Index Indeks
thesauric rječnički
thesaurus glosar, leksikon, pojmovnik, riznica, rječnik, tezaurus
these ova, ove, ovi, ovo, taj, te, ti, tim
these are just nuances to su samo nijanse
these days ovih dana
thesis diplomski (magistarski, doktorski) rad, diplomski rad, disertacija, naučna postavka, postavka, teza, teze
Thessaloniki Solunu
Thessaly Tesalija
they ona, one, oni, su
they are jesu
they are leaving odlaze
they have fun se zabavljaju
thiaaliphatic acids tiaalifatske kiseline
thiazilidinediones thiazolidini
thick brojan, debelo, debeo, dubok, glup, gust, guste, gustoća, gustoću, jak, odebljati, rjetkoća, težak, zbijen
thick Ethernet debeli Ethernet
thick shell debela ljuska
thick with people koji vrvi od ljudi, krcat ljudima, pun puncat
thicken odebljati, podebljati, zbiti, zgusnuti se
thickened obložen
thickening debljanje
thicker deblji
thickest najčvršći, najdeblji, najgušći
thicket guštara, šikara, šipražje
thickness čvrstoća, debljina, debljina drveta, gustoća
thief kradljivac, lopov, tat
thieve krasti, ukrasti
thigh bedro, butina
thill(er) rakunica
thimble cilindričan, naprstak, okov
thin mršav, prorijediti se, prorijeđen, slab, smanjiti, stanjiti, stanjiti se, tanak, tanko, tanjiti
Thin Coatings Tanke prevlake
thin domains tanka područja
thin Ethernet tanki Ethernet
thin films tanki filmovi
thin sheet tanki lim
thin walled bars of open cross section štapovi otvorenog tankostjenog presjeka
thine tvoj, tvoja, tvoje
thin-film filmski, tankoslojni
thin-film deposition equipment uređaj za nanošenje tankog sloja
thing predmet, stvar
things roba, stvari
think mislite, misliti, namjeravati, pomisliti, pomišljaju, razmisliti, razmišljajte, razmišljati, smatrati
think out domisliti se, dovinuti se, osmišljati
thinking misliti, mišljenje, razmišljanje, uman
Thinking Day Dan razmišljanja
thinking machines concept koncepcija inteligentnog stroja
thinks mislio, razmišljao
Thin-layer chromatography Tankoslojna kromatografija
thinly nedovoljno, razrijeđeno, tanko
thinner razrjeđivač
thin-skinned osjetljiv
thin-wall products tankostijene tvorevine
thin-walled bars of open cross section štapovi otvorenog tankostjenog presjeka
Thin-walled beams Tankostijeni štapovi
thin-walled rod of open cross-section štap otvorenog tankostjenog presjeka
thin-walled structures tankostijene konstrukcije
thiomers tiomeri
THIOPHENE TIOFEN
thiophenes tiofeni
third treći, trećih, trećina, trećinu, trećoj
third - generation ASIC ASIC (tehnologija) treće generacije, izrada čipova s aplikacijski prilagođenim poveziva
third countries in the Mediterranean sredozemne zemlje izvan EZ-a
third country treća zemlja
third country company trgovačko društvo iz treće zemlje
third generation language jezik treće generacije
third generation mobile systems pokretni sustav treće generacije
third league treća liga
third Lome Convention Treća konvencija iz Loméa
third party neovisni proizvođač, treća osoba, treća strana
third party call control uspostava veze na račun treće stranke
third party CTI CTI neovisnog proizvođača, CTI treće strane
third person treća osoba
third root treći korijen
third stage of EMU treća etapa EMU
third window treći prozor
third-party insurance osiguranje protiv trećega
third-party network mreža treće strane
thirst biti žedan, pohlepa, žeđ, žeđa
thirsty žedan
thirteen trinaest
thirteenth trinaesti
thirtieth trideseti
thirty one, trideset, tridesetak
thirty seconds installation uređaj za mjerenje
thirty seconds rule pravilo trideset sekundi
this ova, ovaj, ovako, ovo, ta, taj, takav, takva, tim, to, tog, toga, tom, tu
this effect u tom smislu, u tu svrhu
this end radi toga
this is ovo je, to je
this morning jutros
this one ovaj
thistle čičak
thither ovamo, ovdje, tu
thixotropia tiksotropija
thixotropic comprehesion tiksptropno poimanje
tho mada
thole rašlja, viljuška
Thomas the Archdeacon Toma Arhiđakon
thong bič, kaiš
thoracic prsišta
thorax grudni koš
thorium torij
thorn bodlja, trn
thorny težak
thorough cio, cjelokupan, cjelovit, potpun, sav, savršen, temeljit, temeljito
thoroughbred čistokrvan
thoroughfare glavni put, prolaz, prometna arterija, put
thoroughly dubinski, temeljito
those ona, onaj, one, oni, oni tamo, onih, ono, ta, takvi, takvih, takvo, te, ti, tih, tim
those in need siromašni, slabijeg imovinskog stanja
thou ti
thoug ipak
though iako, ipak, mada, makar, međutim, onda, premda, uz sve to
thought misao, misli, mislio, namjera, osmišljenog, pomislila, razmišljanjem, razmišljati, sjećanje, smatrao
thought about razmišljati o
thought out osmišljenog
thoughtful misaon, obazriv, zamišljen
thoughtfulness ozbiljnost
thoughtless neobazriv
thoughtlessly bezbrižan, bezobziran, nebrižljiv
