poslastica
tithe deseti dio, desetina
titillate prijatno uzbuđenje, škakljati, zagolicati
titivate dotjerati se
title glava, ime, imenom, naslov, naslova, natpis, naziv, osloviti, položaj, titl, titlovati, titula, titulirati, zaglavljen
title bar naslovna traka
title case pozicija
title case words naslovne riječi
title format format teksta
title holder nositelj naslova
title master nadzornik naslova
title page naslovna stranica
titlebar naslov ekrana, naslovna traka
titled nazivom
titles naslove, tituli
titmice sjenica (ptica)
titmouse sjenica (ptica)
titratable acidity Titracijska kiselost
titrate titrati
titration titranje
titrimetry titrimetrija
tits sise, ženske grudi
tits and ass golotinja, ženske fizičke draži
titter hihot, kikot, kikotanje, kikotati se
tittle crtica, mrvica, sitnica
tittle tattle brbljanje, spletke
titular titular
titulus titulus
tizanidine tizanidin
tizzy uzbuđenost
t-joint muf, trojni, t-spoj
t-junction trojni spoj, t-spoj
T-lymphocytes Limfociti T
t-network t-mreža
TNM classification TNM klasifikacija
to da, dalje, do, ići natraške, iznositi se, k, ka, kako, lako pobijedi, na, nadglasati, odrediti, odvojiti, podijeliti, pohabati se, poslati pismo, preći preko, prekoračiti, prema, premjestiti se, preseliti se, Prima, radi, razgraničiti, štrajkati, tamo, u, u (mjesto), uzmicati, za, zabilježiti, zapisati, zatvoriti, zazidati otvor
to abolish charges ukinuti pristojbe
to abolish customs duties ukinuti carine
to accept full responsibility preuzeti punu odgovornost
to achieve an objective postići cilj
to act on one's own account postupati za svoj račun
to add together zbrojiti
to address a request nasloviti zahtjev
to address promptly odmah otpočeti rješavati
to adjust legislation usklađivati zakonodavstvo
to adopt a rule usvojiti pravilo
to adopt measures usvojiti mjere
to affirm one's commitment potvrditi svoje opredjeljenje
to agree to cooperate biti suglasan surađivati
to align one's policy uskladiti svoju politiku
to allow for an adjustment omogućiti prilagodbu
to an extent of at least 50 per cent u omjeru od najmanje 50 %
to answer odgovoriti
to apply a provision primijeniti odredbu
to apply an arrangement primijeniti rješenje
to apply duties primijeniti carine
to apply for podnijeti zahtjev za
to apply for the issue podnijeti zahtjev za izdavanje
to apply forth with nastaviti s
to apply mutatis mutandis primjenjivati mutatis mutandis
to approve an agreement odobriti sporazum
to arrive doći
to ascend popeti se na
to ask the way raspitivati se za put
to attach importance pridavati važnost
to attack napasti
to attain an objective ostvariti cilj, postići cilj
to avail oneself of iskoristiti
to be biti, bude, budući
to be a party biti stranka
to be asleep spavati
to be avaricious škrtariti
to be away from biti udaljen od
to be based on mutual consultations temeljiti se na međusobnim konzultacijama
to be composed of biti sastavljen od, sastojati se od
to be entitled to imati pravo
to be entitled to employ imati pravo zapošljavati
to be freely transferable slobodno prenositi
to be given biti naveden, biti sadržan, biti upisan
to be governed ravnati se
to be governed by ravnati se prema
to be hep biti u skladu s naprednim tokovima
to be imposed indirect taxation podlijegati neizravnom porezu
to be in computerised form u elektroničkom obliku
to be in the interest biti u čijem interesu, biti značajan
to be laid down by biti određen, biti utvrđen
to be late zakasniti
to be legally resident zakonito boraviti
to be listed therein biti naveden
to be mashed on biti zatreskan
to be niggardly škrtariti
to be of interest biti od interesa za, zanimati
to be of the opinion misliti
to be of the view smatrati
to be on horseback jahati
to be overdrawn at the bank biti u minusu u banci
to be packed biti u paketima
to be placed under the control of biti stavljen pod nadzor
to be put into effect stupiti na snagu
to be required to sign morati potpisati
to be strictly limited biti strogo ograničen
to be subject biti predmetom, podlijegati
to be subject to concessions biti predmetom koncesija
to be subject to provisions podlijegati odredbama
to be taken biti iznenađen, ne primiti
to be the subject of consultations biti predmetom konzultacija
to be valid vrijediti
to be very supportive pokazati puno razumijevanje, pružati svesrdnu podršku
to bear a serial number imati otisnut ili drukčije naznačen serijski broj
to bear the date of issue imati naznačen datum izdavanja
to beg preklinjati
to begin negotiations započeti pregovore
to believe vjerovati
to bleed krvariti
to book a room rezervirati sobu
to borrow pozajmiti
to bow sagnuti
to bring charges before the court iznijeti optužbe pred sud
to bristle with difficulties biti pun poteškoća
to build izgraditi
to bury zakopati
to buy kupiti
to call pozvati
to call for evidence zatražiti dokaze
to carry out a verification obaviti provjeru, obavljati provjeru
to carry out any inspection obaviti svaki potreban uvid
to carry out enquiries obaviti istražne aktivnosti, obaviti istražne radnje, obavljati istražne aktivnosti, obavljati istražne radnje
to carry out obligations ispunjavati obveze
to carry out the formalities obaviti službeni postupak
to carry out working or processing obaviti preradu ili obradu
to carve isteći
to cease to apply prestati se primjenjivati
to chair in turn naizmjence predsjedati
to change promijeniti
to choose birati
to circulate freely slobodno prometovati
to circulate without hindrance prometovati bez ograničenja
to claim originating status tražiti stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom
to climb ispenjati, penjac, popeti se
to close zatvoriti
to coil smotati
to coil a rope smotati uže
to combat money laundering sprečavati pranje novca
to combat organised crime boriti se protiv organiziranoga kriminala
to come doći
to come a buster doživjeti neuspjeh
to come around navratiti, svratiti
to come into effect stupiti na snagu
to come up smiling sačuvati smješak, vedro prkositi neuspjehu
to compare usporediti
to complete a certificate izdati potvrdu
to complete a form popuniti obrazac
to complete a procedure okončati postupak
to comply with standards zadovoljavati norme
to conclude a convention sklopiti ugovor
to conclude a protocol zaključiti protokol
to conclude an agreement sklopiti sporazum
to conclude an arrangement utvrditi rješenje
to conclude an instrument zaključiti instrument
to confer a right of dati pravo na
to confer origin dati status proizvoda s podrijetlom
to confer originating status dati status proizvoda s podrijetlom, dati status proizvoda s podrijetlom, omogućiti da se stekne status proizvoda s podrijet
to connect to the regional networks vezivati se na regionalne mreže
to consign for exhibition poslati na izložbu
to constitute a key factor biti ključni čimbenik
to constitute a means biti sredstvo
to constitute one single consignment predstavljati jednu pošiljku
to construe provisions tumačiti odredbe
to continue nastavak, nastavi
to contribute financially to financijski poduprijeti
to control effectively imati prevladavajući utjecaj
to cook skuhati
to coordinate positions koordinirati stajališta
to copy kopirati
to count izbrojati
to cover financial assistance pokriti financijsku pomoć
to cover financial assistance by pokriti financijsku pomoć
to create a new climate stvoriti novo ozračje
to create conditions stvoriti uvjete
to create subcommittees osnivati pododbore
to cry plakati
to cut sjeći
to cut stencils tipkati matrice
to dance igrati
to date do ovog trenutka
to day danas
to deal with the situation riješiti situaciju
to decide on all practical measures odlučivati o svim praktičnim mjerama
to decide to modify donijeti odluku o preinaci
to deem complementary smatrati dopunom, smatrati dopunom
to deem necessary smatrati potrebnim
to defend obraniti
to define priorities odrediti prioritete
to denounce an agreement otkazati sporazum
to derogate from provisions odstupati od odredaba
to describe goods označiti robu
to design a policy oblikovati politiku
to determine duties utvrditi dužnosti
to determine modalities utvrditi načine
to determine origin utvrditi podrijetlo
to determine priorities utvrditi prioritete
to devote attention obratiti pozornost
to die umrijeti