thoughts mišljenje
thousand hiljada, hiljadu, tisuća, tisuću
thousand of years tisućljećima, tisućljećime
thousands tisuća, tisućama, tisuće
thousandth hiljaditi, tisući, tisućiti
thraldom ropstvo
thrall ropstvo
thrash mlatiti, mlatiti žito
thrashing tući, udarati, uzaludno raditi
thread konac, koncem, nanizati, navoj, navojem, navojnica, nit, nizati, udjenuti, vlakno, vlas, žica
thread base osnova loze
Thread fineness and strenght of seams finoća konca i čvrstoća šavova
threadbare izlizan, iznošen, otrcan, star
threaded narezan, s navojem, sa zavojnicom
threat opasnost, prijete, prijetiti, prijetnja, ugrožavanje
threat of war ratna prijetnja
threat to national security prijetnja nacionalnoj sigurnosti
threaten prijetiti, ugrožavati
threatened ugroženi
threatening prijeteći, ugrožavanje
threatens prijeti
threating prijetnje
threats prijeti, prijetnje, prijetnji
three tri, triju, troje, trojica
three dialects tronarječnost
three meters line linija tri metra
three point field goal koš iz igre za tri poena
three point line crta tri poena, linija tri poena
three points tri poena
three seconds tri sekunde
three seconds rule pravilo tri sekunde
three-address troadresni
three-apses trobridan, trobridnu
three-arc trolučni
three-bladed trokrilni, tronožni
three-colo(u)r trobojni
three-cornered trokutasti
threedimensional trodimenzionalni
three-dimensional computation trodimenzionalni proračun
three-dimensional ultrasound trodimenzionalni ultrazvuk
three-engined tromotorni
threefold trostruk
three-island vessel brod s tri nadgrađa
three-level na tri nivoa, tropoložajni
three-man block trojni blok, trostruki blok
three-pass play igra na treće dodavanje, igra s tri dodavanja
three-path model model sa tri zrake, trostazni model
threepence vrijednost od tri penija
threepenny britanski kovani novčić, tri penija
three-phase trofazni
three-pin tropolni
threeply trostruk
three-point area zona tri poena
three-port junctions sklop šatri priključka
three-position tropoložajni
three-row trorednim
threescore šezdeset
threesome trica
three-stage trostupanjski
three-toed woodpecker troprsti djetlić
three-unit troznačni
three-valued trovrijedni, troznačni
three-valve trocijevni
three-way trograni, trokraki
three-way calling mogućnost uključenja trećega u telefonski razgovor, tro s mjerno pozivanje
three-way handshake postupak sinkronizacije dviju jedinica protokola t, tro s mjerno usklađivanje
three-wire trožični
three-year account trogodišnje knjigovodstvo
threnody naricaljka
thresh mlatiti, tući, udarati
thresher mlatac
threshold granica, početak, prag, ulaz
threshold current struja praga
threshold decoding dekodiranje s pragom
threshold generator generator s pragom
threshold price prag cijene
thresholds pragovi
threw bacili, izbacio, strovalivši
threway cross threeway cross
thrice tri puta, triput, trostruk
thrift štedljivost, štednja
thrifty štedljiv
thrill drhtanje, jeza, oduševiti, oduševljenje, ushititi, uzbuditi se, uzbudljivost, uzbuđenje, užitka, zadrhtati, zatreperiti
thriller glazba koja uzbuđuje, jezovit, senzacionalan film, senzacionalan roman
thrillingly uzbudljivo
thrive napredovati, rasti, uspijevati
thriving napredan, uspješan
throat grkljan, grlo, lijevak, otvor, prolaz, vrat
throb bilo, lupati, pulsiranje, udaranje, udariti, vibrirati
throbbin pulsacija, pulsiranje
throe jaki bolovi, muka
thrombosis tromboza, začepljenje vena
thromboxan tromboksan
throne prijestol, prijestolja, prijestolje
throng gomila, gužva, mnoštvo, rulja, vreva
throttle dušnik, gušiti, prigušiti, prigušivač, regulator, regulirati
throttle down prigušiti, smanjiti brzinu
throttling prigušni, proporcionalni, proporcionalnost
through direktni, kroz, po, pomoću, posredstvom, preko, prijeko, prošli, putem, sasvim, skroz, slobodan, sred, tranzitni
through bill of lading teretnica sa pravom prekrcaja
through cumulation kumulativno
through the Internet putem Interneta
throughout diljem, kroz, naskroz, po svemu, potpuno, preko, s kraja na kraj, skroz, širom, u toku, za vrijeme
throughput propusna moć, propusnost, protjecanje, protok, protok podataka
throughput requirement zahtjev propusnosti
throw bacanje, bacati, baciti, baciti se, dobaciti, domet, izbaciti, obaranje, položiti, prebacivanje, skretanje, zbaciti
throw away rasipati
throw away(out) baciti, odbaciti
throw down zbaciti
throw in ubaciti, uključiti
throw off zbaciti
throw out izbaciti, izbacivanje, odbaciti
throw over prebaciti, preklopiti
throw the ball baciti loptu
throw-in ubacivanje lopte iz auta
throwing bacajući, bacanje
throwing line bacalo, pandul
thrown bačeno, izbačen, izbačena, odbačen
thrown into ubačen
Index Indeks