to disclose information otkriti podatke
to disembark iskrcati se
to disobey ne slušati
to dispose of products ustupiti proizvode
to distort competition narušavati tržišno natjecanje
to do darmar, metež, učiniti
to do list popis poslova
to draw crtati
to draw a horizontal line povući vodoravnu crtu
to draw up an agreement sastaviti sporazum
to draw up an document sastaviti dokument
to draw up in duplicate sastaviti u dva primjerka
to draw up plans for cooperation izrađivati planove suradnje
to drink ispiti
to each svakom
to eat jesti
to eliminate customs duties ukinuti carine
to eliminate duties ukinuti carine
to embark ukrcati se
to emerge izroniti
to encourage the use of poticati uporabu
to endeavour to nastojati, nastojati učiniti
to engage in cooperation sudjelovati u suradnji
to engage in regional cooperation sudjelovati u regionalnoj suradnji
to enhance the efficiency povećati učinkovitost
to enter ući
to enter into consultations započeti konzultacije
to enter into force stupiti na snagu
to enter into negotiations pristupiti pregovorima, započeti pregovore
to enter items into a certificate upisati proizvode u potvrdu
to enter on a certificate upisati u potvrdu
to envisage to reinforcing cooperation namjeravati učvrstiti suradnju
to enjoy uživati
to enjoy protection uživati zaštitu
to establish a committee osnovati odbor
to establish a comprehensive inventory izraditi sveobuhvatan popis
to establish a dialogue uspostaviti dijalog
to establish a political dialogue uspostaviti politički dijalog
to establish a programme pokrenuti program
to establish an independent authority osnovati neovisno tijelo
to establish association uspostaviti pridruživanje
to establish close cooperation uspostaviti tijesnu suradnju
to establish cooperation uspostaviti suradnju
to establish criteria utvrditi kriterije
to establish duties utvrditi carine
to establish free trade areas uspostaviti područja slobodne trgovine
to establish in common zajednički uspostaviti
to establish rules uvesti mjere
to establish rules of procedure donositi pravila postupka
to establish the modalities utvrditi načine
to evaluate the eligibility ocijeniti podobnost
to excuse ispričati
to express interest izraziti zanimanje
to express interest in izraziti zanimanje za
to extend pružiti
to extend rights proširiti prava
to extending rights proširiti prava
to face serious difficulties suočiti se s ozbiljnim teškoćama
to fade uvenuti
to fail to fulfil an obligation propustiti ispuniti obvezu
to fall within the scope biti obuhvaćen, biti obuhvaćen dijelom
to fart prditi
to feel miserable očajno se osjećati
to feel one's pulse ispipati, opipati bilo
to fill napuniti
to fill out ispuniti
to find da pronađe, naći, pretraživanja, tražiti
to finish završiti
to fix an amount utvrditi iznos
to fix customs duties utvrditi carine
to flow curiti
to fly letjeti
to foretell predvidjeti
to form an integral part biti sastavni dio, činiti sastavni dio
to form part činiti, činiti dio
to form the basis činiti temelj
to foster cooperation jačati suradnju, poticati suradnju, promicati suradnju
to foster development poticati razvoj
to fulfil an obligation ispuniti obvezu
to fulfil conditions ispunjavati uvjete, zadovoljavati uvjete
to fulfil other requirements ispunjavati ostale zahtjeve, zadovoljavati ostale zahtjeve
to fulfil requirements ispunjavati zahtjeve, zadovoljavati zahtjeve
to gamble kockati se
to get dobiti
to get a shave brijanje
to get off cheaply proći jeftino
to give dati
to give a hoist izvući
to give access to odobriti pristup
to give consideration to razmotriti
to give priority dati prednost
to give rise to dovesti, dovesti do, izazvati
to go ići
to go beyond izlaziti izvan, nadilaziti, prekoračiti
to go out izići
to gore probosti
to grant a concession odobriti koncesiju
to grant access omogućiti pristup
to grant aid dodijeliti potporu
to grant authorisation dana ovlast, dati ovlast
to grant special rights dodijeliti posebna prava
to grant treatment dodijeliti tretman, odobriti tretman, pružiti tretman
to grant unlawfully nezakonito dodijeliti
to grind samljeti
to grow porasti, uzgajati
Index Indeks